Prágai Magyar Hirlap, 1936. május (15. évfolyam, 101-125 / 3950-3974. szám)

1936-05-09 / 107. (3956.) szám

1936 május 9, szombat. Hírek Q I Május %M Szombat Felkérjük tisztelt előfizetőinket, akik lapun­kat házhoz való kézbesítéssel kapják, hogy az előfizetési dijat kizárólag kiadóhivata­lunk által kiállított elismervény ellenében fizessék ki megbízottunknak. — A RIMASZOMBATI EVANGÉLIKUS EGY­HÁZ KÖZGYŰLÉSE. Rimaszoimlbait'i tudósiiitóník íetemfci: Dt. Törköly József egyházfielügyelö és Bairáitlh Károly leílfcéez eílinöfcliésé'V'eil imost tartot­ta .meg évii rendet,s közgyűlését a rimiaszioimbati- tamásifialiai eivningiélliilkus egyházközség, a híveik nagy érdeklődése mellettit. Bairétlh Káiroly meg- foaibó innia rutáin kegyeileibes sziavia.kikiail piareintáLta ell a nuu/lit közgyűlés óta elhunyt ipreisibiitierefceit B aiz egyházközség nagy hailiottját, Gyiirky Pál fő esperest. Indítványára emléküket jegyzőköny­vileg öirökiteititélk meg. Az évi jelentést jegyző­könyvi köszöneté zaviaaással vettélk tudomásul 8 ugyancsak egyhangúlag elfogadták a múlt évi Bárns Támadásokat és az 1936-os költségvetés- leilötimáinyzaitoit. A dúsai Heámyegyház száimadásaiilt lés költségvetéséit is egyhangúlag . megszavaz- iták és hOiZizáijáruiltaik a rimiaibrézói egyház csat­lakozási fieillhivásálboz,, az anyagaikkal, küzdő egyháizlközséguekniek álllaimsegélyben valló ré­szesítésié céljából. — MEGHALT RIEDL LAJOS ALTÁBOR­NAGY. Bud-apesti szerkesztőségiünk jelenti te­lefonon: Riedl Lajos altábornagy, a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztes vitéze, csü­törtökön hosszas szenvedés után 66 éves korá­ban Budapesten elhunyt. Riedl Lajos a háború­ban a híres kassai hatodik hadtesthez beosztott első tábori ágyusezred parancsnoka volt s kü­lönösen a gorlicei áttörésnél tüntette ki magát. Az áttörés alkalmával mint a tizenkettedik tü­zérdandár parancsnoka a kapott parancstól el­térően, de ennek szellemében olyan hősiesen vezette a harcot, hogy a győzelem kivívására 'döntő befolyással volt. Ezért tüntették ki ak­koriban a Mária Terézia-rend lovagkeresztjé- tvel. — A SzKIE KÖZGYŰLÉSE. A Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (iSzKIE) május 17-én Ipolyságon tartja évi közgyűlését, melyre a sza­bályszerűen megalakult ifjúsági egyesületek ki­küldötteit és az ifjúság barátait az országos ve­zetőség ezúton is tisztelettel meghivja. Program: Május 16-án este 8 órakor diszakadémia a Kát. Legényegylet nagytermében. Május 17-én reggel 8 órakor gyülekezés a sportpályán; onnan ünne­pélyes felvonulás a plébániatemplomba. Főpapi szentmise után a kiküldöttek átvonulnak a vá­rosháza nagytermébe, ahol megtartják a köz­gyűlést a tisztikar beszámolóival. Délután veze­tői megbeszélés, mely után az ipolysági műked­velők előadják az „Abbé“-t. A delegátusok, akik •éjjeli szállást igényelnek, legkésőbb május 10-ig írásban jelentkezzenek Andrisz Rezső kerületi moderátornál (Dőlné Semerovoe, ipolysági járás.) Indítványok írásiban adandók be a SzKIE országos titkárságához, Meggyesi Sándor persei (Prsa, p. Fil’akovo) címén, legkésőbb május 10-ig. Azok az egyesületek, akik kiküldöttel nem képviseltetik magukat a közgyűlésen, írásban jelentsék kép­viseletüket, vagy bízzanak meg valakit azzal. A megbízólevelek május 12-ig a titkársághoz kül­dendők. — POZSONYIAK MÁRIA VÖLGYI ZARÁNDOKLATA. Pozsonyból jelentik: A pozsonyi katolikus keresztényszoeia'lis- ták hagyományos máriavö'lgyi zarándok­latukat május 24-én rendezik. A zarándok­latot Gregorovits Lipót jókai plébános ve­zeti, Máriavölgyben a nagymisét dr. Koper- niczky Ferenc prépost celebrálja. A zarán­dokokat Pozsonyban dr. Okánik Lajos pre- látus-kanonoík fogadja a helybeli papság élén. — EZER KORONÁT CSALT KI EGY ÁL- JÁRÁSBIRÓ. Zsolnád tudósítónk jelenti: KráHk körmöcbányai erdészheiz a napokban beálllMtott egy fiatalember, add dr. Ráírták Alajos járás- bir ómaik mutatkozott be, közölte velő, hogy az ottani járásbírósághoz helyezték át és lakást keres. Az eariéeizmek volt kiadó síziolbája, ami megtetszett az állítólagos bixóniak és foglalót ás adott a iliakásm. Másnap újból beálliitott az er­dészhez és átadta Kriálik egy jó ismerősének le­veliiét. A levélhez váltó volt (rmetlékelrve és a le­vél itartailimia szerint az ismerős arra kérte az erdészt, hogy a váltó ellenértékét, ezer koronát fizesse ki a járásbiróniaJk. Králiik haboizáis nél­kül kifizette az összeget, mire az álllitólagois íjárásibiró eltűnt a városból. Hamarosan kidie- rii.lit, hogy úgy a levél, mint, a váltó (hamisítva yolt. A ceendőreég keresi a 0oétöb!&wx& Mezőgazdasági sztrájk robbant ki Délsziovenszkón A kommunisták titkos éjszakai agitációjának eredménye ■ Órabért követelnek az eddig napszámban dolgozó munkások ■ Eddig eredménytelenek az egyeztető tárgyalások Oroszka, május 8. (Saját tudósitónktól.) A zselizi járásban napok óta egyre inkább terjedő sztrájkmozgalom ütötte föl a fejét. A gazdasá­gokban úgy a mezőgazdasági szezonmunkások, mint a konvenciós cselédek abbahagyták a mun­kát. Azt követelik, hogy a munkaadók haladéktalanul emeljék föl a munkabéreket. A szezonmunkások kifogásolják, hogy a répa­földek megmunkálásáért holdanként fizetnek, még pedig 25—30 koronát, mert ilymódon kora reggeltől késő estig tartó szakadatlan munkával mindössze 5—6 koronát keresnek meg. A kon­venciós mezőgazdasági cselédek a cselédszerző­déseknek november elsejére visszamenően való megváltoztatását követelik azzal az indokolás­sal, hogy a termelők a gabonamonopólium behozatala óta jelentékenyen magasabb árakat érnek el, a mezőgazdasági munkásság ezzel szemben a régi alacsony bérek mellett kénytelen dol­gozni. Kifogásolják a munkások azt is, hogy takaré­kossági okokból sok természetbeni járandóság­tól megfosztották őket. A sztrájkban már megtörtént az első egyez­kedési tárgyalás, de eredménytelenül. Csütörtö­kön Garamszentgyörgyön tartottak értekezletet, amelyen a járási hatóság részéről dr. Záhon Elemér járási biztos jelent meg, de az ő közbe­lépése sem hozta meg a kivánt kibékülést. A munkások és a cselédek kitartanak követeléseik mellett és egyre újabb gazdaságokban prokla- málják a sztrájkot. Legújabban Fegyverneken is abbahagyták a munkát és attól tartanak, hogy valamennyi uradalomra átcsap a sztrájkmozgalom. Bizalmas jelentések szerint kommunista izgatok járják sorra az uradalmakat, éjszakánként titkos ülésekre hívják egybe a munkásokat és izgatásaiknak tulajdonítható nagyrészt, hogy a sztrájkmoz­galom egyre nagyobb méreteket ölt. Kétezer munkás sztrájkol Érsekújvár környékén Érsekújvár, május 8. (Saját tudósítónktól.) A mezőgazdasági munkások sztrájkmozgalma a kommunista és szociáldemokrata párt támoga­tása mellett Érsekújvár vidékére is átterjedt. Csütörtökön az újvilági, albertmajori, surányi, csikei, jánosházai gazdaságok, azonkívül a Pop­per-, Baranovics- és Slezák-féle birtokok föld­munkásai sztrájkba léptek. A sztrájkolok száma ezen a vidéken megha­ladja a kétezret. A férfiak 9, a nők 7, a gyermekek pedig 6 ko­rona napszámot kaptak e vidéken napi 12 órai munkáért. A sztrájkmozgalom vezetői férfiak számára 1.60 korona, nők számára 1.50, gyer­— „SZENÁTOR UR, ÖN HAZUDIK." Ismeretes, hogy a cseh agrárpárt és a cseh nemzeti szocialista párt sajtója hónapok óta éles polémiát folytat egy­mással. Az agrár sajtó éllén Vrany szenátor, a má­sik oldalon pedig Benes György képviselő diktálja a tempót. A polémia igen sokszor személyeskedés­sé fajiul. A személyeskedés ma olyan élesre for­dult, hogy ez szinte páratlan a sajtóviták történe­tében. Vrany szenátor nevezetesen azt irta Benes Györgyről, hogy egy hír kapcsán tendenciózus cik­ket irt. Benes György az „A-Zet“ mai számában „Szenátor ur, ön hazudik" óimén egyebek között a következőket válaszolta: „Vrany József szenátor uram, ön hazug. Ön jól tudja, hogy erről az ügyről egyetlenegy szóit, sem írtam. De ön azt hazudja, hogy én tendenciózus kommentárt fűztem a dolog­hoz. így hazudik ön ma rólam, így hazudott teg­nap, igy hazudott egy héttel, egy hónappal, egy esztendővel ezelőtt. Már egy esztendő óta szinte miniden nap hazudik felőlem. Nem törődöm az ön hazugságaival s a jövőben sem fogok törődni. Csak első és utolsó iziben, de egyszersmindenkorra köz­löm önnel a nyilvánosság előtt: Szenátor uram, ön hazug, ön olyan ember, áld rendszeresen és tu­datosan rossz szándékkal ferdít. Tessék följelentést tenni ellenem ezért az igazságért. Tessék följelen­teni, hadd bizonyíthassam ezt be a bíróság előtt. Dr. Benes Gyöngy." — Megdöbbentő dokumentum a koalíciós sajtóban uralkodó csendéletről. — HÍVATLANUL MENT A LAKODALOMRA — EGY ÉVRE ÍTÉLTÉK. Pozsonyi szerkesztősé­günk jelenti telefonon: A pozsonyi kerületi bíróság. Éliás büntető tanácsa ma tárgyalta Podmajerszky Máton 28 esztendős podbrancsi legény bünpörét. Annakidején a PMH is megírta, hogy Podmajerszky hívatlanul megjelent Mihálek Samu gazda lakodal­mán. A lakodalmas vendégek cigány mellett szóra­koztak s a zenészeket az idősebb vendégek diri­gálták. Podmajerszky táncolni szeretett volna s ál­landóan belekötött a lakodalmasokba, mert ő akart parancsolni a cigánynak. A veszekedést verekedés követte s a legény valóságos ám okf utó gyanánt vagdalkozott maga körül zsebkésével. Két vendéget súlyosan megsebesített, egy harmadik vendégnek pedig felhasitotta a kabátját. Súlyos testi sértés miatt került a bíróság elé, amely bűnösnek mon­dotta őt ki és egy évi börtönbüntetéssel sújtotta. — UCCAI ÁRUS SEM LEHETETT A JOGÁSZDOKTOR — FELAKASZTOTTA MAGÁT, Dr. Palma J. warnsdorfi ügyvéd- jelölt a napokban elvesztette állását s ezért uccai árusítási engedély iránt kérvényt adott be a hatóságokhoz. A munkanélküli ügyvéd- jelölt kérvényét visszautasították s ezért a fia­talember kétségbeesésében egy fára felakasztot­ta magát. Mire a járókelők rátaláltak, már nem volt benne élet. Sok munkához nagy erő kell > Ezért nincs fontosabb ^ az erőteljes eledelnél, , amit Ceres tesz tápiá- lóvá. Ceres 100%-os lijjjíliU tiszta nővényzsír, azért oly könnyen emészthető és ízletes. £RŐSSÉ TEVŐ NÖVÉNYZSÍR AZ ELSŐ TÁVIRATKÉP A NÉGUS MENEKÜLÉSÉRŐL Motorosának vlsíi az abesszin császári családot Dzsibutl kikötőjéből az „Enterprise" angol cirkáló fedélzetére mekek számára pedig 1.35 korona órabért kö­vetelnek és azt kívánják, hogy a napi munkaidőt 10 órában korlátozzák. Az érsekujvári járási hi­vatal egyeztetési tárgyalásra hívta össze a mun­kaadók és munkások képviselőit hétfőre, május 1l-ére. Nyitra környékén is .. • Nyitra, május 8. (Saját munkatársunktól.) Néhány nappal ezelőtt közöltük, hogy Nagycé- tényben sztrájkba léptek a mezőgazdasági mun­kások, akik béremelést követeltek. A sztrájk né­hány nap múlva eredményesen végétért, miután a munkaadók megállapodtak a munkásokkal. Ezzel szemben Szalakuszon sztrájkba léptek a gazdasági munkások és az egyeztető tárgya­lások eddig itt nem vezettek eredményre. A me­zőgazdasági munkások sztrájkjához csatlakoztak az útépítő munkások is, akik Nyitra határában javítják az országutat. — KÖZEL EGYMILLIÁRD PENGŐ BUDAPEST TISZTA VAGYONA. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Most készült el Budapest magyar székesfőváros múlt évi zárszámadása. A zárszám­adás adatai szerint a magyar főváros gazdálkodása az elmúlt esztendőben minden tekintetben teljesen födte az emőirányzatot: sem a kiadások, sem a be­vételek tekintetében nem mutatkozott semmi elté­rés. Budapest kiadásai az elmúlt évben az előirány­zatnak megfelelően 149,358.487 pengőre rúgtak, mig a bevételek 150,502.000 pengőt tettek ki, ami ugyancsak teljesen megfelel az előirányzatnak. A magyar főváros összes vagyona az üzemiben fekvő vagyonnal együtt 1.527,035.000 pegőt ér, amelyet 708,782.000 pengő adósság terhel, úgyhogy a ma­gyar főváros tiszta vagyona 818)253.000 pengőre rúg. — VÁLTÓHAMISÍTÁS ÉS — MAGZATELHAJ­TÁS. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: A kassai rendőrség bűnügyi osztálya tegnap óta egy érdekes ügyben nyomoz. Váltóhamisítás miatt eljárást indítottak Vilenyik Béla kassai villany- szerelő ellen s a felmerült terhelő bizonyítékok alapján letartóztatták és bekísérték az ügyész­ség fogházába. Az ügyben folytatott vizsgálat egy másik, egészen más természetű bűnügyet is felderített. A kihallgatások eredményeként egy fiatal kassai kereskedőt és egy kassai leányt többszörös magzatelhajtás gyanúja miatt letartóz­tattak. A vizsgálat még nincs befejezve, ezért a letartóztatottak nevét nem hozták nyilvánosságra. A közeli napokban több letartóztatás várható az ügyben. — A MOZIBAN ELrOGOTT BETÖRŐ BÜN­LISTÁJA, Husztról jelentik: Tegnap megírta a PMH, hogy a csendőrök a mozi előadása végén elfogták Kostuk nemzetközileg körözött kassza- fúrót, aki kihallgatása alatt Kovács Mihály deb­receni lakosnak adta ki magát s beismerte, hogy az éjszaka folyamán az egyik buszti bank kasz- száját akarta megfúrni. A csendőrség a nyomo­zás során megállapította, hogy a kasszaíurót Kostuk Mihálynak hívják s a múlt hónap köze­pén ő tört be az egyik bank cégjegyzőjének la­kására, ahonnan 8000 korona értékű holmit ra­bolt el. Azt is megállapították, hogy a bíróság kasszáját szintén Kostuk törte fel s onnan 500 koronát és egy revolvert rabolt. A kasszafuró elegáns ruhájában pedig az egyik huszti kato­natiszt civilruhájára ismertek, amit Kostuk a ka­tonatiszt lakásáról néhány nappal ezelőtt lopott el. A kasszafuró bünllstájának összeállítása folyik. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom