Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-10 / 58. (3907.) szám

6 ^mc<mMagíarhibl® 1936 március 10, kedd* haszná­landó! Országos érdeklődés kíséri a pozsonyi szülői társulat akcióját Pozsony, március 9. A Pozsony és Környéke Ma­gyar Iskolái Szülői Társulatainak Szövetsége köz-| lí: A pozsonyi magyar iskolák 6zülői társulatainak | szövetsége március 1-én megtartott ankétjével kap- B ceolatiban a diáktragédiákat illetőleg a sajté utján áthajtja tájékoztatni az érdeklődőiket az ügy állásá­ról és annak további menetéről. A napilapok már közölték tudósításaikban, hogy az ankét egy eziikebb körű bizottság feladatául | tűzte ki az ott elhangzott és írásban beérkezett | hozzászólások feldolgozását s azok alapján egy vagy több határozati javaslat kidolgozását, ame­lyeket újabb ankéten megtárgyalva óhajtunk majd az illetékes hatóságok elé terjeszteni. A k'küHött bizottság a kérdés fontosságára való tekintettel és hogy minél több oldalról, a társadalom minden rétegének képviselői részéről lássa megvilágítva a kérdést, illetve halljon hozzászólást, ez utón kéri mindazokat, akik még óhajtanának a kérdéshez hozzászólni, adják meg Írásban véleményüket, ta­nácsaikat, hogy a sok jó tanács közül a legjobba­kat kiválasztva, alapos munkát végezhessünk. Kér­jük ezen hozzászólásokat a Szövetség elnöke, Fi- zély Imre címére, Brati6lava-Pozsony, Védcöiöp- ut 42., II. 16. eljuttatni. Eddig a kővetkezőktől érkeztek he Írásbeli hoz­zászólások: dr. Pécsy Jenő Nyitra, Krick Jenő nyu­galmazott képzőtanár Léva, dr. Reiemann Arnold Ungvári főorvos, volt reáliskolai egészségtan ta­nár, Róth Béla munkácsi szerkesztő, Abeles Adolf főrabbi Cseszte, Hantos Ádám ig.-tanitó Nagyma gyár, dr. Nagy Lajos reí, lelkész Kisbégány, Istók Lenke polg. isk. tanitónő Rimaszombat, Söhmddt Imre ref. tanitó Besse, Török János magánzó Po­zsony, dr. Sziklav Ferenc nyug. középiskolai tanár Kassa, Tárnok Gyula ref. lelkész Marcellháza, Ré- dey Jenő reálg. tanár Érsekújvár, dr. Pröhle Hen­rik ev. lelkész Pozsony, dr. Limbaoher Rezsőmé Po­zsony, Szerény! Ferdinánd giimn. tanár Pozsony, dr. Sas Andor képző int. tanár Pozsony, Mrenna József gimn. tanár Érsekújvár, Farkas Gyula polg isk. tanár Pozsony. RIMASZOMBATI ÁLLÁSFOGLALÁS Rimaszombat, március 9. (Saját tuiósitónktől.) A rimaszombati áll. magyar reálgimnázium szülői vá­lasztmánya e napokban foglalkozott a pozsonyi szü­lői szövetség ismeretes akciójával, amelyet a diák- tragédiák elhárítása érdekében indított meg. A választmány a kellő tapasztalati anyag hiányában ér­demben nem foglalkozhatott a kérdéssel, annyit azonban leszögezett, hogy a gyermeki lélek objek­tív és nem exfonált ismeretén alapuló, nagyobb szeretetre lenne szükség a tanárok, d9 különösen a szülők részéről. Foglalkozott még a választmány a leánygimnázisták közt újabban tapasztalható ver­sengéssel is, amely főként az öltözködés és divat terén nyilvánul meg. A kérdések tüzetes megvita­tása a legközelebbi közgyűlésre fog hárulni. — EGY POZSONYI KÁVÉS TRAGÉ­DIÁJA. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: A Zöldszoba-uccában levő „Piccolo“-kávé- ház berendezését tegnapelőtt elszállították a Kertész-uccai bíróság árverési csarnoká­ba. A kávéházi üzem megszűnt és igy Po­zsony szegényebb lett egy kávéházzal. Az eddigi harminchat kávéház helyett immár csak harmincöt van és — talán ez is sok? A ,,Piccolo44-kávéház tönkremenése mögött egy szorgalmas pozsonyi ember tragédiája húzódik meg. A kávéház tulajdonosa Bo- schan Jenő, egy ötven év körüli, Amerikát járt pozsonyi polgár volt. Boschannak Det- roitban másfélmillió koronát érő vagyona volt, de egymilliót elveszített egy ottani bank összeomlásakor. Mintegy félmillió ko­ronát megmentett és 1921-ben visszatért Pozsonyba. A régi jóhirü Baross-kávéházat bérelte ki, ahol elődje nagy vagyont szer­zett. Boschannak is jól ment eleinte, de a bekövetkező válság miatt másfél évvel ez­előtt kénytelen volt a kávéházat átadni. Maradék pénzével a kis „Piccolo“-kávéhá- zat bérelte ki, mely eleinte szintén jól ment. Csakhamar azonban úgy megcsappant a kávéház forgalma, hogy a bérlő nem tudta többé a 28.000 korona évi bért és az egyéb magas költségeket fizetni. A-hitelezők most elszáílittatták a berendezést és a szeren­csétlen ember idegösszeomlást szenvedett teljes anyagi tönkremenése után. A kétség- beesett ember öngyilkosságot is megkísé­relt, de tettének végrehajtásában megaka­dályozták* % Teschen környékén meggyilkoltak egy túróéi uccai árust Szerelmi dráma áldozata? Teschen, március 9. Walladhisdh Meseritech hatá­rában a járókelői néhány nappal ezelőtt egy isme­retlen fiatalember holttestére bukkantak. A lelet­ről jelentést tettek a csendőréégnek, amely megin­dította a nyomozást. A hatóságok é9 a szakértő or­vos megállapították, hogy a szerencsétlen embert körülbelül négy héttel ezelőtt baltacsapásokkal gyilkolták meg. Annakidején a környéken nagy hófúvás volt. A hó a holttestet betakarta s ezért találta^ rá csatk most, az olvadás után. A holttest mellett néhány női fehérnemű Beregszász, március 9. (Saját tudósítónktól.) Az ungvári országos hivatal közmunkaügyi osztályán — mint értesülünk — több közmun­ka megindításának előkészületén dolgoznak. Többmillió korona felhasználásával jelentős be­ruházási programot valósítanak meg az idén. Kárpátalja minden egyes járásában lesz vala­milyen közmunka, csupán a beregszászi járás képez kivételt, ahol sem­miféle beruházást sem veitek tervbe. Mindössze Beregszász városa végeztet némi közmunkát a városháza kijavításával, gazdasá­gi udvara rendbehozatalával és a maláriát ter­jesztő gödrök betömésével. Amíg a beregszászi járás munkanélküliéinek foglal­koztatásáról sem az állam, sem az ország, sem pedig a járás nem gondoskodik, addig Kárpátalja többi járásaira a következő összegek vannak előirányozva: Az ungvári járásban 984 ezer korona erejéig útépítési és javítási munkákra, Ungvár városában az Ungon építendő harmadik hid munkálataira 1 millió Miskolc, március 9. Tegnap este megdöbbentő gyilkossági kísérlet történt Abaujszántó község­ben. Kemény Ferenc katolikus plébános vacsorán látta vendégül Kender községi pénztárost. Ami­kor a plébános vendégét a késő esti órákban kikisérte a kapuba, hirtelen két legény ugrott elő, akik közül az egyik a plébánost egy doronggal fejbesuj- totta. Kemény Ferenc az ütés következtében eszméletét vesztette. A községi pénztáros segítségért kiáltott, mire előszaladtak a szomszédok s a két legényt közre­fogták. Azonnal értesítették a csendőrséget, — SÁROSBAN TŰNT FEL A KQ- ROMPAI KERÉKPÁRTOLVAJ. Eperjesi tudósítónk jelenti: Jelentettük, hogy néhány héttel ezelőtt Sztáron József korompai nyugdíjas kerékpárját egy férfi, aki mint rokon jelent meg a házában, ellopta. Né­hány nappal ezelőtt Miklóska István rima- szombati lakos kerékpáron érkezett Ta- polybeszterce községbe és ott a kerékpárt eladta az egyik gazdának. A csendőrségnek feltűnt az olcsó áron eladott, vadonatúj ke- réxpár és ezért nyomozni kezdett az ügy­ben. Rövidesen kiderült, hogy az eladott kerékpár Sztáron József tulajdona volt. Miklóskát nem sikerült letartóztatni, mert közben kölcsönkérte az egyik gazda kerék­párját és azzal együtt nyomtalanul eltűnt. A csendőrség nyomoz a tolvaj után. — HAMIS SZÁZLEIESEKET AKART ÉR­TÉKESÍTENI. Beregszászi tudósitónik jelenti: A tarack űzi csendörség a napokban hamis száz- leiesek nyomára jutott. A megindított nyomo­zás csakhamar eredménnyel zárult és silkiarül/t a hamuié pénz terjesztőjén Patp Juan szaplomoai gazda ezernélyéiben elfogni. Pap Juont egy ta­racké} zi röfös kereskedő üzletében érte tetten a csendörség, amilkotr egy hamis etzüst száziie'ee- eel akart fizetni. A gaizda bevallotta., hogy kö­rülbelül ötven darab százilelesit készített oda­haza, die abból — állítása szerint — csak kettőt értékesített csehszlovák területem. Pap Juomt kihallgatása után a téo&ői járásbíróság fogyá­sába kísérték* feküdt, amiből a nyomozó hatóságok arra követ­keztettek, hogy a fiatalember szerelmi dráma áldozata lett. A nyomozást nagyon megnehezítette az a kö­rülmény, hogy az áldozat ruháiban semminemű ira­tot nem találtak. Tegnap néhány tanú a holttestben egy Mióhalkó nevű turócfalvai uccai árust ismert föl. A nyomozó hatóságok összeköttetésbe lépteik a turócfalvai csendőreéggel és széleskörű nyomozást indítottak a szlovenszkói uccai árus bestiális gyil­kosának kézrekeritésére. 500 ezer korona, az Ung balpartjának szabá­lyozására 430 ezer korona, vízvezetéki kút lé­tesítésére 400 ezer, a Rákóczi-ut és a Rozsypál- ucca javítására 200—200 ezer korona. A mun­kácsi járásban utakra 1 millió 370 ezer korona, Munkács városában pedig különböző építkezé­sekre, csatorna- és vízvezetéki munkálatok to­vábbfolytatására 3 millió 985 ezer korona. A perecsenyi járásban útépítési munkákra 458 ezer korona, az ilosvai járásban a Borzsa sza­bályozására, Ilosván községháza építésére és útjavításokra 1 millió 160 ezer korona. A nagy- szőllősi járásban a Belyva-patak szabályozásá­ra, a nagyszőllősi sebészeti pavillon, a fém- ipariskola, a gabonaraktár építésére, a teke­házai Tisza-hid javítására és útépítésre 2 millió 487 ezer korona. A téesői járásban vizszabá- lyozásra, iskola- és útépítésre 923 ezer korona. A huszti járásban Tisza-szabályozásra, járási hi­vatali épület emelésére és útjavításra 2 millió 060 ezer korona. Csupán a beregszászi járásra nem jut semmi az előirányzott milliókból! amely a támadó legényeket letartóztatta. A legé­nyek a csend őre égen történt kihallgatásuk során előadták, hogy a plébánost nem volt szándékukban leütni. Azt hitték, hogy a plébános kapujából egy hara­gosuk jött ki, akit csupán meg akartak verni. A csendőrség nem adott hitelt a támadó legények vallomásá­nak s beszállította őket a miskolci biróság fog­házába. Kemény Ferenc plébánost még az éj­szaka folyamán beszállították a miskolci kór­házba. ahol az orvosok megállapították, hogy fejsérülése életveszélyes. — MEGSZÓLALT EGY „SÜKETNÉMA" KOLDUS. Eperjesi tudósitónk jelenti: Lauran Antal süketnóma koldus heteken keresztül jár­ta a sárosi falvakat. A napokban Popxádökrös községibe érkezett, végigjárta a falut és minden­hol búzát koldult. Amikor a zsákja megtelt, el­adta a búzát Feuer Salamon kereskedőnek. A csendőrségnek gyanús volt a süketnéma kol­dus, ezért őrizette vették és ekkor a falusiak nagy csodálatára a ..süketnéma44 koldus meg­szólalt. Elmondotta, hogy azért játszotta a sü­ketnéma szerepét, hogy nagyobb részvétet kelt­sen. Átadták a kisszelbeni járásbíróságnak. — A FELSŐAPSAI MARHALEVÉLPANA­MA. Nagybácsiból tudásitóink jeleníti: A imult év decemberéiben, miint a PMH is közölte., nagy­szabású marhalé véfpam a.mát leplez tek le Felső- aipeán és többek között a község agtrámpánti fő- binájáit, Guta Fődért is letartóztatták. Kívüle még tizenhat emberit helyeztek vizsgálati fog­ságba és mindannyiokat a huszti kerületi bíró­ság fogházába szállították. A báró, a vizsgálat szerint, olyanoknak adott ki niairhaleveteket, akiknek soha som volt marhájuk és az így ki- áMított passzusokat Romániáiból csempészett ál­latok számárak aezuálták föl. A vizsgálat most befejeződött és Gutz Fordáit, továbbá Junger Ábrahám és Paksa Jónás Mihály középapsai la­kosokat a tárgyalásig szabadlábra helyezték. A többi tizenöt letartóztatott továbbra is fogva imwtnwl* Társadalmi Élet # A kassai zsidó leányegylet szombaton este rendezte meg a Schalkház nagytermében hagyo­mányos jótékonycélu álarcosbálját, amely ezidén is kitünően sikerült. Hatalmas közönség jelent meg a kifogástalanul megrendezett mulatságon. Az álarcosok felvonulása után Moskovits Ad­rién, Moskovits Irén zongorakisérete mellett, tehetségesen, hatásosan szavalta el dr. Lőwy Jó­zsef melodrámáját és 6ok megérdemelt tapsot kapott. A jelmezverseny első három diját Gold- ner Edit, Weisz Lili és Lebovits Ibolya nyerték. A Tel-Aviv városát ábrázoló színpadi dekorációt és a terem ízléses díszítését Engel Pál tervei szerint készítették. A rendezés munkájában dr. Lőwy Józsefné, Kleinné-Kelemen Olga és Breuer Edit fáradhatatlan irányításával kivette részét a leányegylet egész gárdája, melynek azonkívül Paszternák Béla és Szőke László is nagy segít­ségére voltak. A mulatság ezúttal is szép össze­get eredményezett a jótékony cél javára s a leányegylet vezetőségét, Kleinné-Kelemen Olga elnöknővel az élén, érdemessé tette a legnagyobb dicséretre. A rendőrség vetett véget az örökbefogadott leány szenvedéseinek Budapest, március 9. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefonjelentése.) Vig Anna 19 éves leányt néhány évvel ezelőtt Lábas József Domokos ve­gyészmérnök és felesége örökbefogadta. Lábas az Irányi-ucca egyik bérházában lakott s a szomszé­dok többször borzalmas sírásra és veszekedésre lettek figyelmesek. Vig Anna néhány nappal ezelőtt a szomszédban lakó folyamőri főhadnagy lakásán sirógörosök között panaszkodta el, hogy Lábas és a felesége az utóbbi időben érthetetlen okokból állandóan veri és kínozza őt Tegnap a folyamőri főhadnagy ismét arra lett figyelmes, hogy Lábasék lakásából hangos sírás és jajgatás hallatszik ki, ezért berohant a szomszédos la­kásba, ahol megdöbbentő kép tárult eléje. Vig Anna a földön feküdt s Lábas és felesége hu­sánggal verte a szerencsétlen leányt. A főhadnagy azonnal jelentést tett a rendőrségen. Lábasék lakásán megjelentek a detektívek, Vig Annát be­vitték a rendőrségre, ahol megkezdték kihallga­tását. A 19 éves leány a rendőrségen előadta, hogy Lábasék újsághirdetés révén fogadták őt örökbe. Eleinte gyermekükként bántak vele, az utóbbi időben azonban állandóan kínozták és C6elédmunkákat végeztettek vele. A rendőrség Vig Annát a Magdolna-otthonban helyezte el, Lábas vegyészmérnök és felesége ellen pedig megindult a büntető eljárás. — A TEHÉNNEK KÉSZÜLT OR­VOSSÁGOT VETTE BE. Beregszászi tu­dósítónk jelenti: Nem könnyű dolog falu­helyen, ha ember és állat egyszerre beteg­szik meg. A közeli Nevetlenfaluban éppen a község első hivatalnoka, a jegyző bete­gedett meg és orvosa gyógyszert rendelt. A jegyző tudta, hogy egy községbeli gazda Feketeardóra igyekszik, hogy beteg tehe­nének orvosságot hozzon, ezért átadta a re­ceptet, hogy az ő orvosságát is csináltassa meg az ottani gyógyszertárban. A gyógy­szerész elkészítette mindkét orvosságot. Véletlenül mindakettő kanalas orvosság volt s még[ a színük is hasonlított egymás­hoz. A gyógyszerész felragasztotta a szük­séges címkéket és szóval is megmagyaráz­ta, hogy melyik orvosság készült embernek és melyik állatnak. A gazda tudta is pon­tosan, amig az országúton haladt, de köz­ben betért a csepei korcsmába, ahol maga is bevett egy kis „orvosságot" s közben letette az üvegeket. Mikor újból felvette, már bizony nem tudta megkülönböztetni őket. Mondani sem kell, hogy a tehénnek szóló orvosságot adta át a jegyzőnek, aki meg sem nézte, hogy mi van ráírva, hanem rögtön bevette az első adagot. A jegyző rosszul lett, úgy hogy lovasküldönc ment orvosért. Az orvos meg sem vizsgálta a be­teget, csak az orvosságos üveget nézte meg és — rögtön gyomormosást alkalma­zott. A jegyző jobban lett, a tehén sorsáról nincs hir. — LETARTÓZTATTAK EGY HÍRHEDT KASSZAFURÓT. Zsolnai tudósítónk jeleníti: A turócszentimártoni csend őrség elfogta Dodira József rovottmuiltu, hírhedt kassza!urát, akit évek óta köröznek a hatóságok. DecLicset már egyszer letartóztatták, de akkor megszökött. A Zsolna környékéről származó embert teljesen lerongyolt állapotban találták meg a csendőrök •a tuTÓcezentmártoni főtéren. Ellenállás nélkül megadta magáit és emondta., hagy önként jelent­kezett volna,, ha. nem fogták volna el. Az utóbbi hónapokban ugyanis a 'havasokban bujdosott, a csendőrök elöl, minden pénzét elköltötte és már revolverét is eladta, hogy ennivalót szerezhes­sen. A hírhedt gangszitert beszáillitottáik a bíró* fogházába^ Semmi sem jut a beregszászi járásra a milliós középitkezésekből Hatalmas beruházások egyéb kárpátaljai járásokban • Miért nem * juthatnak munkához a beregszászi járás munkanélküliéi? Gyilkos merénylet az ahaujszántói plébános ellen ■ Állapota életveszélyes ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom