Prágai Magyar Hirlap, 1936. szeptember (15. évfolyam, 199-223 / 4048-4072. szám)

1936-09-09 / 206. (4055.) szám

T935 szeptember 9, szerda* <prxgm-Ma<Aarhirlai? 5 Paris közeiében meggyilkolták a háborús korszak egyik legérdekesebb orosz alakját A csodagyermek, aki vérében hordta kora zaklatottságát ■ Festő, költő, számoló- művész, tüzértiszt, újságíró — utszéli vándor ■ Egy lezüllött zseni tragikus sorsa S®o1oyí«v Miklós nevű csodagyermek bá­mulatos képességekről tesz tanúságot. A kisfiú sokoldalú tudást szerzett játszi könnyedséggel és épugy bámulatba ejtette környezetét matematikai képességeiről, mint festői és költői tehetségére!. Képeiből annakidején kiállítást rendezitek, mint nemrégiben a középeurópai fővárosok­ban a fiatal Bitterlich Közvita képeiből és mindenki azt remélte, hogy a fiúiból korának egyik legnagyobb festője lesz. A szakértők csodálkoztak a technikai készségen és érett­ségen, ugyanekkor pedig a fiatal fiú olyan verseket irt, amelyek becsületére váltak vol­na bármely elismert költőnek. Nagy előszeretettel mégis a matematikával foglalkozott és mialatt még is kóla társai a gimnázium padjaiban ülitek, Szoloviev egy­másután tette le kitüntetéssel a vizsgáit és alig húszéves korában megszerezte a mér­nöki diplomát. Ekkor belépett a császári tüzérségi iskolába, mert szülei azt kívánták, hogy katonatiszt legyen belőle. Páris, szeptember 8. A vincennesi erdő­ben néhány nappal ezelőtt holtan találták meg Szoloviev rótt oroszt tisztet és tudóst, aki különös életmódjával kétségkívül egyike rolt a háború ég háboruutáni idők legérdeke­sebb jelenségeinek. A rizs gálát kétségkívül kiderítette, hogy Szolorier gyilkosság áldo­zata lett, de azt nem sikerült megállapítani, hogy kinek rolt érdekében a különös embert eltenni láb alól. Sem barátai, sem a párisi rendőrség nem tud e kérdésre rálaszt adni, csak feltevések alakulnak ki a halállal kap­csolatban. Egyesek szerint politikai bosszú, mások szerint rablógyilkosság áldozata lett Szolorier. Az orosz csodagyerek Ki volt Szoloviev Miklós? Az érdekes em­ber néhány nappal halála előtt töltötte be 50. életévét. Moszkvában született, mint igen tekintélyes és gazdag család gyermeke. A ki­lencvenes években hasábokat közöltek az orosz lapok arról, hogy egy A zseni különös szenvedélye ami ismét hazatért és kényelmesen élt otthoná­ban. A vándorló lerongyolódott ruháit felcse­rélte a gazdag fiatalember elegáns öltözéké­vel és a tanulmányaiért lelkesedő jómódú fiatal­ember gondtalan életét élte. Mialatt az ágyuk dörögnek A háború alatt újra belépett a hadseregbe és mint tüzér tiszt teljesített szolgálatot a fronton. Ebben az időben számos h.ad'technikai találmá­nyával vonta magára a figyelmet és nagy szol­gálatokat tett- hazájának. Mialatt a fronton az ágyuk dörögtek és véres ütközetek folytak, Szoloviev mélyen beásott fedezékében mate­matikai képleteivel foglalkozott és szorgalmas munkájának mindig valamely prak­tikus hadi találmány volt az eredménye. Gsakhamar hadnaggyá nevezték ki és ekkor tört ki a különös hajlam a tehetséges ifijuiban. A nagy jövő előtt álló katonatiszt néha váratlanul eltűnt a városból és hamarosan ki­derült, hogy ilyenkor ellenállhatatlan vándor­lási ösztöne hajtja. Gyakran találkoztak vele, amint rongyos ruhá­ban az országutakat rótta, keresztühkasul az orosz síkságokon és egyetlen útipoggyásza matematikai jegyzetei voltak. Ez a szenvedélye annyira elhatalmasodott, hogy végül is kénytelen volt kilépni a hedseregböl. Ezután néha hónapokra eltűnt a városból anél­kül, hogy hozzátartozóit értesítette volna. Be­barangolta egész Oroszországot, majd váratta­Egyre késik az öreg nyugdíjasok egyenjogúsításának életbelépése Csütörtökön első őszi minisztertanács Szeptember Szerda IfflljiiMiltM 1 Hírek Felkérjük tisztelt előfizetőinket, akik lapun­kat házhoz való kézbesítéssel kapják, hogy az előfizetési dijat kizárólag kiadóhivata­lunk által kiállított elismervény ellenében fizessék ki megbízottunknak. — TOST BARNA HATVAN ÉVES. Kassai szerkesztőségünk telefonon jelenti: Tost Barna pápai prelátus, Kassa város kanonok-plébánosa szeptember 1-én töltöt­te be hatvanadik életévét. A nevezetes ju­bileumot teljes csendben, legszűkebb csa­ládi körben ünnepelte a közszeretetben álló főpap. — Tost Barna egyike a magyar papok legkiválóbbjainak. Kvalitásait már fiatal korában fölismerték s alig kétéves sóvári és sátoraljai káplánkodás után a püspöki aulába rendelték be szolgálattétel­re. Előbb püspöki szertartó, majd püspöki titkár minőségben az egyházi közigazgatás minden aprólékos részleteivel megismerke­dik. Legbizalmasabb hive volt a nagyem­lékű dr. Fisc'her-Colbrie Ágoston püspök­nek, aki úgyszólván minden müvében és al­kotásában első munkatársának tekintette. Tost Barna végigment mindazokon a kitün­tetéseken, amelyeket katolikus pap elérhet. 1903-ban szentszéki tanácsos, tiz év múlva, 1913-ban pápai kamarás, 1918-ban pápai prelátus. A kassai plébániát 1918 óta tölti be közmegelégedésre s híveinek nagy sze- retete közepette. Jelentős munkát végez a hitélet terén, valamint az ifjuságnevelő, ka­ritatív és kulturális téren is. Több katolikus egyesületnek elnöke és diszelnöke. Kassa város helyettes polgármestere is volt a ma­gyarság pártjai részéről. Országos alelnöke az Egyesült Pártnak. Egész életét a vallá­sáért és a magyarságért való munkában és szorgos tevékenységben töltötte el. Jóságos, bölcs lendülettel a szegények s az árvák és gyengék oltalmazója. — AZ EGYESÜLT PART ÉRTEKEZLETE CSICSEREN. Kassáról jelentik: Az egyesüli országos kereszténysziociaílista és magyar nem­zeti párt Osloser községi helyis® eir ve zebe az el­múlt napokban értekezletet tartott ifj. Lengyel János elnöklete alatt. Az értekezleten a párt­tagok igen szép számiban jelentek meg, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a kiküldöttek ta­nulságos ismertetéseit. A helyi elnök lelkes üd­vözlő beszéde után először Haraszthy György nagyfcaposi titkár szólalt fel, aki a gazdákat közelről érintő adósságrendezéséről, valamint a gazdaegye ziségii eljárásról szóló kormányrende­letet, továbbá az igen fontos tudnivalókat tar­talmazó államvédelmi törvényiről adott részle­tes tájékoztató 'beszámolót. Utána Papp Mihály körzeti elnök foglalkozott az érseikujvári kon­gresszuson létrejött pántegységrői, hangoztatta annak nagy előnyeit és kérte a pánth iveket, hogy ezután kettőzött erővel dolgozzanak az egyesült párt miegerősödésén, mert csak igy tud­hatjuk kivívni jogos követeléseinket. Papp Mi­hály lelkes beszéde után indítványozta az érte­kezletnek, hogy az egyesült párt két kiváló ve­zetőjének, Jaross Andor nemzetgyűlési képvi­selő, országos elnöknek és Esterházy János nemzetgyűlési képviselő országos ügyvezető el­nöknek táviratilag fejezze ki a csicseri magyar­ság szeretetteljes üdvözletét, törhetetlen ragasz­kodását és jókívánságait. Az indítványt nagy lelkesedéssel elfogadták s annak végrehajtójául Haraszthy titkárt bízták meg. • Az értekezlet még több szervezeti ügyet intézett el. — HALÁLOZÁS. Doirniik János hennádiMvi római katolikus plébános 60. évéiben elhunyt. — OKTÓBER ELEJÉN TARTJÁK A MAGYAR KATOLIKUS NAGYGYŰ­LÉST. Budapestről írják: Október 3-tól 6-ig tart az idei magyar katolikus nagy­gyűlés, amelyet a „Krisztus és a falu** program jegyében készítenek elő s amely iránt egész Magyarországon nagy érdeklő­dés nyilvánul meg. A nagygyűlés során, október 5-én ünnepélyesen leleplezik XI. Ince pápának mostanában elkészült buda­pesti szobrát. E szoborleleplezésnek különös aktualitást kölcsönöz Budavár visszavéte­lnek jubileuma. Prága, szeptember 8. Német kormánypártok­tól eredő értesítés szerint a kormány szeptem­ber 10-én, csütörtökön 16 órakor minisztertaná­csot tart. A minisztertanács a nyári szünetet követő első ülésén javarészt adminisztratív ügyeket tárgyal. Ma délelőtt a kormány sze­mélyügyi választmánya tartott értekezletet s azon a hivatalnoki kinevezésekre vonatkozó in­dítványokat vették át. Prága, szeptember 8. Az egyik prágai kő- nyoimaitoe a mailt napokban azt a hint terjesz­tette el, hogy az úgynevezett negyedük kor osz­tálybeli öreignyugdljasok felemelt illetményei­kéit szeptemberben már megkapták s ezért a nyuigdijasok szervezete elhatározta, Jfogy a pénzügyigazgatósági likvidaturálk hivatalnokai­nak nyilvános köszönetét mond ügyük gyors el­intézéséért. E hirt lapuink nem közölte. Ellen­iben megjelent az a kormánypártok lapjaiban anélkül, hogy annak valóságáról' meggyőződ­tek volna. A mai Expmes árja, hogy a szerkesztő­séghez igen sok öregnyugdijas levele futott be. E levelek irói elkeseredetten emlékeznek meg az álhitekről s megállapítják, hogy emelt nyugdi­jukról még csak hint sem hallottak. Vagyis — A NAGYSZÖLLŐSI REF. EGYHÁZ UJ| FÖGONDNOKA. Tudósítónk jelenti: A nagyszől- Msi református egyházközség a napokban tartott presbiteri ülésén töltötte be a megüresedett fő- gondnoki és gondnoki tisztségeket. A lemondás folytán megüresedett főgondnoki tisztségre dr. Magyar Lászlót, a fegyelmi utón távozó Szege Jenő gondnok helyébe pedig Szaniszló Sándort választották meg. — FÉLTÉKENYSÉGBŐL MARÓLÚGGAL ÖN­TÖTTE LE TESTVÉRÉT. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: A Pesti-uti barakktáborban teg­nap este Kunt Erzsébet lugkőoldattal leöntötte Mária nevű 30 éves testvérét. A két testvér között már hosszú idő óta féltékenye égi jelenetek voltak. A súlyosan összeégett Knut Máriát a kórházba, a merénylő Erzsébetet az ügyészségre szállították. — VESZETT KUTYA GARÁZDÁLKODOTT VISKEN. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefo­non: A kassai Basteur-intézebbe a kárpátaljai Visk községből négy asszonyt, egy férfit és egy gyermeket szállítottak be. Az egyik idősebb aez- szony állapota válságos, mert a kutya valósággal öeszemaroangolta, A Vaskőn dühöngő veszett ku- tgrát agyonlőtték. A nyomozás folyók, tény azi, hogy a negyedik korosztálybeli nyugdíjasok a mai napig sem kapták meg emelt illetményeiket. A szlovensxkó) nyugdíjasok figyelmébe Pozsony, szeptember 8. A régi nyugdíjasok negyedik csoportját, amelynek a nyugdijdlletmé- nyeit a törvény értelmében jiulius elsejével kell rendezni, kellemetlen meglepetés érte. Nemcsak, hogy nem kapták meg a magasabb illetménye­ket, — de az eddigi járandóságukból is ötven | százalékig terjedő levonásokat eszközöltek (azok-g nál, akik a pozsonyi vezérpénzügyigazgatóság V. j ügyosztálya utján kapják nyugdijukat) s igy ter-j mészetes, hogy a régi nyugdíjasok között nagyi az izgalom. A régi nyugdíjasoknak csaknem fe-| lére való csökkentését azzal magyarázzák, hogy a pénzügyminisztérium elrendelte, hogy a levo­násokat visszamenően a felemelt nyugdijak sze­rint kell véghezvinni, jóllehet maga a nyugdíj­emelés a gyakorlatban még nem történt meg. A régi nyugdíjasok megnyugtatására csak azt közölhetjük, hogy a nyugdíjasok egyesülete ille­tékes helyeken mindent elkövet, hogy ennek a tarthatatlan állapotnak véget vessen. — MÁRIAVÖLGYI ZARÁNDOKOK POZSONY­BAN. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonálja: Máriavölgyből ma délután több ezer zarándok érkezett Pozsonyba. A máriavölgyi búcsún részt- vett zarándokok Pozsonyban több templomban tartott istentiszteleteken vesznek részt, majd ott­honuk felé folytatják útjukat. — GYÚJTOGATÁS! VÁD — FELMENTÉS. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon; Nagymihálylban imég l>9&2-ben leégett Blei Márkus nagykereskedő üzlete és az egymilliós kárt a biztosító megfizette. Az egyik kassai riport-lap később azt irta, hogy a tüzet gyúj­togatás okozta és a cikk alapján le is tartóz­tatták Blei Márkot és sógorát, Eisenibauim Sándort. Későlbb szabadlábra helyezték őket, viszont eljárás indult Eisenibauim Sándorné, Engelmann Józsefné és Rozman Elek király- helmeci kereskedő ellen, akik a cikkhez állí­tólag az adatokat szolgáltatták. Ma 'tárgyal­ták ügyüket és a vádlottak azzal védekeztek, hogy ők úgy az ügyészségen, miint a rendőr­ségen az igazat vallották. Eisenlbaum Sándor- iné különösen azt tagadta, hogy a gyújtogatás vádjával akarta kikényszeríteni százezer ko­rona hozományának visszaadását. A bíróság a vádlottakat bizonyítékok hiányában 'föl­mentette. Az államiügyész fellebbezett. Baj társai már hozzászoktak Szoloviev különös viselkedéséhez ' és békében hagyták dolgozni. Később a fehér csapatok soraiban harcolt a bo.1- eevákiefc ellen, az elfehforr adato m összeomlás után azonban kénytelen volt elmenekülni hazá­jából. így került a különös ember Párosba. A kitűnő újságíró Úgy látszott' ekkor, hogy Szoloviev felhagy régi életmódjával és végre rendes polgári élethivatást fog betölteni. Az egyik tekintélyes emigráns lapnál belső mun= katárs lett és csakhamar feltűnést keltett ragyo­góan megirt cikkeivel. A nyugtalanság démona azonban hamarosan lemét erőt vett rajta. Egy szép napon Szoloviev eltűnt Párisiből, mindenét hátrahagyta kényelmesen be­rendezett lakásában, csak matematikai jegyzeteit vitte magával. Barátai később azt állitottáK, hogy találkoztak* vele a párisi alvilág helyiségeiben, de Szoloviev mindig félénken menekült ismerősei elől és későbben már senkrsem ismerte fel az országuta­kon csavargó vándorban az egykori orosz tüzér­tisztet. Halál az erdőben Szolovi evet álmában ölték meg a vincennesi er­dőben. A koponyáján látható kicsiny lyuk amellett tanúskodott, hogy észrevétlenül lepték meg és egy hegyes tárggyal gyilkolták meg. A hatósági vizsgá­lat nem tudta megállapítani g gyilkosság okát. Akadtak tanuk, akik szerint Szoloviev titokzatos összeköttetésben állott bizonyos Ille­gális politikai alakulatokkal és valószínűnek tartották, hogy politikai ellenfelei tették el láb alól. Más tanuk azt igyekeztek bizo­nyítani, hogy Szoloviev rablógyilkosság áldozata lett, mert elhanyagolt külseje ellenére mindig tekintélyes összeget vitt magával. A való­ságot talán sohasem fogják tudni megállapítani, bi­zonyos azonban, hogy Szoloviev rejtélyes halála megfelelt rejtélyes életének és vele e zaklatott kor­szak egyik legérdekesebb jelensége tűnt el. Arany- és ezüstkincsre bukkant egy útépítő cigány Kassa, szeptember 8. Szucha-Bela és Glatz között egy Sztukár László nevű cigány, aki az útépítő munkálatoknál dolgozott, ásás közben egy anyaged'ényt talált, amelyben régi ezüst és arany érmek voltak- A csendőrség lefoglalta a talált kincset és megőrzésre átadta az erdőgond­nokságnak. A terület, amelyen a kincset megta­lálták, a karthauzi kolostor romjainak közelében fekszik és minthogy e kolostor a 15. század óta elhagyatott, lehetséges, hogy a kincs ebből az időből származik. Az érmek igen jó állapotban vannak és súlyúk meghaladja a két és fél kilót. „Halálsugár" nincs, „nyomozó sugár" van Becs, szeptember 8. Paul Mac Neil ameri­kai feltaláló, a „nyomozősugarak“ ismert fel­fedezője kijelentette a Telegraf tudósítójá­nak, hogy az állítólagos „halálsugarak“-ra vonatkozó mindennemű híresztelés félreveze­tésnek minősíthető. Halálsugarak nincsenek és sieuki sem ismer olyan sugárfajtát, amellyel a.z emberéletet több kilométer távolságból Iki lehetne oltani. Nincs is semmi kilátás aura., hogy ilyen sugarakat va­laha felfedezzenek, őmaga húsz év óba kísér­letezik a nyomozóé1 ugaruk itökéletetsátéeén és ma már ott tant, hogy körülbelül hét kilométer - nylne meg tudja állapítani gépkocsik vagy re­pülőgépek Iközelediését akkor is, ha azokat még látni nem lelhet. A jövő háborújában tehát motoros közlekedési eszközök nem közelíthetik meg észrevétlenül cél­pontjukat; a nyomozóé ugaruk kiderítik, milyen irányból jönnek és igy tűz alá vehetők. A fel­fedezés ellen nem használ a legügyesebb „elmasz- kirozáe“ sem. — ÖT LETARTÓZTATÁS A KASSAI KOMMU* NISTA TÜNTETÉS MIATT. Kassai szerkesztősé­günk telefonon jelenti: Jelentettük a múlt napok­ban, hogy a kassai kommunisták tüntetést rendez­tek a spanyol forradalom mellett és a moszkvai perrel kapcsolatban. A felvonulásihoz nem kértek rendőrségi engedélyt, ezért a rendőrség több kom­munistát. elővezetett és ötöt közülük letartózta­tott. Ezeket ma adták át az ügyészségnek közrend- háiboritás miatt. Kosik István nemzetgyűlési képvi­selőt igazoltatás után szabadlábra helyezték

Next

/
Oldalképek
Tartalom