Prágai Magyar Hirlap, 1935. május (14. évfolyam, 101-125 / 3653-3677. szám)

1935-05-22 / 118. (3670.) szám

1935 máfus 22, Mf rHu. TOXGAI-MasAaRH IKL3P S GYILKOL A SZERELEM Agyonszurta imádottja férjét egy Í8 éves szomolányi gazdalegény A férj vasvitíával akart leszámolni a tolakodó szerelmessel és - halálos sérüléseket szenvedeti dHlUElC VÍZUMOT (magyart, románt, lengyelt, bel* gárt) Igen t előfizetőinknek ée olvasóink- nab gyorsan ás megbízhatóan megsseres possonyi kiadóhi ratalnnk: Bratislava, Lő* rinckapn-neea 17* IL (Central Passage). Ilyen ntleTelek meghosssabbitását is Tállal* jak. A többi országba sióló tiramot ós meghosszabbítást prágai kiadóhiTataiunk esiköili: Praha. IL Panská oL 12. ni. Kisantant-olasz „elökonferencia* Olaszországban? Pára, május 22. Az Oeuvre jelentése szerint a kisantant és a balkán- antant arra kérte Mussolinit, hogy a római konferencia előtt újabb előkészítő konferenciát hivjón össze, amelyre a balkán-antant és a kis* antant képviselőit meghívja. Hir szerint a kisantant és a balkán-antant azt követeli, hogy a római konferencián mindenekelőtt a földközi tengeri paktumot fogadják el, amit Mussolini eddig ellenzett. — Matuska Péter köret kitüntetése. — Budapestről jelentik: Horthy Miklós kormány­zó a magyar miniszterelnök előterjesztésére Matuska Péter rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszternek a külügyi szolgálat terén kifejtett eredményes működésének elisme­réséül a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozta. — Gyülekeznek a lakodalmi vendégek a svéd trónörökös esküvőjére. Stockholmiból jelenítik: Ingrid hercegnőnek Eredőije dán trónörökösül kötendő házasságára már javában folynak a svéd fővárosiban az ünnepi előkészületek. Előkelő vendégek érkeznek szinte nap-nap után Európa minden részéiből. Stockholmba érkezett már a svéd trónörökös pár, BertihoM badend őngiróf, Ar- tjuir Oonmiaiugbt herceg, Viktória Hcléne Sdhles- wig-Hoilsteán hercegnő és Lady Patnicáa Ramsay. A vendégeket V. Gneztáv király személyesen üd­vözölte a pályaudvarom. — Szentté avatták Fisher és Moros angol vér­tanukat. Rómáiból jedemtik: XI. Pirns pápa vasárnap délelőtt a Szent Péter-templomiban ünnepélyes kül­sőségek között avatta szentté Fisher és Morus an­gol vértanukat. A főpapság díszes ornétueban je­lent meg az ünnepségen. Többezer angol zarándok érkezett püspökei vezetésével Rómába, hogy részt- vegyen a szenttéavatás ünnepén, ami mintegy öt óra hosszat tartott. A gyönyörűen feldíszített szé­kesegyházba a hívek és érdeklődők tízezrei tódul­tak.. Több, mint 40.000 belépőjegyet osztottak szét. — Budapesti orvos előadása Nagyszombat­ban. Tudósítónk jelenti: A német kulturegyesü- let nagyszombati helyi csoportjának utolsó kul- turestjén dr. Eisler M. József, ismert budapesti ideggyógyász tartott előadást „Meg kell érteni nőt" c.imen. A kitűnő előadó igen szelleme­sen kezelte a kényes témát és az uj Freud-i lé­lektan problémáit érdekes példákkal világította meg. A magasnivóju és élvezetes előadást nagy­számú, előkelő közönség hallgatta végig nagy tetszéssel. i — A városházi panamák miatt nyugdíjba vo­nul a miskolci polgármester. Budapestről jelen­tik: Jelentette a Prágai Magyar Hírlap, hogy a miskolci városházán különféle szabálytalanságok­nak és visszaéléseknek jöttek a nyomára. Annak ellenére, hogy Hodobay polgármester ellen soha semmiféle vád nem merült fel, a belügyminisz­ter abból az álláspontból kiindulva, hogy a fe­lelősség mégis a polgármestert is terheli, felszó­lította Hodobayt, hogy mondjon le állásáról. Preszly Elemér belügyi államtitkár az újságírók­nak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy dr. Hodobay Sándor miskolci polgármestert elked­vetlenítették a városházán történt szabálytalan­ságok és ezért nyugdíjaztatását kérelmezte. Megtalálták Kosicky Gergelynek szülőany­ját* Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Két hét előtt jelentettük, hogy a kassai ligetben egy asszony gyermeket szült és az újszülöttet otthagyva megszökött. A talált fiút Kosicky Ger­gely névre keresztelték meg. A csendőrség hosz- ! szas nyomozás után megállapította, hogy a cse­csemő anyja Kulcsár Mária áji gazdálkodó negyvennégy éves felesége, aki még ma is ágy­ban fekszik a szülés óta. Kulcsár Mária régi is­merőse a rendőrségnek. így már régebben ál­név alatt másnak a pénzét vette fel egy felsö- mecenzéfi pénzintézetben. Amikor behívták bün­tetése letöretése végett, ellopta férjétől, aki akkor biró volt, a községi bélyegzőt s községi bizo­nyítványt állított ki magának, hogy Kulcsár Má­ria meghalt és ezt a bizonyítványt küldte be az ügyészségre. Csalására rájöttek és ezért újabb büntetést mértek ki rá. A csendőrségen art val­lotta, hogy újszülött gyermekét azért tette ki, mert a gyermek törvénytelen viszonyból szár­mazik, másrészt, mert „szégyelte magát44, hogy 44 éves korában még gyermeke van. Kulcsár Máriának egyébként hét élő gyermeke van. Ko­sicky Gergely nevét most anyja után Kulcsár Gergelyre változtatták át Nagyszombat, május 21. {Saját tudósítóink­tól.) A közeli Szomolány községben szomba­ton este megdöbbentő gyilkosság történt. Rohácsek János 18 éves fiatalember, aki régóta udvarolt egy kétgyermekes asszony­nak, agyonszurta annak férjét, Hrdy Sándor 39 éves munkást. A szerencsétlen ember feleségén kivii] két árvát hagyott hátra. Bohácsek János gazdalegény körülbelül egy évvel ezelőtt vetett szemet Hrdy csinos fele­ségére, de az asszony mindannyiszor vissza­utasította a heves és fiatal udvarló közeledé­sét. Többizhem férjének is elmondta, hogy a fiatalember állandóan zaklatja és bár Hrdy Sándor is többizben felelősségre vonta Bahá- cseket, az neon tágított és tovább üldözte az asszonyt szerelmével. Szombaton este azután véres eseményekben robbant ki a remény­telen szerelem. Estefelé Bohácsek ismét Hrdyék lakására ment, mert tudta, hogy a férj munkában van és csak későn fog hazatérni. Ismét szerelmével zaklatta az egyedül ott­hon lévő asszonyt, de az kereken elutasította. Miikor a szép 9zó nem használt, az asszony kinyitotta az ajtót és kiutasította a fiatalembert. Hamarosan ha­zatért Hrdy Sándor is, akinek az asszony föl­indultán mondta el a történteket. Hrdy izgatottan felugrott, otthagyta a vacsoráját és Bohácsek János után indult. Ami ezután történt, azt Bohácsek mondta el a kórházban, ahová súlyos sebesülésével be­szállították. Elmondta, hogy Hrdyval a falu végén találkozott, a munkás vasvillával támadt rá ég rövid szóváltás után mellébe döfte a vasvillát. Azt állítja, hogy ö nem bántotta a gazdát, aki pedig későbben halálos sebesülésekkel vánszorgott be szülei lakására. Innen üzentek aztán feleségéért, hogy azon­nal jöjjön, ha még életben akarja látni férjét. Mire az asszony megérkezett, Hrdy kiszenvedett. Halála előtt elmondta szüleinek, hogy Bohácsek szúrta le őt. Az azonnal értesített csendőrség kezdetben hiába kereste Rohácseket. Már éjfélre járt az idő, mikor Bohácsek súlyosan sérült állapot­ban hazatért szülei lakására. A szomolányi csendőrség jelentést tett a gyilkosságról a nagyszombati parancsnokság­nak ahonnan Zébus főhadnagy érkezett ki a helyszínére, hogy a nyomozást lefolytassa. Bohácseket még otthon kihallgatták, de ő kereken tagadta, hogy bántalmazta volna támadóját és vallomását fenntartotta a nagy- szombati kórházban is, ahol állandó őrizet Tátra-otthon penzió lOOOm magasságban a Magas Tátrában családi üdülő és nyaraló hely, jó házias konyha, háziorvos: Dr. Reichart Dezső alatt ápolják. Vasárnap felkoncolták Hrdy Sándor holt­testét és megállapították, hogy a szerencsét­len embert a nyakán érték a halálos késszurások, amelyek a főütőeret vágták keresztül. Ezenkívül a fején tompa tárgyal is többször fejb ©sújtották. A gyilkosság az egész vidéken óriási meg­döbbenést kelteti, mert a meggyilkoltat min­denki mint szorgalmas munkásembert be­csülte. A budai várban leleplezték Görgey Artúr lovasszobrát Gömbős ifjúkori álmái valósította meg a Görgey-szobor felállításával Budapest, május 21. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Ma délelőtt kegyele - tes ünnepség s történelmi pompa keretében le­plezték le Görgey Artúr lovasszobrát a budai vár bástyáján. Az ünnepségen személyesen je­leni meg Horthy Miklós kormányzó, Gömbös Gyula miniszterelnök vezetésével az egész kor­mány, mindkét ház elnöke és alelnökei, nagyszá­mú katonai és polgári méltóság. A leleplezési ünnepséget Budavár bevételének emlékünnepe alkalmával tartották. A hatalmas bronzba ön­tött lovasszobor Vastagh György szobrászmű­vész alkotása. A szobor a svábhegyi úgynevezett óravilla felé tekint, ahonnan nyolcvanhat év előtt Gör­gey figyelemmel kísérte Budavár ostromát. Ezzel a magyar nemzet teljesen rehabilitálta a hosszú ideig „árulónak" nevezett Görgey tá­bornokot. A kormányzó Vastagh György szob­rászművészt kormányfőtanácsosnak nevezte ki. Budapest, május 21. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Mackensen vezér­Bftgyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserüviz a bélmozgást csakhamar megélénkíti, az emésztőcsatornában összegyűlt salakot kiüriti, a vérkerin­gést szabaddá teszi és a gondolkodó és munkaképességet emeli. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizo­nyult, hogy a Ferenc József viz gyo­morsavas szellemi munkásoknál, neu- raszténiás embereknél és beteges­kedő asszonyoknál is rendkívül jóté­kony hatást fejt ki. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben kapható. Görgey szobra a honvédelmi minisztérium előtt emelkedik, mintegy jelképéül a magyar ka­tona szabadságszeretetének és nemzeti ideáljai­nak. Aminthogy a magyar országház előtti té­ren emelkedő Kossuth- és Andrássy-szobrok a magyar alkotmányosság, a magyar parlamenta­rizmus nagy tradícióira emlékeztetnek. Görgey Artúr szobrát egyébként Gömbös Gyula miniszterelnök a hadsereg és a csend­őrség körében összegyűjtött fillérekből emel­tette. A szobor talpazatán bronz emléktábla hirdeti, hogy a magyar hadsereg és csendőrség kegyele- tes áldozatkészségéből született meg az egyik legnagyobb magyar katonai egyéniség szobra. Érdekes egyébként, hogy Gömbös Gyulának már ifjúkora óta ideálja volt Görgey Artúr. Régi kedves álmát váltotta valóra most a magyar mi­niszterelnök, hogy szobrot emeltetett annak a férfiúnak, akinek egyénisége egész életpályája során vezérlő erővel hatott reá. tábornagy ma délelőtt a német követség palotá­jában fogadta a hadseregéhez egykor beosztott magyar csapatok parancsnokait. A vezértábor­nagyot Szurmay volt honvédelmi miniszter üd­vözölte. Mackensen ezenkívül fogadta a magyar hadsereg nyugállományban levő tisztjeinek kül­döttségét. A vezértábomagy kijelentette, hogy Arz báró vezérezredest meglátogatja a kórház­ban. Madkensennek eredeti terv szerint ma kel­lett volna hazautaznia. Budapesti tartózkodását egy nappal meghosszabbította s valószínűleg szerdán este utazik el. Mackensen vezértábornagy, a Mária Terézia rend nagykeresztese ma délben meglátogatta a beteg báró Arz vezértábomagyot, e rend közép­keresztes vitézét. Mackensen holnap este utazik haza. Göring útja Budapest, májas 21. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Göring porosz mi­niszterelnök és felesége jugoszláviai utazása al­kalmával május 24-én átutazik Budapesten. A porosz miniszterelnök budapesti tartózkodása tisztám magánjellegű. Huszonegyszer pusztított tűz egy hét alatt a dél- szlovenszhói Modorban Komárom, május 22. (Tudósítónk jelentése.) A közeli Madár községben minden tavasszal és nyá­ron sűrűn fordulnak elő gyanús tüzesetek, de ami az utolsó héten történt, az példátlanul áll e község történetében is. Nem kevesebb, mint huszonegy tüzeset volt az elmúlt héten Madarban és az okozott kár meg­haladja a 100.000 koronát. A tűzoltóság minden esetben kivonult és mindent elkövetett, hogy megakadályozza a tűz tovaterje­dését, de legtöbbször nem sok eredménnyel. A viz hiányában ugyanis többször kénytelenek voltak át­virrasztani az éjszakát, amig a tűz önmagától el­hamvadt. A tűzkároknál közvetlen érdekeltek kü­lönösképen nem segítettek a tűzoltók munkájában, sem a vizihordás'ban, sem a lokalizálásban. Ezt a gyanús viselkedést azzal magyarázzák, hogy a biz­tosítótársaságok elvállalták a szalmatetős épületek biztosítását és a tűzkárokat meg is fizetik. A köz­ség lakóinak nagyrésze szigorú vizsgálatot követel az elszaporodott tüzesetek ügyében, mivel vala­mennyi lakosnak résen kell lennie, mikor gyullad ki feje fölött a tető. Csallóközaranyosiban a cigánynegyed, az úgyne­vezett Péró gyulladt ki, amely a csallóközi vasút­vonal mellett fekszik. A tűz gyorsan terjedt és csakhamar tizenkét cigányház égett le. A földhözragadt szegény emberek képtelenek fel­építeni házaikat és ezért felsegélyezésükre gyűjtés indult meg. Hatalmas tűz volt az Illésházához tartozó Szent- péter községben is, itt Fekete János gazda háza gyulladt ki és a lángok gyorsan átterjedtek a szomszéd házakra is. Hat ház égett le as összes melléképületekkel együtt. Az ólakban igen sok baromfi és nagyobb állat ie bemnpusztult. A kár meghaladja a 100.000 koronát. — Dr. Szegő Károly pozsonyi ügyvéd ünnep­lése. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: A Ru- dervenein pozsonyi evezősegyesület vasárnap a Lerchner-vendéglő különtermében ünnepelte meg elnökének, dr. Szegő Károly pozsonyi ügyvéd­nek 50. születésnapját az egyesületi tagok nagy­számú részvételével. Molnár Ferenc alelnöki tar­tott ünnepi beszédet, majd átnyújtotta a jubi­lánsnak az egyesület ajándékát, egy nagy ezüst serieget. Ezután dr. Körrig Lajos háznagy és Só- tossy Árpád választmányi tag tartott felköszön­tőt. Mindvégig lelkesen ünnepelték dr. Szegő Károlyt, aki az államfordulat óta él Pozsonyban és tíz év óta tagja az ügyvédi és biróvizsgáló bizottságnak, a kodifikációs bizottságnak és a turócszentmánoni ügyvédi kamara választmá­nyának. A jubiláns, aki az áillamfordulat előtt Liptó-vármegye főügyésze volt, a jogi irodalom .terén Is Utak tevékenységet fejt hL Szerdán utazik el Mackensen Budapestről, nénteken érkezik Göring Mackensen egy nappal meghosszabbította pesti tartózkodását

Next

/
Oldalképek
Tartalom