Prágai Magyar Hirlap, 1935. május (14. évfolyam, 101-125 / 3653-3677. szám)

1935-05-09 / 107. (3659.) szám

1935 májas 9, csütörtök. sáról és aktivizmusáról, amelyet a M. U. cikkírója példaképen állít a magyarok elé, ,— arról, azt hiszem, felesleges beszélni. Egyébként, ha már az ellentmondásoknál tartunk, arról is meg kell emlékeznünk, hogy a M. U. cikkeinkre adott „válaszai” burkoltan minduntalan alaptalan célzásokat tartalmaznak egyes munkatársaink „követ­kezetlenségeire”, „mentalitás változtatásai­ra”. Istenem, mi alapos bizonyítással föl tudnánk sorolni némi következetlenséget és megváltozást, s olyanokat, amelyekre az sem mondható, hogy a körülmények okoz­ták. Például: a Magyar Újság rövid életé­ben is számtalan következetlenség van már. A lap két év előtti programcikkeiben hány­szor szögezte le, hogy „mi ellenzékiek va- gyünk s azok is maradunk.” A május 3-iki vezércikk pedig a kormánypártok támoga­tására szólítja fel a magyarságot. Különös ellenzékiség az, amely a csehszlovák kor­mánypártok támogatására biztat. — Jól tudjuk, hogy a május 3-iki cikk megírását nagy lelki tusa előzte meg, egy kis elbúj dosás is, de a felsőbb hatalmak előtt (vájjon kik azok?) meghódolt a lap szerkesztősége. Jól tudjuk, hogy a szerkesztőségben két vé­lemény harcol, az egyik a feltétlenül és erő­szakosan kormánytámogató, a másik szin­tén az, de óvatosságot ajánl. Még a lap kör­nyezetében sem tudják, opportunus-e a kor­mánytámogatást ajánlani a mai helyzetben, s igy keletkezett a furcsa bizonytalanság, a „dilemma az urnák előtt”. Nem lehet jó és biztos dolog, amely annyi bizonytalan­sággal és kétellyel van egybekötve, mint a Magyar Újság kormánytámogatási pro­gramja. S mi lenne, ha a „köpenyegforgatás” el­lenünk felhozott alaptalan vádjaira felelve még messzebb mennénk a múltban? Ha le­közölnénk azokat a cikkeket, amelyeket a Magyar Újság mai kormánytámogatói, Hodzsa-rajongói az 1929-es választási kam­pány alatt írtak a P. M. H.-ban? Ha csokor­ba fűzve prezentálnék e cikkeket a szloven- Szkói magyar választóknak. Soha a magyar ellenzéki pártokat nem védelmezték heve­sebben és elszántabban, mint ezek a cikkek. Soha nem mondtak keményebbet Hodzsa politikájáról és egyáltalán a kormánypoli­tikáról, mint Dzurányi László 1929 október 16-án „Az agrárpárt erkölcsi bizonyítvá­nya” cimü cikkében. A múltban és a jövő­ben megbélyegez ez a cikk mindenkit, aki valaha a kormánypártok támogatására ve­temednék. Vagy a fulmináns tiráda, amit Dzurányi László Hlinka ellen irt, amikor szó volt róla, hogy a szlovák néppárt kor­mánytámogató lesz? A hires Quo vadis Domine? — Mint a vijjogó saskeselyü csa­pott le azokra, akik utakat keresnek a kor­mány felé. És cikket irt a „Kettes lista igaz­sága” cimen (akkor a magyarság egyesült pártjainak listája a kettes számot kapta), amelyben a legszebb szavakkal esküszik föl a magyar ellenzéki politikára. Pedig akkor ugyanaz volt a magyar politika, mint most, sőt a hang, ami e cikkekből kicseng, sok- j kai intranzigensebb, mint a P. M. H. mai j hangja. Pálfordulás? Mentalitásváltoztatás? A Magyar Újság munkatársai beszélnek ilye­nekről ? * S mi mindenre válaszolhatnánk még! Pél­dául a vádra, hogy „félmondatok idézésével”, „kiragadott félmondatok kiforgatásával” harcolunk. A Magyar Újság vádol ezzel, a Magyar Újság, mely külön rovat­ban foglalkozik hónapok óta mindennap kiragadott félmondatok idézésével és igy igyekszik diszkreditálni a P. M. H. „ní­vóját”. Hányszor tette a Magyar Újság, hogy olyan cikkből, amely alapjában véve kritikus szemmel foglalkozott a hitleriz- mussal, kiragadott egy félmondatot s belőle bőszen a fejünkre olvasta a náciságot. Hányszor tette ezt az, aki valamikor exta- tikusan rajongó riportokban számolt be a fasizmusról Rómából, ahová az ellenzéki pártok tanulmányútra küldték! Évekig nem [válaszoltunk e tiiszurás - politikára, mert nem akartunk személyeskedni. Éppúgy, mint a „nivó”-vádakra sem válaszoltunk, pedig ezen a téren egész kis gyűjteményünk ,van, amivel valóban „elképesztő expressz- dátumot állíthatnánk a köldöknéző vak re­ménykedés kalendáriumába”, mint a Ma­gyar Újság egyik dübörgő vezércikke an­nakidején oly szépen irta. Nem válaszoltunk. Mert elvekkel elvekért óhajtunk harcolni, nem személyeskedni. 5 bármennyire tombol az elkeseredett szi­dalmazás, káromkodás, becsmérlés és gya- aa'sitgatás pergőtüze, mi erről a higgadt írtról le nem térünk. A „pimaszkodásos” folfricskáző” tónust rábízzuk ellenfeleinkre. Komiss Gyulát választották a jubiláló Pázmány-egyetem rektorává Nyugalomba vonul a budapesti egyetem bt világhírű orvosprofesszora Budapest, május 8. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelentése.) Most ünnepli a budapesti Pázmány Péter-tudoanányegyetem fönnállásának háromszáz esztendős jubileu­mát. A jubileumot nagyobb ünnepségek ke­retében fogják megülni. A jubiláns ünnep­ségekre való tekintettel a budapesti Páz- mány-tudományegyetem ezévben szokatlanul korán, már most megválasztotta jövöévi rek­torát Komiss Gyula személyében. „Az Est” úgy értesült, hogy az idei egyete­mi tanév befejeztével nyugalomba vonul a budapesti egyetem öt kiváló orvosprofesszora: báró Korányi Sándor, Kenyeres Balázs, Grosz Emil, SehaflTer Károly és Téth István. A nyugalombavonuló professzorok valameny- nyien betöltötték már a korhatárt, elérték hetvenedik életévüket és kitöltötték már szolgálati idejüket MŰSORON KÍVÜL írja: MARAI SÁNDOR Naptárcsere Az apró rovatok szűzi fehérek még, valódi „fehér lap” a naptár, s nem láttam semmi akadályát, hogy minden egyes rovatát nemes, előkelő, értelmes és hasznos cselekedetekkel Írjam majd tele- Semmi nehézsége annak, hogy elkövetkező április 7-ére valamilyen jó dolgot vegyek előjegyzésbe, például ezt: „jó­nak lenni”,, vagy augusztus 8-ára: „megbo­csátani”, vagy szeptember közepére: „boldog­nak lenni”. Ilyesiféle előjegyzésekkel telizhet­ném naptáramat a folyó üzleti évire, mert más­féle dolgom, üzletem amúgy sem akad. A nap­tárt valószínűleg csak kétségbeesésből tartom kezemüigyébem s használom, mintha a társa­dalom hasznos tagja lennék, a nagy szerkezet egyik apró kereke, valaki, akinek lelkiisme­retes tevékenységétől függ egy és más, aki­nek dolga van, eőt feladata, melyet nem vé­gezhet el helyette eenkii. Legtöbben ilyen tév­eszme jóvoltából élünk. Ez az élei Bámultam az előjegyzési naptárt és csodálkoztam. Nincs üzletem, iparvállalatom, nincsenek társadal­mi kötelezettségeim. Váltóimat nem kell nyilvántartanom”, mert azok — nyilván — idejében jelentkeznek majd maguktól. Miért hát a naptár, ez a „rend”, ez a görcsös és il­ledelmes előrelátás a vaksötétben, ragaszko­dás az ismeretlen ruhrikázásához, ez az előre- fegyelmezéee annak a zűrzavaros -és ernyed ét­ién semm it evésnek és kristálytiszta, világos értelmetlenségnek, ami az élet. Csakugyan, mi lesz február 24-én? Péntek lesz és Má­tyás napja. A nap kél és a hold nyugszik. Mit Írjak ide? Kétség és iszonyat fog el, ahogy a naptár fehér mezőnyét nézem, s laza irányt szeretnék szabni az életnek, öntudato­san és szerényen. Nem tudóim, mi lesz? — de talán, ha meg­nézem, mi volt?... A történelem összegezés és következtetés, azonos körülmények ismét­lődő következményeinek valósainüségszámitá- sa. Nem tartozik a megbízható tudományágak közé. Inkább mulatságból lapozom fel a múl­tat. Ilyen kotr mindig megdöbbent, milyen lá­zas elfoglaltsággal, eszeveszett sürgés-íorgás- sal telítve múlt el az idő, amelyről közben nemritkán azt hittem, hogy áll, mintegy hely­ben hömpölyög megunt partjai között. Már a phönioiaiaknak mennyi dolguk volt... Nekem is sok dolgom volt, életem lezajlott történelmi szakában, a múlt évben. Tétova ujjakkal la­pozom a múlt emlékkönyvét, a döglött elő­jegyzési naplót, s ilyen bejegyzéseket találok: „Január 8- Találkozás Bodnárral”. Ki lehet ez és mit akart? Hová tűnt el, az év förgetegé­ben? Valószínűleg átutazott és „sürgősen” be­szélni óhajtott velem, telefonált és — hivatko­zással a bizalomra, melyet írásaim kiváltottak belőle — találkozót kért. Lapozom a naptárt, de nem lelem később nevét. Lehet, hogy uj ágyutipust talált fel s megkért, adjam el ta­lálmányát a honvédelmi minisztériumnak; ilyen de volt már. De lehet, hogy egyszerűb­ben és szerényebben, csak a világot akarta megváltani, s e célból kérte közreműködése­met. Úgy tetszik, a terv nem sikerült; akár­hol ütöm fel a naptárt, nem találkozom ké­sőbb Bodnár nevével. Talán csalódott ben­nem ... Nem emlékszem reá, de ezúton üze­nem néki, hogy tartson ki, ne csüggedjen, e nagy dolgokban számíthat reám. Május 21.-ről ezt olvasom: „Délután felkeresni F.-et. Fon­tos!” A ,rfontos“-t kétszer aláhúztam, tintával. Istenem, mennyire nem vélt fontos! Valószí­nűleg a följegyzés pillanatában is sejtettem már, hogy nem fontos, nem is szükséges, ezért biztattam magam felkiáltójelekkel és vastag aláhúzással. Sűrűn egymás mellett ilyen, ro­vások: „Z., 5 felé teleién” — „Lajos írjon M.- nek”, — „Miéinek szafbadjegy”. A miult kerep­lőjét hallgatom, s ordít az együgyiü tanulság, milyen keveset mulasztottam volna, ha Z. te­lefonját nem várom be, ha Lajos nem írja meg a levelet, s Mici is nyugodtan otthon marad­hatott volna. Ha visszanézek, csüggedek fog el, mennyi dolgom volt, mennyi teflefón, levél és találkozás, este és reggel, vacsorák és uta­zások, magyarázkodások előre és u/tólag, s mindez, ami oly „fontos”, „sürgős”, halasztha­tatlan, órához, sőt néha peréhez kötött csele­kedetnek számított, most, néhány hónapos távlatból Ítélve, bizvást el is maradhatott vol­na. S ami „fontos” csakugyan történt, annak nem találom nyomát az előjegyzési napló­ban ... Az csak úgy történt mellékesen­Valószínűleg igy lesz jövőre is. Csütörtökön majd elmegyek és megbeszéljük, februárban hozzákezdek, áprilisban teileifonálni fog Faze­kas ur, hogy itt van, ideje kimért, sürgősem találkozni óhajt velem, miért itt a pállanád, visszahozhatatlanul, amikor meg kell beszél­ni. Majd megbeszéljük ... Ahogy a telesürgő- södöftt, -regi naptárt leltárba veszem, s az uj, titokzatosan üres naptár várakozás teljes olda­lait forgatom, elégedetten érzem, hogy szemé­lyes felelősségem az élet cselekményében el­enyészően csekély. Ami történt, az nagyobb részben el is maradhatott volna, s ami követ­kezik, ezt éppen olyan izgatottan, loholva, ha­darva, boldogan, sértődötten, felháborodva, szívósan és mellékesen intézem majd el, ab­ban a meggyőződésben, hogy „halaszthatatla­nul” ott kell lennem pénteken, Mátyás napján, meg kell Írnom, ki kell jelentenem, le kell tagadnom, s ezenfelül fel fogok esküdni és le fogok mondani. Nem olyan nehéz az egész, csak rendet kell tartani közben. Ebből a cél­ból kitűnő szolgálatokat tehet az ellőjegyzési naptár. Eldobom hált a régit, s helyére állítom az újat, félig-dőlt helyzetiben, ahogy komoly üz­letembereknél láttam, az asztal sarkában ál­lítva fel, kezemügyében. Toll, tinta, papír, te­lefon, bútorok, minden a helyén van. A vi­lágban is helyén van minden, előirásszenien: most telet tr a naptár, tehát hó borítja a vi­lágot, április végére ellenben nyugodtan elő­jegyzésibe vehetjük: „Reggel rügyezés. Fon­tos!” Rajongok a rendért. Egyelőre elfogulat­lanul, különösebb kötelezettség és különösebb becsvágy nélkül készülök a jövőre. Szándé­kaim a legtisztábbak. Hajlandó vagyok min­denkivel békében élni s megbocsátani a vi­lágmindenségnek, B kivételével. Nem, B-nek, a disznónak, nem bocsáthatók meg. Fel is irom mingyárt, hogy kedden fel kéM. hivni, ti­zedikén, Vilmos napján. Fontos. — Az eltévedt őz története. Pozsonyi szer­kesztőségünk jelenti: Néhány nappal ezelőtt megirta a P. M. H., hogy dr. Mayer pozsonyi ügyvéd kertjében eltévedt őzet találtak. Az új­sághírek alapján rövidesen jelentkezett az őz tu­lajdonosa, Bleyleben Eleonóra, aki az Bleonora- hofban lévő kertjében őzcsaládot tartott te­nyésztés céljából. A napokban éjnek idején ku­tyák hatoltak be a kertbe, az őzbakkot szét­tépték, az egyik őzanyát súlyosan megsebesí­tették, két őzanya pedig a kutyák elől elme­nekült. Ezek közül az egyiket elfogták, a má­sik pedig menekülés közben áttörte magát dr. Mayer kertjének kerítésén s a kertben össze­esett. Az ügyvéd családja ápolás alá vette a szegény őzet, amelyet a kerítés drótjai megse­besítettek, míg azután most az előkelő tulajdo­nosnő boldogan hazavitte a megtalált őzikéit. j Páratlan sikere volt a beregszászi Rákóczi-ünnepélynek Beregszász, május 8. (Saját tudósítónk* tói.) A Kárpátaljai Magyar Kulturegyesüleí beregszászi szervezete vasárnap este ren- dezte meg nagyszabású Rákóczi-emlékünn^ pélyét a volt vármegyeháza tükörtermében* Az ünnepélynek olyan óriási, bombaszerif sikere volt, hogy Beregszászon szinte pék dátlan eseményszámba megy. Az egész város magyarsága a nagyfejedeleni emlékének és a nagysikerű ünnepélynek ha- tása alatt áll és általános a vélemény, hogy ilyen még nem volt Beregszászon. Nemcsak a helybeli, hanem a vidék, a tiszamenti ma- gyár falvak magyarsága is feltűnően nagy számban volt képviselve, úgyhogy aki nem érkezett meg idejében, vagy már nem kapott jegyet, alig is tudott beférni a hatalmas, túl­zsúfolt terembe. Az ünnepély műsora három részből állt. Az első részben a beregszászi református férfi-énekkar „Rákóczi kesergője” és „Ba­logh Ádám nótája” cimü kuruc dalokat éne­kelte, Zsurky József nagypaládi református lelkész megkapó előadással szavalta el Kis- pál János „Rákóczi” cimü költeményét, Pol­gár Gézáné Liszt XIV. rapszódiáját ját­szotta zongorán művészi interpretációvaL Az első rész kiemelkedő száma volt Ortu- tay Jenő görög katolikus főesperes, Bereg­szász város fobirájának ünnepi beszéde. A kiváló szónok a nagy történelmi évforduló jelentőségét méltatta mély tudással és ma­gasztos magyar érzéssel, nagy hatást keltve, A műsor másodi'k részében a Kulturegye- sület kvintettje Polgár Géza zenetanár ve­zetésével „Lavotta szerelme”, „Tyukody pajtás” és „Csínom Palkó” cimü darabokat adta elő. A kvintett tagjai: Frankéi Vera* Polgár Gézáné, Feuer Antal, Németh Jó­zsef, akik mind igen tehetséges és képzett zenészek. A beregszászi református vegyes­kar „Hej, Rákóczi, Bercsényi..cimü dalt énekelte nagy sikerrel. Az est egyik legkiemelkedőbb száma volt a „Bujdosók” cimü egy fhlvonásos színmű. Szerzője Bellyei (Zapf) László, ' akinek egy színdarabját már a kárpátaljai ' magyar színtársulat is előadta és akinek egyik művészi novelláját a Magyar Minerva közli most. A színmű 1715-ben — abban az időpontban, mikor a kuruc bujdosók meg­tudják, hogy a magyar országgyűlés haza­árulóknak nyilvánította őket. Mikor a darab egyik legfeszültebb jele­netében a megtévesztésig hűen maszkíro­zott Rákóczi megjelent a színpadon, a kö­zönség tomboló tapsorkánnal fogadta és percekig ünnepelte. A darabnak átütő sikere volt. A nézők lel­kesedtek és sírtak. A szereplők közül szép művészi teljesítményt adtak Törő Elemér, Mackuk Mihály, Abkarovics Sándor, Új­helyi Ákos, Baternay Béla és Lakatos Pál. A közönség melegen ünnepelte a darab szerzőjét is. A műsor harmadik részében rendkívül bő hangterjedelemmel és kiváló képzettséggel Balogh Sándor szernyei igazgató-tanitó „Rákóczi megtérése” cimü dalt énekelte. Az ünnepély utolsó és legsikerültebb száma „II. Rákóczi Ferenc” cimü melodramatikus költemény volt. Magyar költők müveinek alapján összeállította, rendezte és a díszlete­ket festette Polgáry Miklós gimnáziumi ta­nár. Szavalták: Kaszab Judit, Dabóczy Irma, Ádler Olga és különösen nagy siker- ; rel és előadómüvészettel Fazekas Gábor. Fóry József nagyberegi igazgató-tanitó szó­lót énekelt, Frankéi Vera hegedűszólót ját­szott és Almássy Menyhért tárogatózott. A zenekiséretet Polgár Géza, Németh József, Pálfi László és Schenkner Margit látták el. Közreműködött a beregszászi római katoli­kus női énekkar Jakner Endre vezetésével, a beregszászi református férfikar és a Kul- turegyesület énekkara Várady Barna ve­zetésével. A melodráma Rákóczi életét mutatta be szavalatokban, ének- és zeneszámokban és művészien összeállított, filmszerű pon­tossággal egymásután pergő tiz életkép­ben, mely utóbbiaknak leírhatatlan hatá- 1 suk volt a közönségre. Minden egyes élőkép után szűnni nem akaró | tapsvihar zúgott fel és mikor az utolsó élő-. , kép a fejedelem halála után Rákóczi szelle­mének halhatatlanságát mutatta be, a kö- , zönség felállt és mintha senki nem akart volna hazamenni, hosszan és melegen ün­nepelte a nagysikerű emlékünnepélyt és an- nak főrendezőjét, Polgáry Miklóst. A m*H I lég ünneplésből kijutott Zagf Lá&zlónqk J* % 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom