Prágai Magyar Hirlap, 1935. március (14. évfolyam, 51-77 / 3603-3629. szám)

1935-03-01 / 51. (3603.) szám

•Ji^rpuouj qaud^zs jza qj> s qqjzpuoj lyuqalBzs souiu J3dö?q á£>bu JjBso Saui JBf jaS^u njftsaj^Aupx •BApd b juiui ‘sqzsqq bjbjjba'o siunA3z?j ‘Xupi B UOPIPXIBZSSBJV ‘Xup[B) ínjBÁ’ujy.usz •Sasd^zs b za qujyu ‘*9zs zyu aApaqj^qzsnq zopjoq íbiiAu itpif zoqjjo XSjgq JsjjBq V •DBqyrBdinio ajnj DBA qysBqBj qauzsip ‘Satu yu bjASbu ajnj qauou qiBJBq V j>(3ud9zs >]0 >|izsiq ^z^ K?ai raoxra •Ipq^TOiApf Bnwyjf OApoui Séi qrcq|apiBqjB©9 jop^zsoa •Bioqiqp'ui ’qri^pr sí UE3iix qjoöjnÁ} p{9 raqq oq írassam u s wn-őpuC'Bq jpu. jimqrepo ' raaejozseqjo e*Apic B TOZOppi-UTE ip^ZpXS inén qOSBqJBj V TlAiZO|í pqÁumq v ‘Sa^ppp^í yzi eqpj _ ^BiApBi&y^ozs zssoj ASB>qpj 99 séd; wiTvuiBq tarEjm TTtf ‘zb utca a-ci ‘qov?í 1TJ 1ÍT 'qp(J9ht9ZU UölA^ ZS9S0 tpqi.'U.B •UiejpU JJBU>i VPpBAjanBa tÁu/OB 39 ttir^aiu ‘qiiqia® qozip.-tq 99 qoijoouift ‘apa mpiprayq! v qprjsrq ‘apj q'Bujnpiüp.nq quuoqruio zv joqipui ‘uoupÁM — paqqaza^uQ Áh'Bia aApoiu b Egpuiaan — qoÁ3 ba aspAnai up ASoq Auotm pfB'nBqíjfBjj /Ha|9qizs;q AS<bu sadiuioq ójzápj^q — üBcq ppj o[ b jonje-zo piezuoz® uB.uniioq srj — ■©ApOlH B J^S^J zfgeqp aq előfejj — qeqq W! s-i Bqpzy p eqzigqPaa uBqpy^izyq b iioqqe s m©q/qgz«$9TO •qqBUTBTjid sumj'Bqij'B ASg •Bq«0JfA n pq q; q»/áo;u cu3<u : uiB'pzmBri'Bqp ASoq ‘rr^tt ,:.. 7B TQ 'i'p.lSog SUZO'qpSA.oEA B'iOqifB 'lUB^yi •; pj psp zíb ÁSoqiv 'ijfU)n§u zb jinzsea 1BptlB.I'0« SOAJ'Oq UIU'JSBAJO [Pl -t^ouezg 'aqiAg topig — qiaptOAnui unorpA 'aqui'9'AilZ'9 v 99 ezqq imiifreqiunui tlBiuy[(ÍBr, qoauASi,i\; tsijj v qujuineig •BqjoB'í pAnag - •W-PÁS'9 [jápipeiű»qAupj b jpq9p.ua >jqjq qne -uiBS/uui it'0'Zi93q|g 'ii.'y>:i3D'Bj(j gaip9qiXSU9A sí dipzs b uipapzisipv *.:Buijy>i 9zsc>j — gAua qtoujz.siajáq. b je ppiqq qqajazöqSaq •jogi, Aq9zog — "Ujio.o'oj npozoq ;B'P'j?fKpKl lu-Bípnyz goAuyquozsog ipaBg 9qsonpj —-yza uiasaAjan ’HY sojuBp — -qiaqqiaspaa Spu, qoqícqjOA qiaAaeSojsfj'q 3 qiB9o ‘qiBqpoA qiazaij -e»a aiuiaSn qiaAnaA^Taa b íz^paA^x ‘aqpzoAQ qyaazsap — jBrspiBg lns uiojo ASb^j -ipoa -bá'Sbui s<rq b qiauizaqjiueiraf iwjqo} 9? uaqqoj aiAS^j 'BqqBg qyuazsap — -ASba uiBsa-yp -Biqiimun sqq sí ©x -9JUi| jqasBg — ’uaqipaj -»A)9ij íijoa inoiapjo ASbpí ’cpiAr) zanjpiig — •qtBiuqiouBASiBin stq uSeaaq b ^ajzQApQ -uoap -39 uyqjo — gBrqiotjiBJios B-Syjp mouozsq^p •aqiAg S9 bijubjv >pujng — qawjaAau b Staui xpo'ppf.ij qqapazoqSiaq qoqo^oío zb poiiiu qtajjozQApq |0ftamojQ "q^q^A^sa; soiubzs — ^ijoa poíBq r^r •j-ypiiiASpASSaui aSoij ‘qoj -pjQ gong bAub->j — -zsupr Bq-yioq®! le-tn^u jyq ‘jimiBASBtn z'aii uad9zg -sk pyj jniaq jós oBStopzig -aqpipg ÁqzsAoqag — •preppy btj. -JB>qiB 971S9Q ppídB^j qoJBAS'B’^ 913 í JioqijnnB ‘ípjyqBj b aj aj ja a JoqqiB uiad.di? zBiBijqyíj y gjoiA Siaj,aq jrsoyq p’jzsQqjez® b ASoq 'zb Bqo qamig -qiqojinLoiaj tq PpBJBm jpqsppaAaq qBS-' „tDBpupzs 90'Auiyojuozsoqu y ‘qauqaqqox H313A37 S13 •ugisouiajjx ‘P®! P5!36! •qyjaA qEsa lypBiu sbui ASaui uiau qnfyzzoc ap ‘qunjpj q^paASiJiSaur sí qypaztuiozs B Jpui sy qunqau qp quqqasaApaq Spui B^9zy ‘jujujnuiSaui BfjBqB )iyq9!í siq 9A91 uaqpqzspj B rajjapjpSaui uy^zB aiSpA Siw VSyzspf sapf a; zsiBqs v.ux" inSpA B^op •uoS jz*b sí uiyAuusapp zb ASoqASg 'ezssia Sara ubuuŐ aqpSpA 9Sjní jiaq b ‘BjyjBUi -jb zb gndaija juiSaui uyjzy guP2s BiSpri jljzoq uazspSa ASa psojyj '„sypÍBd unAjnj“ B 9 ‘auqaASaqp pSíiajaqag ‘laSSaJ uapuiu Noqozs upfaiaj BjoAnaj sbSbui mpja zyq b UBASoqB júiui ‘jpazspjoAjng *B;pBSoj qunso -zsoq jjoa qiASa zb ‘aqpiaq b uiyAuusapp zi juauiaj jazsÁSa JoqiuiB ‘naqAy jjnni y •qBJBpBui saqaup puiui ‘qsjup 001 ASba ob; •uba uiosojzsoq qos uaSj gujapa jBqBJV -Bm B uiBjqozs U9JJJ 'jujodosja uicpqozs 1 ‘sBAiiq Bq gjuiB ‘st qunoyuioj 9iSniq uc, •^b[b ASaq b uaquysouaix quuqBj U( ij\[ ■uofpiUE} sp jat; •ina zb aozznq vouzsrq ipqiuiB ‘qaq jau^joi ubAjo uaqyfapi 9!pyj ‘dySpindaj ‘jzoui y £asaui B ojba ajiui jyqax ‘AuozssBSajo jbuí 9 Sjpad BAiy ajzaVuugqSaiu sj juyu Saui ‘jjis s{ uiyAuusapy zb sy uiejjK uiEjCBAjoja jza joqiiuy gjOA a;3ua)jo} isi^ BAjy ucqiuyzs ogaSzj b juiui ‘uaABsj ukAI®1 qesa zb ‘iuji q;zsjaj J?13|-S9.9zsaqia iuibjba jqASoq ‘bujoa zb Sipad luasyjyq qpyui y jsauiu rsauaiazs *5{ Sy^zsSi e za sg ’iuzajazs jzuiojo pfBui qizsja} qcn qaaaAS ggj jibjb Aa ASa ‘aiqajuyd uapuiui (ndEjE aA^A jaAAuoq uioiyg -uba qajuyd zbzb ‘jyq aaqAy ASa jjajv -UBqqypuyfB zb Soj tujnsazsaj iquapuiui ASoq ‘soAu -oziq uyjzB ASj ’SiAy ASa qqpjBSci uofdBq au zb ‘uodBq jexu iqy •iquapujni Budsq uBq -yfjos uiauBij ‘*Bsyiosjospi qaAAuoquiojBjnf b qyuziq ajasauoiazs b uiau tiq *auua| qqof ASoq ‘qnfjyjEp ASti 51^ lupnSBJBq uiyj qys •sáp au pjyzB ap ‘qoai lajaAaj nzssoq psoj^j psoya Sízsaqjazg saApsjj ZOLIISDDq Q}ZS3>]J3ZS e |?A31 q -qi9i ;ja "ó j] ‘aqouap s? . •q: *S ’O *xi ‘Bqpydjy AqzsAOioqag :Tjg.ip jöApna so/p) \j •ajaq qisa eSbui zy ‘sb pauuaA qBusyux iqB ‘uiyg ‘aj3) |!9[ I3A3JSBÍ0X eryijnj sy bTezs ‘aur z§ •BqyaJB ipag h pi.Of) jnc-aj s sBÍop b ui’soaoipyzg ‘BqypdBj b tíBsoGjag isoyq juyx JoqiuiE sg •iqau lap qBusplop B BÍBqiSDyq saApaq Juiuiy isaj iappazaAj9 sg P3ASU poASuU 9J0'3 _y ^ •;z-9) cjppíj b''u,.; g UaA.ai; u^ugj qiA'.'P"'. a; sg ‘íZSdAja pnqqoASnuXsj « ‘uoso epo UBqqopi) aab^ *9Í ap ‘ÍBÍ izaq qqop y psyfop dyzs ASa a| poqBJ pso^ •oAuBqnAp b ppo uaddg • • • pisoyq iu9x EÍ^gsipSs^ ■ujjr-tp zb -pzyq.g PBjopaojj 9; vAa qaiiipag ‘BqBpdBi b dBso poASr.^ isoyq iu9x 9f b Siuib s •pyuopBq ppnASa qnja^\ psom BUBZspy} uaqqasaAizg ‘pysypfBd qos B uoqppo b^ASbij uasaAszs uiau ipag •jBABpdB! sa pqqppr) ‘P9PJBJ b pzoq jpag C43A9 íjUAyS'EUi p*ac| j|a{J4 ‘ASaui juzopjoS isoyq iu9x •••ASsuj üzojioS (SD^q "jpi ssBJj >|04eÁ6eu< jí^j Farkaskaland A HáromSei^y tSv^éfbem (hiárom farkajs ku- oorg'ott, azért Mviták ezt a nagy hegyet Hárombegyrueik, meoit három egyforma csúcsa volt, minitha ilkertestvérelk lettek volna. A három fadkas itt tanyázott leg­szívesebben, ment ennek a 'hegynek volt a legnagyobb barlangja, e itt fá,zitak legke- kevésbó. Mert bizony nagyon hideg volt a tél, most meg épipen olyan hóvihar tombolt, hogy még a farkasok foga is csikorgó tt tőié. De nemcsak a hidegtől osifcopgott a foguk, hanem az éhségtől is. — Találj ki valamit komám, — mondta az egyik farka® a mellette levőnek. — Hopp! — kiáltotta hirtelen Lompos, aki a legnagyobb volt köztük. — Hallottam tegnap, amiikoT a nagy árok partján kódo- rogtam, hogy sok-eotk mérföldre van egy óriási kert, tette tyuikofckai Réka komáék auigdolóztak xólia, de mikor észrevették, mentein elhallgattak- Nahát! Keressük meg ezt a kertet, vagyunk mi űs olyan ügyesek, mint rókáék. Ordas és Vasfog helyeseltek. Azt tudták már, hogy a kertet az embernek csinálják, azért hát a város félé vették ut- jokat. Régóta nem jártak már errefelé e bi­zony, eokazor meg-megállottak. hogy meg­tanácskozzák az útirányt. így aztán órák múlva is alig értek trul az erdő közepén. A legnagyobb baj az volt, hogy akkora hófúvás kerekedett, hogy az utat sem lát­ták. — Ne indntttumk volna el ilyen cudar Idő­ben — szólott Ordas. De most már viezamemná 3® ugyanolyan rossz lett volna. — Az ut végén valami világosságot lá­tóik — kiáltott fel Lomipos. — Akármi is leez, odamegyünk. UjuLt erővel vágtak az Pttnak. Bundájukat ellepte a hó, nem győzték lerázni magukról. Mikor odaértek, látták, hogy egy rozoga kunyhó ablaka világított féléjük. Va&fog nem sóikat teketóriázott, megrágta a kunyhó oldalát e bekiáltott: — Hé, akárki vagy, ereeez 'be minket Belülről las.su csoszogás halLatezott. A farkasok egymásra nézték. Ha ember leez, — gondolták — Isten ingalmazzou neki. I>e hogy elcsodálkoztak, mítooT a rozoga ajtóban egy tmedvefej jelent meg. No, erre se számítottak volna. Osak nézték a med­vét, szólni Í6 elfelejtettek. De ez meg­szólalt: — Már aludni esem hagynak! — aztán to­vább dörmögött: — Nálam kopogni szotkáe, nem falat mg- dosni, — mondta eértödötteu és megigazí­totta fején a hálóéiptkát. Erre már kitört a farkasokból a nevetés, akármilyen kutyakedvükben ie voltak. Most látták, hogy a medvén olyan kabátféle van, amilyent embereken láttak, ■— Hát téged mi a szösz lelt, hogy 3gy ^parádéztad magad? — szólalt meg Lom­pos nagy nevetés közben. A medve azonban csöppet sem találta a dolgot nevetségesnek. — Foglaljatok helyet — mondta méltó­sággal, a székekre mutatva. A farkasok még az éhségüket i» elfeled­ték fura házigazdájuk láttán. — A kellemes viselkedést — magyarázta a medve —, a vadállatok társadalma sem nélkülözheti Lomipos előviicsorfitotta nagy fogait 0 0 medve éneklő, nyafka hiamigját utámorva, igy szólt: — Ha nem lennél rokon, kedves medve rar, nem haboznék felfalni téged! Vasfog is megszólalt: — Kegyeskednél talán megvendégelni minket! Ordas magában dörmögött csak: — Nem látjátok, 'hogy megkengült? A medve csöppet sem sértődött meg, fel­állt az asztal mellől s az ágy attól nagy da­rab húst húzott elő. — Hurrá! — ugráltak föl a farkasok s nekiestek a finom falatnak, össze ie vege­tek volna, de a medve még egy, aztán még egy jókora húst húzott elő az ágy attól. A farkasok most már kezdtek tiszteletté! nézni a medvére. — Hát miféle vagy te tulajdonképpen* hogy ekkora a te gazdagságod — kérdezték tőle, mikor lecsillapodott az éhségük. — Nagy sora van annak — mondlt* 0 medve nagy büszkeséggel. Nem kellett még egyszer kérdezni, mesélni kezdiett: — Még egész kiesi koromban elkerültem az emberek közé. Hogy mi módon, erre nem emlékszem. Mindjárt kemény munkába fog­tak. Ráültettek valami ördöngős gépezetre, aminek két Ikereke volt a a lábammal nyom- koidinii kellett egy vasifélét. Persze, legnwiul- tam azon nyomban. De újra ráültetitek, amig csak rajta nem maradtam. Aztám már úgy száguldoztam rajta, mintha, sose c«i- náltam volna e*gyebet. Ettől kezdve nagy becsben álltam gazdómék előtt, akik várói­ról városra vitték engem mutogatni. Arany életem volt. De egyszer egy erdőn vitt kö» MUKI ÉS MATYI KALANDOS UTAZÁSA A HOLDRAKÉTÁBA1> — Irta: Vas János bácsi. — (8) Szerencse, hogy legalább elzárták az ajtaját, a víz be nem szivárog, ülnek, mint a búvárok, lenn. a tenger fenekén ámul már a két legény. Látnak rákot és halat, nagy vízipók ott szalad, a két riadt gyermeket rémíti sok szörnyeteg, cápa fogat vicsorít, s odajön a rút polip. Most már szörnyű ijedten fölugranak mindketten, meghúznak egy vészféket, gyujtócsapra rálépnek, nagy robbanás eldörren, jót rúg rajtuk, lök szörnyen. Mint valami nagy béka, ugrik föl a rakéta, a vízből is kibukkant, polip róla lecuppant, már a légben fönn repül, emelkedik remekül. Az ég felé szállanak, fejük fölött áll a Nap, körül az űr mélye forr, azáguld száz kis meteor, jaj, hosszú lesz a séta t Holdig száll a rakéta. Száguldanak pogányul, Matyi. Muki csak ámul, már honvágytól gyötörve néznek vissza a Földre, lenn a Földön épp virrad, már a Föld is csak csillag. (Folytatjuk.) MÓKA Gyéreik: Ké két koronáért bush, kutyá­ik valót, de gyen kövér. Mészáron: ttí. ne legyen kövér? Gyereikí Mert elesapám a zsírosat niem adja megenni. * — Mama. egész nap hordom a zsebem­>an a pénzt, ás eddig egy szót sem rnondiott. — Mit mondjon, fiam? — Hiszen azt hallottam, hogy a pénz beszél. * Nagybácsi: Mit .játszotok, gyermekeik? Pali: Em'berevöket Nagybácsi: Hát a Gyute miiért van a $*• rákban, ő nem játszik? Pali: De igen, hanem őt már megettük. Finom ebéd Egy kas suszterinastól kérdezik: — Aztán mondid, jó vodt az ebéd? — Azám, de még milyen! . \ ma.jszfiam­tól (kaptam 1 egy nya'klevest. a majsztnamné adott egy barackot s a segéd ur fügét- mu­tatott.-----Ili----­A REJTVÉNYROVAT KIS MUNKATÁRSAI A harmadik számiban közölt rejtvények megfejtése a következő: A kakaduk nagyon szép madarak. — Baba- Adél. Béla, alak. Kérésztesipók. Eperjes. Patak, (folyó, viz, idő). Helyes megfejtést küldtek: Ádám Gyurka, Adamkovics László, Amb- lózy Kornélia, Árvay Pattá, Aykler Berci, Aykler Karola. Baranyay Edit, Bérczy A.ntika, Bozóky Tábor, Biedermann István, Boczkó Éva, Rokross Teri, Béna Rudolf, Böszörményi Panna. Böszörményi József, Bunger Artúr, Brimáik Laci, Bállá Lenike, Baraehó Irén. Császár Jenőiké. Gsidey János, Oziséhika Beába. Dairosy Zoltán, Dévay Emil, Dianovszky Edit, Dicsházi La-jos, Daragay Annus. Erdős Géza. Fodor József, Feketebázy Piroska. Gáthy Éva, Gönczy Irma, Gyapay Iván, Groes Anna, Grüofeld Regtima, Goldfusz Márta­Hampl Józsi, Hideghéthy Laci, Hlavatv Ferenc, Hermel Aliz, Hermel Adél, Hucskó Bandi. Jankiovich Imre, Jankovioh Mária. Janda Lóránd, Jeszenák Pattii'ka, Joszenák Győzőke, Jagyugya Mariska, Janács Ali, % OS 8« üfeseorszá g­SÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalom