Prágai Magyar Hirlap, 1935. május (14. évfolyam, 101-125 / 3653-3677. szám)

1935-05-07 / 105. (3657.) szám

1935 május 7, kedd. 5 Az önmérséklés diadala A középpállok győztek a francia községi választások első menetében A minisztereket megválasztották - Strassburgban meg­ingott a kommunista többség - Chiappe nagy győzelme P á r i s május 6. A francia községi válasz­tások első választási menete vasárnap zajlott le. Franciaország lakossága óriási érdeklődéssel várta a községi választásokat, amelyeknek a helyi politikára berendezkedett francia vidéken nagyobb jelentőségük van, mint másutt. Az első választási nap után megállapítható, hogy a mér­sékelt kormánypártok mindenütt győzelmet arattak. Azokban a községekben, ahol az első menet nem hozott abszolút eredményt, a jövő vasárnap döntenek a városi tanácsnokok és a polgármester sorsa felől. A harcban összesen nyolc miniszter vett részt s közülük hetet megválasztották. Csaknem egy­hangúan választották meg Flandin miniszterel­nököt abban a kis városban, ahol hosszú évek óta polgármester, továbbá Laval külügyminisz­tert és Marchandeau kereskedelemügyi minisz­tert, Regmer belügyminisztert, Mandel posta­ügyi minisztert. Franciaországban szokásos ugyanis, hogy a miniszterek egy-egy vidéki vá­ros polgármesterségét vállalják. Herriot Llyon- ban nem ért el abszolút győzelmet és a második menetbe kerül, ami általános feltűnést keltett. Herriot ugyanis nem lépett föl előbbi választási kerületében, hanem a város egyik tisztán szo­cialista kerületében. Az eddigi eredmény után azonban bizonyosra vehető, hogy a második me­netben Herriot-1 megválasztják. A párisi helyzet Párisban tegnap harminchét tanácsnokot vá­lasztottak meg. A legnagyobb szenzációt Chiappe volt rendőrfőnök megválasztása kel­tette, aki kerületében 62 százalékos abszolút többséget kapott. A jövő vasárnap 53 város­atya sorsáról dönt. Páris tanácsnokainak szá­mát SO-ról 90-re emelték, ami azt fogja ered­ményezni, hogy a városi parlament némileg bal felé tolódik. Az eddigi jobboldali és középpárti "többség azonban megmarad. Páris külvárosai­ban a kommunista szavazatok száma jelentősen növekedett. A tzöllfaazdák nem szavaltak A vidéki városokban már az első menetben | számos szenátort és képviselőt újra megválás/- j tottak. A mezőgazdasági vidékeken, így főleg a bortermelő helyeken a lakosság tartózkodott a szavazástól, hogy tiltakozzék a kormány ál­lítólagos parasztellenes politikája ellen. Hh szerint a polgárok a második menetben mégis szavazni fognak. Strassburgban a váms tízéves kommunista többsége megingott. Összesen 30.814 község választ 1,800.000 je­lölt közül. Tekintve, hogy a városi tanácsnokok választják a szenátorokat és ősszel választás alá kerül a szenátus tagjainak egy harmada, a tegnapi és a jövő vasárnapi francia községi vá­lasztásoknak az általános politika szempontjá- ! ból is jelentőségük lehet. Nem súlyosat szombatim sierencséöeni lárt Fiaadia állapota Páris, május 6. Flandin miniszterelnököt szombaton Auxerre közelében autószerencsét­lenség érte. A miniszterelnök kocsija összeütkö­zött egy szemben jövő autóval s a karambol kö­vetkeztében Flandin három helyen eltörte bal­karját közvetlenül a könyök fölött. Az első pil­lanatban úgy látszott, hogy a sebesülés súlyos, de később megállapították, hogy a miniszterel­nök állapota korántsem életveszélyes. A minisz­terelnököt hétfőn magánlakásáról egy neuilly-i szanatóriumba szállították, ahol megoperálják. Délben orvosi konzíliumot tartottak betegágyá­nál. A konzíliumban részt vett Charles Flandin is, a miniszterelnök bátyja, aki egyike Páris leghíresebb orvosainak. Az orvosok föltétien nyugalmat rendeltek el a betegnek, úgyhogy a miniszterelnök nem vehet részt a keddi minisz­tertanácson A sebesülés fájdalmas, — a bal kar három helyen történt komplikáció nélküli töréséről van szó. — de nem életveszélyes. A kocsi, amely az összeütközést okozta, Auxerre polgármesterének autója. Renaitour polgármester, a független balojdtl képviselője és igy Flandin egyik legelkeseredettebb politi­kai ellenfele a yonne-i kerületben. A kocsiban Renaitour is benn ült, de nem ő, hanem ba­rátja vezette az autót. Renaitour volt az, aki Flandint az első segélyben részesítette. A kép­ICellemetlenszátercm visszataszítóan hat. Csúnya színű fogak a leg­szebb arcot is elcsúfítják. Mindkét szépséghi­bának elejét veheti, ha fogait a pompásan üdítő ízű Chlorodont-fogpasztával tisztítja. A fogak már rövid használat után gyönyörű elefántcsont- szerű csillogást kapnak Chlorodont által, mely az érzékeny fogzománcot nem bántja, hanem kíméli. Tubusa Ke 4*—. Belföldi gyártmány. viselő útban volt választókerületébe, ahol éles beszédet akart mondani Flandin ellen. Az össze­jövetelen Renaitour ugyan megjelent, de nem mondta el a beszédét. Flandin az országból szá­mos táviratot kapott, amelyekben a lakosság kifejezi ragaszkodását a„ hossza István-Péter“- hez, mint a rendkívül magas miniszterelnököt Párisban nevezik. A külföldről jött táviratok között van Benes sürgönye is. Az első tavaszi választási eredmény Jeftics döntő győzelmet aratott a jugoszláv választásokon 368 mandátum ISsiS a tsorisáseypárl 3OO 320at kap - Zsifkovics az ellenzékhez csatlakozik ? - A lakosság nem mutatott nagy érdeklődést a választások iránt Belgrád, május 6. A szkupstina választásai va­sárnap folytak le Jugoszláviában. Az eddigi je­lentések szerint a kormánypárt, amelyet Jeftics miniszterelnök vezetett, döntő győzelmet ara­tott a választásokon, ami érthető is, mert pro­pagandát egyedül a kormánypárt fejthetett ki. Jugoszláviában a választások nyiltak és a kor­mányhatalom nem engedett meg semmiféle el- lenagitációt. A kormánylista sok választókerü­letben abszolút többséget kapott, de valamennyi kerületben elérte legalább a relatív többséget. Az eddigi jelek szerint a miniszterelnök a sza­vazatoknak legalább nyolcvan százalékát meg­kapta. A legjobb eredményt Belgrádban érte el, ahol a lakosság kilencven százaléka reá sza­vazott, Kisebb arányú a siker Délszerbiában, ahol a kormánylistákra csak hetvenöt százalék jutott. A jugoszláv választási törvény értelmében a relatívan legerősebb párt megkapja a leadott szavazatoknak háromötödét, hogy ezzel biztosít­sa fölényét. Ezenkívül a hátrálékos kétötödből is több mandátumot kap, úgyhogy Jugoszlávia 368 képviselője közül a kormánypárt legalább 300 képviselőt kap. Az ellenzéki pártok közül Macsek-Davidovics ellenzéki listája érte el a legjobb eredményt. A megváS@$ntotta§6 Kozuj közmunkaügyi miniszter kivételével va­lamennyi minisztert megválasztották. Az ellenzé­ki listán Macsek, Trumbics, Jovanovics és Da- vidovics kerül a parlamentbe. Spahó ellenzéki mohamedán vezér megválasztása még bizonyta­lan, A választások mindenütt zavartalanul foly­tak le. A jugoszláv választásokat az jellemezte, hogy a küzdelemben nem politikai pártok, hanem úgy­nevezett választási csoportok vettek részt élje­löltjeikkel. Mint ismeretes, a szociáldemokrata és a néppárti listát a kormány nem engedélyezte. Zsifkovics, a volt jugoszláv diktátor, aki a kö­zelmúltban szöges ellentétbe került Jefticcsel és sértett hiúságában a néppárt felé orientálódott, tel az ellenzéki vezérek sorát jelentősen meg­rostálták s csak azokat engedték szerepelni, akik ellen a kormány nem emelt kifogást. A néppárti választók Macsekhez csatlakoztak. A néppárti vezérek proklamációjukban nyíltan az ellenzéki front támogatására szólították föl híveiket, ami annál érdekesebb, mert a néppárt mögött Zsif­kovics áll. Az ellenzék a demokratikus jogok bevezetését követeli és az autonómiát, mig a kormánypártok a jugoszláv állam és a jugoszláv nemzet egységét hirdetik. A szkupstinába csak olyan párt kerülhet be, amely legalább 50.000 szavazatot kapott. Egymillió szavazó tartózkodott a szavazástól Belgrád, május 6. Edidüg pontos képet a válasz­tások eirecímónyéről rendkívül nehéz alkotni, mert mint ionnereteis, a kormány a választások napjára szigorú tele­fonzárlatot rendelt el és a külföldi lapok Jugo­szláviában tartózkodó tudósítói is csak előze­tes engedéllyel adhattak tudósításokat lapjaik­nak. Az első eredmények a kormánypárt fölényes győ­zelmét vafószimüsiittk. , A szavazatok öspzeeizámLálása raég folyik és a végleges eredmény t bivaifratosam még merni állapí­tották meg. Magánforrásból nyert hírek szerint a szavazások iránt nem mutatkozott valami nagy érdeklő­dés, mert hozzávetőlegesen a választóknak alig 50 százaléka jelent meg az urnáknál. Szlové­niában meg alig 25 százaléka szavazott le a választóknak. Itt ugyanis Korosec hívei tar­tózkodtak a szavazástól. Magánbecslés szerint a 3,829.274 szavazásra jogosult közül mintegy 1,075.000 választó tartózkodott a szavazástól. Szerbiában az óradikálisok nem szavaztak. Hozzávetőleges becslés szerint a kormánypárt 1,609.100, Macsek egyesült ellenzéki listája 900.000, Maximovics pedig 30.000 szavazatot kapott. A kormány listája, tékát többségeit kapott. A kormány előreláthatólag 325—330 mandátu­mot, az ellenzék 30—40 mandátumot kap. Az eillen/zék túlnyomó része a Mae&efc-páirt tábo­rából került ki A horvát pana&ztpárt Horvátor­szágban és Dalmáciában jelentős sikereiket ara­tott. Ószérbiábam azonban az ellenzék mindenütt leit önt. s. Tizenegy kerületben érvénytelen a választás Belgrád, május 6. Az állami választási bizottság ma délben ülést tartott, hogy ellenőrizze a vá­lasztások eredményét. A bizottság tizenegy helyi választást érvénytelennek nyilvánított, mert a szavazás körül zavarok mutatkoznak. E tizenegy kerületben a jövő héten újból választások lesznek. 1 >9 .„VILLA IRIS PEMSIO" 'Tulajdonos: Gschaider Lászlóné szül. Kertay Kató G R A D O. A legnagyszerűbb jódos tengeri strand vezető pensiója. Elsőrangú magyar konyha. Teljes ellátás, 1—2 ágyas szo­bával, percentekkel, fürdéssel, sátor­használattal : Elő- cs utószezonban: 14 nap Kt 690'-. Főszezonban (VÍ/16-VTII/15) 12 nap Ktí 66Ö1­Bövebbet: i. LOYD UTAZÁSI IRODA KOSlCt (Kovács u. 29) hói a pensio előlegéül még külön Kő 60'- lefizetendő. (Csak válaszbélyeges levélre válaszolunk). nem indulhatott tehát külön listával a választá­sokba. A néppárt listáját azzal utasították visz- sza, hogy a jelölteket a jelölési kerület főnöké­nek el kell ismernie, ez pedig e lista jelöltjeivel nem történt meg. Ez a váratlan rendelet egyéb­ként azt is lehetetlenné tette, hogy az ellenzék híres jelöltjei a listákra kerüljenek. A külföldön élő Pribicsevics Szvctozár neve tehát nem díszít­hette az ellenzéki listákat, de Radics István ro­konainak és Kosuticsnak neve sem. E rendelet­Meggyilkolta és ieldarabolta szüleit a jánoshalmi tanyán egy elmeháborodlegény Budapest, május 6. (Budapesti szerk-esztőségünik telefonjelemtése.) Miskolci György 35 esztendős, két­ségtelenül elmeháborodott parasztlegény szombaton déliben a Jánoshalma melletti tanya közelében le­vő szőlőben ásóval hátulról leütötte édesatyját, a 66 esztendős id. Miskolci Györgyöt. > A legény véres tettének elkövetése után az ásóval beszaladt a tanyára, ahol édesanyja tartózkodott. A legény a véres ásóval édesanyjára támadt, aiki rémülten menekült, előle a kis tanya hátulsó szobá­jába. A szobaajtót magára zárta, majd asztallal él- torlaszolta. A földühödt legény azonban nekivetette vállát az ajtónak, azt hamarosan betörte és a kezében levő ásóval ugyanúgy végzett édesany­jával, mint néhány perccel előbb atyjával. A két holttestet azután kivitte a tanya udvarára s ott baltával és késsel apró darabokra vágta. A véres tragédiára vasárnap délben jött rá a gyil­kos öccse, amikor a városból vasárnapra kilátoga­tott szüleihez a tanyára. Ott látta bátyját az udva­ron, amint a véres emibercsontokat rakosgatta. Rémülten rohant a csendőrségire, hogy jelentést te­gyen az esetről. A csendőrök hamarosan kijöttek a tanyára, s letartóztatták a gyilkos legényt. TÍj. Mis­kolci György annyira dühbe gurult., hogy toporzókolni kezdett, úgyhogy a csendőrök csak kényszer-zubbonnyal tudták ártalmatlanná tenni. Kihallgatása során a gyilkos legény egykedvCar? osak annyit mondott: — Meg akartam próbálni, le tudom-e ütni apámat. A gyilkos fiatalember huszonegy éves korában elmebajban megbetegedett, de csöndes viselkedése miatt nem helyezték el elmegyógyintézetben, hanem odahaza tartották. Az elmeháborodott gyilkost egyelőre beszállították az államügyészség fogházá­ba. ipsr Koüismióhoi fsö'öSi ipsr -esz a drogéria-ipar Prága, május 6. A kereskedelmi minisz­térium törvényjavaslatot készített, mely a drogéria-ipart a koncesszióhoz kötött iparágak közzé sorolja. A törvényjavaslat a kereske­delmi kamarák központjának napirendjén szerepel. A kérdéshez a droguisták testüle­téi is hozzászóltak és abbeli kívánságuknak adtak kifejezést, hogy a kereskedelmi kor­mány változtassa meg a törvényjavaslat né­hány főbb pontját. A kereskedelmi minisz­térium a droguisták kérésé1 '•nlé'-rmöon imm teljesíti s jegyzékbe íogia ■ A ra­kat, melyeket a drogériák a jövőben szaba­don árusíthatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom