Prágai Magyar Hirlap, 1936. február (15. évfolyam, 26-50 / 3875-3899. szám)

1936-02-01 / 26. (3875.) szám

i •Vf'V ffi ^ q 18 oldal ára K61.20 TBi 4HP 1 XV- évf. 26. (3875) szám • Szombat • 1936 február 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- _ r, r évre 76, havonta 26 Ki., külföldre: évente 450, ^4 SzloVeUSzkÓÍ és rUSZlTlSzkoi magyarSüg félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. DOlltlKCU TlCLpiíapjGL Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.— Ki. Szerkesztőség: Prága ll„ Panská ullce 12, 11. emelet • Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, Hl. emelet • • TELEFON: 30311. O • SÜRGÖNYÖM: HÍRLAP, PRAHA. I \ Oeran a demokráciáról (d) Megnyugvással, sőt némi elégtétellel olvastuk az agrárpárt vezérének fejtegeté­seit a demokráciáról s ami a magyarokhoz adresszált intelmet illeti, szabadjon szeré­nyen megjegyeznünk, hogy mi éppen a kö­zelmúltban adtuk hathatós tanujelét annak, hogy igenis készek vagyunk az együttmű­ködésre ebben az országban mindenkivel, aki a demokrácia ügyét szolgálja s nem gáncsvetője a magyar törekvéseknek. Az elnökválasztás előtt —1 s ez valószínűleg az agrárpárt vezérkara előtt sem titok — na­gyon is exponált formában merült fel a kérdés, mi jöjjön: Benes masaryki demokrá­ciája, vagy pedig a sovinizmus mellékten­denciáival megkiseb'bitett demokrácia? A köztársaságnak ebben a hamleti dilemmájá­ban a magyarság képviselői félre nem ért­hető módon szint vallottak a masaryki de­mokrácia mellett, ugyanakkor, amikor pél­dául az agrárpárt zöme erősen ingadozott a két álláspont között s igazán csak a leges­legutolsó pillanatban, a közben ellene fejlő­dő események nyomása alatt tudta eldön­teni, hogy melyik mellé álljon. Ezt csak azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert éppen az agrárpárt részéről ért ben­nünket sűrűn a vád, hogy nem értjük eléggé a demokrácia szellemét, történelmi emlé­keink holmi atavisztikus tartózkodásra han­golnak bennünket a demokráciával szemben uj, kisebbségi helyzetünkben is. Nem akar­juk ennek a vádnak türhetetlenségét bizony­gatni, aki kicsit is ismeri a magyar törté­nelmet és van benne annyi józan elfogu­latlanság, amit még az ellenféltől is megkí­vánhatunk, tudhatja, hogy a múlt század nagy nemzeti bajvivásaiban a demokrácia jelszavával zászlaján legelői járt a magyar­ság s a dunai tér valamennyi nemzetének szabadsága és önállósága érdekében az ab­szolutizmus idején elsőnek a magyar sza­badsághősök vették fel a küzdelmet. A pol­gári demokrácia nekünk is eszmei hagyo­mányunk. Éppen ezért örülünk annak, hogy a de­mokrácia mellett ilyen komolyszavu és nagytekintélyű személyiség szólalt meg, mint az ország legerősebb csehszlovák párt­jának vezére. Nagyon megnyugtatónak tartjuk, hogy az agrárpárt ilyen nyomaté­kosan szögezte le álláspontját a demokrá­cia kérdésében s még csak azt sem akarjuk firtatni ezúttal, hogy ebben a nyomatékos állásfoglalásban mennyi beismerés van <— tudniillik az ellenkező tendenciák léte­zésére vonatkozóan. Valószínűleg jobban tudja az agrárpárt vezére, mint mi, hogy miért kellett ilyen hangsúlyozottan állást foglalnia valami mellett, amit az ország né­pe egészen természetesnek tart. Senki sem kételkedett abban, hogy ennek az ország­nak egyetlen lehetséges politikai életfor­mája a demokrácia — nemcsak a száz évre limitált mült miatt, hanem főleg és legelső­sorban a jelen és a jövő miatt. Egy nemze­tiségileg ennyire differenciált ország, mint a miénk, semmiféle parancsuralmi rendszert nem bírhat el s ha valaha valaki megpró­bálna ilyesmit, katasztrófába sodorná az or­szágot. Nem ebből az alkalomból mondjuk el először, hogy csakis az ittélő nemzetek, osztályok és népek jogainak demokratikus elismerése és csorbitatlan érvényrejuttatása biztosíthatja az egészséges fejlődést és a termékeny boldogulást az ország számára. Ebben a kérdésben alkudozni nem lehet s minden olyan törekvés, amely a jogok meg­„Az állam jóléte a kisebbségek jólététől is fiigg“ Cerny belügyminiszter fejtegetései az agrárpárt kongresszusán ■■ Hodza az agrárpárt szerepéről Zadina újabb hitvallása az irányított gazdaság mellett Prága, január 31. A cseh agrárpárt országos kongresszusának második napján tartott teljes ülésén dr. Cerny belügyminiszter a kongresszus politikai bizottságának munkáját ismertette. Eszerint a bizottságbali vitában kifejezésre ju­tott, hogy a párt a demokráciát és a nacionalizmust tartja az állampolitika alapjának. A demokráciából fakadt ez az állam s ezért kell, hogy demokráciája megmaradjon. Igazsá­gosak és lojálisak vagyunk s leszünk is álla­munk nemzeti kisebbségeivel szemben is s biz­tosítjuk számukra a nyugodt munka lehetőségét. Az állam jóléte nemcsak az állatni nemzet jólététől függ, hanem feltételezi a nemzeti ki sebbségek fejlődését is. A kisebbségeiktől meg­követeljük a feltétlen, kompromisszumnélküli elismerését az államnak. Az állami igazgatás nem tűri s nem is fogja megtűrni, a nemzeti, kulturális, gazdasági vagy szociális elnyomást. A kongresszus szervezeti bizottságának mun­kájáról Halik szerkesztő tett jelentést. A programváltozás a pártszervezetek meg­szilárdítása és kiegészítése érdekében tör­tént, A változások lényegét a kiadott jelen­tés nem említi. A népjóléti bizottság a genti rendszerű segé­lyezés novellálását s a szociális biztosítási inté­zetekben a választások kiírását követelte. Donáth szenátor a nemzetgazdasági bizott­ság munkájának eredményét ismertette s a tervgazdaság kiépítését sürgeti. Adóügyi téren a földművesek számára széleskörű átalánvositá- sokat követelnek a legtöbb adónemnél. Külö­nösen leszállítandó az örökösödési illeték A kongresszus mai teljes ülésén dr. Hodza miniszterelnök kétórás beszámoló beszédet tar­tott. Hodza beszéde Hodza elsősorban azt a tételt utasította vissza, hogy az agrárpárt a jobboldali pár­tok közé tartozna. A párt irányvonala sem jobboldali, sem baloldali, hanem arra törekszik, hogy a meglevő alkalmas régit konzerválja s újat teremtsen. A fegyelmezett középút politikájának hive s a maga részéről az európai népek demokra­kisebbitésére irányulna, merénylet lenne a demokrácia ellen és megbosszulná magát. A magunk részéről csak örülünk annak, ha ilyen nyílt színvallást hallunk a demokrá­cia mellett s még jobban örülnénk, ha alkal­munk enne a jövőben tapasztalni, nogy Be- ran képviselő ur okos és megszivlelésre méltó szavai termékeny talajra hullottak — főleg saját párthívei körében. Jó lenne ugyanis, ha az agrárpárt szlovenszkói po­tentátjai ebből az alkalomból megpróbálná­nak elmélyedni a demokrácia gondolatába s sürgősen revideálnák azt az eddigi gya­korlati álláspontjukat, amit az osztrák vi­lágban igy fejeztek ki; „Demokratie, wie tikus rendszereinek bukását azzal magya­rázza, hogy e nemzetek nem voltak képesek pártok fölötti nemzeti eszményeket teremteni és követni. A miniszterelnök fejtegetéseiből kitetszett, hogy a csehszlovák demokrácia példaképét az angol demokráciában látja. Zadina: A monopólium bevált A továbbiakban Zadina földművelésügyi miniszter egyebek közt ) a következőket mondta: — A csehszlovák mezőgazdaságnak a nemzet­közi gazdasági helyzet tanulságai alapján pro­gramot kell készíteni, ragaszkodnia kell a vám­védelemhez, mert ennek megszüntetése az idegen verseny és spekuláció veszélyét vonná maga után. Az utóbbi időben a helyzet nemzetközi viszony­latban javult, a javulás a gazdasági viszonyok szervezettségének és irányításának következmé­nye. Az irányított gazdaság nálunk is jól bevált. A gabonamonopólium megvalósítása csehszlo­vák agrárpolitika történelmi eseménye mert ál­tala urai lettünk a gabonaválságnak. A monopólium erkölcsi sikere abban van, hogy meggyőzte a gazdákat az irányított gazdaság célszerűségéről. A gabonamonopóliumot az állatkereskedelem irányításának kell követnie. Nem lesz mono­pólium, hanem állatkereskedelmi társaság lé­tesítéséről van szó. Ennek feladata a spekuláció letörése és az árak stabilizálása. A legfonto­sabb föladatok az árkérdés és a gazdaadóssá- gok problémájának sürgős rendezése. A miniszter végül a mezőgazdasági taná­csoknak mezőgazdasági kamarákká történendő át­szervezéséről szólott. Masaryk és BeneS üdvözli az agrárkongtesszHSt Prága, január 31. Masaryk első elnök az ag­rárpárti kongresszus üdvözlő táviratára ma ugyancsak távirattal válaszolt, /melyben meg­köszöni a megemlékezést és sikert kíván a kongresszus munkájához. / Hasonló értelemben vál/2ol,t Beneá köztár­sasági elnök is. / Offenziva-sziinet Abesszíniában Az utánpótlás megszervezése • ff. több olasz katona indul Keletaf*303 Róma, január 31. A 111. számú harctéri jelentésben Badoglio marsall vetkezőket táviratozza: , , /okráciára ich meine ... Nem olyan /Vidéki po- van szükségünk, amiről min/an hanem tentátnak egyéni vélemén/ egyértelmű olyanra, amelynek feltétlenül szenóen ismérvei vannak a kiseblQ vonatkozik tanúsított bánásmódbanybi>S£ge]cre ejy- nemzeti és gazdasági / aránt. ^ /komoly tetteket is A szép szónoklat /mokrácia jegyében szeretnénk látni —^pcsolatban szabadién Beran beszédévej^ara(:}luSfr^j^t; Most idéznünk Nietzsy^ kötéltáncost — most már eleget halloféltáncost/• már lássuk is * olasz r0t ÍOqlyul #***• ^a^as Borana törzs- , főnökei és vezérei egymásután jelentkeznek a K%arancsnoksáqainknál és behódolnak. Újabb öt és félezer olasz katona indult Abesszíniába Nápoly, január 31. A Piemont gőzös fedélzetén csütörtökön 3120 olasz gyalogos katona és 126 tiszt indult Keletafrikába. A Sannio gőzösön 2222 feketeingest és 54 tisz­tet szállítottak az afrikai harctérre. Olasz jegyzék (jeniben Genf, január 31. A népszövetség főtitkára ma nyilvánosságra hozta Suvich olasz államtitkár jegyzékét, amelyben az olaszok fölsorolják az abesszin kegyetlenkedéseket és orvoslást köve­telnek. A jegyzéket számos fénykép, okirat, ta­núvallomás és tárgyi bizonyíték tárna szíja alá. — A szomáli fronton, Neghelli vid£2 tovább folynak a szervező munkáltató^ uj ellátási központok felállítása meg^aua Portyázó osztagaink Neghelli CSo. Parma között több szétszórt el lény —' Az eritreai fronton nem történt lénye­ges esemény. — Repülőink számos felderítő utat végez­tek az eritreai és a szomáli fronton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom