Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-15 / 63. (3912.) szám

^R8i5GMAVA.GtARHIRIiAP 1936 március 15, vasárnap. Az egész csehszlovákiai magyarság magáévátette a beregszászi Internátus ügyét Megkezdődtek a befejező munkáTatak VÍZUMOT (magyart, románt, lengyelt, bol­gárt) igen t- előfizetőinknek és olvasóink­nak gyorsan és megbízhatóan megszerez pozsonyi kiadóhivatalunk: Bratislava, Lő- rtnckapu-ucca 17, II. (Central Passage). Ilyen útlevelek meghosszabbítását is vál­laljuk. A többi országba szóló vízumot és meghosszabbítást prágai kiadóhivatalunk eszközli : Praha IIn Panská ul. Í2, III. — A JERUZSÁLEMI SZENTSIR TEMP­LOMA ÖSSZEOMLÁS ELŐTT. Palesztina főkormányzója az angol kormányhoz felterjesz­tés t intézett a Szentsir templomának: sürgős rendbehozatala iránt. Jelentése szerint a templo­mot a bedö'lés veszedelme fenyegeti: földrengés, az elmúlt századok újjáépítési munkáinak ha­nyagsága, kisebb tüzesetek és az építés eredeti hibái az épületekben oly károkat okoztak, hogy a templom csak mindenre kiterjedő épitészmun- kával menthető meg. A munkálatok kidolgozá­sával megbízott William Harvey műépítész a legutóbbi földrengés által erősen megrongált ku­pola teljes felújítását ajánlja; egyúttal a templom belsejének átalakítását is javasolja, hogy a templom eredeti állapotába visszahelyeztessék. A terv keresztülvitele természetesen nagy ne­hézségekbe ütközik, mert a Szentföld különbö­ző vallásfelekezetei szerzett szokásjogaikhoz szilárdan ragaszkodnak, — MEGKEZDŐDÖTT A SZALONKA­HÚZÁS. Budapestről írják: A budapesti Ma­dártani Intézet közlése szerint az erdei szalon­kák húzása már Magyarországon megkezdődött. Főleg a Dunántúlról, a pilisi hegyektől és Ma- gyar-Nógxád-megyéből érkeztek a jelentések. A Mátrában és a Bükk-hegységben eddig nem észlelték őket, azonban a jelenlegi kedvező idő­járási helyzet alapján ezeken a területeken is várható a húzás megindulása. A jelenlegi ked­vező időjárási helyzet romlása esetén a húzás ideiglenes megszakításává'! vagy csökkenésével lehet számolni. xx A LEGJOBB VÉDEKEZÉS MEGHŰ­LÉS ELLEN, ha idejében szed Togal-tablettá- kat. A Togal-tabletták kedvességüket az egész világon elért kitűnő eredményeknek köszönhe­tik. Minden gyógyszertárban kapható. — KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK A NYITRAI SZÖKÖTT DIÁKOT. Nyitjái munkatársunk je lenti: Beszámoltunk arról, hogy a brünni rendőr­ség elfogta a félévi bizonyítvány kiosztás után megszökött nyitrai diákot Egyelőre nem tudják hazaszállítani, mivel a megtévedt diák tüdőgyul­ladásban súlyosan megbetegedett. Beszállították egy brünni kórházba. Felgyógyulása után a fia­■ talkorüak bírósága elé állítják, mivel, mint isme­retes. szökése előtt 10.000 koronát ellopott apjától. — LOPOTT KEGYSZEREK A KÉSZÜLŐ PARKBAN. Érsekujvári tudósítónk jelenti: Pénteken délben munkások dolgoztak az állomás előtt létesítendő, park ásási munká­latainál. Munka közben az egyik salakmélye­désben csillogó tárgyakat pillantottak meg a munkások és nagy meglepetésükre különbö­ző arany kályhákét húztak ki a földréteg alól. Kiderült, hogy templomi kegyszerek azok, amelyeket 1930 október 28-án az érsek- újvári Szent Ferenc-rendi templomiból loptak el. A nyomozó hatóság feltevése szerint a tet­tesek annakidején az állomás előtti mélyedés­ben ásták el zsákmányukat, amelyért csak néhány hónap múlva jöttek vissza, addigra azonban újabb salakkal töltötték fel a terepet és igy a betörők nem tudták többé meg­találni zsákmányukat. Kérdezze meg orvosát! Feltétlenül ajánlani fogja a „font ratuss!nM.t Bayer Butiaoest hörghurut és szamárköhögés esetén. Kapható a gyógyszertárakban, vagy megrendelhető a Csehszlovákia ve z érkép viseetnél: Qr. Ferenczy gyógyszertár, Mukaievo. xx Csodaerők a vízben. A jó ivóvizet már ősidőktől fogva a legegészségesebb italnak tar­tották. Az emberi szervezet 75 százalék vízből és 25 6zázalék kemény anyagból áll, tehát minden foiyadókveszteséget pótolni kell, hogy megmarad­jon az egyensúly, amelyet, az anyatermészet gon­dos előrelátása teremtett. Ha közönséges ivóvizet iszunk, ellátjuk ugyan testünket a szükséges nedvvel, azonban az ivóviz nélkülözi azokat a gyógytulajdonságokat, melyekkel a különböző ásványvizek rendelkeznek. Sok ásványvíz léte­zik, ezeknek legjava azonban csak bizonyos szervek gyógyítására alkalmas. A Mattoni-féle Giesshübler egyike azon kevés ásványvizeknek, melyek összetételüknél fogva a therapeutikus hatékonyság minden terén érvényesülnek. Ter­mészetes kötésben nagy mennyiségű szabad és kötött szénsavat, kalciumdioxidot, nátront és magnéziumot tartalmaz. A Giesshübler nemcsak elsőrangú asztali ital, de kivá'óan alkalmas az emésztési szervek betegségei, garathurut és hu­rutok ellen általában (forró tejjel), valamint kü­lönösen hólyag- és vesebajok leküzdésére. Beregszász, március 14. A Prágai Magyar Hirlap hasábjain leközölt nyugtázások mindenki előtt láthatóvá tették, hogy mennyien és milyen anyagi áldozatokkal járultak hozzá a beregszászi Magyar Internátus befejezéséhez. Ez az összefogás próbatétel arra, hogy mire va­gyunk képesek önzetlenül, próbatétel, hogy meny­nyiben számíthatunk magunkra, mennyire tudjuk tetté váltani azt a megértést, aminek tudatában vagyunk. Boldogsággal töltheti el minden magyar ember szivét, hogy a tehetősebb magyarok nagyobb ado­mányain kívül a „prágai közkatona*1 is talán utol­só 5 koronájával állott a magyar .építők seregébe, — hogy a legvidámabb hangulatban sem feledkez­nek meg a magyar kultúra jövőjéről, — hogy a beregszászi Internátus javára asztalgyüjtéseket is rendeznek, — hogy egy szőllösi tetvérünk télika­bátja árát adja a magyar diákok jövő otthonára — s főleg, hogy majdnem minden szloyemszkói ma­gyarlakta városban akadtak, kik minden külön fel­hívás nélkül bejárták ismerőseiket és gyűjtöttek, tudatában annak, hogy ők soha közvetlenül nem fogják érezni ennek a magyar intézménynek hasz­nos működését. ! A kárpátaljai magyar városokban a magyar köz élet vezetői vették kezükbe a gyűjtés megszervezé­sét. Munkájuk elismerést érdemlő eredménnyel járt. 3Iunkácson 11.550.20 koronát, Szőllősön 3578 ko­ronát, Beregszászon 6000 koronát gyűjtöttek ed­dig össze. A magyar kultúra egységes megvédése üli diada­lát a beregszászi Magyar Internátus befejezésében j Az egységes megmozdulás hozta meg, hogy végre annyi reménytelen esztendő után a befejező munká­latok megindulhattak. Az asztalos- és villanyszerelő munkákat a veze­tőség már kiadta s rövidesen sor kerül a vízveze­ték- és kőművesmunkák kiadására is. Az. egyesület vezetősége tuadtában van kötelessé­gének és mindent megtesz azért, hogy ez év tavaszán az internátust befejezze. Ehhez azonban még nélkülözhetetlenek a magyar­ság további jószivvel beküldött adományai. Alant soroljuk fel — az Internátus Egyesület há­lás köszönetének tolmácsolása mellett — a leg­utóbb leközölt nyugtázás után befolyt, adományok Beregszász, március 14. (Saját tudósí­tónktól.) Egy évvel ezelőtt nagy feltűnést 'kéltett Malec Karéi nagyszőllősi járási hi­vatali tisztviselő letartóztatása, aki a mun­kanélküliek élelmiszerutalványait eltulajdo­nította és azokat értékesítette. A tiszviselő az igy szerzett pénzből 'kicsapongó életet folytatott és aki éjszakai mulatság közben találkozott vele, nem gondolta volna, hogy a jókedvű tisztviselő valamikor szerzetes­nek készült. Malec Karéi ellen sikkasztás cimén indult meg az eljárás és a fiatalember, aki akara­ta ellenére a fogház magányába került, az uj környezetben valóságos dicshimnuszokat xx 1936. évi Leica-rendezések: „100 Leica- ikép a világ minden tájáról." Nagy Leica-kiállitás Prágában, 1936 március 15-től március 31-ig a „SpinnersaaL-ban, Palais Kotva, Prága I, Re- voluőní la, (Szabad bemenet.) — Brünnben: 1936 április 5-től 19-ig, kiállítási terem: ,,Dopz“, Brünn, Jakobsplatz 5. — Máhrisch Ostrau- ban: 1936 április 24-től ' május 5-ig a Li­dovy Dómban, Máhrisch Ostrau, Bahnhof- strasse 36. — Reichenbergben: 1936 május 10-től 24-ig a „Volkshalle"~ban a város­házán, Reichenberg. — Továbbá a Prágában történő megnyitó előadás után Baumann Antal „Leicával a Földközi-tengeren át a Fekete-ten­gerig" témáról az egész köztársaságban előadá­sokat tart. Első előadás Prágában kedden, 1936 március 17-én a „Spinnersaal“-ban, Palais Kotva, Prága I, Revolucní la. A további mű­sort a legközelebb hozzuk nyilvánosságra. Ezen­nel szívélyesen meghívunk minden Leica-ama- tőrt és kiskép-fényképészt, kiket előadásaink érdekelnek. Figyeljük a hirdetőoszlopokon a Leica-ember hireit! ERŐSZAKOS ZSIRKIOSZTÁS LUDANY- BAN. Nyitrai munkatársunk jelenti: A napokban zsírt, osztottak ki a munkanélküliék között a lu­egyrészét (a közlést néhány nap múlva folytatjuk): Sobönborn-RuCheim Munkács 1005, Plotényi-csa- lád Nagylázy 1000, Nagybégány község 403, özv. Füzesséry Istvánná Szűrte 300. dr. Eperjessy Jó­zsef Ungvár 200, dr. Pajor Miklós Kas^a 100, dr. Turchányi Imre Érsekújvár ICO, Suhajda János Szt. Benedek 100, Lackovezky Ján-os Beregszász 100, Bálazsér község ICO, Szmreceányi Elek és Branna József Nagytárkány 100, Forgách Károly Gires 100, Zemsky drzstevni svaz Ungvár 103, Al- kó Géza Técső 100, Református Nöegyesület Lo­sonc 100, Lápossy Károly Alsóverecke ICO. Galam­bos József id. Nemesócsa 100, dr. Welsbecker Gyu­la Beregszász 75, Frint László BoJoló 50, Krong István Alsórépás 50, ing. Hiltenberger János Gires 59, Kása Ferdinánd Csongor 50, Farkas János Ko­márom 50, Jeni Béla Beregszász 50, Bacsák Pál Szász 50, Rákosy Gábor Rákosbánya 50, Kire'ói Lajos Vásárhely 50, Pausz Vilmos és Wölfel Lajos Galánta 50, Sereghy Miron és József Petrik 30, Fe­némé B. Irma Alsószlatina 30, Michna Bertalan Bu- datin 30, Csurgovioh György Sámogy 20, dr. Ze- hery István Rimaszombat 25, Lukács Béla Rima­szombat 20, Modrovits János Zseliz 20? Nemes László Komját 20, Korányi Hanna és Gizella Í 20. Richter család Privigye 20.50. Ada.mi Rezső Nyitra 1Ö, Kiss József gyűjtése Tisza ajlak 470, N. N. Szernye 200 Szepsi-i magyar nemzeti pár: gyűjtése 16S, Csik István gyűjtése Visk 67493, Csajkovits Károly gyűjtése Visk 155 50, Kinizsi Nagy Sándorné szül. Máiké Ida Kistárkány 1000 Huszty Béla ref. lelkész gyűjtése Kígyós 400, K:se Mihály Érsekújvár 200, Kosztolányi Anna Koszto- iány 100. Ferenczy Imre Ipolyság gyűjtése 100. dr. Dercséjiyi István ICO, Dercsényi Erzsébet 50, Púm Józsefné Bene ÍOO, ir. Gró Géza ügyvéd Zólyom 100, Patay Sámuel Berettő 100, N. N. Trencsén 100. Fischl S. Felsőzsember 100, özv. Neuwelt Ignácni 50, Duna Bank Beregszász 50, Soós Kálmán Ki­rályháza 50, Kanut Hoyd Huta 65, Kása Ferdinánd Csongor 35, Magyar Tanítók Rimaszombat 35, Öz­vegyasszonyok Rimaszombat 35, Sohnejder László Luk (Nagyhocskó) 30, Keresztyén József Igló 25, özv. Bartoly Mária Igló 20, Ágoston Károly Eper­jes 20, Tóth Sándor Beregszász 20, Buzinkay László Berettő 20, dr. Alex. Arnold Nyitra 20, Wer- ner Anna-Szepésszömbát 15, Tvánkay Elemér Rozs­nyó 10, Béllovicz Blanka Trencsén 10. kezdett zengeni az egyedüllét örömeiről. Elmondta, hogy soha jobb dolga nem volt, mint a fogházban és élhatározta, hogy vég­rehajtja régi álmát: megírja több kötetre tervezett nagy regényét. Nyolc hónapi vizsgálati fogság után októberben került Malec bírái elé. Akkor a tárgyalást a bizo­nyítási eljárás kiegészítése végett elnapol­ták. A tegnap megtartott újabb tárgyaláson végre ítéletet is hoztak és tizenhárom havi börtönnel sújtották az állítólag megtért Malec Karéit. Malec a vizsgálati fogsággal kitöltötte büntetését és igy a bíróság szabadlábra helyezte. dányi községházán. Néhány elégedetlen munka­nélküli felizgatta a várakozó tömeget. Behatoltak a községházára, rátámadtak Krchnavy Márton községi bíróra és a szolgára, Mdreteperték őket és széjjelosztották egymás között a zsirmennyisé- get. Több erőszakos munkanélküli ellen bűnvádi feljelentést tettek. A vizsgálat tovább folyik. Ji SAKK 1 j2í Sakkverseny Lőcsén. Tudósítónk jelenti: A lőcsei sakk-kör az 1936. évi bajnokság elnye­réséért a város védnöksége alatt sakkversenyt rendez. Az első osztályban 16, a másodikban 20 versenyző vesz részt. gr Kassa sakkbajnokságának állása a 15. forduló után. A főversenyben első Grusetzky József 12 ponttal, második Frank 9, harmadik Melczer 8 és fél ponttal. A további sorrend: Za- bódroczky 7 és fél, Müller 6 és fél, Leblang 6 és fél, Szinay 6, Ehrenhaft ,6, Coufa.1 5 és fél. Rich­ter 5 és fél, Ferenczy 5 pont. — A melléktorna állása: Első Vizek 14 ponttal, második Tschurl 13 ponttal, harmadik Spira 1(2 ponttal. Uj fizetésiörvenyf készít a kormány a közalkalmazot­tak részére Prága, március UL A Polední List érte* sülése szerint a kormány a közalkalma­zottak részére uj fizetési törvényt készít* Ismeretes, hogy a közalkalmazottak köré­ben nagy az elégedetlenség amiatt, hogy fizetéseikből levonásokat eszközölnek. Az uj fizetési törvény a tényleges és nyugdí­jas közalkalmazottak mai járandóságait stabilizálná s ezzel (!) megszűnnének a pa­naszok a fizetéslevonások miatt. Az uj fi­zetéstörvény azonban bizonyos közalka'ma- 1 zotti csoportok részére külön elbánást biz- 1 tcsitana. Hogy a bírói kar, avagy a ka- j tonatisztek külön elbírálásáról lesz-e szó —■ lami bizonyos mértékben indokolt volna — Sárról a lap semmit nem közöl. 1 SZÍNHÁZ* FILM i (*) Filléres magyar szánielöadás Pozsony­ban. Tudósi lónk jelenti: Á pozsonyi Keresz­tény Kultúrkör szinigárdája március 22-én déle lőtt féltiz órakor a pozsonyi Városi Szín­háziban filléres előadás keretében bemutatja a „Pusztai szél" című énekes betyáriMsIóriát. A szlnig'árda legjobbjait állítja sorompóiba és |az ügyes Sugár Ityó rendező körültekintéssel jj vezeti a próbákat. A darabban Horváth Ernő, jj Pongrácz Isivén és Kamarás Mária játszók a R főszerepeket, akik már bebizonyibották, hogy jó színészek. Jegyek elővételben Seiiert J. üzletéiben kaphatók. (*) Rimaszombati műkedvelők előadják a János vitézt. Rimaszombati tudósitónk jelenti: A Ri­maszombati Magyar Dakgylet műkedvelő gárdája március 21. és 22-én szinrehozza Kacsóh daljáté­kát, a János vitézt saját alapjai javára. Á mű­kedvelők szinielőadása iránt, — amelynek szín­helye a Polgári Kör lesz, — széleskörű érdeklő­dés nyilvánul meg. (*) A pozsonyi Kiskorpáitok cserkészcsapat szinigárdája március 29-én előadja Harsányi Zsolt darabját, „A Nosizty fiiu esete Tóth Mari­val". A darabot Sáray Pali rendezi, aki egyébként a darabban mint szánész is föllép. A címszerepeket Matejka Duci és Körinek Lajos alakítják. Az öreg Noszty szerepéiben Janson Jenő jelenik meg a színpadon. Ezen­kívül Nagy Jancsi, Grünwidl Lívia, Schillmé, Szerényi Baba, Hajós, Hajnalka, Bojtos Jó­zsef, Gara Béla, Tollasa Károly és Fekete Bandi lépnek föL Jegyek a Seiferí-oégnél kaphatók. (*) Korda Mária Londonban. Budapestről jelenítik; Többheti budapesti tartózkodás után Londonba utazik Korda Mária. Budapesten Bródy Sándor „A tanítónő" című darabjának ímeigifilimesitéséről tárgyalt és a fölvételeket augusztusban megkezdik. Londonban Korda Sándorral megbeszéli a film készítésének 'módozatait és a szereposztást. (*) Aki pofonokkal keresett egy vagyont Bostonban csendes visszavonultságban él Mark Angel, az egykori híres bohóc, aki arról neve­zetes, hogy húszéves pályafutása alatt kereken 150.000 pofont kapott. Ebből a szép kvantum­ból egy estére húsz pofon esik, amelyekről az artista pontos könyvet vezetett, minthogy tisz­teletdiját is pofonokban kötötte ki. Egy-egy po­fonért ugyanis egy dollárt kapott. — KIÜTÉSES TÍFUSZ SÁROSBAN. Eperjesi tudósítónk jelenti: Annakidején jelentettük, hogy Sárosban a rossz ivóviz következtében 26 ha­lálos hastífusz megbetegedés történt. Most újabb veszélyes járvány ütötte fel a fejét Telekőn és Ladomérvágáson. A két faluban hat tifuszos megbetegedés történt. Beszállították őket az eper­jesi kórházba, ahol megállapították, hogy ki­ütéses tífuszról van szó. Kiütése-s tífusz Sárosban már két évtized óta nem fordult elő. — SÓGORNAK JELENTKEZETT _ ELITÉLn TÉK. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Az itteni járásbíróságon tegnap ítélkezett Novotny Vencel, Franciaországot járt fiatalember felett, aki nem­rég beállított Tokár János pozsonyi bírósági kéz-< besitő'höz és közölte vele, hogy húgát fogja fele­ségül venni. Egyben eldicsekedett kiváló összeköt* tetéseivel is. Tokárnak gyanús lett a bőbeszédű és dicsekvő fiatalember, elküldte a városba sétáim, közben telefonon érdeklődve megtudta, hogy a fiatalember állítólag összeköttetései nem léteznek. Értesítette a rendőrséget és Novotnyt elfogták. A járásbiró előtt a fiatalember fantasztikus történe­tet mondott el franciaországi élményeiről és k:de- rült, hogy egy Mozol nevű ismerősének útlevelét vette magához és azt hamisította meg saját nevére. A bíróság nem vete bizonyítottnak, hogy Novotny csalni akari, ezért, csak az utlevél-manipuláció miatt ítélte el hétnapi elzárásra. Egyben átírtak a francia hatóságoknak, hogy megtudják, vájjon No* votny ott nem követett-e el bűncselekményt Á Regényt irt a fogházban a nagyszőllősi élelmiszerjegyek könnyelmű tolvaja Tizenháromhavi börtönre Ítélték és szabadlábra helyezték % r X

Next

/
Oldalképek
Tartalom