Prágai Magyar Hirlap, 1936. június (15. évfolyam, 126-147 / 3975-3996. szám)

1936-06-11 / 133. (3982.) szám

1936junhls 11, csütörtök. tPR&GM-AWtaR HTRM& 5 Hoare az angol külpolitika uj irányáról London, junius 10. Sir Sámuel Hoare, az uj angol tengerészetügyi miniszter Cam- bridge-ben mondott beszédében a Pax Bri- tannieáról beszélt és megállapította, hogy az angol beké elsősorban a flottára támaszko­dik* A népszövetség és az egész világ Sokat tanúikat az angol világbirodalom szellemé­től és tradíciójától. Anglia a békét úgy szol­gálja a leghelyesebben, ha semmi olyat nem vállal, amit nem tarthat be. Anglia nem kontinentális hatalom, hanem tengeri ha­talom s ezért tartózkodó magatartást kell követnie a kontinensen még akkor is, ha egyébként mindent elkövet az európai béke megőrzése érdekében* Németország tanulmányozza Japán katonai erejét Berlin, junius 10. Reichenau vezérőrnagyot, a hadügyminisztérium volt osztályfőnökét és a müncheni bajor hadtest jelenlegi parancsnokát Hitler Japánba és Kinába küldte az ottani viszo­nyok tanulmányozására. Reichenau tábornok a német vezérkar egyik legfiatalabb és legtehetsé­gesebb tagja. Föladata az, hogy a távolkeleti erőviszonyokat tanulmányozza és igy meghatá­rozza a birodalom keleti politikájának irányát. Főleg Szovjetoroszország és Japán viszonyára, valamint a két hatalom katonai erejére kiváncsi a német hadvezetőség. A tábornokot útjára több német vezérkari tiszt kisérte él. Változások a cseh nemzeti szocialista párt sziovenszkói szárnyában Prága, junius 10. A cseh nemzeti iszoicialtista g párt belső nehézségéit ismételten szóvá tettük. A Ludová Politika jelentése szerint most már rövidesen várható Hrusovsky Igor képviselői mandátumáról való lemondása. A mandátumot utána Lankáé E. B. áiró és költő kapja. Ezenkí­vül Novotmy szilovenszkói országos titkár visz* szatér Prágáiba e helyét dir. Juráé szerkesztő venné át, aki állítólag népszerű a fiatal szlo­vákok körében. Ui angol hadihajó Haifában Jeruzsálem, junius 10. Az arab forradalmi hangulat napról-itapra erősödik, úgy hogy az angol kormány kénytelen volt egy újabb hadihajót küldeni Haifába. Az Ajax cirkáló a közéli napokban a kikötőbe érkezik, A brit kormány a palesztinai zendülő községe­ket erős katonai és rendőrkülönitményekkel szállja meg. A zendülők ügyes taktikája rendkívül megnehezíti az angolok pacifizáló munkáját és gyakran a legjobban megszer­vezett büntető expedíciók sem érnek el eredményt. A népjóléti bizottság elsimította a koalíció szilárd­ságán ejtett csorbát Prága, junius 10. Tegnap röviden jelentet­tük, (hogy Knorre szaidétanéimet képviselőnek a népijóléti bizottságban tett ama javaslatát, hogy a miniszter tegyen jelentést a -munka- köavetités előkészítésiének mai helyzetéről, a bizottság elfogadta, úgyhogy a javaslat mellett szavaztak a cseh agrárok, a cseh iparospár­tiak is és hogy a pontosan két részre oszló szavazategyenlőséget dr. Meissner bizottsági elnök döntötte el igenlőn. Az eset kínos fel­tűnést keltett, ezért a koalíció — jó hírnevét megmentendő — elhatározta, hogy a népjó­léti bizottság ujablb ülésén Dubíoky agrár­párti képviselő nyilatkozatot ad, melyben ki­jelenti, hogy bona fide szavazott és hogy nem vette észre a Knorre-téle javaslat politikai szándékát (?). Dr. Meissner bizottsági elnök pedig oly érteleimben nyilatkozik, hogy a kor­mánynak a írnunk akö zve ti tő-kérdést módjában áll elintézni rendelettel is és igy a miniszter egyáltalán nem hívható meg a bizottságba, hogy e kérdésről nyilatkozzék. — A népjóléti bizottság este újabb ülést tartott, amelyen el­hangzott a két nyilatkozat és Dubick^ ama kérése, hogy a délelőtt hozott határozatot a bizottság vonja vissza. Ez meg is történt. De ezzel mintha a koalíció szilárdságán esett csorba csak mélyült volna. Mert kiköszörülni egyáltalán nem sikerült. Az agrárok mégis csak megmutatták, hogy „igy is lehet, szo­cialisták nélkül,*,* Ha a község pénztárában húszezer korona van A községi pénztáros maga hajtotta 1 a nagyugróci községháza kasszaluróit Hallatlan botrány a nyitrakörnyéki faluban ■ A pénztárost, az írnokot és a hasszalurás két gyanúsítottját letartóztatták ■■ A pénz nem került elő Nyiíra, junius 1Ö. (Saját munkatársunk­tól.) Kefirben is hirt adtunk arról, hogy a nagyugróci községházán sikeres kasszafu- rást követtek el és ez alkalommal 20.000 korona készpénzt zsákmányoltak. Szokat­lan esemény* hogy a község pénztárában egyszerre ilyen nagy összeg van, a nyo­mozó hatóságokat éppen ezért meglepte az a körülmény, hogy a kasszaíurók pontosan azon az éjszakán, amikor ez az összeg a pénztárszekrényben feküdt, követték el a betörést. Mint közöltük, alapos volt a gya­nú, hogy valamelyik községi alkalmazott adta meg a tippet a betörőknek, de arra kezdetben senki sem mert volna gondolni, hogy maga a községi pénztáros és a jegyzői ír­nok van belekeverve a kasszafurás ügyé­be. A sikeres nyomozás kiderítette, hogy ez a két ember súlyosan kompromittálva van az ügyben s igy mindkettőt letartóz­tatták. A betörés junius 5-én éjjel történt és a posta előző nap kézbesítette az összeget a községnek a tüzoltótestület javára. Másnap akarták a pénzt kifizetni a testületnek, de a (nap reggelén pénz helyett csak a megfúrt páncélszekrényt találták a reggel munkába érkező hivatalnokok, A legnagyobb megle­petést a pénztáros mutatta. Reá nem is te­relődött a gyanú kezdetben, de a csendőr­ség kihallgatta Gupka Rezső jegyzői Írno­kot, mert különös módön viselkedett, Fel­háborodottan utasította Vissza az ellene emelt vádat, de olyan részleteket mondott eh amelyek még inkább meg erősítették a gyanút. Közölte, hogy hónapokkal ezelőtt egy órát vásárolt hitelbe Minarik Károly községi pénztárostól 120 (koronáért. A pénztáros többször (követelte a pénzt és mivel még mindig nem tudta megfizetni, Minarik azt mondta neki, hogy ha nem tudja a pénzt előteremteni, akkor gondolkozzék talán azon, hogy miképpen lehetne kifosztani a községi pénztárt. Éppen ekkor érkezett meg a 20.000 korona és a szokatlan pénzösszeg hozta kisértésbe a község pénztárosát. Gupka zavarban volt, Emésztési gyengeség, vérszegény­ség, lesoványodás, sápadtság, mirigy­betegségek, ekcémák, fürunkulusok eseteiben a természetes „Ferenc József” keseföviz gyorsan szabá­lyozza a belek annyira fontos műkö­dését és a vért biztosan felfrissíti. Az orvosi tudomány Számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc József víz, mint alapos és kellemes hashajtó mindig kitünően beválik, miért is szoptató nőknél elvá­lasztáskor, kiterjedten alkalmazzák. Az orvosok ajánlják, mert nem volt betörőismerőse, de azt mondta, hogy majd beszél Ivánka Károly falubeli legénnyel, aki szakértő az ilyen kérdésekben, mert hosszabb időt töltött a börtönben. Tagadja, hogy ő hozta volna össze a pénztárost a legénnyel, de tud ar­ról, hogy a két ember találkozott. Azt sem tudja, hogy miben állapodtak meg, de tény az, hogy a betörés megtörtént. A csendőrök ekkor Ivánkát fogták vallatóra, aki elmondta, hogy Minarik tényleg aján­latot tett neki a kassza megfúrására, de ő ezt a szakmunkát nem vállalhatta, mert nem ért hozzá. A falusi pénztárossal nem akart ujjat huzni, ezért „puszta szívességből" felkereste az ügy­ben Sporima Károly ismert kasszafurót, régi barátjáig aldxd fzé& Időikéi töltött; együtt a nagytapolcsányi fogházban. El­mondta neki, hogy 20.000 korona van a nagyugróci községháza pénztárában, amit meg. kellene szerezni, mert a pénztáros is úgy akarja. Sporina kezdetben nem muta­tott nagy lelkesedést, kertelt, azt mondta, hogy nincsenek rendes szerszámai, való­színű azonban, hogy nem volt ínyére az osztozkodás. Sporina, akit hamarosan kézrekerítették, ke­reken tagadta a kasszafurást s azt állította, hogy a betörés idején falujában tartózkodott. Minarik pénztáros annyit beismert, hogy Gupkávál és Ivánkával valóban beszélt az "ügyről, de inkább csak tréfából, mert plh lanatig sem gondolt komolyan a kasszafu- rásra. A csendőrségi nyomozás a négy gyanúsí­tott letartóztatásával végződött. Valameny- nyiöket beszállították a nagytapolcsányi já­rásbíróság fogházába, ahol a Vizsgálóbiró elé kerültök. Itt is megismételték előbbi vallomásukat és egymást Vádolták a kasz- szafürás tervével. Mindegyik a másikra tolta, hogy rendkívül lelkesedett az ügyért. Mind a négy letartóztatott ellen elrendelték a vizsgálati fogságot és beszállították őket a nyitrai kerületi bíróság fogházába. A nem mindennapos kasszafurásí história érthető feltűnést keltett az egész vidéken. A rehabilitált Siménfalvy Árpi J a bizalom teljes megnyilvánulása mellett vette át régi egyházi és városi tisztségeit Nagyszőllős, junius 10. (Saját tudósítónktól.) Annakidején megírta a PMH, hogy az ungvári pénzügyigazgátőság dr. Siménfalvy Árpád volt tartománygyülési képviselő, az ugocsai reformá­tus egyházmegye és az egyetemes konvent fő­ügyésze és Nagyszőllős jogi képviselője ellen jövedéki büntető eljárást indított. Annakidején dr. Siménfalvy kijelentette, hogy közéleti sze­replésétől mindaddig visszavonul, amíg nem tisztázza magát az ellette emelt vádak alól. Mint ismeretes, a vádtanács a dr. Siménfalvy ellen emelt vádat elejtette s a végzést a kassai felső­bíróság is jóváhagyta s igy a bíróság a köztiszteletben álló közéleti fér­fiút teljes mértékben rehabilitálta. A napokban jelentettük, hoay a máramaros- ugocsai egyházmegye legutóbbi közgyűlésén oly- értelmü határozatot hozott, hogy dr, Siménfalvy Árpádot fölkéri az egyházmegye jogi ügyeinek további intézésére. A közgyűlés határozatát Isaák Imre esperes és Nagy Béla nyugalmazott szolgabiró, egyházmegyei tanácsbiró közölte tegnap dr. SiménfalvyVal, aki megköszönte az egyházmegye bizalmát s kijelentette, hogy az egyház ügyeinek vezetésébe a legjobb tudása szerint fog bekapcsolódni. Hasonlóképen rehabilitálta dr. Siménfalvyt Nagyszőllős vá­ros képviselőtestülete is. A napokban tartott ülésen Weisz filiás főbíró napirend előtt fölszólalt s a város nevében föl­kérte dr. Simértfalvyt á város jogi ügyeinek to­vábbi vezetésére. Dr» Siménfalvy a bizalom meg­nyilatkozását őszinte szavakkal köszönte meg 8 a város jogi ügyeinek vezetését átvette. Az aktuális nnmozgalmi kérdések állottak az evangélikus ieánykonferencia tanácskozásai központjában A gömöri esperesség, Losonc és Kassa magyar ev. leánykörei ezidén Dobsinán gyűllek össze Dobsina, junius 10. (A PMH kiküldött mfun- katánsáltól), Az éviről-évire rendezni szokott niágyár evangélikus leánykomfeiranciát eiziidén Doibeimáü rendezték meg a gömöri ev. esipe- reessóg teánykönei Rimaszombat, Losonc és Kas­sa (bevonásavad. A hagyományos sikerű komfe- íremciia közel 500 résztvevő jelenlétéiben folyt le. Az ősi bányaváros 600 éves ev. templomá­nak mélyen zugé (harangjai szólították a ikoin/fe- írencia résztvevőit e hó 4-tén aiz Isten házába. Messze földiről gyülekeztek a résztvevők, kö­zöttük távöli kfevárótsikláík, ©szegény falvaik le­ánykorié inek tagjai, aikilk a vasúti költségfede­zet hiányában már előad nap délutánján szeke­reikre ültek s egész éjijei utóin voltaik, hogy a fél ikiemicies harangé zófa a konferencián legyenek. Iigy érkeztek többek között Csetneik és Kim- tupolica leánykori tagjai. A konfeitnciát istentisztelet vezette. be. Zsúfolt padsorok előtt himdete az Igét Varga Sándor rozsnyói lelkész, meggyőző erővel szól­va az írás örök igazságaiktól. Wagner Mariska (Dobsima) imája után Hallát János fő esperes nyitotta meg a konferenciát mély hatású, lelkes buzdító szavaikkal Maga a konferencia anya­ga — egységes ettgomdio lássál — a mökérdés küdiömlbőző problémáit ölelte fel s dr. Lángé Edit (Kassa) a leányiljusági moz­galom főbb gondolatait, Smld Istvánná (Rozs­nyó) „A nő az egyházban" Hoiéczy Miklósné (Rimaszombat) „A nő a társadalomban és a családban", Ludwlg Awrél (Pozsony) „A nő népünk leghűségesebb szolgája", Biszkup Márta (Losonc) „Tabitha" címmel tartottak mélyen szántó és nagy lelki élményt jelentő előadásokat m Evangélium saellejmAbein árkádén őtéaM! meigyüiágitva az annyira fontos mökérdést. A fő tárgykör mellett más kérdéseik is voltaik napirenden, igy Posch Gusztáv dobéinál lelkész német nyelven tartott meggyőző erejű előadást a templomlátogafás szükségességéről, Bámdy György pádári lelkész pedig ia „Zene az egy­házi é!tetbem“ című előadásában az egyházi ze­ne értékéiről és szerepéről értekezett igen élve­zetesein, rámutatva egyben arra Is, hogy az is­ten tiszt'eleit szépségének emeléséhez a leánykö- röfc milyen jelentősen hozzájárulhatnak. A tartalmias és nagy figyelemiméi meghallga­tott. előadások között ének és szavalatok gaz­dagították a konferencia prograanjáit, s itt kü­lönösen kitűntek: Dusza Ica (Csetmek), Dovata Juliska (Rozsnyó), Demeter Jolán (Losonc), Lázár Ella (Dobsina), Csók Erzsébet (SajógÖ- mör) és Kálmán Gizella (Rimaszombat), akik nemes versengéssel egymást igyekeztek felül­múlni s képviselt iljeányiköreiknek az elismerés babérját megszerezni. Baltazár János kumtapol- cad ev. leiikésiz megrázó dinárnál erővel szavalta el Porkoláb Gyula „Luther11 c. költeményét. A nagyjelentőségű és maradandó hatású kom* iferemciát Hallát János föesperes zárószavai re* késztették be, azzal a. reménnyel, hogy a jövő évibein a résztvevőik újból találkoznak s addig is áldásosán és ihletett lélekkel folytatják bel- miissziós munkásságukat. A konferencia összes résztvevőit a dobé inai gyülekezet látta vendégül. Az ezzel járó nagy gondnak és munkának oroszlánrészét Posch Gusztáv lelkész, Benedicty Kálmán egybázfeb ügyeilő és özv. Láng Gusztávaié nő egyleti el- möknő vállalták minden elismertére méltóan. A konferencia megrendezéséneik érdeme Cho- van Sándor esetneki ev. .lelkészé, a magyar evangélikus behnisszló referenséé... aki ezt a munkát nagy hivatottéi'k'i,A.tekintéssel! ié§ íágaidfeatütl'an energiával yégezté el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom