Prágai Magyar Hirlap, 1936. május (15. évfolyam, 101-125 / 3950-3974. szám)

1936-05-01 / 101. (3950.) szám

A munka ünnepe (sp) Prága, április 30. A megváltozott értelmű munka fogalmát ünnepli a modern május elseje, a munkáét, amely az embermilliók előtt nem nyűg és teher többé, hanem megkívánt ideál, nem szükséges rossz, hanem gyakran elérhetet­len boldogság, nem olyasmi, amitől lehető­leg szabadulni kell, hanem kincs, öröm, élet, amit rajongó szerelemmel vesznek kö­rül, ha véletlenül megérkezik. Hogy meg­változott minden, amit a munkáról és fo­galmáról tartottunk! Valamikor annyi munka volt a földön, mint csillag az égen, az emberek kényeskedve turkáltak közötte, kiválogatták a szebbeket és jobbakat s le­hetőleg gyorsan szabadultak tőle, mig azok, akiket a kényszer odakötött a robothoz, a gyűlölet sötét szemével, átkozták nyomo­rult sorsukat és bosszút lihegtek a nemdol­gozók felé. így volt húsz-harminc ' évvel ezelőtt. Később megritkult a munka. Elfo­gyott, mint a tudósok szerint a szén, a pet­róleum el fog fogyni s amint ritkult, úgy nőtt a becse. Hol van ma ember, aki sza­badulni óhajt tőle? A nemdolgozókra saj­nálkozva és nem gyűlölve néz' a világ, mert a nemdolgozók túlnyomó többsége nem he­nye és kizsákmányoló ember, hanem éhező munkanélküli. Óriási áttolódás történt a munka fogalma körül, távolról sincsen töb­bé régi, izzadtságos szaga, mert az elve­szett boldogság fénylő gloriólába vonta és most világit fölöttünk, mint a démiurgosz, a világot építő nagy princípium. A munka megünneplése más lett, mint hajdan volt. Valamikor a dolgozók dacos felvonulásai döbbentették meg a fővároso­kat május elsején s azok, akik csikorgó foggal voltak a robot rabjai, megcsörögtet- ték láncaikat és megfenyegették a nemdol­gozókat. A munka rabszolgái? Micsoda el­avult fogalom! Ha ma a munkás lázong, so­ha nem azért teszi, mert érzi a munka ter­hét és nyomorát, hanem, mert munkát kö­vetel és másokat tesz felelőssé kényszerű munkátlanságáért. Követelő, vagy még in­kább esdő körmenetekké változnak a má­jus elsejei felvonulások: hajdan áldoztak a Munka szellemének, mint a haragos dé­monnak, ma hívják, idézik, mint a jó tün­dért. Hajdan a világ pénzesekre és pénz­telenekre oszlott, lassacskán oda jutunk Európában, ha a mai társadalmi rend foly­tatódik, hogy munkával bírókra és munká­val nem rendelkezőkre bomlik, mert a mo­dern államkapitalizmusok szigorúságában a „vagyon" kihágásait idővel sikerülni fog megrendszabályozni és túlzásait letörni, de kérdés, igazságosan el lehet-e osztani a munkát. A gazdag az lesz, aki dolgozhat, a szegény az, aki nem dolgozhat. E rémképek lidércnyomásával vonulnak fel a dolgozni akarók ma is, — ámbár ál­talános európai szemmel nézve megállapít­hatjuk, hogy 1936 május elsején kedvezőbb kép tárul szemünk elé, mint két-három év­vel ezelőtt. Sok és nehéz beosztó munkával ugy-ahogy sikerült megállítani a lefelézül- lést s vannak országok, ahol a munkaálla­potok visszaérkeztek a háboruelőtti, vagy az 1929-es színvonalhoz. Az elmúlt néhéz évek alatt mindenesetre megtanultuk a munkát tisztelni s más szemmel nézünk rá, mint azelőtt. S talán mi, kisebbségi embe­rek, az általánosságnál is mélyebb revizió alá vettük a munka fogalmáról és értéké­pp! való véleményünket. Mi magyarok a J^íboru előtt elég könyen éltünk, a ha dől­Napok kérdése a bevonulás ? Róma készül Addis Abeba elfoglalásának megünneplésére Badoglio útban a vasútvonal felé - - - - Az olaszok elfoglalták a Tarmadur hegyet, a császárok utjának legveszedelmesebb pontját Addis Abeba, április 30. Abesszínia fővárosa fölött csütörtök reggel 8 óra 30 perckor olasz bombavető repülőgép jelent meg, egy ideig a nagy repülőtér föl'ött cir­kált és gépfegyverrel lőtte a hangárokat. Az általános vélemény szerint az olaszok ezentúl mindennap felderítő utakat fognak végezni Addis Abebába, hogy tisztázzák a bombavető és vadászrepülőgépek leszállási lehetőségeit. Hir szerint az olasz előőrsök 160 kilométerre állnak a várostól északi irányban. Az olaszok gépesített osztagok­kal nyomulnak előre és a gépjármüvek biz­tonságáról bombavető- és vadászrepülőgé­pek gondoskodnak. Az olaszok szemmellát- hatóan nem közvetlenül a Dessieből Addis Abebába vezető utón nyomulnak elő, mert ezen az utón az abesszinok elsáncolták ma­gukat, hanem a keletebbre fekvő kezdetle­ges utón az Awashi vasúti állomás irányá­ban. Ha ezt a vasúti állomást elérik, akkor nemcsak Addis Abebába kerülhetnek gyor­san a vasút mentén, hanem közelebb jutnak Harrarhoz is és hátba támadhatják Ras Nasibu hadseregét. A déli frontról érkezett abesszin jelenté­sek újból megerősítik azt a hirt, hogy az olaszok második offenzivája nagy veszte­ségek között összeomlott. Jellemző, hogy az Addis Abebába visszaözönlő abesszin kato­nák szerint soha fehér olasz katonát nem láttak és állandóan csak fekete katonákkal harcoltak. 200 kilométeres autóul épült 14 nap alatt D e s s i e, április 30. Badoglio marsall annakidején kijelentette az Ashangi tói üt­közet után, hogy a hadjárat sikere a jövő­ben az Amba Alaghiból Dessiebe vezető ut sorsától függ, mert a lőszer és az élelmiszer goztunk is, nem láttuk és éreztük eléggé a munka jelentőségét. Magától ment minden. Azután elvesztettük a könnyű életet, nem maradt másunk, csak két karunk. Robin- zonok lettünk egy újfajta sors szigetén, egyedül, segítség nélkül, a legkezdetektől kell építenünk. Talán túlsókat csevegünk és szavalunk, erre nincs időnk, mert ha él­ni akarunk a szigeten, reggeltől estig dol­gozni kell. A kisebbség egyetlen gyámoli- tója a munka. A saját ereje. Adjon az Úr­isten erőt és kitartást, hogy a mai méretek­nél jobban megtanuljunk dolgozni, keveseb­bet csacsogjunk s hideg, néma eréllyel dol­gozzunk, jobban, eredményesebben, mint bárki más. Május elsején fohászkodva for­dulunk a munka szelleméhez és kívánjuk, hogy megi'hlessen bennünket, változtasson szállítását csak ez az ut teszi lehetővé. A katonák azonnal letették a fegyvert és csat­lakoztak a munkásokhoz, hogy ásóval és kapával folytassák a harcot. A 200.000 ember lázas sietséggel végrehajtott munká­jának eredménye az lett, hogy április 4-től 20-ig elkészült az Amba Alaghiból Dessie­be vezető 200 kilométeres autóut, melynek megépítése rendes körülmények között évekig eltart. Az ut hihetetlenül nehéz he­gyi terepen vezet át és sok helyen hidakat és viaduktokat kellett emelni rajta. A felbomlás Addis Abeba, április 30. A Reuter - iroda munkatársa megerősíti azt a hirt, hogy az olaszok Addis Abebaíol északra elfoglalták a Tarmadur hegyet, a Dessieből a fővárosba vezető ut legnehezebb szaka­szát, amelyet mindössze háromszáz abesz- szin katona védelmezett Tamn svéd kapi­tány vezetése alatt. A svéd kapitány a túl­erő következtében kénytelen volt visszavo­nulni és visszatért Addis Abebába, hogy uj erőt gyűjtsön. Időközben bebizonyosodott, hogy a sok ezer abesszin önkéntes, aki né­hány nap előtt elindult a fővárosba vezető ut védelmére, nem érkezett meg rendelte­tési helyére, mert az élelmezés tökéletlen­sége miatt útközben szétszóródott. Az abesszinok sorai között egyre veszedelme­sebb méreteket ölt az árulás és a lakosság tömegesen csatlakozik az olaszokhoz. A diadalünnep előtt Róma, április 30. Olaszországban min­denfelé nagyarányú előkészületeket tesz­nek Addis Abeba bevételének megünneplé­sére. A fasiszta párt intézkedéseket tett a hatalmas népgyülések (adunata) összehí­vására ugyanolyan módon, mint ahogy az olasz-abesszin háború kitörése előtt történt. Amint a hivatalos hir megérkezik az abesz- szin főváros elfoglalásáról, megszólalnak Olaszország szirénái és a nép a kijelölt he­lyekre siet. Rómában a népgyülést a Piazza Venezián tartják meg, ahol Mussolini be­szél és ünnepli az abesszinok fölött aratott győzelmet, amelyet az olaszok a szankciöK ellenére bámuiatraméltó gyorsasággal ki­vívtak. A propagandaminisztérium közlése sze­rint a külföldi újságírók száma Olaszor­szágban tetemesen megnőtt. Mig 1934-ben 850 külföldi újságíró kereste föl Olaszor­szágot, 1935-ben 1300. Az állandóan Olasz­országban tartózkodó külföldi újságírók száma 77-ről 125-re emelkedett. Badoglio jelenti Sasa-Baneh elfoglalását Róma, április 3. Ba oglio marsall 199. harc­téri jelentésében a következőket táviratozza: „Graziam tábornok osztagai rohammal elfoglal­ták a Sasabaneh és Bulláié közötti hatalmasan megerősített ellenséges állásokat, amelyeket bel­ga és török tisztek szerveztek meg és Dedzsasz Nasibu abesszin osztagai hősiesen védelmeztek, A két emlitett helységet ma elfoglaltuk. Oszta­gaink bátran küzdöttek a jól megerősített és ki­tünően fölszerelt ellenség ellen, amely eltökélte, s hogy utolsó lehelletéig küzdeni fog. A menekülő ellenséget gépesített osztagaink üldözik. Az északi fronton osztagaink előnyomulása Addi.s Abeba felé tovább tart. A Tana-tő vidékén elő­nyömül© osztagok megszállották Debra Tábort, Ras Kassa hajdani fővárosát/4 Az utolsó aleadálrok Gorahai, április 30. A Stefani-ügynökség szerint szerdán megkezdődött Ogadenbeu az a világ legszorgalmasabb és legcéltudato­sabb népévé, mert csak munka, munka, munka ácsolhatja meg uj, kisebbségi sor­sunkat. De mert tudjuk s a történelmi példákból látjuk, hogy a ' lemeztelenített kisebbségi sorban, ahol lassan-lassan eltűnik minden különbség s a nemzetrész egyetlen és egy­formán szegény masszává kovácsolódik össze, e kezdési helyzetben egyedül a munka építheti meg életünket, egyetlen vá­gyunk és csökönyös szívóssággal hirdetett főkövetelésünk az lesz, hogy megkapjuk ebben az országban a minket megillető munkahelyeket, hogy kivívjuk a munka jo­gát. Semmink sincs, dolgozni akarunk és követeljük a munkából kijáró jussunkat. Kütlső és belső politikánk, kultúránk, ön­szervezésünk egyetlen feladatot fog ismer­ni: kivívni a munkaalkalmakat és műn : a le­hetőség eket. Jól tudjuk, hogy a munka ná­lunk nemzetfenntartó erő. mert ha van. ma­gyarok maradhatunk, ha nincs. kon:e -ziói kell tenni a megélhetésért. 1 Tgy,makkor, amikor ünnepeljük a munka uj jelen tőségét és esdő körmeneteket tartunk érte, hogy jöjjön vissza közénk, akiket ru- tul elhagyott, ugyanakkor, amikor tudato­sítjuk magunkban, hogy a munka c!ő ünk. kisebbségi emberek előtt kétszeresen szert és éltető fegyver, fogadalmat teszünk má­jus elsején, hogy életünk és politikánk első­sorban azt a nagy tételt fogja ismerni: a munkateremtés, a munka megszervezésés az erélyes harcot a bennünket m~:': : ö m-unkajuss biztosítására. « » 14 oldal. Ara Ke 1.2© JkgtJ 101- (3950) szám o Péntek » 1936 május 1 . * Előfizetési ár* évente 300, félévre 150, negyed- - Szerkesztőség: Prága 11., Panská évre 76, havonta 26 Ké„, külföldre: évente 450, ^ SzloVeUSzkÓi és rUSZÍflSzkÓi TYlClglJCirság ulice 12, 1L emelet. • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • . ° Prága II., Panská ulice 12, III. emelet fi képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai ndpÜCípj CL • • TELEFON: 303*11. • « Kgyes szám ára 1.20 Kt, vasárnap 2.— KI. sŰRGÖflYCIM: HIRLflP, PRflHfl,

Next

/
Oldalképek
Tartalom