Prágai Magyar Hirlap, 1936. január (15. évfolyam, 1-25 / 3850-3874. szám)

1936-01-11 / 8. (3857.) szám

8 ^^CAiMaG^ARHIRIíAI* 1936 január 11> szombat. kerestek Greta Garbó számára, a művésznő fi­gyelme régi partnerére és ideáljára terelődött és John Gilbertet iijból fölfedezték, ezúttal a hangosfilm részére. A Krisztina királynő cimü filmet egyébként most játszák Prága több mozijában és a szlovenszkói nézőközönség is most ismerkedik meg ezzel a néhány év előtt készült valóban monumentális filmalkotással. (*) A Kisfaludy Társaság újabb hat évig nem adja ki a Greguss-érmet. Budapestről jelen­tik: A Kisfaludy Társaság januári felolvasó ülésén döntöttek arról, hogy imi lesz a Gre- guss-éremimel1, amelyet Bartók Bélának akart juttatni a Társaság, de amelyet Bartók el- utasitott. A zárt illésen a Kisfaludy Társa­ság sajnálatát fejezte ki, hogy Bartók Béla elhatározását nyilvánosságra hozta. Mindazo­kat a kifogásokat, amelyeket Bartók Béla tár­gyi tévedésnek minősített, a Társaság jelen­tése eloszlatta volna. A zárt ülésen az a véle­mény alakult ki, hogy a jelen körülmények között újabb hat esztendő leteltéig nem kerül sor a zenei esztétikai dij kiadására. (*) Nagy érdeklődés előzi meg a Kazinczy Tár­saság vasárnapi Liszt - hangversenyét. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A Kazinczy Társaság vasárnapi Liszt-emlékhangversenyét, melynek mű­során Mykysdha Tárás, a világhírű fiatal orosz zongoraművész és Kornhauser Anny énekmü- vésznő szerepelnek, egész Keletszlovenszkó ma­gyarsága részéről hatalmas érdeklődés előzi meg. Ez az érdeklődés annál inkább érthető, mert egy­részt a kassai és keiletszlovenszkói magyarság is méltó módon akarja megünnepelni Liszt Ferenc­nek, a nagy magyar zenei géniusznak az emlé­két, másrészt pedig Mykvseha Tárás és Kornhau­ser Anny neve garanciát jelentenek arra, hogy a közönségnek ismét kimagasló zenei élményben lesz része. Jegyek vasárnap délig elővételben Vi­téznél, este pedig a hangversenyterem pénztárá­inál válthatók. A hangverseny este fél kilenc óra­kor kezdődik. (*) Megválasztották a SzMKE verebélyi cso­portjának vezetőségét. Vérebé Ívről jelenítik: Va­sárnap tartotta fényes külsőségek között ala­kuló közgyűlését a SzMKE verebéiyi csoportja. A közgyűlésen a helybeli és környéki magyar­ság imipozáais számban vett részt és egyhangú elhatározással az egyesület vezetőivé választot­ta a íkiövetkezőket: Elnök Valiké vics Imiire, ail- eilnök Ocsovay Andoir, főtitkár dr. Tóth Dezső, titkárok Fried Miksa és Komi ás Mátyás, jegyző Baesán Gyula, pénztáros Vajda Tivadar, ház- nagy Volánszky Ferenc, könyvtáros Demény Juliska, ellenőrök Harkányi Lajos mérnök és Seimovits Jenő. A választmány tagjai dr. Tóth Dezsőmé. Harkányi Zoltán mérnök, Geirő József, Havlik István, Gafrik Rezső, Molnár József, Csajka János, Lelkes Ferenc, Sainatama János és Tóth Jenő. Az egyesületnek megalakulása­ikor 140 tagja van. (*) A „Stradivari“ prágai bemutatója. Szántó György „Stradivari11 cimü híres regé­nyéből készült filmváltozatot, amelyet Bol- váry Géza rendezett és amelyet Budapesten és Bécsiben sikerrel mutattak be, most adták a prágai mozgóképszínházakban. A film fő- hibája, hogy a rendkívül érdekes és bonyolult szerkezetű regényhez, de főképpen a regény alapgondolatához alig van valami köze és a szövegkönyvön meglátszik, hogy Ernst Ma- riscbka osztrák iró, aki a szövegkönyvet ké­szítette, nem tud magyarul és igy nem olvas­hatta el a regényt. Az erőteljes vonalvezetésű mese- a filmben szentimentalizmussá hígul és ezen a szép külső fölvételek, de a kitűnő szereplők sem tudnak segíteni. Fröhlich Gusztáv a kapitány szerepében jó alakítást nyújt, de mindenesetre csak azt, amit a szö­vegkönyv írója és a film rendezője neki elő­írtak. Ugyanez áll a kitűnő Sybille Sdimitzre, akinek nagyszerű alakítása a „Chopinből41 még élénk emlékezetünkben van. Kár ezért a pompás fiimtémáért, amelyet sokkal meg­győzőbb erővel és művészettel lehetett volna értékesíteni. Mindazonáltal a filmnek Prágá­ban is erős sikere volt, mert a kitűnő regényt még a sízentimentalizmus sem tudta annyira tönkretenni, hogy ne kösse le végig a közön­ség figyelmét. n. p. (*) Az angol rádió magyar hangversenye. Londonból jelentik: Az angol sajtó meleg el­ismerés és lelkesedés hangiján foglalkozik az angol rádió keddi magyar hangversenyével, amelyet elsőrendű fontosságú művészeti ese­ménynek minősít. A lapok a legérdekesebb zeneszámnak Bartók zongoraversenyét tart­ják, amely a Daily Telegraph szerint egyma­gában elegendő alulion, hogy vezető helyet biztosítson Bartóknak a modem zeneszerzők között. (*) Indig Ottó írja az „Ember a hid alatt“ filmkönyvct. Budapestről jelentik: Még ja­nuárban megkezdik Indig Ottó „Ember a hid alatt11 cimü filmjének fölvételeit. A Vígszín­ház volt müsordarabjából készülő film szö­vegkönyvét maga a szerző irja. A fűimet vagy Gaál Béla, vagy pedig Vajda László fogja rendezni. (*) Harminc filmet gyártott Csehszlovákia 1935-ben. Most jelent meg a csehszlovákiai filmgyártás statisztikája, amely részletesen ismerteti az elmúlt esztendő filmtermelését a köztársaságban. A statisztika szerint a prágai stúdiókban összesen 30 filmet gyártottak, ebbői 21 cséhszlovák film, 6 külföldi és cseh­szlovák verzió, mig három kizárólag külföldi. A mérleg 6,144.000 korona bevételt és 4,731.000 korona kiadást mutat. A különböze- tet a csehszlovák filmgyártás filmalapjának utalták át. A statisztika szerint az országba importáltak 200 filmet, ebből 154 amerikai, 75 német, 20 osztrák, 15 francia, 10 angol, 7 magyar, 6 orosz, 2 olasz és 1 svájci eredetű. A fizetési mérleg passzívuma a megnöveke- dett behozatal következtében 16 millió koro­nára emelkedett. A statisztika a jövő évre önálló termelést remél, valamint tervibe vet­ték azt is, hogy a filmgyártás színvonalát emelni fogják. A csehszlovák gyárak tovább­ra is kulturfiimeket fognak előállítani. (*) Kis művészeti és fiimihirck. Az „Eser­nyő s király11 előadását Erdélyben betil­tották azzal az indokolással, hogy Románia nem tűrheti a vele szövetségben élő hatalom királyának kigúnyolását. Budapesten hóna­pokig játszották az operettet és francia rész­ről senkinek sem volt kifogása ellene. — Rökk Marika e héten fejezi 'be uj film­jének fölvételeit és utána gramofonfelvétele­ket készítenek vele. — Zoroés Huru leg­újabb filmje Becsben készült el és a filmben Slezák, Sandrock Adél és Hajimássy Ilona is játszanak. — Anny Ondra legújabb film­jében öt szerepet játszik. A film magyar cime „A kis gróf11. — Duvivier francia film­rendező Prágában elkészült a Gólem fölvéte­leivel. — Az „Okos mama11 cimü filmet, amely Szenes és Békeíi operettjéből készül, most készítik el a budapesti Hunnia gyárban és ebben a filmben kapta első szerepét Ko- sáry Emimi. — Anna Sfen Londonból visszamegy Hollywoodba, pedig csak nemrég jött át az angol fővárosba. Hollywoodban „A boszorkány11 cimmel uj filmet készítenek vele. — Párisban egy filimtéma-pályázat- ra 148 pályázat futott be és ezek közül csak tizenkilencre lehetett ráfogni, hogy eredeti. — Bartók Béla a florenzi szimfonikusok műsorán szerepelt, akik nagy sikerrel mu­tatták be „Képek Magyarországból1* cimü szerzeményét. A MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA MUNKÁCSON: Szombat délután: Félhelyáras szinmüelőadás. Szombat este: Katz bácsi. Vasárnap délután: Aki mer, az nyer! Vasárnap este: Katz bácsi. Hétfő: 120-as tempó. Kedd: 120-as tempó. A NYUGATSZLOVENSZKÖI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA KOMAROMBAN: Szombat délután: A három sárkány, este: Aki mer, az nyer. Vasárnap délután: Én és a kisöcsérn. este: Aki mer, az nyer. Hétfő: Nápolyi kaland. Kedd: Nagy szerelem. Szerda: Történnek még csodák. Csütörtök: Történnek még csodák. A KASSAI CAPITOL-MOZGÓ MŰSORA: MAZURKA (Pola Negrivel.) A KASSAI TIVOLI-MOZGÓ MŰSORA: A HERCEGNŐ ÉS SZABÓJA (Öbevatter és Jeanette MacDonald.) AZ UNGVÁRI MOZGÓK HETI MŰSORA: VA R O SI: Péntek—szombat—vasárnap, jan. 10—12-én: Baskircsev Mária szerelme. Hétfő—kedd—szerda, jan. 13—15-én: Viva Villa. BIO RÁDIÓ: Péntek—szombat—vasárnanp: Az első csók. Hétfő—kedd: Dick Turpin. SAKK gr Feldmann előretört a nyitrai eakkverse­nyen. Nyitrai mimika társunk jelenti: Három heti szünetelés után a tegnapi 11-ik fordulón Mauskiopf győzött StrovualLal szemben, Goild- barger Adlerrel szemben. Feldmann Cintula el­len, Rollfesz Erroszt elleni játszmáját nyerte meg, aki Löwy elleni régebbi félbemaradt játszmáját is elvesztette. Kupé esek győzött Józeával szem­ben, mig a Farkas—M'auökopf játezma eldön­tetlenül végződött. A verseny állása: Feldmann 8 >4, Prakes 614, Farkas, Urbamecz 6, Wagner, Manekop.f, Mieuira, Srovnal 514, Köpcöseik, Goldberger 5, Csemy 414, Cintula 4, Löwy 314, Rolfcöz 3, Józsa 214, Emezt 114, Adiler 1 pont. A bajnoki verseny legközelebbi fordulóját ked­den fogják lebonyolítani. A prágai LTC legyőzte a bécsi Eislaulvereint Prága, január 10. Az Európa Serleg második csoportjában Prágában találkozott tegnap a prágai LTC és a bécsi WEV csapata. A prágaiak 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) arányban fölényesen győztek. A prágai csapat legjobb embere Buckna volt, mig a bécsi csapatban Weiss kapus kitünően védett. A gólokon Maleéek és Kucera (2—2), valamint Buckna osztoz­kodtak. A bécsi csapat ma este barátságos mérkő­zést játszik a HC Rapid együttesével. A prágai jégkorongbajnokságban a Vyáehrad a főiskolásokat 1:0 arányiban legyőzte. * )( Bernben az SC csapata a milánói Diavoli Ros- soneritől 3:14 arányban kikapott. A berni csapat kapuját a Prágából elszármazott Jedlicka, a Slavia volt csatára védte. )( Londonban a Wembley Canadians a Richmond Hawksot 1:0 arányban győzte le az utolsó percben adott góllal. )( Ausztria műkorcsolyázó bajnokságait Bécsben tegnap bonyolították le. A férfiszámot természete­sen Soháfer Károly világbajnok nyerte meg nagy előnnyel Linlhart (mindkettő EKE) előtt. A nói- számban meglepetésszerűen Emmy Puzinger (EKE) győzött a favorit Hedy Stenuif (EKE) előtt. A pá­rosban a Pausin testvérek (EKE) lettek elsők a Kafka dr.díanke pár előtt. )( A finnországi olimpiai válogató versenyen a 18 kilométeres sífutásban Nurmeia 1 óra 12:50 perc alatt győzött Jelkanen előtt. A Csehszlovákiai Magyar Kanadai Hockey Szövetség hivatalos közleményei Az 1935 dec. 5-ikd I. sz., valamint a dec. 17-iki II. sz. hivatalos közleményekben közzétett felté­teleknek és határozatoknak a következő tagegy­letek tettek eleget (tagdíj befizetése, igazolások megejtése s az igazolási dijak kiegyenlitése): Kassai AC, Kassai SC, Kassai Törekvés, Barak SC Kassa, Eperjesi Törekvés SE, Ungvári AC, Érsek újvári SE. Tagdíját nem fizette be: Lévai TE, Eperjesi TVE, Munkácsi SE, Juventus Léva. Igazolási dijakat nem küldött: Ungvári SC, Eperjesi TVE, Játékosigazolásaikat nem ejtették meg: Eper­jesi TVE, Juventus Léva, Lévai TE. Ezen egyletek a tagdijbefizetési, igazolási di­jaik befizetésének eszközlésére terminusként 1936 január 7-ét kapták. Amennyiben ezen terminusig nem teljesitik kötelezettségeiket, a kiutalt se­gélyt nem folyósítja a Szövetség. Igazolási dij: uj igazolásoknál 6.50 Ke, meg­hosszabbításoknál évi 5.— Ke. Segélyezések. Teljes felszerelést a következő tagegyleteknek utalt ki a Szövetség: KAC, KSC, KTSE, Barak Kassa; PTSE, PTVE; USC Ungvár, MSE Munkács, ÉSE.— A felszerelés értéke kb. 1300 ke, ezen összegből kb. 1000 Kc-t térit a Szövetség, a különibözetet a tagegylet fizeti le a Szöv. pénztárába a szerelék átvételekor. — Pénz­beli segély az Ungvári AC-nek utaltatott ki 600 Ke értékben. — A LTE, Léva; RME, Rimaszombat és Juventus, Léva kérelmeiben nem foglalt állást a Szöv., miután ezen egyletek nem teljesítették még előirt kötelezettségeiket. Bajnokság. A tagegyletek 3 kerületbe osztat­tak: I. Keleti kerület: ide tartoznak: UAC, USC Ungvár, MSE Munkács. — II. Közép-kerület: KAC, KSC, KTSE, Barak, PTVE, PTSE. - III. Déli ke­rület: LTE, ÉSE, RME. — A kerületek csapatai egymás között rendezik meg bajnoki mérkőzései­ket e a három kerület bajnokai játsszák egymás között a döntőt. — A bajnoki mérkőzések jelentik egyben a Szentivány—Farkas-féle vándordíj mér­kőzéseit is. (Védő: UAC.) — A bajnokiak leját­szása kötelező, nevezési dij nincs. — A sorsolást a Szöv. elnöksége ejti meg. A Közép-kerület csa­patainak (Kassa—Eperjes) költségmegtéritése 150 Ke, a többi kerületek csapatai megállapodásaikat kötelesek jóváhagyás végett a Szöv.-nek beter­jeszteni. — A helyi mérkőzések megrendezése közös, amennyiben egy pályán s egy napon több mérkőzés rendeztetik. Biróvizsgák. A Szövetség hockeybirák kikép­zését vette tervbe olymódon, hogy a kiadandó szabálykönyvek áttanulmányozása után a vizs­gára jelentkező birójelöltek a vizsgabizottság előtt képesítést nyerhetnek. — A vizsgabizottság tagjai: Fekete Béla iigyv. elnök, íleidecker Lajos alelnök, Burtovszky Miklós főtitkár. VÍVÁS )( Magyar vívók Pöstyénben. Budapestről je­lentik: A pöstyéni Spadafora szombat-vasárnapi vivóversenyére a Magyar VSz Kabos Endre, Raj- csányi László és M. Elek Hona bajnok oknak adott indulási engedélyt, Kárpátaljai sporthírek Felszerelést kapnak az MLSz- től a jégkorong egyesületek A Csehszlovákiai Magyar Jégkorong- Szövetség novemberi közgyűlésén általános volt a panasz, hogy a tagegyesületek nem képesek űzni ezt a férfias sportot, mert a felszerelés hiánya veszélyezteti a játékosok testi épségét. A kezdő jégkorong-szövetség az MTSz-hez fordult segítségért,’- kérésére most kapott választ, amely szerint a legfőbb magyar sportfórum saját szám­lájára megvásárolja a legszükségesebb felszere­lést és természetbeli segélyt nyújt. A jégkorong­szövetség elnöki ülésének javaslatára felszerelést kapnak: Kassai AC, Kassai SC, Kassai Barak SC, Kassai Törekvés SE, Eperjesi TVE. Eperjesi Tö­rekvés SE, Érsekujvári SE, Munkácsi SE és az Ungvári SC. Az UAC, amelynek már van némi fel­szerelése, 600 Ke készpénzsegélyt kapott a kiegé­szítésre. Az egyesületek a felszerelést 150 Ke utánvéttel kapják, t. i. ennyivel járul hozzá min­den egyesület a beszerzési költségekhez. A Lévai TE, a Lévai Juventus és a Rimaszombati ME ké­rése ügyében még nem foglalt állást a szövetség, miután ezek egyelőre nem teljesitették az előirt kötelezettségeket. A csehszlovákiai magyar jégkorong-bajnok­ságért három csoportban fognak játszani a bene­vezett egyesületek. A nevezés minden tagegyesü- iletre nézve kötelező. Nevezési dij nincsen. A ke­rületek beosztása a következő: I. Keleti kerület: Munkácsi SE, UAC, Ungvári SC. II. Középső ke­rület: Kassai AC, KSC, K. Törekvés SE, K. Ba­rak SC. Eperjesi TVE és Törekvés SE. III. Déli kerület: Lévai TE és Juventus, Rimaszombati ME, Érsekujvári SE. A kerületi bajnokok között lesz­nek a döntő mérkőzések. A győztes Csehszlovákia magyar jégkorong bajnokcsapata elmet és a Szentivány Farkas-vándordíj védelmét nyeri, a csapat tagjai, az MTSz arany plakettjeit kapják, a második helyezett ezüst, a harmadik bronz MTSz- plaketteket nyer. A Szentivány-serleg védője az Ungvári AC. A sorsolást a szövetség elnöksége ejti meg. Jégkorong biróvizsgát rendez a szövetség Kas­sán később megadandó időben, a kiadás alatt álló uj szabálykönyvek megjelenése után. A vizsgáz­tató bizottság tagjai: Fekete Béla ügyvezető elnök, Haidecker Lajos alelnök és Burtovszky Miklós fő­titkár. Az UAC álarcos Jelmezestélye iránt megnyilvá­nuló hatalmas érdeklődés fokozott követelmények elé állítja a Wellmann Mihály, dr. Kerekes Ferenc és dr. Leskovits István vezetése alatt álló rende­zőséget. A közönség áldozatkészsége régen nem látott méretekben nyilvánul meg, a kék-sárgák szöllőtulajdonos tagjai eddig két hektoliter szered- nyei bort adományoztak a mulatság céljaira. Az álarcosokat külön bizottság fogja ellenőrizni, hegy illetéktelenek belépését és visszaélését megakadá­lyozzák. Az igazoló bizottság tagjai: dr. Kerekes Istvánná, Tomcsányi Béláné, Horny Oszkár, Szé­kely Gy. Levente és Banm György. A mulatság szombaton este pontosan 9 órakor kezdődik. Asz­talokat senkinek sem tart fenn a rendezőség. A jelmezesek felvonulása fél 10 órakor lesz. E tánc­estély méltó módon nyitja meg az UAC jubiláris évét. LABDARÚGÁS )( A Csehszlovákiai Futball Asszociáció (CsAF) évi rendes közgyűlését február 2-án, vasárnap reggel 9 órakor tartja Prágában a Páris-szálló- bam. )( A magyar amatőr válogatott futballcsapat Lyonban a franciák ellen a következő felállítás­ban szerepel: Hortobágyi; Füstös, Suhai; Hon ti, Gere, Bokor; Orczifalvy, Kiss, Kállai, Zsengellér, Bukovetzky. Tartalékok: Régi é6 Baróti. )( A Hungária sikeres portugáliai portyázása után Franciaországba utazott. A kék-fehérek szombaton Párisban, vasárnap pedig Reimsban mérkőznek. )( Belgrádban a görög karácsony alkalmával két mérkőzés volt. A BSK a BASK-bal 3:3-ra mérkő­zött, mig a Jugoslaviat 3:0-ra megverte. )( A belga Langenus vezeti Madridban az osz­trák—spanyol válogatott mérkőzést )( A bécsi Vienna Rennesben a Stade Rennaist 4:8 (8:2) arányban győzte le. )( Besztercebányai sporthírek. Tudósitónk je­lenti: Most folyt le a Besztercebányai SK labda­rugó-szakosztályának szélesebbkörü gyűlése. A CsAF jóváhagyta a BSK-játékosok fizetési rend­szerre való áttérésének bejelentését. Az uj ve­zetőségnek sikerült a csapat lelkes híveitől 10.000 koronát gyűjteni, mely összegből négy elsőrendű játékost fog a klub szerezni, három csatárt és egy centerhalfot. A vezetőség tárgyalásokat kez­dett Csapó Attila jelenleg ÉSE és Seidl Ruttkai FC játékosokkal szerződtetésük ügyében. A megerősödött csapat tavasszal be akar jutni a di­vízióba. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom