Prágai Magyar Hirlap, 1936. szeptember (15. évfolyam, 199-223 / 4048-4072. szám)

1936-09-15 / 211. (4060.) szám

Hírek — MALYPETR HÁZELNÖK HIVATAL­BÁN. Malypetr János képviselőházi elnök sza­badságáról visszatért Prágába s kedden, szep­tember 15-én átveszi hivatalát. — KATOLIKUS NAP IGLÓN. Kassai szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Az iglói katoli­kus napra a közeli városokból és falvakból több ezerfőnyi hivő gyűlt egybe. A katolikus napon megjelent Vojtassák János szepesi püspök kísé­retével és Hlinka András pápai protonotárius, képviselő, valamint Szidor Károly, a Slovák fő- szerkesztője. Az ünnepi szentmisét Hlinka And­rás mondotta nagy papi segédlettel. Mise után körmenetet tartottak az oltári szentséggel közel tízezer hivő részvétele mellett. Utána népgyü- lés volt a Templom-téren. Elsőnek Vojtassák János püspök beszélt, utána Hlinka András buz­dította kitartásra és összefogásra a katolikuso­kat. A gyűlés utolsó szónoka Szidor Károly volt. Délután az iglói SKS sportpályán az Orol- tornaegyesület ünnepélyt rendezett. — A SZLOVÁK NÉPPÁRT NEM HA­LASZTJA EL KONGRESSZUSÁT. Ismere-1 tes, hogy a szlovák néppárt szeptember 19. és 20-án, Pőstyénben kétnapos kongresszust tart. Ugyanazon a két napon, amikor a köztársasági elnök Pozsonyban fog tartózkodni. A Robot- nícke Noviny szerint felmerült az a terv, hogy a néppárt a kongresszust elhalasztja, hogy a néppárti törvényhozók is résztvehessenek az el­nök pozsonyi fogadtatásán. A lap azonban ar­ról értesül, hogy Hlinka pártvezér a kongresz- szus elhalasztása ellen döntött, ezért a kong­resszust megtartják. — EGYHANGÚAN VÁLASZTOTTÁK MEG A KASSAI KATOLIKUS HITKÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉT. Kassai szerkesztőségünk jelenti te­lefonon: A római katolikus egyházközség alapsza­bályai értelmében az egyházközség három évenkint képviselőtestületet választ. Az egyházközség mcet tartotta Tost Barna prelátus, kanonok-plébános el­nöklete alatt az uj képviselőtestület választógyülé- 6'ét. Test Barna megnyitó beszédében üdvözölte a, nagyszámban megjelenteket, majd rámutatott arra, hogy a mai nehéz helyzetben, amikor testvérháboru dühöng és a hitet ki akarják pusztítani, a katoli* kusoknak össze 'kell tartaniok s meg kell védelmez­niük az egyházat. A most választandó képviselő- testületnek is az a célja és kötelessége, hogy az egyházat ebben a válságos időben hitvédő munká­jában segítse. Felhívta az egyházközség figyelmét arra, hogy a megválasztandó képviselőtestület név* sorát a leggondosabban állították össze s tekintet­tel voltak a nemzeti számarányra is. Tost Barna beszéde után Kiinda Nándor javasolta, hogy fo­gadják el a jelölőlistát és mondjanak köszönetét Test Barna áldásos fáradozásáért. Budhner Béla kijelentette, hogy a magyarság szempontjából nincs kifogása a jelölőlista ellen és ő is javasolja annak elfogadását. Ezután felolvasták a listát. A közgyűlés azt teljes egészében nagy lelkesedés mel­lett elfogadta, — MEGHALT SZILASSY RÓZSA, A HÍRES MA* GYÁR KOMIKA, Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Hosszas betegség után 74 éves ko­rában meghalt a felejthetetlen emlékű Sziklay Kor­nél felesége, Szilassy Rózsa, a magyar színpad év* tizedeken át volt legelső komikája. Sziklayné 1918 óta teljesen visszavonult életet élt. — GAZOL AZ AUTÓ ZEMPLÉNBEN. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Felsőkörtvé­lyes községben egy magánautó elütötte Zlatnik Frida hétéves kislányt. A gyermeket lábtöréssel és súlyos belső sérüléssel szállították be a kór­házba. — Magyarbőd községben egy autó neki- irohant Filkó Mátyás szekerének. A gazda lezu­hant a szekérről és életveszélyes sérüléseket szen­vedett. A csendőrség megállapította, hogy a sze­rencsétlenségért a gazda a felelős, mert szabály­talan oldalon hajtott. — KÉT VÉRBEFAGYOTT FÉRFI PATÁN. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Teg­nap éjjel Pata község közelében két vérbefagyott, eszméletlen férfire akadtak a járókelők. A ki­szálló csendőrök a két férfi zsebében talált ira­tokból megállapították, hogy Boros József patai és Boró József győri lakos a két sebesült. Mind­kettőjüket beszállították a kórházba. Eddig nem sikerült megállapítani, hogy miként sebesült meg a két férfi, mert még nem nyerték vissza eszmé­letüket és nem lehetett őket kihallgatni — HALÁLOZÁS. Lebovics Hermáin, Nagy­szőlős város 64 éves hivatalnoka szombat délután Fancsikán váratlanul elhunyt. A közr tiszteletiben álló városi hivatalnok halála nagy részvétet keltett. — ÜGYVÉDI HÍR. Dr, Bemát Bertalan MZihorodi ügyvédi irodáját, közjegyzővé tör­tént kinevezés folytán dr. Földi Márton uzhorodí ügyvéd vette át. — MÉRLEGHITELESÍTÉSEK KASSÁN. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: A városi tanács köztudomásra hozta, hogy októ­ber 21. és november 31. között mérleghitelesí­tést fognak tartani. Az érdekelt feleket egy hét­tel a kitűzött időpont előtt értesítik. A mérleg­hitelesítést a mérleghltelesitő hivatal Pogány- ucca 13. szám alatt lévő helyiségében végzik. — A FALU SZÉPE MIATT VÉR FOLYT A SZÜ­RETI MULATSÁGON. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A boeodi Nagyrété község egyik vendéglőiéiben vasárnap szüreti mulatság volt. A mulatságon résztvett a falu egész fiatalsága e több gyöngyösi katona is. Egy Johancsik Ferenc nevű gyöngyösi katona nagyon csapta a szelet a falu szé­pének, az egyik jómódú gazda leányának. Néhány falubeli legény emiatt kérdőre vonta a katonát. Ha­marosan veszekedés kezdődött, amely tettleges* séggé fajult. A katona szorongatott helyzetében ki­rántotta oldalíegyverét és két legényt leszúrt. Mind­kettő a helyszínen meghalt. A gyilkos katonát le­tartóztatták. i Chiappe: Harc a kommunizmus ellen minden eszközzel I A volt párisi rendőrfőnök Pőstyénben is szenvedélyesen hirdeti a harcot a bolsevszmus ellen s a népfront közeli bukásáról beszél Pöstyén, szeptember 14. Közölte a PMH, hogy Chiappe francia képviselő, Páris volt híres rendőrfőnöke Pőstyénben kurázik. Az ismert politikus, aki az első napokban el­I zárkózott az újságírók elől, most mégis in­terjút adott az egyik prágai hétifői lap munkatársának. A volt párisi rendőrfőnök rendkivül barátságos ember és inkább ele­gáns világfi, mint politikus benyomását kelti. Korzikai származásának temperamen­tumát erősen l'etompitotta az élettapasztalat és a közéleti szereplés. Az újságíró aktuá­lis kérdéseket tett fel neki: — Blum miniszterelnök és Thorez kom­munista vezér között valóban tartós barát­ságra lehet számítani? Bízni lehet a népfront tartósságában? * Chiappe diplomatikusan, kerülő formá­ban adta meg a választ a kérdésre, amely ma egész Európát érdekli: — A népfront tévedés —' jelenti ki ha tározottan — és ezt a tévedést a középosz tály már felismerte, a munkásosztály pedig | hamarosan fel fogja ismerni. Mi, köztársa­ságpártiak bizalommal nézünk a jövő elébe, mert demokraták vagyunk és ez felel meg leginkább a francia léleknek. —■ Rendőrfőnök-koromban éles harcot folytattam a kommunisták ellen és ugyan­azt teszem ma is. Harcra szólítom fel Fran­ciaország közvéleménytét a rend érdekében. A hatszáz tagból áüió francia képviselőház hosszú ideig nem fogja tűrni a hetvenkét kommunista képviselő terrorját. A szociális előnyöket, amelyeket a népfront megvalósí­tott, mint a fizetett szabadság és egyebek, meg kell tartani, mert azok jók. — Nem kerülhet azonban sor Franciaor­szágban a magánvagyon elkobzására. Ma nincs szellemi szabadság Franciaországban • és Blum most a sajtószabadságot is kor Iá- i törni akarja. Mi, republikánusok nemzeti é% szociális gondolkozásnak vagyunk és óvni fogjuk a népet minden olyan rendszer elől, amely a népre hivatkozik, a valóságban azonban gúzsba köti a népet. — Abban az időben, amikor én rendőrfő­nök voltam és vezettem a harcot a kommu­nizmus ellen, nem voltak sztrájkok a gyá­rakban, a nép 1.60 frankért vásárolhatott kenyeret, nem úgy, mint ma, amikor 2.15 frankba kerül a kenyér kilója. Minden erőnkkel harcolni fogunk a kommunizmus és a leplezett bolsevizmus ellen, mert a proletárdiktatúra háborút jelentene. Ezért egyetlen célom: harc a kommunizmus el­len minden eszközzel. Chiappe egyre inkább belemelegszik, temperamentuma győzedelmeskedik diplo­mata tartózkodásán és végül mint szenve­délyes népszónok ismétli meg az utolsó szavakat. Újabb szirájkhutlám Franciaországban León Bilimnek nem sikerült leszerelni az északfranciaországi szövősztrájkot A miniszterelnök ultimátumot intézett a munkaadókhoz - Végleg elmérgesedett a helyzet a szo­cialisták és kommunisták között - Bonyodalmak Franto tábornok félmillió frankos kölcsöne körül Páris, szeptember 14. Annak ellenére, hogy a miniszterelnök vasárnap személyesen utazott le Lille-be, hogy közvetítsen a mun­kások é« a munkaadók között, nem sikerült az északfranciaországi textiliparban fenye­gető konfliktust elhárítani és a sztrájkhullám tovább terjed. Egyes üzemekben a munka­adók még mielőtt a sztrájkolok elérték volna a gyárüzemet, bezáratták a gyár kapuit, szá­mos üzemet azonban sikerült a munkásoknak megszállni. Salengro belügyminiszter tovább folytatja a tárgyalásokat a munkásküldöttek­kel. A sztrájkoló munkások számát egyelőre 30.000-re becsülik. Az eredménytelen tárgya­lások miatt attól tartanak, hogy a sztrájk- hullám átterjed a fémmunkásokra is. Sa­lengro belügyminiszter az újságírók előtt ki­jelentette, hogy a miniszterelnök a munka­adókkal tegnap hosszasan tárgyalt és hogy a tárgyalás folyamán rendkívül szenvedélyes­sé vált a hangulat a miniszterelnök és a gyá­rosok között. Tegnap este a miniszterelnök még a kereskedelmi kamara elnökét is fo­gadta. Vele való tárgyalás után pedig magá­hoz kérette a textilipari munkások szerveze­tének vezetőjét. A tárgyalások, úgy látszik, nem vezettek eredményre, mert a miniszter- elnök ultimátumot intézett a munkaadókhoz, hogy a sztrájkot huszonnégy óra alatt szerel­jék le. Annak ellenére, hogy a miniszterelnök felszólításában hivatkozik arra, hogy a sztrájk leszerelése múlhatatlan nemzeti érdek, a munkaadók kijelentették, hogy a munkások követelései teljesíthetetlenek. León Blum levelei A imumlkásolklkiail és a mumkaiadókkail) való tár­gyalás után Bimm magáihoz kérette az újság­íróikat és a [következő nyilatkozatot tette előt­tük: — Salengro barátom támogatására utaztam Liliébe, azizail; a szilárd elhiatárotzássail, hogy a konfliktust, amelynek szerintem nemcsak a ibeil-, de a külpolitikára is súlyos következmé­nyei lehetnek, elhárítsam. Fölszólítottam a vál­lalkozók eizervezetének vezetőit, hogy tárgyal­janak veilem. Ennek a felszólításnak ők eleget tettek ugyan, de megoldást nem sikerült találná. Nem szán­dékom ennek ellenére, hogy feladjam a re­ményt annak dacára, hogy a kormány békítő akciója ellenállásra talált, fáradozásainkat a legnagyobb eréllyei tovább fogjuk folytatni mindaddig, míg az eredményt ki nem kényszerítjük. Blum 8 óra 15 perckor hagyta öl Laliiét és visszautazott Párásba, el­utazása előtt azonban még tevetet intézett Piier- re Thiereizhez, a mmjnfcásküldöttség vezetőjé­hez, amelyben kijelenti, hogy igyekezni fog a kormány itekin'télyét latiba vetni a konfliktus elsimítása érdekében. León Bimm az utóbbi hetekben feltűnően so­kait llevelez, különösen a kommunista vezetők­kel;. Annak ellenére, hogy minden egyes levél a szokásos testvéri üdvözlettel végződik, szera- mellátható, hogy részben a spanyolországi eseményeik, részben pedig a munkásság újabb bémmozgalma következtében lényegesen el­mérgesedett a viszony a szocialisták és kom­munisták között. A munkásság elégedetlenségét az egész ország­ban a trodkiista szervezeteik szítják. A trockis- tálk nagyon erősek Franciaországban és a sztrájkok idején az üzemeik megszállását is Ölk követelik. Azt hangoztatják, hogy a polgárhá­ború Franciaországban is elkerülhetetlen es hogy a munkásságot föl kell fegyverezni. A trockisták mozgalma Kis elhagyótit sötét uiocábam, közei a kelteti pályaudvarihoz van a troickisták lapjának, a „La Luitite 0'uvriiére“-mek szerkesztősége. En­nek a lapnak két legutóbbi számát a népfront kormánya ellkoboiztatta. A piszkos épültet első emeletéin van a szerkesztőségi helyiség, aimeiy­Influenza, spanyoljárvány, torok- gyulladás, az orr és garat elnyálká- sodása, a mandolák megbetegedése, valamint izületi bajok, vagy tüdő- csúcshurut esetén gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes „Ferenc József" keserüviz használata által gyakran és alaposan kitisztittas- sanak. Közkórházak főorvosai megál­lapították, hogy a Ferenc József viz lázzal járó fertőző betegségeknél is nagy szolgálatot tesz a szenvedő em­beriségnek. Mz orvosok ajánlják. nek faltait manifesztációs falragaszok borítják. A helyiségben olyan atmoszféra uralkodik, mint Trockij és Lenin mozgalmának elején, a Montrouge-i szálláson harminc esztendővel ezelőtt Franciaországban éhben a pillanatban harminc különböző marxista szervezett működik és mind a harminc aizt állítja magáról, hogy ö a valódi, a többiek csak bitorlói az eszmének éis a moz­galomnak. Doriot a jobboldal reménysége Ezzel szemben a jobboldal is erősen szer­vezkedik. De la Rocque ezredes tüzkeresztes mozgalma elveszítette régi tekintélyét és régi tartalékait is. Pozzo di Borgo herceg, a moz­galom eredeti megteremtője és mecénása el­veszítette bizalmát az ezredesben, mert a tüz- keresztesek véleménye szerint döntő pilla­natban nagyon passziv módon viselkedtek. A jobboldali mozgalmak súlypontja szem- melláthatóan áttolódik Jacques Doriot volt kommunista vezér nemzeti szocialista moz­galmára. Doriot Saint Denls polgármestere s ennek a. népes munkásnegyednek legnépszerűbb alak­ja. Itt jelenik meg lapja, „L’Emaneipation Nationale“, amelyet rendkivül modern ki­vitelben 250.000 példányban dobnak az uccára. A pénzt ehhez a költséges vállalkozáshoz köztudomás szerint Dailly csokoládé­gyáros adja. Dailly és Doriot között állító­lag Laval szőtte a barátságot és Laval járta ki azt is, hogy a politika iránt hevesen érdeklődő nagyiparos hatalmas pénzössze­geket juttatott Doriot-nak. A volt kommunista vezérnek mindenesetre az az előnye la Rocque ezredessel szemben, hogy ő valóban a nép embere, a nép nyelvét beszéli és tud a tömegekkel bánni. Doriot kitűnő szónok, hatalmas, erős férfi, akiben nagyfokú személyes bátorság van. Nemrégi­ben képekkel rendkivül gazdagon illusztrált könyv jelent meg, amely Doriot-t különféle pózokban ábrázolja és amely rendkivül nép­szerű az olvasók között. Nagyon népszerű egy másik Doriot-sorozat is, amelyben a volt kommunista vezér leleplezi a kommunista párt kapcsolatait Moszkvával és bepillantást nyuijit azokba a módszerekbe, amelyekkel a szovjet a világot forradalmasítani akarja. Puccshirek — jobbról és babról A tüzlkeresztesek nem nagy sikereket érték el Franciaországiban, eOílembein Marokkó a fő- fészkiilk, Annak eltenére, hogy a szervezetet iföiloeizilahták, nyúlt szimjpátia'tünteitések voltak Francia-Marokkóban Framco tábornok mellett. A baloldali lapok élénken foglalkoznak a Fnanco tábornoknak nyújtott félmilliós köl­csön ügyével is. A jelentések szerint ugyanis Framco tábornok a marokkói áltembamkból féOimiiHlió frank köl­csönt kapott, nuég pedig a kormányzó jóvá­hagyásával. Franeo tábornok először 300.000 framikot ként a marokkói áilambamkitótL, amit meg is kapott. Ezután újabb 200.000 frankóit kért, amihez Paynouthom kormányzó hozzájáru­lását kérték és mikor a kormányzó beleegyezé­sét adta, ezt aiz összeget is kifizették Francé­nak. A lapok állítása szerint Franeo ezzel a francia pénzzel szervezte meg a felkelést. A kommunisták az utóbbi 'napokban rendkívül éles hangion árnak a marokkói kormányzó el­ten és azt jósolják, hogy frauoiia-MaroJklkó'bam is puccs kémük Ugyanakkor, amikor a kommunisták jobb­oldali puecsrói imák, a jobboldali szervezetek viszont azzal rémiitgetik a közvéleményt, hogy kommunista forradalom előtt áll Fran­ciaország. Annyi bizonyost, hogy a kommunisták mindem tehető, sőt tehetetlen aüfcailirmat is fölhasználnak, hogy hataimias tömegdemonstrációkat rendez­zenek. Legutóbb Páris népe félmilliós tömegeit látott tüntetni vörös lobogó alatt. A jobboldali lapok ájlfliitáea szerint a foivtonon itömogdeunan- ehnációfcna azért van szükség, hogy a kommu­nistáik bármikor könnyen mozgósíthassák tö­mtetek 5 1936 szeptember 15, kedd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom