Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-08 / 57. (3906.) szám

20 ^RXGmMaG^AR-HIRIiAP 1936 március 8, vasárnap. Miért nem képes Kassa fenntartani a viilamosvasutat? Legfőbb akadály a súlyos gazdasági helyzet s a saját áramtelep hiánya ■ Egy érdekes szakvélemény merik a ciik.e>kket és a CTtokirónöt, sőt — mint. a példa mulatja — a „démoni teremtés44 sziv- titka.it is. Hadd jöjjön most egy „ismeretiéin tisztelő44, aki elolvasta vagy féltuoát cikkemet, azután jött., ki toll és — úgy találta, hogy ,.dó- moireágom44 csupán nagyon is helyi, ^kisváro­si44, szóval relatív értékkel hir Hogy nioiklián- ségemi körül sok hiba van; röviden, hogy. sem­miképp sem vagyok méltó cikkeimhez. (Pedig hogy igyekeztem!...) A Bécsi Magyar Akadémikusok Köréinek nagyon hangulatos M'ku'lás-estién történi meg a dolog, illetve a megismerkedés. A titkár előre jelezte, hogy az egyik tag elolvasta egy-két cikken) és szeretnie velem megismerkedni-— Nagyon kedves, — válaszoltam és re­ménykedtem, hogy a titkári szoba félhomálya, eltakarja nevetséges elpirulásom. (Mert hajh, ha az ifjú és holló cikk Írónő a 2i-iik évnél, vagy a 22-ik?, a 31-ük cikknél és az első „ismeretlen tisztelődnél tart, akkor 'ehetétlenül könnyen c ipirul az ilyestmii hallatára.) Nos. este felvettem a rózsaszín szatén-estélyi ruhámat, a ..pár'si modelil“-t. (Köztünk legyen mondva, tündérujju Mamám varrta, de ezt a kulisszatitkot szigorúan tiltva van elárulnom. Ha. a. „tiltott44 varázsa nem lenne annyira ellen­állhatatlan- nem is tenném.) Aztán felvettem a ..hermelin kepp4:-et. (Földi pályafutása alatt, hajh., nyulacska volt szegény, csak most sze­retné néha megtagadni parveinü őseit.) Sőt ellö­kő tor-tann a nagy alkalmaikra tartogatott száj- rúzst és olyan pocséfcolást vittem vele végihez, hogy a fél zsebkendőm vörös lett tőle. (T. i. az uccán az a. lehetetlen képzelődésem támadt, hogy mindenki engem néz. Te jó Isten: este, Becsben, 1935-ben! Dehát a képzelt- betegnél nincs makacsabb.) És végül szerencsésen meg­ismerkedtem N. Péterrel, aM cikkeim alapján igen-igen mondén, modern, merész ifjú hölgynek képzelt. Legalább így mondta a titkár jóé,lőre, figyelmeztetésképp. Mit tagadjam, biz4 már az- első benyomás elég illúzióra,bló lehetett, mert az ifjú be is vallotta: ólénkebb színeket, fekete hajat, szemeket, vörösebb ajkakat (csak látnád a zsebkendőm!) várt. De észbekapva rögtön hozzátette, hogy ő az ilyen látszólagos ellent­mondásokat. kontrasztokat érdeklődéssel, sőt élvezettel tanulmányozza és fejti meg. És ujmlt erővel kezdette hozzá a „tanulmáinyozás<4-hoz, illetve egyelőre a tánchoz. Ez utóbbi — le a kalappal N. Péter előtt — elsőrangúan ment neki. Ami a tanulmányozást, vagy pláne „egyé­niségem rejtélyének a, megfejtését44 illeti, hát Istenem, nyilván magamfajta démoni teremté­sekkel még kevés dolga volt. Kicsit már az is disgusztálta, hogy nem cigarettázom, nem iszom. (Illetve iszom, de mivel málnaszörpöt a köz- feltűnéstől irtózva nem merek rendelni — ,bor- ceöppekkel kevert szódaviz44-eb) De ezt végül is hajlandó volt „eredetiség44 címén elkönyvel­ni Ám amikor egy kisebb társasággal mi is át- huircolkod tünk a „Café Viktória44-ioa s a cech és a hangulat egyre emelkedett, uj ismerősöm ngy találta, hogy most már valóban intim jó­barátok vagyunk és hozzá is fogott ennek de­monstrálásához. Egyelőre moccabonbonokat óhajtott sajátkezüleg a szájamba dugni. S mi­kor fájó szívvel bár (az indiánerek után a moccabombonok vetnek csúnya fényt jellemem gyengeségére), de határozottan kifogásoltam ezt a műveletet, a;z ifjú komolyan megorront. Végül megjegyezte, hogy ha Franciaországban. Londonban és Rómában kizárólag „kolostori44 körökben mozogtam, akkor miért írok „szem­fényvesztő44 cikkeket és mit- keresek egyáltalá­ban a „Oafé Viktóriáidban?!- — Szeretek táncolni és egy szimpatikus!?) uj ismerősöm igen kedvesen megh'vott körül­belül félórával ezelőtt, — feleltem szelíden, védekezve. — Maga csufolódiik, nevetségesen prűd és ter­mészetesen tetteti magát — felelte a fölpapri­kázott ifjú. :— Vagy csak nem képzelte, hogy kivilágos virradatig csak tánccal és társalgás­sal fogjuk tölteni az időt? Igen, jól táncol, szel­lemesen társalog, azt nem vitatom. De az, hogy egy modern, külföldi fővárosokat megjáró lány. még hozzá ujságirónő — és ez leplezetlen szem­rehányással. utolsó súlyosbító körülményként lett a fejemhez vágva — egy ilyen n° vétségében ártatlan cirógatástól így megfagyjon . .. Nem, maga tehetetlenül viselkedik!... Ilyen elvek ... És még ha csúnya tenne, vagy ha én 'ennék különösen antipatikus fráter . . De ha csúnya lenne, nem hivtam volna. Ha én tennék antipa- tikus, nem fogadta volna e> a meghívást... B’ztositottam a kicsit tanácstalan, eléggé bosszús és a gáucsnéikü iségbe beleunt lovago­mat. hogy filippikájának két utolsó következ­tetése igen logikus és heiye.s. Azután elismer­tem. hogy nyilván bennem van a hiba, illetve hogy lehetetlenül nagyok az igényeim. Tu <1 id­illik nem elégszem meg. ha egy fiatalember jól táncol, szellemes csinos, mint például Ő (ez volt az ,,ostva“). hanen# még azt is szeretném, ha korrekt is tenne Teljesen korr kt. (Ez volt a keserű pirula.) „Dehát ezen. — tettem hozza, — nem tudok változtatni, bármennyire is sajná­lom. hogy „első ismeretlen tisztelőm“-nek ilyen csalódást okoztam mindjárt a — megismerkedés után.44 És ezzel búcsút vettem ex-tisztelőmtői, aki végül mégis csak és z bek apott, hazaidéért s olyan korrektül viselkedett, hogy Rayard lovag is tanulhatott volna tőle és legvégül a kapuban biztosított, hogy csodálja, „kivételes egyéni­ség44 -emet. Azóta is csodál ja, de csak — messziről... Kassa, március 7. (Kassai szerkesztőségünktől.) Néhány nappal ezelőtt jelentette a Prágai Ma­gyar Hírlap, hogy a kassai villamosvasúti társa­ság évek óta tartó hatalmas deficitje miatt elha­tározta a villamosvasút forgalmának beszünteté­sét.. Fdőzőleg a városnak ajánlották fel megvé­telre a viilamosvasutat a város azonban teljesit- hetettennek találta a feltételeket s egyelőre nem mutatott, hajlandóságot a villamosvasút átvéte­lére. A tárgyalásokat tovább folytatják s Maxon polgármester Pozsonyba ^utazott, ahol a bécsi Industrie-Credithank, a kassai villamosvasút tulaj­donosának megbizottjaival tárgyai ebben az ügy­ben. A kassai villamosvasút deficitjének különféle Vízszintes: 1. Herczeg Ferenc színmüve. 5. A bajórok nemzeti folyója. 9. Többféle .szinnel éke­sít 15. A nagy szerélem utolsó felvonása. 19. Helyhatározó rag. 20. Magasban dolgozó mester­ember használja. 21. Tófaluval együtt emlegetik. 22. Belga folyó Lisburg mellett. 24. Ital. 25. Suly- mérték rövidítése. 27. Képfoglalat. 28. Időhatá­rozó. 30. Nemes paripa. 32. Vallásrö vidít és. 33. Eszmény. 34. Vizes ruhával gyógykezel. 35. Béka­poronty az ilyen hal. 36. Régi ürmérték. 37. Ki­tűnő magyar hosszutávfutó. 38. Mázol. 40. Ige­képző. 41. Művészi ábrázolás. 42 Furcsa, különös. 43. Ez is furcsa, különös 44. A birodalmi márka rövidítése. 45. Különlegességi cigaretta, 46. Holt­test. 47. Állati lakóhely. 49. A tévesen leirt szó helyesbítésének egyik módja. 50 Egykor hatal­mas ázsiai nép. 51. Vonatkozó névmás. 52. Szi­getlaké nép. 53. Seben képzőáik. 54. Erdélyi folyó. 55. Női név. 56. Nóta. 57. Kálmán idegen válto­zata. 59. Aki már minden pénzét elvesztette a kártyán. 60. Zenei rövidítés. 61. Futballban a csa­társor feladata 62. Ruhaanyag 63. Ilyen a fa­törzs észak felé eső oldala. 65. A láb klasszikus neve. 66. Ohaney keresztneve. 67. Ág — németül. 69. Sóvárog, eped. 71. Kefe pamacs készül be­lőle. 73. Ásvány. 74. Életrevaló tulajdonság. 79. Ma,c Donald keresztneve. 80. Európai állam fővá­rosa. 81. Női név. Függőleges: 1. Kötőszó. 2. Petőfi egyik bordala kezdődik így. 3. Lekvár. 4. — 56. vizsz. 5. A leg­főbb lény. 6. Női név. 7. Török tiszt. 8 Sir. 9. An­gol elöljáró. 10. Idegen kötőszó. 11. Cégforma rö­vidítése. 12. Áristom. 13. Fontos gazdasági té­nyező. 14. Az adóalanyét a közterhek kivetésénél számításba kell venni. 16- Lépked. 17. Léggömb. 18. Csökkent, apaszt. 23. Istenes é’.etü ember. 25. Gömbölyű. 26. Angol kocsi. 27. Számnév. 29. Helység Esztergom megyében. Autóutja. híres. 30 Lökés, taszítás. 81. Középkori büntetési mód. 33. =s 13. függ. 34. Államfő neve. 37. Határváros. 39. Latin kötőszó. 42. Fatelepen látható. 43. Épí­tési anyag. 45. „504“. 46. Mikyscha orosz zongo­raművész keresztneve. 48. Női név. 50. Férfinév. okai vannak s ezekkel kapcsolatosan ma alkal­munk volt beszélgetést folytatni egy pártatlan szakemberrel, aki a következőket mondotta: — A kassai közúti villamosvasút évek óta igyekszik azon, hogy üzemét rentabílizálja és át­mentse a mai krízisből a jobb időkbe. A vállalat kiváló technikai képzettségű szakemberei és gaz­dasági vezetői minden lehetőt elkövettek, hogy az eminens veszélyt elhárítsák az üzem felőL Ezek a törekvések technikailag a vonal modernizálásában, a több mint tizenkét kilométer hosszú alapépítmény javításában csú­csosodtak ki, gazdaságilag pedig a közlekedési relációk kiválogatásában oda irányultak, hogy a közönséggel megkedveltessék az utazást. 51. íz, zamat. 52. Lélek ..............= Jókai-regény. 54 . Minta. 55. Tiroli hegy és hágó. 58. TJjság. 59. Kisbabát altató szó. 61. Indián törzsjelvény. 62. Őrlési melléktermék. 64. Ki kell javítani. 66. El­hamvad. 68. Római ruhadarab. 70. A Tisza mel­lékfolyója, 71. Téli sporteszköz. 72. Kis dalmát sziget. 75. Azonos betűk. 76. É, Y. 77. Felügyelő. 78. Nyakravaló mássalhangzói. ★ ★ ★ Február 23-lki számunkban megjelent 7. számú rejtvényünk helyes megfejtése: 3. Más kárán ta­nul az okos. — 10. A francia gárda meghal (ha­nem magát meg nem adja.) — 21. A világért nem adnálak. — 69. Vissza Matuzsálemhez. 9. számú rejtvényünket 430 beküldő közül 391-en fejtették meg hibátlanul. A megejtett sor­solás alapján e heti könyvjutalmunkat Móra Ferenc: „Könnyes könyv“ című verseskötetét B e c k Valéria (Rimaszombat) nyerte. I A PRÁGÁI MAGYAR HÍRLAP ker’sztreitvényszeivénye A 9 számú rejtvényt megfejtette: (név és pontos cim)t Ebből a célból hozta be a vállalat például a ked­vezményes jegyfüzeteket is. Hogy ezek a törek­vések fiaskóval jártak, nem az intézkedések és tőrékvésék helyességén múlott. Hogy a KVKV. még mindig nehézségekkel küzd és fog. küzdeni a jövőben is, annak okai a következőképpen foglal­hatók össze: •— A magánkezelésben lévő villamosvasút nem rendelkezik saját árammal, hanem azt a várostól veszi. Ez olyan tehertétel, melyet sohasem lehet egy magánvállalatnak behoznia. — A várostól vásárolt áram nem egyenáram, amit egyszerre fel lehet használni, hanem háromfázisú forgóáram melyet át kell alakítani egyenárammá, pufferbatériával kell ellátni, ami meglehetősen drága berendezést és megfelelő számú alkalmazottat igényel. Ha a vállalatnak külön cent.ráléja lenne a Herná- don, akkor a megfelelő vízturbina azonnal egyen­áramot állíthatna elő és a vállalat feleannyi áron, önköltségi áron kaphatná az áramot. Ebben az esetben nem terhelné a vállalatot az az áram- mennyiség, amely ugyan keresztülfolyik a városi áramszámláién és amelyet a villamosvasutnak számláznak is, de amely a hosszú hálózaton rossz szigetelés következté­ben, esős, nedves időben „elszökik44. Ez az „elszökött áram44 a nedves évszakok­ban 15—-30 százalékát teszi ki az áramfogyasz­tásnak. — A magas .árambérekhez jönnek a hosszú vasúti pályatest és a kocsipark kar­bantartási és javítási költségei, valamint a szo­ciális terhek. Ezeket a kiadásokat is meg kell fizetnie valaki­nek. A vállalat az utazóközönségre szeretné át­hárítani ezeket, ahogy hasonlóan cselekszik ma minden vállalat. Prágában például még ma is húsz százalékkal magasabb a viteldij mint Kassán, pe­dig a prágai villamosvasút saját árammal dolgozó, városi altruisztikus vállalat. Kassán azonban a. közönség egyszerűen azért nem bírja ezeket a terheket, mert nincsen elég utas. Egy leépített város, amilyen Kassa is, nem bír ma — egy súlyos gazdasági válság kellős-közepén — eltartani vil­lamos vasú tat — A kassai közúti villamosvasút tehát akár a város, akár egy magánvállalat kezében csak ak­kor lehetne rentábilis, ha: 1. saját árammal láthatná el magát: 2. ha át­térne a trol’eyhus-rendszerre és ezálta’ meg­szabadulna az alapépítmény óriási tér' 31; 3. ha át lehetne hárítani a közönségre a szociális terheket. — Saját villamosközpont és uj kocsipark be­szerzése meglehetős befektetést igényel hosszú ju»ort;záciöval. Ha azonban a város mai állapotá­ban venné át a viilamosvasutat, magára venne egy_ holt terhet és ócska berendezést, amellyel nem lehet boldogulni. Az átvétel tehát a város ré­széről csak abban az esetben volna indokolt, ha kPátás nyílnék egy nagyobbszabásu gazdasági fellendülésre, mért ebben áz esetben az átalakítások mi’liós be­fektetésének megtérüléséhez legalább remény nyílnék. Ujahb adományok a beregszászi Magyar Internáíasra Beregszász, március 7. A PMH-ban megjelent legutóbbi kimutatás óta a következő adományok érkeztek a Magyar Internátus építésének befeje­zésére: Kinizsi Nagy Sándorné,.- született Máthé Ida, Kistárkány 1000 korona; Huszty Béla református lelkész gyűjtése, Kigyós 400; Kiss Mihály, Érsek­újvár 200; Kosztolányi Anna, Nemeskosztolány 100; Ferenczy Imre Ipolyság 100;- dr. Derc6Ónyi István 100; Púm Józsefné, Bene 1Ö0; dr. Groó Géza ügyvéd, Zólyom 100; Patay Sámuel, Be- réttő 100; N. N., Trenosén 100; Fisehl S., Felső- zsember 100; özv. Ne-uwelt Ignácné 50; Duna-Bank, Beregszász 50; Soós Kálmán, Királyháza 50; Ka­mit Hoyd, Kát. Huta. 65; Kása Ferdinánd, Cson­gor és Magyar Tanítók, Rimaszombat 35; özvegy- asszonyok, . Rimaszombat 30; Schneider László, Nagybocskó 30; Keresztyén József, Igló 25; özv. Bartholy Mária Igló 20; Ágoston Károly, Eperjes 20; Tóth Sándor, Beregszász 20; Buzinkay László, Berettő 20; dr. Alex. Arnold, Nyitra 20; Werner Anna, Igló 15; Ivánkay Elemér, Rozsnyó 10; Bel- lovicz Blanka, Trencsén 10. A beregszászi, ado­mányok gyűjtése alapján: Bakó Bertalan 200, Schürger Ferenc 200, özv. Jászay Ignácné 100, Török Ödön 100, Jászay Sándor 100, Váry Sándor 100, dr. Nemvelt József 100, N. N. 1Ö0. dr. Székely Béla 100, Preznánszky M. 100, Kroh Zoltán 100, dr. Ságh Sándor 100, Williger Ernánuel 100, Katz Jakab 100, Turóczy testvérek 100, Farkas és Sán­dor 100, Klein Herínann 100, Jablánczy Ilona 50, Bárkányi Károly 50, Csudáky László 50 ifj. Zapf László 50, Jantsky Béla. Zaluzs 50, Fehér Ármin 50, Szikla Géza 50, Szabó Sándor 50, Limbach J. 50, Mauszkopf Teréz 50,-Schwarcz Mór 50, Feuer Mór 50. Donáth S. 50, Weishaus M. 50, Huber Ká­roly 50, Jóni Béla 50. Meisels Lajos 50, dr. Mei- sels László 50, Hunyady Gyula 50, dr. Kubovics Géza 50, dr. Vass Kálmán 50, Vajda Sándor 50, Mór Sándor 50. dr. Szájbei Ferenc 50, Mümalom, Beregszász 50, N. N. 30 és Davidovics S. 20. A nemeslelkü adományokért a. beregszászi Ma­gyar Internátus Egyesület ezúton mond hálás kö­szönetét. KERESZTREJTVÉNY 9. szám. — Megfejtési határidő: március 17. Beküldendő a 4 hosszú sor megfejtése. Kiadja: Prágai Magyar Hírlap Lapkiadóvállalat Szövetkeze} korL fel. t-» Nyomatott a Mgroy H. Fia nyomdájában, Prágában. —* Nyomásért felelős; Em. Krátky. % * \

Next

/
Oldalképek
Tartalom