Prágai Magyar Hirlap, 1936. március (15. évfolyam, 51-76 / 3900-3925. szám)

1936-03-01 / 51. (3900.) szám

Előfizetési ár* évente 300. félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 KC., külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké. • R képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több. Egyes szám ára 1.20 K{, vasárnap 2.— Ki. A szlovenszkói és ruszimzkói magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet ® Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, Ili. emelet • ® TELEFON: 30311. O 9 SÜRGÖNYÖM HÍRLAP. PRfiHfl. TÜRTÉNETTUDÓS A KÜLÜGYMINISZTERI SZÉKBEN (d) Tizenhét esztendeig egyetlenegy sze- lélyiség állott a csehszlovák külügyek élén. \z a tény oly kontinuitást, oly tradicionális •ányazonosságot adott a csehszlovák kül- olitikának, amilyennel más államokban dhol nem találkozhatunk. A háború óta iindenütt volt a külügy élén személyvál- izás és irányváltozás is, nálunk az irány a is egy és ugyanaz, de még a személy- zonosság is megmaradt volna, ha közbe em jön Masaryk elnök lemondása, amely­ek következtében a külügyminiszternek tá- óznia kellett, hogy elfoglalhassa az állam- 5i tisztet. Csak két és fél hónap telt el az- ta, hogy a külügyminiszter személyében egtörtént az első változás s e rövid inter- ezzó után, amit Hodza ideiglenes külügy- inisztersége jelentett, máris újabb sze- élyváltozást regisztrálhatunk. Miért tör­ni ez a gyors fordulat? Miért volt erre a x személyváltozásra szükség? Nem lehe­ti volna ezt az intermezzo* elkerülni az- 1; hogy már két és fél hónappal ezelőtt pta volna a megbízatást Krofta, akit ma it a külügyi tárca élére az államfő és a rmánytöbbség együttes bizalma? Mert a decemberi események idején az >lt a benyomásunk, hogy Hodza külügy- nisztersége nem rövidéletü intermezzó- k indul. Hodza oly munkalendület­i. és ügyszeretettel feküdt ugyanis a ilpolitikának, ahogy csak azok teszik, cik életük legszebb álmát érik el és élet- ivatást találnak abban a munkakörben, melyet rájuk bíztak. Uj tempót és U] s {- (St vitt be rövid működése alatt a cseh- dovák külpolitikába. Igaz, a tradicionális ányt ő is híven megtartotta, teljesen a enes által kitaposott régi utakat járta, de hangjában, a módszereiben, a föllépésé­in volt valami uj, egyéni vonás, ami uj :gkört, uj akusztikát hozott a (Sémin-pata­iba. A Cernin-palotában előtte a hűvös iplomáciai racionalizmus kialakult dogmái ralkodtak, Hodza pregnáns egyénisége az rtodox programszerüség helyett az egyéni nprovizációt, az egyéni kezdeményezést és imperamentumot vitte bele az eddigi mód- zerek közé és nagyobb hajlékonyságra va- > készséget is tanúsított. Hodza olyan nagy Vadatokhoz nyúlt, amelyekről eddig Kö- épeurópában csak elméleti értekezések angzottak el, az uj ember bátorsága volt iükséges ahhoz, hogy ilyen nagy kérdések yakorlati megmozgatására vállalkozni mér­essen. Ezt tette Hodza, amikor közeledést ereseit Ausztrián át a római blokk és a isantant között és Középeurópa előzetes legszervezésén át akarta tisztázni a Német- rszággal való viszonyt. Ilyet eddig csak ’ardieu mert megkísérelni s bele is bukott, lár, hogy Hodzának nem adatott meg az Ikalom, hogy a kezdő lépések után mint ülügyminiszter megmutathassa, mit tudna yakorlatilag tenni a középeurópai közele- és érdekében. A Hodza egyéniségében ejlő kezdeményezési hajlam, nagyobbfoku ajlékonyság és improvizációs erő talán yorsabb tempót adhatott volna a közép- urópai politikának. De ez a szerepe -—1 mi­rt, miért nem? —• nagyon rövidéletü inter- .lezzóvá zsugorodott. Most uj külügyminiszter veszi föl a foná­st. Mit Ígér Krofta egyénisége a külügyek ciókhoz való teljes és tökéletes visszatérést. Nemcsak irány, de a módszer tekintetében is. Krofta nem uj ember a külügyminiszté­rium élén, sőt éppen Krofta jelenti ma en­nek az apparátusnak a megszemélyesítését. A csehszlovák külügyi hivatalnak megte­remtője minden vonatkozásban Benes volt. Nemcsak az apparátust magát, annak föl­I adatkörét, munkarendszerét és módszereit, hanem az egész gondolkodását, a dialekti­káját is ő teremtette meg. És ha van két A folttól ptsccsvéres a s ember, akik közül az egyik tökéletesen úgy gondolkodik, ugyanolyan célokat és mód­szereket követ, mint a másik, ahogyan a tanítvány szokta követni a tanárát: akkor Benes mellett Krofta az. Krofta volt éve­ken keresztül Benes legbensőbb, legkongru- ensebb segítője és jobbkeze, Benes külföldi utazásai idején ő volt a külügyi apparátus vezetője. És ha Beneseről azt mondhatjuk, hogy ő volt a csehszlovák diplomácia esze. akkor Krofta volt a csehszlovák külügyi ap­Agyonlőtte magát a katonai Mállás tiiiiif ©ii vezetőle ilissSa miniszterelnök életben van * A felkeltik ellenállás nélkül letelték a fegyvert és visszatérlek a kaszárnyákba Sanghai, február 29. A japán katonai puccsról elterjedi fantasztikusabbnái fan.asz- tikusabb hírekből lassan kezd kibontakozni a valóságos helyzet képe. A sanghai japán követség háromnapi hallgatás után végre megszólalt és kimerítő információt adott azi újságíróknak a puccs lefolyásáról. A Sang- haiba érkező hivatalos jelentések szerint si­került a puccskísérletet teljes egészében lik­vidálni. A felkelőle, akik három napon ke­resztül a japán főváros több fontos pontját és számos középületet tartottak megszállva és mindeddig vonakodtak a kormányzó ha­talom felszólítására megadni magukat, 11 óra 30 perckor elhagyták a megszállva tar­tott középületeket és visszatértek kaszár­nyáikba. A mföékSzbeiép Mindeddig Tokio konok hallgatásba bur­kolózott és az eseményekről nem lehetett megbízható felvilágosítást kapni. A japán fővárossal mindenféle telefon- vagy távíró- összeköttetés szünetelt. A legújabb jelenté­sek szerint tegnap 5 óra 30 perckor lépett közbe a császár és kiadta a parancsot a fel­kelés fegyveres elfojtására. A császár pa­rancsát, ugylátszik, nem hajtották azonnal végre, hanem a fegyveres fellépést néhány órára kitolták, hogy utolsó lehetőséget ad-jj janak a felkelőknek az elvonulásra. A fel-1 kelők által megszállva tartott épületek fö-| lőtt katonai repülőgépek cirkáltak és röpira. j tokkal árasztották el a felkelők barikádjait. A röpiratokon fölszólították a zendülőket, hogy adják meg magukat, mert ezzel elejét vehetik a fölösleges vérontásnak: „Még mindig van időd, hirdették a röpiratok, hogy megmentsétek él eteteket és megadjátok ma­gatokat. Ne feledkezzetek meg asszonyai­tokról és gyermekeitekről, akik sírnak utá- natok!11 A röpiraíoknak, ugylátszik, meg volt a hatásuk, mert a felkelők a felvonuló kormánycsapatoknak minden ellenállás nél­kül megadták magukat. A felkelők szám** mintegy ötszázra redukálódott, ezek kisebb csoportokban, fehér zászló alatt adták meg magukat a kormánycsapatoknak. Az éjszaka folyamán már csak jelentéktelen csoportok tanúsítottak ellenállást. A japán rádió fel­szólítást intézett a felkelőkhöz, hogy tegye­nek eleget a császár parancsának és adják meg magukat. Eddig 390 felkelő tette le a fegyvert. A Reuter-iroda jelentése szerint a felkelők vezérei, tizennyolc katonatiszt a kormánycsapatokat vezénylő parancsnok rendeletére öngyilkosságot követett el. Mind a tizennyolc tiszt revolverrel végzett életével. zeti és katonai csoporthoz tartozó Ugaki tá­bornokot, Korea volt kormányzóját és Ka- noye herceget emlegetik. QkatSa Síét mms búikéit a miniszisreínüki eatoiábaa Tokióból úgyszólván percenként érkező szen­zációs hírek közül tagadhatatlanul annak a hír­nek kell legnagyobb jelentőséget tulajdonítani, amely megerősíti most már hivatalos formában is Okada miniszterelnök éleíbenlétéről szóló hírt. Amint emlékezetes, az első puccshirek kö­zött szerepelt az a hadügyminisztériumból szár­mazó jelentés, amely szerint Okada miniszter- elnök a forradalmárok golyójától elesett. A hirt. most a puccs likvidálásával foglalkozó jelenté­sekkel egyidőben minden oldalról cáfolják, A Sangkaiba befutó hivatalos jelentés szerint a fel­kelők Okada miniszterelnök palotájában a mi­niszterelnök sógorát ölték meg, aki feltűnően hasonlít a miniszterelnökhöz. A japán miniszter­elnök meggyilkolásáról és újabban életbenlété- ről szóló hírekből ki lehet hámozni a tokiói puccs igazi lefolyását. Valószínűnek látszik, hogy a puccs idején Okada miniszterelnök hi­vatalában tartózkodott, de még mielőtt a pucs- csisták a palotát meg tudták volna szállni, kellő időben sikerült elrejtőznie. A felkelők tudták, hogy a miniszterelnök a palotában tartózkodik, át is kutatták a palota minden zugát, de nem tudtak a miniszterelnök rejtekhelyére bukkanni, ellenben megtalálták sógorát és ő vele végeztek abban a hiszemben, hogy Okada miniszter elnö­köt sikerült kézrekeriteniök. A miniszterelnök szerdán és csütörtökön egész nap rejtekhelyén tartózkodott, csütörtökön este azonban sikerült a megszállva tartott palotából kimenekülnie. Azonnal a császárhoz sietett, akinek beadta le­mondását. A császár azonban Okada lemondá­sát nem fogadta el, úgyhogy jelenleg még min­dig a holtnak vélt Okada a japán birodalom mi­niszterelnöke. A japán kormány hivatalos jelen­tése szerint Goto belügyminiszter, aki a minisz­terelnök eltűnésének ideje alatt ideiglenesen ve­zette a kormányt, ideiglenes megbízatásától visszalépett A hivatalos jelentés szerint pénte­ken este a miniszterelnök a császár előtt őszinte sajnálkozását fejezte ki, amiért eltűnése miatt faraiasztikus hírek kerültek forgalomba. FOLYTATÁS A 2. OLDAL KÖZEPÉN Okada miniszterelnök megmenekült Az első megbízható hírekkel kapcsolatban olyan információkat kaptak az újságírók, amelyekből lassan ki lehet bogozni az egész rejtelmes puccskísérlet szövevényét. Az „United Press'1 értesülése szerint Okada miniszterelnök nem esett áldozatul a pucs- csistáknak, hanem életben van. Egy másik verzió szerint pedig a miniszterelnök köz­vetlenül meggyilkolása előtt Goto belügymi­niszteren keresztül benyújtotta a mikádónak az összkormány lemondását. Erre az elha­tározásra állítólag az késztette a miniszter- elnököt, hogy a választások után katonai körökben rendkívül elkeseredett hangulat kapott lábra a kormány ellen és hírek ter­jedtek el egy készülő katonai puccsról). A miniszterelnök lemondásával a puccsot akarta megakadályoznL A lemondási ok­iratot a belügyminiszter el is juttatta Hiro- hito császár kezei közé. Ugyanebből a for­rásból származó hírek szerint még mindig nem fejeződtek be a kormányalakítási tár­gyalások, tehát Araki hadügyminiszter ka­tonai diktatúrájáról elterjedt hírek korainak bizonyultak. Ennek ellenére az United Press tokioi informátora úgy tudja, hogy Araki van kiszemelve a miniszterelnöki méltóság­ra, helyetteseként pedig a radikálisan nem­■t' -»■'. Hai számunk a Képes Héttel 24 oldal — fta 2-‘ Ks 11 J XV. évf. 51. (3900) szám • V«l$eára«lfl} ® 1936 március 1 élén ebben az igen fontos történelmi pilla­natban? A Hodza-intermezzó folytatását, vagy attól eltérő újabb irányt? Sem az egyi­ket, sem a másikat: jelenti a benesi tradi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom