Prágai Magyar Hirlap, 1936. április (15. évfolyam, 77-100 / 3926-3949. szám)

1936-04-01 / 77. (3926.) szám

8 SZINHÍZ^FIIM Budapesten megindul az u\ német-magyar Budapest, március 31. Beszámolt a PMH Lehnich német birodalmi miniszter és filmkamarai elnök budapesti látogatásáról. Ennek a látogatásnak máris van kézzelfogható eredménye: egy német- országi pénzcsoport, karöltve magyar vállalko­zókkal elhatározta, hogy uj kétnyelvű filmeket fog gyártani Budapesten. Ezidőezerint úgy áll a dolog, hogy az első filmet, amelynek .,Spipl mit dem Feuer“ a elme, a nyár elején kezdik forgatni Budapesten, ahová berlini és bécsi művészek ér­keznek. A magyar változatot a budapesti szinész- gárda tagjai fogják játszani. A nagyjelentőségű megállapodás mögött Illés Jenő, az egykori ber­lini magyar filmkolónia egyik kiváló vezetőtagja áll. Illés a német filmgyártásban jelentős szerepet játszik és sokat fáradozott a német—magyar film­gyártás megteremtése érdekében. Most érkezett vissza Berlinből és a következőket mondotta: — Igen nagyjelentőségűnek tartom a megál­lapodást elvi szempontból. Az első filmet kö­vetni fogja a többi és Németország sok ma­gyar filmet fog átvenni. Az eddig Budapesten készült, kivitelre alkalmas filmeket azért nem vállalta Németország, mert ott már a gyártás előtt ellenőrzik a filmeket. így be kell mutatni a kéziratot és a szereposztás tervezetét. „Az uj földesúri4 nagyon tetszett a németeknek is, berlini hivatalos körök kívánták a bevitelét, de az uj rendszer miatt mégsem jelent meg Német­országban. — A most Berlinben kötött megállapodás ér­telmében az első német—magyar filmet szep­tember 1-ére kell szállítani. A filmkönyv meg­írása két nyelven még néhány hétig tart. Ezzel a produkcióval meg fog indulni a német—ma­gyar filmtermelés és évenként legalább öt két­nyelvű filmet fognak készíteni. Az anyagi koc­kázat a minimumra redukálódik, mert a német- országi biztosítékból kitelik a film gyártási költsége. (*) Ásguthy-bemutató lesz Szegeden. Szegedről jelentik: Szeged több bemutatóra készül. Többek közöt bemutatják Ásguthy Erzsébetnek, a kitűnő szlovenszkói magyar írónőnek uj darabját, amely­nek címe „Talán . . .“ Ez a darab kísérletezés a színpaddal uj formában és nem akar kiforrott műfaj lenni. Budapesti lap jelentések szerint a tn'a-j gyár fővárosból több neves kritikus utazik Sze­gedre a bemutatóra. (*) A nyitrai SzMKE műkedvelőinek forró si­kere. Nyitrai munkatársunk jelenti: Szombaton este került szinre a nyitrai Iparház nagytermében Meller Rózsi színmüve, a „Vallomás" a SzMKE rendezésében. A nyitrai SzMKE gárdája ez alka­lommal tanujelét adta annak, hogy a drámai ala­kításokra is képes. A termet zsúfolásig töltötte meg a közönség, moly elragadtatással fogadta a műkedvelők tökéletes játékát. Az egyes jelenetek után nagy tapsvihar zúgott fel. Wander Karla szerepét a tehetséges dr. Stand G-áboroé alakí­totta művészi tökéllyel. Az asszony! szerelem, önfeláldozás, tépelődés, mindent átfogó skáláján mesterien játszott és felejthetetlen alakításával teljesen kiaknázta szerepének lehetőségeit. Méltó partnere volt Császár Béla, . aki Herner Waltér mérnököt alakította. Nagyvonalú játékával is­mételten tanujelét adta, hogy a legnehezebb fel­adatokat is könnyedén oldja meg. Wonak mér­nök szerepében Szőke József a tőle már megszo­kott rutinnal alakított. Dr. Fekete Imre mint rendőrtanácsos kiváló alakítást nyújtott és nagy­ban elősegítette a darab sikerét. Rodemét Verő Gézámé alakította nagy sikerrel. Weisz Antal, Gárdonyi Ernő és Lettko József (a kereskedő és a gyilkosok) hálás epizódszerepét oly meste­rien alakították, hogy nyiltszini tapsokat kaptak. Az orvos szerepében Verő Géza, a védőügyvéd alakításában Mandák Kálmán maradandó sikert arattak. A kisebb szerepekben Weisz Mariska, Reioh Szilárd, Szabó Károly, ifj. Jedlicska Gyula és Fnchs Zsiga kiválóak voltak. A darab rendezője dr. Stand Gábor volt, aki nagy körültekintéssel és hozzáértéssel végezte feladatát. Elismerés illeti meg a nyitrai SzMKE agilis vezetőségét, mely az egyesület céljának megfelelően végzi kulturmisszióját A forró sikerű előadás után társasvacsora volt. melyen a vezetőség nevében dr. Gytirky Ákos elnök mondott köszönetét a szereplőknek. (*) Megismételték a rimaszombati ,,János vitéz“-t. Rimaszombati tudósítónk jelenti: Az elmúlt héten három zsúfolt ház előtt leját­szott „János vitéz"-zei olyan elhatározó sikert aratott a Rimaszombati Magyar Dalegylet műkedvelő gárdája, hogy közkívánatra ne­gyedszer is meg kellett ismételni az előadást. A szombat esti közönség zsúfolásig megtöl­tötte a Polgári Kör színháztermét ez alkalom­mal is és a legnagyobb megelégedéssel távo­zott a mintaszerűen pergő előadásról. A „János vitéz" szereposztása — Durdáné Tóth Böske (Uuska) posztját kivéve — változatlan maradt. A Durdáné Tóth Böskét ért gyász következtében Vajda Rózsi, a Földes-társulat szuíbrettje játszotta Iliuskát. (*) Fritz Kortner uj szerepben. Londonból jelentik-. Most fejezték be Londonban a „Kém­szolgálat főnöke" cimü uj filmet, amelynek té­mája a Dardanellákban lefolyt véres harcok. Ebben az érdekes és újszerű filmben Fritz Kortner, a nagy német szinész játsza a főszere­pet, aki hosszú idő óta nem lépett fel. (*) A feketehaju Garbó. Greta Garbó első rímjét Amerikáiban játszotta és ebben a film­jén koromfekete hajjal jelent meg. A filmet íözbeu régen elfelejtették. Ma már csak azt udják róla, hogy ez az egyetlen film, amely­ben Greta Garbó nem viselte természetesen szőke haját, hanem feketén csillogó Carmen- riaurában jelent meg. Ezért a filmet külön Megőrizték és most az a terv merüli fel, rogy most újból bemutatják a „fekete Gar­bót", (*) Császár István népszínműve Somorján. Tu­dósítónk jelenti: A som-orjai járási közművelődési testület rendezésében a somorjai munkás önmű­velődés i egyesület szinigárdája előadta Császár István pozsonyi újságíró ismert háromfölvonásos népszínművét, „A csacsi puszt.án‘‘-t. Noha a da­rab számos szerepe a rendezőket és a jeles gár­dát nem kis nehézség elé állította, három egymás­utáni előadásban, elsőrangú szereposztásban ki­fogástalan teljesítményt nyújtottak és úgy a szerző, mint az együttes nagy sikert aratott. A rendezés és a darab szinrehozása körül Schrantz Vilmost- és Lőrincz Gyulát illeti elismerés. (*) Marlene Dietrich nem .játszik szobalányt.| Hollywoodból jelentik: Az egyik amerikai lap azt a hirt közli, hogy Marlene Dietrich „Szeretek egy katonát" cimü filmjének fölvételei nem azért ma­radtak abba, mert Marlene kifogásolta azt, hogy Lubitsch Ernő másnak adta a rendezést, hanem az­ért, mert Marlene Dietrich szobalány-szerepet ka­pott a filmben- és kijelentette, hogy . ő szobalányt nem játszik. (*) Filmcsillagok, akik áprilisban születtek. Áp­rilist a bolondok hónapjának szokták nevezni, azonban a filmeseknek szerencsét hoz, Április 1-én született Wallace Beery, 4-én Nagy Kató, 7-én Wil- ly Forst, 8-án Mary Pickford, 16-án Gharlie Chap­lin, 17-én Greta Garbó, Eggerth Márta ée Elisábeth Bergner, 19-én Constance Talmadge, 20-án Harold Lloyd, 25-én Olga Csehova, 29-én Hőrbiger Pál. (*) Berczeli A. Károly bemutatója Szegeden. Szegedről jelentik: A szegedi Városi Színházban április 2-án mutatják be Berczeli A. Károly gro­teszk szatirikus drámai játékát, ,Sámson és De- liíá'-t, amelyet a kitűnő szerző az uj hőskor drá­májának nevez. Berczeli a fiatal szegedi irónemze- dék legkitűnőbb tagja. A bemutatóhoz Aba-Novák Vilmos festőművész készítette a díszleteket. (*) Filmvállalkozó lett a Vörös Pimpernell. Londonból jelentik: Érdekes szenzációja van a londoni filmvilágnak. Leslie Howard, a Vörös Pim- pernell felejthetetlen főszereplője, filmvállalkozó lett. Az ő irányításával készül el legközelebb egy film, amelynek női főszerepét Anna Steen, az orosz származású filmszinésznő játsza. (*) Kun Magda és Gyergyay István uj an­gol filmje. Londoniból jelentik: Kun Magda és Gyergyay István, a Londonban élő magyar müvészpár rövidesen uj angol nyelvű film­ben jelenik meg. Az uij film címe „Deauville". Rendezi Jean de Marguenard, a „Vörös talár" rendezője. A filmben Kun Magdának igen jelentékeny szerep jut. 4 tetézik ÁTLÓN: Szerelemmel vádollak, ALFA: Ámor pórázon. VIGADÓ: A hatodikos. URÁNIA: Egy királynő ifjúsága. TÁTRA: Tárás Búiba. METROPOL: Tárás Búiba. LUX: Éljen a halott. ELEKTRO BIO: A szőke Vénusz. UNGVÁRI MOZGÓK HETI MŰSORA: VÁROSI: Kedd—szerda—csütörtök, március 31—ápri­lis 1—2-án: A szőke párduc. Péntek—szofabat—vasárnap, ápr. 3—4—5-én: Harcra készen. BIO RÁDIÓ: Szerda—csütörtök, április 1—2-án: A mi mindennapi kenyerünket.. . A NY UGATSZLOVENSZKÓ1 MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA LOSONCON: Április 1.: Érettségi. (Búcsúéi őadás.) A MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA KASSÁN: Szerda este: Az Ur katonái. Szinmü-sláger. Csütörtök d. u.: Érettségi. Olcsó helyárakkal. Csütörtök este: Az Ur katonái. Pénteki Az esernyős király. Operettbemmtató. 1936 április !> szerda* . SPORT . Magyar birkozóbajnokságok Kassán A Fekete Béta vándordíját a KAC nyerte ■ Szépen szerepeltek a PTE kiküldöttei ■ Kassa, március 31. A - Kassai AC rendezésében vasárnap este bonyolították le a Csehszlovákiai Birkózó-Szövetség 1936. évi bajnokságait a kassai Veritas uj kulturhelyisé- gében igen nagy érdeklődés mellett. A versenyen réeztvettek a pozsonyi PTE, a Vas, a Rozsnyói SC, a Kassai Törekvés, a KSC és a KAC tagjai, — összesen 44-en, — ami élénk bi­zonysága annak, hogy a magyar sport ebben az ágban is szépen mű­ködik és megérdemli a pártolást, a segítséget. A bajnoki címért igen nagy küzdelmek voltak és a publikumnak nem egy alkalommal techni­kás, nívós birkózásban volt része. A résztvevők közül a KAC tagjai mellett nagy­szerűen szerepeltek a pozsonyi PTE versenyzői, valamint a KSC kiküldöttei. A PTE két taggal képviseltette magát és megnyerte mindkettő súlycsoportjában a bajnokságot. — Részletes eredmények: Légsulyban: bajnok: Licskó (KAC), 2. Darók (KSC), 3. Trornka (KAC). Pehelysulyban: bajnok: Szlatinszky (PTE Po­zsony), 2. Novajkay (KAO), 3. Kopcsányi (KSC). Könnyüsulyhan: bajnok: Vörös (PTE Pozsony), 2. Milhalik H. (KAC), 3. Gacek (Rozsnyói SC). Kisközépsuíyban: bajnok: Zay (KAC), 2. Káz- mér (KSC), 3. Harcsár (KAC). Kisnehézsulyban: bajnok: Gedeon (KAC), 2. Salamon (Rozsnyói SC), 3. Mrtva (Vas, Pozsony). Nagyközépsulyban: bajnok: Mihalik I. (KAC) 2. Nagy Sándor (KAC), 3. Demecskó (KAC). Nehézsúlyban: bajnok: Klema Károly (KSC), 2. Franz (KSC). A bajnoki verseny pontversenyt is jelentett és a legjobban szereplő klub védi a Fekete- Béla-vándordijat. A pontverseny állása ez: 1. Kassai AC 32 ponttal. Másodszor nyerte a serleget. 2. Kassai SC 15 ponttal. 3. Pozsonyi TE 10 ponttal. 4. RSC 4 ponttal. 5. Pozsonyi Vas 1 ponttal. A verseny előkészítése körül Gönczy László fő­titkár fáradozott a legtöbbet. — A zsűri tagjai voltak: Alt János elnök, Gönczy, Kovács, Klema testvérek, Kaukes, Halta, Braun stb. A Csehszlovákiai Magyar Birkózó Szövetség évi közgyűlése Kassán Kassa, március 31. Vasárnap délután tartotta meg a Csehszl. Magyar Birkózó-Szövetség évi közgyűlését az Astoria-kávéház külön helyiségé­ben a khibkiküldöttek szépszámú részvétele mel­lett. — A közgyűlésen Alt János elnökölt és meg­jelent azon Bá.rczy Oszkár MTSz elnök. dr. Sze- pesházy, a CsAF—MLSz kassai kerületének el­nöke. — Elnöki megnyitója 'során Alt János vá­zolta a magyar birkózó szövetség helyzetét és megállapította azt, hogy a fiatal szövetség állan­dóan fejlődik. Utána Gönczy László főtitkár ol­vasta fel évi jelentését. Megemlítette, hogy a szövetség tagjai legutóbb Miskolc—Kassa váro­sok közötti versenyen respektábilisan szerepeltek. Gedeon, a KAC tagja, az észak magyarországi baj­nokságban 2-ik helyezést ért el. A szövetségnek 8 tagegyesülete van 53 igazolt* birkózóval. A tagegyesületek: KAC, KSC, PTE, K. Törekvés, RSC, RME, UAC, LAFC. A pénztári jelentés, majd a felmentvények meg­adása után megválasztották az aj vezetőséget a következőkben: Tiszteletbeli elnökök: Révay István, Bárczy Oszkár, Franciscy Lajos. — Elnökök: Richter Já­nos, Fekete Béla. — Tb. alelnökök: Wirthsehafter Ernő, Forbáth Jenő, Zaluszky László, Nemwirth Imre, Bartha Béla, Markó Bertalan, Pritula Jó­zsef. — Alelnökök: Oelschléger Lajos, Kerekes Szilárd, Harsányi Mihály, Boros Béla, Luzsicza József, Moravek Gyula, Kertész Manó, — Igaz* gatósági tagok: Kluka Nándor, Be hun István, Strausz Ferenc, Mandel Jenő, Klema Gyula, Neu- wirtih Sándor, Kovács Tamás, Metzner Nándor, Hopák Béla, dr. Kronovith Dezső, Kaukes Kál­mán, Schmidt Mihály, Eichhorn Lajos, Rosenberg Miklós. Kubovcsik Bertalan. — Póttagok: Orosz I József, Orosz Jenő. — Elnök: Alt János. — Fő­titkár: Gönczy László.— Titkár: Braun Ferenc.— Pénztáros: Levente Zsigmond. — Ellenőr: Rubin, Metzner. — Orvosok: dr. Karsay, dr. Gold ann, dr.Weiszlovits, dr. Fried marni, dr. MiiTer, dr. Neu- wirth. — Ug' észek: dr. Wirkmann, dr. Sztudjnka. — Szövetségi kapitány: Klema Elemér. LABDARÚGÁS )( Ragyolc került a Középkerület élére. Tegnapi számunkban téves távirati közlés alapján jelen­tettük, hogy Rimaszombatban a Ragyolci TK ki­kapott a RAC-tól. Ezzel szemben az RTC győzte le 1:0 (0:0) arányán a RAC-ot, ezzel 17 ponttal és egy pont előnnyel a Középkerület tabelláján meg­előzte a LAFC-ot. A RAC-bam vasárnap utoljára játszott Andrásik kapus, aki április elsejével a ruttkai drviziós csapatba lép át. Az ő nagyszerű védésének köszönhető, hogy a RÁC csak egy gólt kapott az igen jó formában lévő ragyolci csapattól.— A középkerületi bajnokság állása egyébként: 1. Ragyolci TK 17, 2. Losonci AFÖ 16, 3. Füleki FC XI. 13, 4. Rimaszombati AC 10, 5. Pelsőci SC 10, 6. Rimaszombati ME 9, 7. Tornai­jai SC 8, 8. Apátfalai SC 7, 8. Tamásfalvai MSO 4 pont. )( Szlovenszkói eredmények. Diószeg: DSE—FC Berg 5:1 (4:0). Bajnoki. — Surány: Lévai TE—SÍK 2:0 (0:0). Barátságos. — Poprád: AG—Késmárki Liga 8:0 (1:0). Barátságos. — Szepsi: SzSC— PTVE 3:1 (0:0). Bajnoki mérkőzés. Kitűnő biró: Dolyák (Rozsnyó). — Eperjes: Slavia—Helyőr­ségi válogatott 2:1 (0:1). Barátságos. — Felsö- stubnya: SK Handlova—Gaudeamius 5:0 (2:0). Ba­rátságos mérkőzés. SPORTHÍREK )( A berlini jégstadionban a Schlittsehuhclub a bécsi EKE-val mérkőzött, amelytől 2:4 arány­ban kikapott. Szünetben a bécsi Pausin-testvérek, a svéd Viviane Hu.ltón, az osztrák Scháfer és Stenuf mutattak be mükorcsolyázást. )( Svédország—Németország válogatott vivó- mérkőzés Berlinben a svédek 41:31 arányú győ­zelmét hozta. A verseny szenzációja volt a svéd öttusázó Thofelt sorozatos vereség*. Irodalom vészei | O Erdélyi városképek. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti: „Erdélyi városképek” címen hatalmas mű jelent meg,' a Révai- kiadó kiadásában kiváló erdélyi írók tollá­O Ludwig Aurél rimaszombati előadása. Rii- m-asz-oimbaiti tudósítóink jelenti: A sízlovemszkói miagyair iköizirmivelődési szövetség szervező bi­zottságán aik központi referense., Lúdwig Aurél vasárnap délin tán a ráma szombati városháza nagytermében tartotta meg érdeikílődiéeseil várt előadásait „Kisebbségi kultuméíetümik fejlődésé­nek lehetőségei" címein. Az előadás a rimaiszoim- baitii községi magyar közmű velliődési testület eilőiadócikiusáinak keretében volt megrendezve. O A Kárpátaljai Magyar Kultur Egylet bereg­szászi szervezete vasárnap tartotta meg tiszt­újító közgyűlésiét a Beregvátmegyjeá Kaszinó nagytermében. A közgyűlést Bemda Kálmán el­nök myiltiöitta meg. Polgáry Miklós főtitkár elő­terjesztette titkári jelentését, melyből kitűnik, hogy a helyi szervedet hét ismeretterjesztő elő­adást tartott a múlt éviben, azonkívül két em­lékünnepet, egy színiielöadást és egy népszokás- beimutaitót rendezett. Az évi költségvetés eflifo- giadiása után a közgyűlés a következő uj tiszti­ből. A könyv valamennyi erdélyi város múltját és jelenét tartalmazza. A könyvhöz gróf Bethlen István volt magyar miniszter- elnök irt előszót. O Berzsenyi-emlékest Somorján Tudósítónk. jelenti: A somorjai járási magyar közművelődé­si testület jólsikerült Berzsenyi-emlékestét ren­dezett. Megnyitó számként a somorjai dalkör női kara szerepelt, majd dr. Földes György iró, testületi elnök méltatta Berzsenyi jelentőségét a magyar irodalomban. Ezután Zmertych Edit Liszt Magyar rapszódiáját játszotta el tökéletes művészettel. Parais Árpád alapos előadásban mutatott rá Berzsenyi költészetének forrásaira, dr. Földes György és neje, Csatay Mária zon­gora-hegedű kettőst adtak elő nagy sikerrel, majd újból Zmertych Edit és a somorjai dalkör férfikara szerepelt Regéczy Aladár vezényleté­vel-. A közönség végig ünnepelte az előadókat kart választoltba meg: eliniök Beadja Kálimám, ail- elnökölk Ontuitay Jenő és Mamidét! Jenő, főtitkár Polgáry Miklós, titkár ifj. Zapf László, jegyző dr. danteik y Béla, pénztáros Kovács Sándor, el­lenőr ölk Kvmkovszky László és Bakízs Emidre., ügyész dr. Kertész Édc. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom