Prágai Magyar Hirlap, 1935. június (14. évfolyam, 126-148 / 3678-3700. szám)

1935-06-22 / 142. (3694.) szám

1935 junius 22, szombat. ^RS<2Ű-7^ACítARHlRLAP :ÜIRBKw^ — Meghalt Körmendy-Ékes Károly hús zár - alezredes. Budapestről jelentik, hogy Körmendy- Ékes Károly, a volt 5. honvédhuszárezred nyu­galmazott alezredese 63 éves korában, kedden reggel Mátyásföldön agyszélhüdés következté­ben hirtelen meghalt. Előkelő, nagyszámú ro­konság mellett, közvetlen hozzátartozói sorában gyászolják: felesége, született Kereseszcghy Ké­résé Erzsébet és testvérbátyja, dr. Körmendy- Ékes Lajos nyug. főispán és a szlovenszkói ma­gyarság egykori nemzetgyűlési képviselője. A megboldogult földi maradványait szerdán dél­után a mátyásföldi gyászházban szentelték be, majd a rákoskeresztúri köztemetőbe szállították, ahol tegnap délután nagy részvét mellett temet­ték el. Körmendy-Ékes Károlynak. Szlovenszkótt (főleg Kassán) számos rokona, jóbarátja és tisz-' telője van s igy a Körmendy-Ékes család nagy gyászában Szlovenszkón is igen sokan osztoz­nak. — üraapi karmsaiét Kassán és Pozsonyban. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Űrnapjának megünneplése ezidén is a hagyományosan díszes külsőségek között folyt le Kassán. Reggel kilenc órakor Csárszky József püspök, apostoli admi­nisztrátor nagy papi segédlettel főpásztori szent­misét celebrált a Dómban, majd a mise végezté­vel megindult a körmenet, melyet kezében az Oltáriszentséggel szintén Csárszky püspök veze­tett. Mögötte a székeskáptalan tagjai, a papság, valamint a polgári és katonai hatóságok képvi­selői haladtak. Zászlóik alatt vonultak fel az összes kassai katolikus egyesületek és intézmé­nyek s a többezer főnyi mehet élén a Legényegy­let zenekara haladt. A Fő-ucca négy pontján felállított oltároknál a püspök áldást osztott, majd a díszes körmenetet ünnepi Te Deum fe­jezte be a Dómban. — Pozsonyi szerkesztősé­günk jelenti: Az urnapi körmenet a szép, nap­sütéses időben Pozsonyban is impozáns volt. Több ezren vettek részt. A körmenetet dr. Oká- nik Lajos belvárosi plébános, pápai protonotá- rius vezette. A baldachin után a menetben ott láttuk dr. Micsura Mártont, az autonóm katolikus hitközség elnökét, dr. Förster Viktor alpolgármestert, Bellái József kormánytanácsost, Kreibich Károlyt, az országos keresztény-szocia­lista párt volt szenátorát s a keresztény szocia­lista párt több városi képviselőjét, továbbá dr. Neumann Tibort, a párt országos alelnökét, dr. Aixinger László országos pártigazgatót, Lász- lóffy Ferenc és Vircsik Károly pártvezetőségi tagokat. A keresztényszocialista párt küldöttsé­ge az uj kér. szoc zászló alatt vonult a menet­ben. — .Csaposa Géza plébános felmentése végle­ges. Pozsonyból jelentik: Megírtuk annak ide­jén, hogy a pozsonyi kerületi bíróság Csaposs Géza plébános rendtörvényes ügyében felmentő i ítéletet hozott és a felmentés ellen csak az ál­lamügyész fellebbezett. A bíróság felmentette Csapósst, mivel, a koronatanúk, Tamáskovics János nagymagyari körjegyző és Erdődi Tiva- darné, Buday Elza kismagyari községi tanítónő terhelő vallomásával nem igazolódott be, hogy Csaposs 1934 októben 28-án a köztársaságot művirágnak nevezte volna. A pozsonyi állam- ügyészség most viszavonta az ítélet ellen beje­lentett fellebbezését és igy Csaposs Géza fel­mentése jogerőssé vált. — A csicseri görögkaíolikus esperes ünnep­lése. Kiss Jenő csicseri gör&gkato-li'kus lel­készt a közelmúltban a .munkácsi püspök esperessé nevezte ki. Ebből az ajkal-onniból a hívek bensőséges '.innépiesben részesítették lelkipásztorukat. A beiktatás egyházi része I Chira Sándor ungvári kanonok és Flenykő János őr-dánnál íőesperes jelenlétében folyt1 le. A csicseri görögkai-olikus férfiak Jézus j Szíve-egyesüte'e áiital rendezett nagyszabású; kuliuresien Bor nyák János megnyitóbeszédé ti Ián Chira Sándor kanonok (mély hatású elő­adást tartott katolikus kulturkéirdésekről. Majd az ibr es műkedvelők az Abbé című szí nd araiból h :;:'ák színre. A szereplőik: Cs. Honnyák Gyula, Vaszilyné Varga Erzsébet,} Hoirnyák Zsiga. Kornyék Júlia, K. Honiyák Gyula, Riczó János. Hornyákné Fekésházi Margit, Halu-káné Vaszilv Margit, Vajó Anna, JacGó Erzsébet, Gönczi Erzsébet, Ore- chovszky Ferenc, Szűcs Sándor, Vaszity Olga,} Cs. Vaszsily Gyula, Kecskés János, Dargóci István, legifj. Hikó János. Sándor Gyula, Jeckó János, Gy-üre Gyula, Hornyáik Andor, Koezur János és Hornyák Péter — vala­mennyien részesek az előadás nagy sikeré­ben. A rendezés nehéz munkáját maga Kiss Jenő esperes és hitvese vezette. xx Pihik Matyi cigányprímás a Flóra-borozó­ban játszik. Praha-Vinohrady, Fochova 121. — - Uj doktor. Zahler Tibort (Eperjes) jrunhis 21-én a prágai Károly-egyetemen a jog- és állam- tudományok doktorává avatták Házkutatást tartottak az eperjesi magyarság több vezeti személyiségénél A Társadalmi Egriét gazdáját gyanúsítják államellenes cselekményekkel ? Eperjes, junius 21. (Saját tudósítónk tele- fonjelenté&e.) Feltűnést keltő házkutatáso­kat és kihallgatásokat eszközöltek ma Eper­jesen. A déli órákban megjelent az eperjesi Társadalmi Egylet helyiségeiben a csendőr­ség vezetője, az eperjesi helyőrség néhány tisztje és az államügyész és házkutatást fo­ganatosított. Ezzel egyidejűleg a csendőr­ség a Társadalmi Egylet vezetőcégének né­hány tagjánál szintén házkutatást végzett, igy dr. Ghillányi Lászlónál, Kósch Árpád nyomdaíulajdoncsnál, Zahler Elek ügyvéd­nél, Bánó Aladár földbirtokosnál, Zeman Jenőnél, Pálesch Árpádnál és Tószögi Iván mérnöknél. A házkutatás után a nevezette­ket ki is hallgatták. A házkutatások és ki­hallgatások még folynak. A házkutatás okáról eddig semmit sem sikerült megtudni. Egyes hírek szerint a Társadalmi Egylet kifőzdéjének vezetőjét, Kohut Istvánt államellenes büncselekmény- nyel gyanúsítják s állítólag emiatt rendel­ték el a házkutatásokat és kihallgatásokat. Az esemény Eperjesen nagy feltűnést kel­tett. Köz&kirathamisitás és csalás miatt kérik ki Kenyeres-Kammannt a képviselőháziéi Budapesti, junius 21. (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése.) A királyi ügyészség ma megkeresést intézett a képviselőház elnökségéhez és kéri Kenyeres-Kaufmann Miklós képviselő men­telmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség megke­resése egyebek között igy szól: Kenyeres Miklós, valódi nevén KauSxnann Mózes Jakab mentelmi jogának felfüggesztését azért kéri a budapesti ki­rályi büntető törvényszék elnöke, hogy lefolytat­hassa a nyomozást, miután több rendbeli köz- okirathamisitás és csalás büntette címén indult meg bűnvádi eljárás a képviselő ellen. Az ügyészség megkeresését Sztranyavszky ház­elnök s-oron kivül áttette a mentelmi bizottsághoz. Telehordták piszokkal a pad­lót, lépcsőt? Gyorsan és olc: ' ‘ ragyogóra tisztítja Schuschnigg kanoeliár is megjeleni alannhauser tatai szabadtéri előadásán Budapest, junius 21. (Budapesti szerkesztő­ségünk txde.t'oi). jelentése.) Tegnap tartották meg Tatán a Tannhaeuser szabadtéri előadását. Az operaelőadáson váratlanul megjelent Schuschnigg osztrák kancellár is feleségével. A kancellár szigorú inkognitóban érkezett meg <3, mivel kizárólag csak a szabadtéri előadásra jött, semmiféle hivatalos fogadtatás nem volt. Schuschnigg az előadás előtt és a szünetek Rgyénutoiie anyuéi egy Homonna-kömyéM gazdálkodó Homonna, junius 21. A közeli Barkó köz­ségben megdöbbentő anyagyilkosság történt. Stófej Mihály már régóta hadilábon állt hetven- ötéves édesanyjával s napirenden voltak köz­tük a nézeteltérések és veszekedések. Stófej teg­napelőtt a mezőről ingerült hangulatban tért ha­za és az udvaron ismét összeszólalkozott édes­Hkiknek gyakran fáj a gyomra* bélmüködése renyhe, mája duzzadt, emésztése gyengült, nyelve fehéres­sárga, étvágya megcsappant, annak a természetes „Ferenc József" keserüviz csakhamar szabályozza a székletét, rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérkeringését és jó közérzetet teremt. Kórházi bizonyítványok tanúsítják, hogy a Ferenc József viz biztos és kellemes hatása következtében-kivált­kép ülöfoglalkozásnál - állandó haszná­latra rendkívül alkalmas. A Ferenc József keserüviz gyógy­szertárakban, drogériákban és fűszer- üzletekben kapható. anyjával. A gazdát a veszekedés nagyon feliz­gatta, felkapott egy kapát s édesanyját úgy vágta fejbe, hogy az öregasszony nyomban eszméletlenül te­rült el a földön. A sikoltásra kirohant a házból Stófej fia, hogy eszméletlenül hörgő nagyanyján közben hosszan elbeszélgetett az előadáson szintén megjelent Hóman Bálint magyar kul­tuszminiszterrel, Kánya Kálmán külügymi­niszterrel és Fabinyi Tihamér pénzügyminisz­terrel. Az osztrák kancellár az előadás után azonnal visszautazott Bécsibe. A nagyszerű szabadtéri előadást 6000 ember segítsen. Azonban alig tett pár lépést, a felbő­szült gazda saját fia ellen fordult s a kapával őt is le akarta ütni. A megrémült fiú futva me­nekült s segítségért kiáltott. Pár perc múlva a szerencsétlenség színhelyére érkeztek a csend­őrök. Ekkora már az öregasszony belehalt sé­rülésébe. Stófejt letartóztatták. Kihallgatása után bekísérték a hóm ormai járásbíróság fogházába. — Budapesten gázolt az iglói gyáros autója. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Kerger Gábor iglói (?) gyáros autójával, ame­lyet Szedlácsek Václav sofőr vezetett, csütör­tökön elütötte a 74 éves Bradik Pált, akit súlyos állapotban szállítottak be a Rókus-kórházba. Az ügyben megindult a vizsgálat. — Halálozás. Legutóbbi számunkban beszá­moltunk Vara nn av Sándor alsóf egy verne,ki re­formátus lelkész bal ál ár ól. Hírünkben tévedés­ből szerepelt a ..Baranyai" név. A megboldogult Varannav Sándor a barsi református egyház­megye tanács burája volt s hasznos tevékenysé­get. fejtett ki a közélet minden terén. így tagja volt a régi Hont-vármegye törvényhatósági bi­zottságának és résztvett a Magyar Természet­tudományi Társaság munkájában is mint ren­des tag. Temetése az általános részvét impo­záns megnyilatkozása mellett folyt le. xx Ha azt akarja, hogy reggelre üde, bársonyos arc mosolyogjon vissza önre a tükörből, úgy mos­sa meg este arcbőrét gyengéden a Leton-szappan krémszerü habjával. Hagyja rajta e krémee habot néhány másodpercig. Ezután öblitse arcát bőven meleg vízzel, utána közvetlenül hideg vizzeL — Hirtelen halá! az eperjesi futballpályán. Eperjesi tudósítónk jelenti telefonon: Tegnap dél­után folyt le az Eperjesi Slávia és a Homonnai AC futballcsapata között a bajnoki mérkőzés. A mérkőzést igen sokan nézték végig. Játék köz­ben hirtelen rosszul lett Kriak István eperjesi, 42 esztendős cipész, aki ugyancsak a nézőközönség soraiban foglalt helyet. Hirtelen szivéhez kapott s összeesett. Az előli ivott orvos már csak a be­állott halált tudta konstatálni. Halálát ezivezél- ’hüdés okozta. Massryk esnek a Nobel-dil jeiüitje Prága, junius 21. A Prazsky Vecer rövi­den ismerteti Helmut Gerlach német publi­cistának a Pariser Tagblattban megjelent ama cikkét, amelyben Gerlach az idei Nobel-békedij sorsával foglalkozik. Ezt a dijat december 10-én adják ki. E cikk sze­rint valamennyi európai pacifista eredetileg Qssieízki német publicistát akarta javaslatba hozni e díjra, aki jelenleg koncentrációs táborban él. Ezt a jelölést elejtették ak­kor —- írja Gerlach —■ amikor ismeretessé vált, hogy a Nobel-féle békedijra 1935-ben Masaryk T. G. elnököt akarják jelölni. A Bréfar-iigy újból a tábla elSit Budapest, július 21. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) A királyi Kúria, mint ismeretes, utasította a táblát, hogy újabb tárgyalást rendeljen el Drchr Imre veit népjóléti államtitkár ismeretes ügyében. A tábla most ugv döntött, hogy Dréhr Imrének valamennyi mer.tőtanuját kihallgatja, kö­zöttük gróf Bethlen István és gróf Károlyi Gyula volt miniszterelnököket, Ernszt Sándor, Wekerle és Korányi volt minisztereket, Ripka volt főpolgár­mestert, Illadky volt sajtófőnököt, Ki-ár Zoltán és Egyed Zoltán hirlapirókat. Papén Budapestért Budapest, junius 21. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) Von Papén bécsi német követ tegnap délután leánya társaságában kétnapi tartóz­kodásra a magyar fővárosba érkezett. A magyar sajtó jelentése szerint, a volt német atkancellár mostani budapesti útja tisztán magánjellegű. Kémkedés gyaimja miatt letartóztatták Kazinczy Feressc Fülek melletti igazgató-tanítót Fülek, junius 21. (Saját tudósítónktól.) Az elmúlt napokban a losonci csendörség tagjai vá­ratlanul házkutatást tartottak a Fülek melletti Béna községben Kazinczy Ferenc igazgató-kán- tOrtanitó lakásán, majd a tanítót kémkedés gya­núja miatt letartóztatták és az ügyészségre szál - litották. Kazinczy azáltal került a kémkedés gya­nújába, hogy gyakran járt Magyarországra, ahol öreg szüleit látogatta meg. A gyakori határát­lépés felkeltette azt a gyanút, hogy Kazinczy Ferenc érintkezést tartott fenn a még február­ban letartóztatott négy íüleki Jakossek akiket szintén kémkedés gyanúja miatt szállítottak be a losonci, majd onnan a besztercebányai bíróság fogházába. — Matuskát meglátogatta kisleánya a fogházban. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma- fcuskii tizenötéves leánya, aki anyja halála óta pest­környéki rokonainál tartózkodik, csütörtökön dél­előtt meglátogatta a fogházban ódesafyját. A b'a’tor- bágyi merénylő boldogan, V'T.uyezve ők i'o ni <•:- _ nyűt, aki megmutatta neki kitűnő iskolai tsiz.ii. k loyáL 5 fiffB'IK—l

Next

/
Oldalképek
Tartalom