Prágai Magyar Hirlap, 1935. május (14. évfolyam, 101-125 / 3653-3677. szám)

1935-05-28 / 123. (3675.) szám

1935 május 28, kedd. TO«<M-MAG*fcAR.HÍWiA]? 5 riilREK^;. VÍZUMOT (magyart, románt, lengyelt, bol­gárt) igen t. előfUetőinknek és olvasóink­nak gyorsan és megbízhatóan megszerei pozsonyi kiadóhivatalunk: Bratislava, Lő- rinckapu-ucca 17. IL (Central Passage). Ilyen útlevelek meghosszabbítását is vállal­jak. A többi országba szóló vízumot és meghosszabbítást prágai kiadóhivatalunk eszközli: Praha, II. Panská ul. 12. (II. A magyar földművelésügyi miniszter kitün­tetése. Budapestről jelentik: Magyarország kor­mányzója a magyar miniszterelnök előterjeszté­sére pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr. Darányi Kálmán földművelésügyi miniszternők a Magyar Vöröskereszt Egylet újjászervezése körül szer­zett érdemei elismeréséül a magyar vöröskereszt érdemcsillagát adományozta. — Gyászmise Varsóban a világháború ma­gyar halottaiért. Hétfőn délelőtt a varsói Szent Jácint templomban a háborúban elesett magyar hősölk lelki üdvéért s azok emlékére gyászisten­tiszteletet tartottak. — Hidvéghy Károly S. J. befejező előadása a keresztényszocialista központban. Pozsonyból jelentik: Hidvéghy Károly jezsuita atya május 31-én, pénteken este 7 órakor tartja befejező előadását a Rerum Novarumról a pozsonyi ke­resztényszocialista központban (Ventur-u. 9). Belépés ingyenes. — Turchányi Egon kinevezése. Érsek újvári tudósítónk jelenti: Turchányi Egont, a magyar parlament volt pap-képviselőjét az esztergomi bi- boros-hercegprimás a budavári koronázó Má­tyás-templom plébániájára a 80 esztendős Ne­mes püspök mellé segédlelkésznek nevezte ki. Turchányi Egon érsekujvári származású, fia dr. Turchányi László nyug. járási főorvosnak s test- véröccse dr. Turchányi Imre szenátornak. — A pozsonyi magyar királyi konzulátus közli, hogy május 30-án, Áldozó-csütörtökön, hivatalos órákat nem tart. — Válságossá fordult a nagybeteg Arz tá­bornok állapota. Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Arz Arthur báró, tábornok, a világháború híres magyar hadvezére, három hét óta betegen fekszik a budapesti helyőrségi kór­házban. Arz tábornok állapota vasárnap igen válságosra fordult. Az orvosok szerint agyvér­zés lépett föl. — A világ legnagyobb személyautóját kapja ajándékul az angol király. Londonból jelentik: V. György király ezüstjubileuma alkalmából az‘ angol Daimler gépkocsigyár elkészítette az ural­kodó számára a világ legnagyobb magánkocsi­ját. A sötétbarna zománcozásu, díszes rézveretü kocsitest hosszúsága öt és fél méter, magassága másfél méter, szélessége 1.65 méter, tizenkéthen- geres gépe 49 lóerőt fejleszt, belsejében a király kedvenc állóórája mellett sebességjelző'készüléket is szereltek fel, miután az uralkodó mindig sze­reti tudni, milyen gyorsan halad kocsija. — Pilcíaíőhadnaggyá nevezték ki Albrecht főherceget. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A magyar honvédelmi miniszter Al­brecht főherceget pilótafőhadnaggyá nevezte ki. Albrecht főhercegnek saját repülőgépe van, amellyel most akar Európában körrepülést vé­gezni. — A pozsonyi keresztény szocialisták mária- völgyi zarándoklata. Pozsonyból jelentik: A po­zsonyi keresztényszocialisták junius 2-án, vasár­nap rendezik hagyományos máriavölgyi zarán­doklatukat. A zarándoklatot Gregorovits Lipót jókai plébános vezeti. Máriavölgyben nagymisét mond dr. Koperniczky Ferenc pozsonyi prépost. Indulás reggel 5 órakor a Kapucinus templom­ból. A szombaton érkezők, számára éjjeli szállás­ról gondoskodott a rendezőség. Kedvezményes ; autóbuszjegyek Schürger Mátyás szakszervezeti I titkárnál (Ventur-u. 9) kaphatók. — Kormánybiztos Komáromban? Komáromi | tudósítónk jelenti: Többizben közöltük, hogy Komárom város pénzügyi gazdálkodását orszá­gos hivatali kiküldöttek vizsgálják felül. A bi­zottságnak feladata, hogy az anyagi zavarok út­vesztőjében s az alapok elköltésének „rendsze­réiben tiszta helyzetet teremtsen. Kiderült, hogy a gázgyárra alaposan ráfizetett a város, most pedig a városi központi műhely s a kertészet el­számolásait vizsgálják felül, hogy kiderítsék, mennyi deficitet okoztak a mühelyi kiadások s a túlzott napibérek. A negyven-negyvenöt ko­ronás napibérek szintén elősegítették, hogy a vá­ros anyagi romlás felé haladjon. A vizsgáló bi­zottság most a város gazdálkodási módszere el­len beadott fellebbezések visszavonását kéri, a fellebbezők egy része viszont azon az álláspon­ton van, hogy az országos hivatal soronkivül intézze el a fellebbezéseket. Nagy gondot okoz a behajthatatlan adómilliók és lakbérek ügye is. Most már egyre nyíltabban rebesgetik a kor­mánybiztos jöttét, akik uj helyaetet teremtene a városházám. Fejedelmi pompával fogadták Göringet Bulgáriában A kommunisták tüntettek ellene — Az elutazás Budapestről Budapest, május 27. (Budapesti szerkesztősé- j günk telefonjelentése.) Göring porosz minisz- i terelnök kíséretével vasárnap 11 órakor a má­tyásföldi repülőtérről Szófiába repült. A repü­lőtéren búcsúztatásánál megjelent Gömbös Gyu­la miniszterelnök képviseletében Bárczy állam­titkár, Mackensen német követ s báró Förstner külügyminisztériumi titkár. Bárczy államtitkár Göring feleségének rózsacsokrot nyújtott át. Göring meleg szavakkal köszönte meg a buda­pesti kellemes napokat. Szófiában Szófia, május 27. Göring porosz miniszterel­nök kíséretével vasárnap délután Szófiába ér­kezett. A három repülőgépen utazó társaságot a határon egy bolgár repülőraj, a repülőtéren a közlekedésügyi miniszter és Szófia polgár- mestere fogadta. Göring miniszterelnök a repü­lőtérről egyenesen a királyi palotába hajtatott s aláírta a vendégkönyvet. Ma délelőtt a szófiai német követségen Göring villásreggelit adott,! amelyen az egész bolgár kormány megjelent, j Göring miniszterelnök kíséretével kedden uta­zik tovább Rsguza felé. A német követ Göring és felesége tiszteletére ma fogadóestét rendez, amelyen a bolgár ki­rály fivére s a miniszterelnökkel az élén az egész bolgár kormány megjelenik. A király fi­vére ez alkalommal a Sándor-rend nagykereszt­jét nyújtja át Göringnek. A bolgár király Gö­ring miniszterelnök kíséretének csaknem vala- menyi tagját különféle rendjelekkel tüntette ki. Budapest, május 27. A Reggeli Újság érte­sülése szerint Göring intézkedett, hogy junius 25-re s a következő napokra ugyanazt a lak­osztályt tartsák fenn Budapesten a Palatinus- szállóban, amelyben most lakott. Az a szándé­ka, hogy balkáni útjáról visszautaztában ismét néhány napot tölt Budapesten. Gsiz Jód Bróm fOrdő Ajánlva: -relmesiesedes, ide , mirigy, csont, börbajoknál, golyva, hüdések, tabcs es az anyagcserezavarok egyéb bajainál. Olcsó pausá' kúrák: elöidényben; 21 napra az összköltség Ke 1.100*— 2S napra az összköltség Kő 1.420*— Állami gyermekszanatórium. - Ismertetőt küld a Fürdöigazgatóság, Ciz kúp ele Királyi audiencia Szófia, május 27. Göring porosz miniszter­elnököt hétfőn Boris király audiencián fogadta. A kommunisták a város centrumában tünte­tést rendeztek Göring ellen. A rendőrség eré­lyesen közbelépett s több riasztó lövést adott le. A tüntetőket szétkergették, nyolc embert letartóztattak. Áradást okozott Kassán a felhőszakadás Negyvenhét ház víz alatt Kassa, május 27. Vasárnapra virradó éjjel hatalmas vihar és felhőszakadás vonult keresz­tül Kassa felett, amely elárasztotta az uccákaí és tereket. Negyvenhét házba és pincelakásba behatolt a víz, tönkretette a berendezéseket, műhelyeket. Az egyik házban egy 26 méter hosszú betonkeritést ragadott el a vizát. Horváth J. vasutas házában a vasutas magá­nyosan lévő édesanyja elájult és majdnem bele­fulladt a vizárba. Egy szomszédos vasutas men­tette meg veszélyes helyzetéből az öreg­asszonyt. A város északi részében a Csermely-patak kiáradt és elárasztotta az országutat, valamint a szán­tóföldeket. Több ház pincéjébe is behatolt itt a víz és a tűzoltóságnak kelett kivonulni, hogy kiszivattyúzza a vizet. Bárcza és Opácka között hatalmas tó képződött több kilométer kiterjedésű területen. Az áradásokozta károkat még nem állapították meg, de kétségtelen, hogy a pusztulás mérve igen nagy. A meteorológiai állomások jelentése szerint átlagban 29 millixnéternyi eső zuhant alá, egyes lakásokban 77 centiméter magasan ál­lott a víz. Mimukban leple meg lakókat árvíz Kassa, május 27. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) A vasárnap éjszakai felhő- szakadás pusztításairól kassai szerkesztőségünk a következő részleteket jelenti: Először a Dió-uccából jelentették a tűzoltó­ságnak, hogy az éjjeli felhőszakadás alámosta a iakások pincéit és több helyen be is hatolt a víz a lakásokba. Majd az Eperjesi-utról jött a vészjelentés, hogy több pincelakásba behatolt a víz és elöntéssel fenyegeti a lakásokat. Ké­sőbb a Szepsi-körut, Kinizsi-ucca, Pogány-uc- ca, Major-ucca, István-ucca, Luzsénszky Pál- ucca, Szerecsen-ucca, Csillag-ucca, József-uc- ca, Tátra-ucca, Kölcsey-ucca, Kárpát-ucca, Eder-ucca és Nádor-ucca lakóitól futottak be vészhirek a tűzoltósághoz. A lakókat éjszakai álmukban érte az árvíz s csak a leghiányosabb öltözékben menekül­tek a magasabban fekvő helyekre, emeletekre, pad­lásokra és háztetőkre. Némely helyen másfél méternyire állottak a házak a víz alatt. A tűzoltóság azonnal teljes apparátussal kivo­nult a veszélyeztetett helyekre, kimentette a veszélyben lévő lakosságot, majd hatalmas szi­vattyúkkal levezette az árt. Az eddigi megálla­pítás szerint 47 házba hatolt be a víz, vala­mennyit erősen megrongálta s több ház össze is dőlt. A kárt még nem sikerült pontosan megállapí­tani. Igtaubvm pánikot okozott a ielhósz&kaáás I g 1 a u, május 27. Vasárnap délután Iglau fölött is hatalmas zivatar vonult át és több uccát elárasztott a felhőszakadás. A viz behatolt a pin­cékbe és az alacsonyabban fekvő lakásokba és a város környékén több hidat elragadott az áradat, elpusztította az úttestet és elzárta a városi csa­tornákat. A városban valóságos pánikot okozott a hirtelen özönvíz. Négy tűzoltóság jelent meg a helyszínén hat szivattyúval, hogy elhárítsa az áradás veszedelmeit. A hatalmas eső öt óra hosszat tartott. Házakat sodort el a felhőszakadás Németországban Berlin, május 27. Az Eulengebirgeben szombaton este borzalmas vihar és felhőszakadás dühöngött. Az órákig tartó sürü záporeső követ­keztében méter magas hullámok hömpölyögtek alá a hegyekből. A víztömegek benyomták a há­zak falait, úgyhogy legtöbbjét beomlás veszélye fenyegeti. Igen r 1 istállót és pajtát elragadott a vizára­t és a háziállatok nagyrészc elpusztult a hul­lámokban. A telefonvezeték póznáit kitépte a vizár és a vezeték mindenütt elpusztult. Csodának tekint­hető, hogy emberélet nem esett áldozatul a ka­tasztrofális vizáradatnak. A községek lakosai az emeleteikre menekültek, sokan pedig, akiket a szabadban talált az áradat, a fákra másztak fel. Az elpusztult falvak lakossága igen ngy kárt szenvedett. Négy embert sülteit agyon a villám Lengyelországban Varsó, május 27. A kielcei kerületben, amelyben néhány napal ezelőtt súlyos forgószél és jégeső pusztított, tegnap ismét hatalmas ziva­tar dühöngött. A vihar igen sok házat és kazlat fölgyujtott és négy embert agyonsujtott. Beleütközött a dévényi várba és összetört Kolárik vitorlázó repülőgépe Pozsony, május 27. (Pozsonyi szerkesztősé­günk telefonjele'ntése.) Kolárik János pilóta tegnap délután a dévényi vár közelében gya­korlatozott motor nélküli, vitorlázó repülőgé­pén. Az első sikeres repülés után Kolárik még egyszer leereszkedett gépén, közben a repülő­gép egyik szárnya beakadt a dévényi vár pe­remébe s a szárny letörött. Szerencsére a piló­tának ügyesen sikerült még földet érnie, s csak könnyebb sebesüléseket szenvedett. A néző- közönség körében természetesen nagy izgalmat keltett a baleset. Szakértők szerint ez a terep egyáltalán nem alkalmas ilyennemü mutatvá­nyok gyakorlására, ezért a jövőben a dévényi vár közelében nem is fognak gyakorlatozni. Az erősen megrongált gépet beszállították a vajnori repülőtér hangárjába. — Eljegyzés. Sterlinger Olga (Besztercebá­nya) és Spóner Lipót (Kassa) jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.) — Az ároknak vezette az autót — öt ember megsebesült. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Súlyos autószerencsétlenség történt Grinád közelében. Merz János 24 éves rádió- gynök autóját Grinád közelében az ároknak ve­zette. Az autóban ült Moravec János 39 éves kereskedő, ennek 35 éves felesége és még két másik utas. Merz és Moravec súlyos sérüléseket szenvedett, a többi utas könnyebben sebesült. Valamennyit beszállították a pozsonyi kórházba. — Halálozások. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Id. Nitmann Ignác pozsonyi kávéháztulajdonos 66 éves korában elhunyt, Nitmann régi kávésdinasztia egyik tagja volt. — Dr. Pongrácz Dezsőné, nyug. táblabiró neje 61 éves korában meghalt. Leánya, dr. Rosenauer Ottó miniszteri tanácsos felesége és kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja. — Gázálarc-kiállítás. Londonból jelentik: A bir­minghami angol árumintavásár keretében nem mindennapi kiállítást rendezett az angol ipar. Több gyár kiállította legújabb rendszerű gázálarcait és pedig mind a katonaság, mint a polgári lakosság számára alkalmas mintákat. Az egyik álarc cseké­lyebb gáztartaknu levegőben használható és a tá­madások kezdetén lehetővé teszi, hogy viselője a legközelebbi gázfedezékbe meneküljön. Együk oég olyan gépef állított ki, amely milliőszám állít elő gázálarcokat, Egyik holland cég aziránt érdek­lődött a vásáron, hogy az angol ipar el tudná-e lát­ni Hollandia egész lakosságát a legrövidebb id" alatt gázálarcokkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom