Prágai Magyar Hirlap, 1936. augusztus (15. évfolyam, 174-198 / 4023-4047. szám)

1936-08-19 / 188. (4037.) szám

<PRWfflAfo<S&ARH 1RLAB Többezer főnyi hivő jelenlétében, fényes sikerrel tartották Nagyszőllősön a kárpátaljai refor­mátusok kilencedik országos konferenciáját Hírek A román vezérkari főnök helyettese Varsóban Varsó, augusztus 18. Samsonoviciu tá­bornok, a román vezérkar helyettes-főnöke rövidesen Varsóba utazik a lengyel hadse­regfelügyelő meglátogatására. — BENES ELNÖK ZSOLNA DÍSZPOLGÁRA. Tudósítóink jellleiniti: A zsolna! városi képviselő- teisitütiett ima dfozklöizigyüiiésit tartott. A gyűlés egyetlen tárgya dir. Bemes kö'ztáins'asiági einöik- nek Zsolna vámos diiázpölgiáirává való választása voOlt. Hvizdák polgiáamieisiteir ünnepi beszédet (mondott, majd a 'kiö-zgyüléis legyllia,ragukig a vá­ros díszpolgárává választotta a köztársasági elnököt. — A PUDMERICI KASTÉLY HINDU VENDÉ­GE. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonon jelenti: A Pálíify grófok pudmerici kastélyába ma reggel egy hindu maharadzsa érkezett. A maharadzsa a gróf vendége lesz. A maharadzsa különösein a hí­res vadászterületek miatt jött a pudmerici kas­télyba. — FERDINÁND VOLT BOLGÁR KI­RÁLY MURÁNYVÁROTT ÉPÍTKEZIK. Lőcsei tudósítónk jelenti: Murányvárott, Ferdinánd volt bolgár király kedvenc tar­tózkodási helyén még a háború előtt hozzá­fogtak egy nagy kastély építéséhez, de az építkezés abbamaradt. Mint most értesü­lünk, Ferdinánd kétszázezer koronás költ­séggel újra építteti Murány várát. — MAGYAR ISTENTISZTELET PRÁ­GÁBAN. Fölkérettünk a következők közlé­sére: A prágai magyar királyi követség a magyar államünnep alkalmából augusztus 20-án délelőtt 11 órakor a Máltái lovagrend templomában (Prága III., Maltézské ná- mésti) ünnepi szentmisét mondat. Ezen a napon a követség és az utlevélosztály nem tart hivatalos órát. — ÁTHELYEZTÉK KOMÁROM HÁROM KATO­LIKUS KÁPLÁNJÁT. Komáromból jelentik: A ko­máromi római katolikus hívők között futótűzként terjedt el a hír, hogy Komárom három káplánját azonnali hatállyal áthelyezték. Dr. Lestár István el­ső-káplán ugyan, mint a Maria-nium igazgatója, Ko­máromban marad, de egy Pöstyén melletti k:s falu káplánja lesz. Hudec Istvánt Lévára, Német Gézát Ipolyságra helyezték át. Mind a három káplán fá­radhatatlanul végezte Komáromban ' nehéz lelki- pásztori munkáját, a magyar és a szlovák társada­lom teljes megelégedésére. Az iskolásgyermekek valósággal körülrajongták őket és igazi nevelőatv- jukat tisztelték bennök. Komáromiban legújabban gyakoriak a káplánáthelyezések. — ADOLF MENJOU BUDAPESTEN. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non: Adolf Menjou, az ismert filmszínész feleségével ma délben Budapestre érkezett. Menjou innen Olaszországba utazik. — ECKHARDT TIBOR BESZÉDET MOND PÁRTJÁNAK A NEP-HEZ VA­LÓ VISZONYÁRÓL. Budapesti szerkesz­tőségünk jelenti telefonon: A független kis­gazdapárt végrehajtó bizottsága holnap ülést tart s azon Eckhardt Tibor pártvezér beszédet mond a nemzeti egység ^pártjához való viszonyáról. — KÉT BRÜNNI LAP UCCAT ÁRUSÍTÁ­SÁT BETILTOTTÁK - AZ OLIMPIAI BE­SZÁMOLÓ MIATT. A Veeerni Ceské Slovo je­lentése szerint a brünni országos hivatal a Briinnben megjelenő Tagesbote és Neues Volksblatt uocai árusítási jogát megvonta. A tilalom szerint e lapok dohánytőzsdékben, új­ságárusoknál és állomásokon ném árusítha­tók. A tilalom oka az, hogy az olimpiai ver­senyekről oly jelentést közöltek, melyben a csehszlovák állama lobogót megsértették. — FOGHÁZBÜNTETÉSSEL VÉGZŐDÖTT A PRÉDIKÁCIÓ. Nyitrai munkatársunk jelenti: A kerületi bíróság hétfőn Ítélkezett Kovács Tamás mai zsenire i plébános felett. A vádirat szerint a plébános március 1-én az istentiszteleten mondott prédikációja során rendtörvénybe ütköző kijelen­téseket tett. A plébános tagadta bűnösségét, a tanuk azonban ellene vallottak, mire a biróság 14 napi fogházbüntetéssel sújtotta. Kovács plé­bános háromnapi gondolkodási időt kért a fel­lebbezés esetleges beadására. — TŰZ KASSAUJF ALIIBAN. Kassai szer­kesztőségünk jelenti: Tegnap éjjel kigyulladt Kassaujfaluban Szeliga János gazdálkodó csűr­je s az abban fölhalmozott egész terméssel, sok takarmánnyal és gazdasági fölszereléssel porrá- égett. A lángok elhamvasztották a csűr melletti szalmakazlat is. A kár meghaladja a százezer koronát. Ennek csak egy része térül meg biztosí­tás utján. Mivel alapos a gyanú, hogy gyújtoga­tás történt, a csendőrség keresi a tettest. — GÁZOLT AZ AUTÓ NYITRA MELLETT. Nyílta! mfiuníkMárieiurak jéiiemiti: Nagylbedzény me.WM egy apponyi szemléli yaiuhó eltlltlöibte Milhia- hov János bodzéuyi gazdát. A gazda rendidvüd Hjlyo- oóríiilósí'iloct, csízióm védett. Beez^líltiOftibálk a nyitnál kórháziba. Megindult a, vizsgálóit annak megáililapihásána., hagy a szeíremcsétiljeneégóirt lát terheH a feflieflőseég. Nagyszőlős, augusztus 18. (iSiajiát tudósítónk­tól,) A kárpátaljai református egyházJkeirüliet augusztus 15-én éts 16-án Nagyé ző Hősön tartotta hagyományos, IknOieiniöedlk évi országos kornife- reraoiláját s azon Kárpátalja majdnem miinidein egyes ogyházlkiöiz&égie itóp viselteikbe magát. A káirpálfcáljiai református egyházkerület 1927- ben hatánoizitla ól, hogy minden éviben többnapos konlfieneniciát nemdez Kárpátalja más és más he­lyéin, a magyar kálviniéba hitélet Ikáimélyitéiséire. Nagyeizőflllős iimimiár máendsiaoir vállalta magáira ia konferencia megrendezését. Közeliiről és távoliról a hívek száizaii1 jöttek vo­natom, autón, sízeikieinen, kienélkpánon és gyalog,, úgyhogy a helybeli Iköziöms éggel (együtt a kon- fienemciiáiniak többszer résztvevője volt. A konferencia szimheilye a nagysizőJilősi ősrégi kálvinista templom és a.z AtzéiLPerényi retfoir- miáitus áirvaíház volit. A konfememciia 15-én reggel ünmepéilyes istiemtísztiefileittel kezdődött. Balogh Sáoidoir leszeinyi leilkiéisz prédikált, a magyszőJiliősd dailleigyesülliet pedig eigyháizi éneket adott elő. Ietieinitlsztieliet után Bért óik Rélla munkácsi piis- pöik megnyitotta iá konferenciát, majd Isaák Imire mámaimaroe-ugoicsaá esperes aiz egyháizmegye, Horkay Barna nagyszőillösi Bieillktész pedig a ven­déglátó egyházközség nevében üdvözölte a megjelenteket. Ezután Horkay Biairna lelkész a nagyszőiliősi református egy'háizköiziség történetéit feimeiteitte., viss'zapililiant-va az 'egyhá,zikiöizség négy évszáza­dos múltjára. Bérlőik Béla püspök miagaisszáirnya- liáisu előladásiában rámutatott azokra az irány­elvekre:, amielyieik a református egyhiázi hitéliet további fejlődését biztosítják. Beszélt, az általa most alapított Kárpátaljai Reformátusok Segítő Egyes üflieitéröd és muidcamiódszerérőli. Hangsú­lyozta a püspök, hogy a református egyház és a kálvinista magyar társadalom a mostani áldatlan gazdasági vi- szonok közepette sem feledkezik meg szociá­lis elhivatottságáról, hanem tovább megy a megkezdett utón. Lieg­I jobban bizonyítják eizit a múlt év folyamán étetrehivoitít református árvahiáizialk Munkácson és Nagyszőűlliösön. Részletlesein ismertette a Kár- piátnilijai Refoirimáitusok Segítő Egyesülietének j ó váhagyott alapszabályait. A tulajdonképpeni konferencia 15-én dé&után kezidődöitit. Dr. Buclay Istvánné az egyházban folyó szeretetimuinikáról tiairbotit nívós előadást.,! Papp Géza umgtaimócii lelkész pedig „Az evan-j géillum és a szocializmus41 cimmieil tartott elő-] Prága, augusztus 18. A „Véstnik ceskosloven- ského berniho urednictva" (a Csehszlovák Adó- hivatalnokok Közlönye) az adóerkölcs kérdé­sével foglalkozik s ennek kapcsán a következő­ket állapítja meg: — A vállakozó 200 ezer korona forgalmat ér el, ebből a nyeresége 20.000 korona. A saját és családja életszínvonala 18 ezer koronát kíván. Marad 2000 korona s ebből az összegből kell a vállalkozónak gondoskodnia öreg korára, to­vábbá vállalata kibővítésére stb. s ebből kell fizetnie az adót is. Ámde csak forgalmi adóm 6000 koronát kell fizetnie, 400 korona kereseti, adó a pótlékokkal, 780 korona a jövedelemadó. — CSALÓ ÜGYNÖK GARÁZDÁLKODIK A VÁG VÖLGYÉBEN. MátyueföMi tudósitónk jelen­ti: A Vágvöigy falvait egy magát Hiicingeni Tá­dénak nevező csaló ügynök járja be. Az ügynök újfajta poloskairtót ajánl megvételre a gazdák­nak. Több gazda megvette a szert, de hamarosan kiderült, hogy a poloskairtó nem egyéb gipsz és paprika keverékénél. A gazdák feljelentésére Hieingeni Tádét keresi a csend őr ség. — HÉT MUNKÁS AZ ÉPÜLETÁLLVÁ­NYOK ROMJAI ALATT. Szolnokról jelentik: A szolnoki papírgyár telepén ma reggel a mun­kások egy most készült gyári kémény állványát bontották. Munka közben az állvány összedőlt s magával ragadta a fal egy részét is. A romok alól hét életveszélyesen sérült munkást mentet­tek ki s valamennyit a kórházba szállították. — ELALUDT A VADÁSZ, ELTŰNT A PUS­KÁJA. Nyitna! munkatársiunk jeleníti: Racsis község határában vadásizgaitoitt tegnapelőtt éj­jel Koitiliáirk Mihály ottad kovácameieter és a icisem elnyomta iaiz állom. Miire felébredt, értékes vadászpuskája eltiüioit. Kotlánk a cserdönsiégein jelentést fieitit a lopásról. — GÁZOLT A TEHERAUTÓ. Ipolysági tu­dósítónk jeteniti: Szabó Gyula nagyfahusi mol­nár teherautója az ipolysági hiidom elütiötto Wagner István ikeirtósiz kilőnie éves Károly uoiviil (kisfiát. A wufliyoeiaaa sérült gyieminekeifc beszáilili- itioititáik a kórházba, de az orvosok máir nem tud- háik micgímciuteoi az éleituieik, Auióllkjűl, hogy yiiaiz- ezanjyetrftd Vdte oezmétetiáit, mtítfhakl. adásit uapjamik legégetőbb ptrobléimáiróL Mind­két ellőladásit teirméikieuy vita íküvertbe. A vitá­déiul tárat Simon Zsígmond 'asztély! lieiluéisiz iiimiád- sáiga retkes zbeftie be,. Este nagyszabá&u vallásos estély volt a zsúfolásig megtelt templomban. Király Zoltán csapi leikész prédikációja után Szabó Bélámé az any® imádságá­ról tartott előadást. Szabó Máirta leánykori tag és Szilvássi Sándor legénylköri tag vallásos tárgyú köl­teményeket adott elő sok hozzáértéssel, A vallásos estet Kiss István tiezaujlaki lelkész imája zárta be. A konferencia második napja a múlt évben élet- rehivott lAtzéi-ÍPerényi református áervahásban zaj­lott le. Felemelő látvány volt, amikor vasárnap reg­gel a közel kétezerfönyi ünneplő közönség rende­zett sorokban kivonult a Fekete-hegy oldalán lévő árvaházba. A menetet magyarruhás lányok szemet gyönyörködtető festői csoportja nyitotta meg. Lélek­emelő jelent volt, amikor az ünneplő sereg az ár­vaház előtt minden vezetés és intonálás nélkül, lé- lekből fakadó buzgósággal, egy emberként énekel­te a kálvinisták himnuszát. Az árvaház udvarán Isaák Imre téesői esperes szivbemarkoló beszédet mondott a® emberbaráti szeretet kimiélyitéséről. Utána Szabó Sándor nagy- szőllősi igazgató-tamitó az árvaház életrehivágáit és belső életét ismertette. Beszédében rámutatott azokra a szolgálatokra, amelyeket a Perényi-, Lo- rántflfy- és Teleky-családok a református egylxáz f elv Lrág őzt atásiá r a tett ek. Vasárnap délben 500 terítékes közebéd volt az árvaház udvarán. Délután az ifjúsági körök kikül­döttei beszámoltak egyesületeik eddigi működésé­ről. Este, a konferencia keretében ünnepelte a nagyszőllősi református leánykor tízéves jubileu­mát. Ez alakalommal Naranesik Imre nagymuzslai lelkész igét hirdetett s Matyi Boriska a jubiláló leánykör tízéves történetét ismertette. Szaniszló Irma leányköri tag alkalmi költeményt adott elő, majd Toruyay János tekeházi lelkész továbbá sike­res munkálkodásra buzdította a leánykört. Végül Bertók Béla püspök beszédével és Szabó Béla ke­rületi missziós lelkész imájával befejeződött a két­napos konferencia. A résztvevők e két nap alatt a nagyszőllősi ma­gyar testvérek vendégszeretetét élvezték. A helyi rendezés nagy és sikeres munkáját elsősorban Sza­bó Sándor helybeli igazga.tó-tanitó és neje Szabó Sándorné, az asszonykor elnöke, Horkay Barna lel­kész és Szaniszló Sándor egyházgondnok érdeme. A nagyszőllősi református egyházközség önként vállalta magára a konferencia megrendezését és az ezzel járó kötelezettségeket, de nem is vallott szé­gyent, mert a konferencia minden tekintetben fé­nyesen sikerült és a vendégek elragadtatással nyi­latkoztak a nagyszőllősiek magyaros vendégszere­tetéről. Miből fizessen hát 7180 korona adót, ha csak 2000 koronája marad? A lap azt javasolja, hogy a forgalmi adót át kell hárítani az árura, vagyis átalányositani kell azt, hogy a vevő fizesse. Mert igaz ugyan, hogy a törvény kifejezetten kimondja, hogy a forgal­mi adót a vevő fizeti s a számlaösszegben kü­lön föltüntetendő a forgalmi adó összege, de a gyakorlatban az a helyzet, hogy a vevő rende­sen nem fizeti meg a forgalmi adót s annak ter­he az eladón marad. Vagyis a forgalmi adó sú­lya csak úgy enyhíthető, ha azt az egész vona­lon átalányositják. — HÉTHAVI BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK NYIT- RÁN EGY VOLT TANÍTÓT. Nyitrai munkatár­sunk jelenti: Mankóveczky János, volt tanító, — a bíróságok régi ismerőse, — állott hétfőn ismét a nyitrai kerületi biróság előtt. A vádirat sze­rint a délszlovenszkói falvakban kisebb csaláso­kat követett el. Sorra járta a délszlovenszkói falvakat, mindenütt vagyonos tanítónak rnon- dotta magát és pillanatnyi pénzzavarára hivat­kozva „kölcsönöket44 vett fel. A .mai tárgyaláson hét csalást sikerült rábizonyítani. A biróság hét- havi börtönnel sújtotta. — TÖMEGES GOMBAMÉRGEZÉS NYITRÁN. Nyiiltirai onunikiaitáinsunflc jcilienitti: Viaedumíap déiliutiáin tüm-egeis goimlbaiméirgeiziás töintérat Nyiitináin, A nneratólk hu&zoraihiéit leiseitlbietn v.ommilitalk ki és miéir- geizieititiekeit bieszáíliliiüottitiaik a Ikáriházlba. Az oirvo- so'k gyomor.mosás után házi ápolásba vieittiéik a imérgieiziertieikieit. A reinicUöreéig niegiinidtiit'Oitrtia a. nyo- mozáisit araraaik magáilapiltáeiánai, hogy a batiegek hód váisánodlták a imérgas gomlbát.. — MEGKÉSELTEK EGY MiENYHEI KIS­FIÚT. Nyitmaii imurakaitáireuinlk jolionjti: Btongyiálk Zeiiganorad 14 éviets kisífáu tdlieraekott örz.ö,ht Miany- hie haitáirábain s oitit egy iismierettlen iliegéray orvul onáitiámaidlfc. A védakezósuo raeim is goudioiló fiurt tölbb késsizurássiail sulyosnu miogsiabiasiitot/tio, ima.jd ■alimianioötiüM.. A súlyosam eéirülit kiisifiiu csak nvagy- sokiána nyerte vtesiza asizimélieltiélfc. BeezáUliitiotitálk a luyiiitiraii kórlliáizíba. A íieitbeM keresi a csianidöire laSfiíV „Már az adóhivatalnokok szaklapfa is hirdeti, hogy a forgalmi adó rombolja az adóerkö!csötu s A nemzeti szocialista „A-ZetM a fenti cim alatt Írja: 1936 augusztus ­Sk fyizM h a MARGIT CREM -tel Súlyos baleset érte a pozsonyi gyorsban Brevenas görög olimpikont . Pozsony, augusztus 18. (Pozsonyi szer kesztőségünk telefonjelentése.) Tegnap késő esti órákban haladt át Pozsonyon balkáni olimpikonok vonatja. E vonattE érkezett Brevenas Emanuel görög verseny ző is. Brevenas Emanuel Lundenburgo: túl a kocsiablakon kihajolva mutogatta vidéket utitársainak. Karja közben a vone mellett álló oszlopnak ütődött s karcsontj eltörött. A pozsonyi állomási ügyeletes or vos részesítette első segélyben. Brevenas beszállították a pozsonyi kórházba s ott va lószinüleg műtétet végeznek rajta. A görö atléta jobb karja alig lesz megmenthető. Bukarest közelében 36 utassal a szakadékbe zuhant egy autóbusz Bukarest, augusztus 18, Hétfőn délutá: I Karakal közelében egy autóbusz el akart, kerülni az előtte haladó szekeret. Az autó busz oly nagy lendül’etet vett. hogy az ut testről mély szakadékba zuhant. A baleset nek eddig halálos áldozata nincs, de ke súlyosan sebesült a halállal! vívódik. A autóbuszon 36 személy utazott* A megvadult lovak az árokba fordították a bereg- dédai tűzoltók szekerét Beregszász, augusztus 18. (Saját tudósi tónk tói.) Kömnyen végzetessé válható szerencsét lenség történt tegnap Beregszász határában A beregdiádai önkéntes tüzoltótestület tag jai Nagyberegről tértek haza az ottani ünne pélyről. Útközben a kígyós! korcsma élőt megálltak és a lovakat megitattáík, s e közbei kivették a zablát a lovak szájából. A zabolátlan lovak itatás közben egy el robogó és viharosan durrogó motorkerék pár pokoli robajától megriadtak és var vágitatásba kezdtek. A megriadt lovaka megfékezni nem lehetett: a két állat esze veszetten száguldott a könnyű szekérrel, ü rajta ülők tehetetlenül nézték az őrül nyargalást. A beregszászi temető közelében a széké: egy zökkenőn felborult és utasai a földrn zuhantak. A szekér tulajdonosa, Szabó Sándor be. regdédai községi bíró, tűzoltó parancsnok f- fején súlyosan megsebesült, a több! utas: Ko zák Sándor, Pór József, Barát Bertalan pedir kisebb-maffyolbb sérüléseket szenvedett. Á szekér erősen megrongálódott és az egyik lo a lábát törte. A sebesülteket beszállították a beregszász kórházba és ott azonnal ápolásba vették őketi A müncheni sakkolimpia első fordulója München, augusztus 18. Hétfőn kezdték meg, Münchenben 20 nemzet sakkozói minden időt legnagyobb sakk-csapattornáját. Az első raap .eredményei a kövieitikezőlk voltak: Csehszlováki; —Svédország 4:4, Magyarország—Észtország 5:3, Ausztria—Lertitoiriszáig 4 Rí:3 hí, Dánia—E : illand 5:3, Níéinetonszág—'BoiUarnidia 5Rí:2K, Ju j golszláviia—.Svájc 7:1, Románia—'Bulgáiria 5:3 f Brazilia.—Pinnorezáig 4:4. Lengyelország-—Frain í oiaoirsiziáig 7:1, Ollaszoirszág'—Norvégia 4%:3% Kedden CsteheziloválMa Buligáiriávail, ^lagvaror szag pedig Bír az illával médvőziik. Magyaromszág csapata üvüliöniben a. (kövietbezL.' feláll'Ttiásiban szerepei: 1. Maróczy, 2. Stedraem Lajos, 3. Steiineir Emdne, 4. HavaJssi, 5. Szabó) Izászló, 6. Bairczai. 7. d,r. Vajda, 8. Gereben. Tani talékoik: dr. Balogh és Kórody. Hniámyziűc Liget!-; Liiiienitlhail, aikineik .távoililiértét bizonyára mieigérz:.; a magyair csapat. De Csehszloválldia is nélkü­lözi éijátékosát, Fllioibrt, így a lengyeleík, de tfo-i illeg a kiváló raéineit csapat ia itiotrraa ifaivoritja, * & Nottinghamben ismét Botvinnik veze Loind'oinft>óil jeliemltik: A mottingbaimi raeinizetikö1... salkikveinsemyem hétfőn a. füiggőjátszmákat és .-»• hetedik fordulót, bonyoilitotitiák le. — Remi isi" végződitek a Resihievslky—Firae éis a. Fine—Thv- mas jártsizmálk, RieelhevBiky győiziöitJt Bogtoiljuhovw elled fíiggőjáitszanájábain. Továbbra lis függ air Caipialbiliaraca—<AflljeicJhm pamti. — -V licitiedúk fór—' duJiólban a. Reslhicvsllcy—Atjeciliiiu játsznua félíbe- szalkadit, ugyancsak függőben maradt, a. Filulw— Thoanias jáJtsizanja is. Reaniis Oiett. ti Capablanuka— Botviimniik és a Taintalkoweir—Vádauiatr taláilkozó1 ‘ le. Laslker győzött. Tylior ellen, miig a Bogot ju-j bow—Ivuwio pairttii meimiis lett. ■— A fonna, állástun Boitviramik, Enwioö, Fímo 4kí, Vidmair 4., Laskctv . Reslhioveky 3bi. Aljeeiliin 8(2), Tamt.aiko'ww L Gaipabkraoa és Fil'ohir 2L(1), M'yiloir 2.L, Bociét iuiboiw 2 b** rlllioni|as 2(4), Wiimteir 1>», Attexan­6

Next

/
Oldalképek
Tartalom