Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-14 / 62. (3911.) szám

A német válogatott futball­csapat átutazott Prágán Prága, március 18. A vasárnapi német—ma­gyar futball mérkőzésre Budapestre tartó német birodalmi válogatott pénteken délben utazott át a Balkán-gyorssal Prágán. A német futballexpe- diciót dr. Martin, a birodalmi szövetség alelnöke és dr. Nerz sportoktató vezette. Munkatársunknak alkalma volt- a németek vezetőivel beszélni a va­sárnapi mérkőzés esélyeiről. Dr. Martin és dr. Nerz nagyon bizakodóan tekintenek a nagy erő­próba elé, csak a hideg időjárástól tartanak. A csapat kitűnő kondícióban, pompás külön 2. osz­tályú 'vagónban tette meg az utat. A különít­ményt, amelyhez 26 újságíró, fényképész és rá- diószpiker is csatlakozott, az IBUSz egyik tiszt­viselője kisérte Berlintől Budapestig. A Beregszászi Fuibalí és Tenisz Club közgyűlése Beregszász, március 13. (Saját tudósítónktól.) Ortutay Jenő városbiró, főesperes, tarlománygyü- lési képviselő elnöklete alatt simán folyt le a BFTC rendes évi beszámoló és tisztújító közgyűlése, amely köszönettel fogadta a titkári, pénztári, stb. jelentést és megadta a feknentvényt. A városháza nagytermében tartott gyűlés 1936 évre a következő uj vezetőséget választotta meg: örökös elnök: Szabó Károly. Elnök; Ortutay Je­nő. Ügyvezető elnök: Strausz Ferenc. Alelnökök: Hausmann Dezső, Iczkovits Hugó, Lo'bl Sándor, Podolcsák Miklós, dr. Rátvay László és Vincze Hu­gó. Főtitkár: Bucsin István. Titkár; Feuer Antal. Pénztáros: Kovács Kálmán (fogász). Jegyzők: Dr. Klein Sámuel és Gold'berger Jenő. Pályagondnok: Kovács Károly. Ellenőrök: Debreczeny Endre, dr. FucQi Lászió és Korach Vilmos. Kluborvosck: Far­kas Sándor, Mandel Sándor, Moskovits Benő, Hu- bert Zsigmond, Pretzelmayer Ernő, Weiszihausz Mór, Korach Jenő és Ságh Sándor. Klubiigyészek: Far­kas Lajos, Fuebs Dezső, Iczkovits László, Kálmán Elek. Szakosztályok vezetősége: Atlétika; Bárkányi Károly és Haha Tibor, intéző: Kovássy Szabolcs. Tenisz: Csánk György és dr. Kertész Bertalan. Lab­darúgás: Weisz Péter és Weiezberger Lajos, inté­ző: Ragyóczy Sándor. Turisztika: Kaminszky László. 'PKXOAI-A^AgVa!í-HTRL3J> Szeszt készítenek a füles búzabéi Meglepő terv a búzakészletek apasztására Prága, március 13. A buzulkészfetak aggasztó gyarapodása egyre nagyobb gondot oíkoz a Ga- bonaitáreasá>gnalk, amely az elörehaladit idény elleniéire még mindig nemi tudja, rniképipen sza­badni meg aiz októl a fölöslegeiktől, aimialyek fői­vé telére a belföldi piac a fogyasztás csökkenő irányzata mellett netm váilalikozlhatilk. A nagyszabású buzaexporttervek sorra megbuktak 6 ma már nincsen remény arra, hogy a buzafölöslegeket a Gabonatársaság külföldön helyezze eL Aíköz elmúlt bar ©zó volt a/nról is. hogy a Giabo- natársajsáig olcsó "főzőTeztet készíttet a ma még ép és egészséget; búzából a muinkauéliküfliieik szá­mára, kedvezményes áron juttat főző lisztet s nem várja meg, aimig az áru meigronnlik és em­beri táplálkozásira ‘alkalmatlanm válülc. A Ga- bonatáinsaság ezzel nagy mértékben hozzájára-t volna a fogyasztás emelkedéséhez s olyan réte­gekeit kapcsolt volna a fogyasztásba, amelyefk nem engedihetiik meg maguknak azt a fényűzést, hogy annyi kenyeret egyenek, amennyi jólesik. Sajnos, ez a terv is megbukott, miért a Gabomatársaiság attól tart, hogy a mun- ka,nélküliek az akció során nekik juttatott lisz­tet zugban eladnák és ezzel csökkentenék a le­gális Lifi'ztkereskedeleim és ezzel a Gaibonatárea- ság törvényes hasznát. Most uj terv merült föl, ame’y sminrtén alkal­mas ugyan a búzakészleteik eltüntetésére, de nemi alkalmas a normális fogyasztás fokozásá­ra. A terv a szeszgyárak részéről merüíit föl és abból áll, hogy a buzafölösíeg egy részét szeszgyártásra kell fölhasználni. A szeszgyárak ugyanis hajlan­dók arra, hogy szeszkészitésre métermázsán­ként 80 koronás árban 1200 vagon búzát ve­gyenek át a Gabonatársaságtóil. Az üzlet való­színűen létrejön, mert a Gabona társaság elv­ben hajlirudó a kívánt mennyiséget leszállíta­ni, azonban azt kívánja, hogy a szeszgyárak métermázsámként 90 koronát fizessenek a bú­záért. A szeszgyáraik minidé,nit. elkövetnek a gabona­készletek ájpaisztása érdekében. Először 4500 va­gon árpáit kötöttek le, most pedig 1200 vagon búzáit Is hajlandók szeszgyártásra átvenni, noha az árpával nem a legjobb eredményeket érték •ed. Először abban a föltevésben csalatkoztak, hogy a Gabónatársaság a 'telije© 4500 vagont le­szállítja nekik, mert (mindössze 2000 vagont kaptak' 'másodszor technikai nehézségiek merül­tek föl aiz árpából való szeszgyártás során. A szeszgyárak rés zérói igen méltánylandó, hogy a szerzett tapasztalaitok ellenére is halandók a Gabona társaságot legalább részben tehermemte- site.nl, nekünk azonban jobban tetszene, Ina a fölös búzából nem szesz, hanem 'kenyér készül­ne és .abból minden éhezőnek jutna valami. A Gabonatársaság megszigorítja az ellenőrzést Prága, március 13. A Gabónatársaság ja a egyre jobban ©’iburjánizó zugíorgalloan leküzdé­se érdekében az ellenőrzés terén szigorú rend­szabályokat foganatosít s e cél érdiekében ellen- őreiimeik számát 20 szál 320-ra emelite. Az eliien- őirökön kiviül a Gabónatársaság összesein 220 alkalmazottat foglalkoztat. Meggyengült a BFTC labdarugó csapata a pesti Kolovrátnak Fülekre való eltávozásával. Jeney, aki­nek távozásáról szintén ezó volt, megmaradt anya- egyesületében. Jelenleg már csak két nem bennszü­lött-játékosa van a magyar diviziós csapatnak: a pesti Páncél "és Vámossy, aki azonban — hir sze­rint — visszatér Nagyszőllősre. A csapat valószínű összeállítása tavasszal: Schőmfeld vagy Vámossy — Jeney, Páncél — Kroh, Kalocsay II., Erbaoh III., — Ortutay, Décsey, Bírta, Erbach II., Várady. Ellopták a pályakerítést Beregszászon a tél fo­lyamán, amelynek pótlása súlyos gondot okoz az anyagiakkal küzdő egyesületnek. — TARSAS UTAZAS IPOLYSÁGRÓL A BU­DAPESTI MEZŐGAZDASÁGI VASÁRRA. Felkér­ték lapunkat annak közlésére, hogy a március 20-tól 25-ig Budapesten tartandó mezőgazdasági kiállításra Ipolyságról közös útlevéllel utazni kí­vánók március 15-ig jelentkezhetnek Reichel Kál­mán titkárnál (Gazda-ucca 9.) Mit kapunk a valutákért? Prága, március 13. Ki 100 pengőért ....... 471.50 100 schillingért ........................... 483.50 10 0 zlotyért ....... 457.— 100 lejért ................................ 13.90 10 0 márkáért........................... 653.— 10 0 ezüstmárkáért ..... 770.— 100 dinárért ........................... 53.55 10 0 svájci frankért ..... 789.50 100 francia frankért ..... 159.45 100 Bélgáért ...... 408.— 100 Uráért................................ 164.40 100 holland forintért .... 1641.— 1 amerikai dollárért .... 23.90 1 angol fontért 119.625 Mit fizetünk a valutákért? Prága, március 13. Kö 100 pengőért ....... 474.50 100 schillingért ...... 486.50 100 zlotyért ........................... 460.— 10 0 lejért .......................... . 14.20 10 0 márkáért ....... 657.— 100 ezüstmárkáért ..... 780.— 100 dinárért ........................... 53.95 10 0 svájci frankért ..... 792.50 100 francia frankért.................. 160.05 10 0 Belgáért ....... 410.— 100 Hráért............................... 165.60 100 holland forintért .... 1647.— 1 amerikai dollárért .... 24.10 X angol fontért ...... 120.625 A helyes kereskedelmi politika feladatai Prága, március 13. A gazdasági tauácsitesfü­let terjed elmos emlékiratot késizifett a kivitel élénkítésié tárgyában. Az emlékirat szer int az export megkö un y kése érdekében elsősorban he­lyes kereskedelmi politikát kell folytatná és oly­képpen kél a Csehszlovákiád termelés verseny- képességét fokozni, ahogyan azt más államok teszik. A gazdasági helyzet javulása érdekében a termelésnek főképpen nyugalomra és jog- biztonságra van szüksége. Igen fontos kö­rülmény a valuta stabilitása is. Az illetékes tényezőknek mindent el kell követniök, hogy a termelési költségek tétele és az életszükség- leti cikkek árának színvonala ne emelkedjék. A gazdasági tanácstestiillet a legcélszerűbbnek a.zt tartja, hogy a kormány a kereskedelempoli­tikai ageudiát egy központi hatáság, a külkereskedelmi hivatal hatáskörébe utalja. A kiviteli intézetet szintén a külkereskedelmi hivatal alá keilil rendelni. A kormánynak gondoskodnia kell olyan kereske­delempolitikai munkáról, amely kimélyiti a kis- antant-álla,mokkái való gazdasági kapcsolato­kat és rendezi a többi középeurópai, valamiint bailkáittállammal való kereskedelmi viszony kér­déseit. A helyes kereskedelempolitika egyik további feladata a vámtarifa végleges revíziója. A kereskedelempolitika minden ténykedését az exportiipar érdekeinek szem előtt tartósa mel­lett a kormánynak kell irányítania. (Emelkedett a nagykereskedelmi mutató­szám.) A nagykereskedelmi árak jelzőszáma március 1-én az előző havi kimutatásban kö­zölt 704htő1 0.3%-kai 708-ra emelkedett. Az élelmiszerek és az élvezeti cikkeik miutató- szárna 707-ről 709-re ment föl, atmig a takar­mányáruk indexe változatlan maradt. Az iparcikkek és az ipari készítmények mutató- száma 701-ről 702-re emelkedett. A növényi eredetű élelmiszerek csoportjában a kalászo­sok ára mintegy 1 % -kai drágult és a bur­gonya ára 3.4%-kai ment föl. Az állati ere­detű élelmiszerek köziül a marhahús 4.4, a sertéshús 2.6, a külföldi sertészsír 4 és a vaj 2.7%-kai olcsóbbodott. Ezzel szemben a bor­júhús 10.6, a birkahús 10 és a tojás 3.4%-kai drágult. Az egyéb élelmiszerek és élvezeti cikkek közül a cukor ára 6.1%-kai vissza­ment s kismértékben olcsóbbodott a kávé, a tea, valamint a komló. Ebben a csoportban egyedül a maláta ára emelkedett. A fémek csoportjában az öntöttvas átlagos ára 0.7, a vasfélkészitimények és a vasáruk ára 1.9 %- kai ocsóbbodott, amíg a réz 2.3, az én 1.9 és a cink 3.2%-kai drágult. A szövőiparcikkek sorában a tengerentúli gyapjú ára 10.5%-kai emelkedett; a gyapot 2.1, a gyapotfonal 0.5, a selyem 7.6 és a juta 0.6%-kai olcsóbbodott. Az egyéb iparcikkek sorában a nyersbőr ára 4.4, a cserzett bőré 1.6 és a lenolajő 2%-kal ment vissza. A faárak erősein emelkedtek: a kemény göimbfa 10.5, a kemény vágottfa 5.6, a puha vágott fa 2.4 és a ceHuioze 10.9%-kai drágult. (A csehszlovák üvegipar és a miagyar ver­seny.) A Metro-press cimü prágai kőnyoma­té© értesülése szerint a salgótarjáni üveggyár zlatrioi éá Újbányái szakmunkások segítségé­vel kristályüveg gyártására rendezkedett be s az árut Bécsibe és cminan reexport utján egyéb külföldi piacokra szállítja. A magyar kristályüveg az azonos minőségű csehszlová­kiai árunál 30%-kai olcsóbb, amit az a kö­rülmény tesz lehetővé, hogy a magyar kor­mány az érték 50 százalékának megfelelő összegű exportp rémiát ad a salgótarjáni gyárnak. A magyar kristály üveg térhódításá­nak tulajdonítható, hogy az Ausztriába irá­nyuló csehszlovákiai kivitel az utóbbi idő­ben visszaesett. A csehszlovákiai érdekeltek köreben mozgalom indult meg aziránt, hogy a csehszlovák kormány hasonló prémium- rendszerrel támogassa az üvegexportot, mert különben a kivitel további hanyatlásától és a munkanélküliség emelkedésétől kell tar­tani. (Újabb 15 koronával esett a márkabankjegy árfolyama.) A mai prágai devizapiacon Berlin 1, Helsingfors 0.05, Montreal 0.03 és Newyork 0.04 koronával megszilárdult. A valutapiacon to­vábbi 15 koronával zuhant a márkabankjegy kur­zusa, az angol font 0.125 koronával lanyhult. A magyar pengő árfolyama nem változott. (Februári fizetésképtelenségi statisztika.) A statisztikai hivatal jelentése szerint februárban 86 csődeljárás indult meg a januári kimutatás bán közölt 92 és a tavaly februári statisztikában közölt 91 csőddel szemben. A kényszerégyezségek száma a tavalyi februári kimutatásban közölt 144-ről 111-tg csökkent. (Belföldi vevők dominálnak a prágai mintavásá- ron.) A prágai mintavásár mai forgalmát is élénk ütemben bonyolította le. A külföldi vevők száma már nem gyarapodik olyan mértékben, mint a hét elején s ma már fők épen belföldi vevők dominál­nak a vásáron. Az exportipar az elért eredmények­kel meg van elégedve. A belföldi vevők ie tekinté­lyes mennyiségű árut vásároltak. (Erősen csökkent februárban Románia kivi­tele.) Míg Románia kivitele január havában ke­rek 1120 millió lejt ért el, ez az összeg februárban 870 millió lejre esett vissza. A múlt év januári kivitel értéke 969, a februári pedig 940 millió lej volt. A kivitel tehát az elmúlt hónapban jóval alatta maradt a múlt év februárénak is, holott az utóbbi években általában némi emelkedés volt tapasztalható. A román kivitel főként Német­országba, Ausztriába, Angliába, Csehszlovákiába és Svájcba irányult (Ismét emelkedett a francia munkanélküliek száma.) A február 29-én nyilvántartott francia munkanélküliek száma 478.374 személyre rúgott, ami az ezt megelőző, január 25-iki kimutatáshoz képest újabb 12.912 főnyi emelkedést jelent, _ a ve&e-Lótifaq.- cpe&ai&sak gyógyvize Hotovec nem írsz a kőzépeurópai államok gazdasági együttműködésében Prága, március 13. Dr. Hotovec volt kereskedelmi miniszter érdekes nyilatkozatot tett a középeuró­pai államok gazdasági együttműködésének kérdé­séről. Nyilatkozatának bevezető részében rámuta­tott arra a helyzetváltozásra, amely a csehszlovák gyáripart az osztrák-magyar monarchia fölbomlása következtében érte. A békeszerződések tartalmaznak ugyan olyan rendelkezéseket — mondta Hotovec, — amelyek az utódállamok gazdasági együttműködését céloz­zák, ezeket a rendelkezéseket azonban nem lehe­tett megfelelő módon kihasználni. Ennek leg­főbb oka, Hotovec szerint, a politikai bizalmat­lanság, a revizioniznius és több más politikai körülmény volt. Hotovec ezután annak a nézetének adott kifejezést, hogy teljes siker még a középem ópai államok, gaz­dasági szövetségétől sem remélhető. Azt hiszi, hogy a középeurópai államok egyike vagy másika gaz­daságilag önálló életet nem élhet. Az Északamrikai Egyesült Államok gazdasági pél­dája szolgálhat mintaképül az urópai államok gaz­dasági egyesülésére. Ettől az eszményképtől azon­ban még túlságosan messze vagyunk, hiszen az a feladat is igen nehéz, hogy az öt utódállam olyan gazdasági egységbe tömörüljön, amelyhez a többi európai államok némelyike csatlakozhatna. A volt kereskedelmi miniszter nézete szerint a legcélsze­rűbb az lenne, ha a gazdasági egységhez nem tarto­zó államokból származó áruk bevitele során egy­séges aranyvámot alkalmaznának. aa Az egységet alkotó államok áruosereforgalma vámmentesen vagy preferenciás rendszer alkal­mazásával bonyolódhatna le. A tervbevett gazdasági alakulatnak természetesen nem szabad Németország vagy Olaszország ellen irányulnia s a terv megvalósítása előtt meg kell szerezni a két nagyhatalom beleegyezését. Hotovec kívánatosnak tartja ugyan a középeuró- pai államok gazdasági együttműködését, azonban nem hiszi, hogy ez a terv a mai viszonyok köze­pette megvalósulhasson. Hodza miniszterelnök középeurópai tervezete a gabonakérdés megoldására helyez nagy súlyt. A kérdés megoldása érdekében Hotovec kívánatosnak tartja, hogy „a Csehszlovákiái gaz­dák lemondjanak a megváltoztathatatlan árak helytelen és gyakorlatilag káros elvéről^. A vámhatárok esztelensége kitűnik abból is, hogy a búza métermázsája a Dunán innen 260 és a Du­nán túl 60—70 koronába kerül. A dunai államok gabonafölöslegeinek kérdését bármely nagy áru­ház olyképpen oldaná meg, hogy a fölöslegeket el­raktározná és másutt adná el. A kérdés megoldása a gyakorlatban természetesen nem ilyen könnyű, mert a külföldi piacokon Kanada, Amerika, Ausz­trália és egyéb államok nagy versenyt folytatnak. Ha ezt a versenyt kiküszöbölni sikerülne, akkor sem szabad figyelmen kivül hagyni azt a körül­ményt, hogy a régi osztrák-magyar monarchia ga­bonában nem volt autark s az utódállamok sem ér­ték el az autarkiát. A búzaválság egyik legfőbb oka abban van, hogy a fogyasztás a gazdasági válság következtében hanyatlott s jól tudjuk — fejezte be nyilatkozatát Hotovec volt miniszter, — hogy normális fogyasztás esetén szó sem lehetne fölöslegekről. (Miért kellett a budapesti nemzetközi vá­sárnak isimét nagyobbá tania területét?) Buda­pestről jelentik; A magyar ipari termelés mennyisébe és a termelt iparcikkek bruttó- értéke az előző évihez viszonyítva, az elmúlt évben körülbelül 10—12 százalékkal emelke­dett. Ugyancsak ennyivel növekedett a ma­gyarországi ipar által foglalkozhatott munká­sok létszáma. Ez az ipari fejlődés szembetűnő módon nyilvánult meg már a múltévá nemzet­közi vásáron, amelynek területe az előző év­ihez viszonyítva, 18 százalékos nökevedést mu­tatott, de még erőteljesebben főig kifejezésre jutni az idén május 8—18 között tartandó vásáron, ahol a nagyobb gyárak a felfelé ivóid irányzatnak megfelelően, a tavalyinál jóval nagyobb területen, díszesebb pavi Ilonokban és gazdagabb kiállítási anyaggal fognak fefl- ■VTOíüijJjni, _ 9 1936 március H, szombat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom