Prágai Magyar Hirlap, 1935. március (14. évfolyam, 51-77 / 3603-3629. szám)

1935-03-21 / 68. (3620.) szám

K> ,PRXGM-MArá?AR-HIKli5I> 1935 március 21, cetteBreBfc SzmHÁzKönVyKabTüRA A Szepesség költészete és zenéje a rádióban Prága, március 20. Érdekes hangképsor o za to t közvetített tegnap este a prágai rádió német órája: dr. Nemény Vilmos, a Tátra és a Szepesség ki­váló ismerője mutatta be — rádióban ezúttal először — a szepesi németség költészetét és zenéjét. Elő­adásában, amely a hangképsorozat keretét képezte, részletesen foglalkozott a szepesi német tájszóiás- költészet keletkezésével és fejlődésével, amely a szepesi németség népi életének s e zipser földhöz való ragaszkodásának hű s jellemző kifejezője. Két pádéval érzékeltette dr. Kemény ezt a zamatos és hangulatos poézist, majd áttért a zipserek lírájára-. A szepesi németeknek — mondta dr. Nemény — nincs olyan ismert költőjük, aki a zipserek jelleg­zetességét közkinccsé tette volna. Pedig a zipser líra igen figyelemreméltó, telve van mély érzéssel, a szepesi földhöz való lelki kötöttséggel és sok ki­fejezőerővel. A szepesi költészetnek legkimagaslóbb képviselő­je Lám Frigyes, akinek versei a szepesi németség lelkivilágának legméltóbb kifejezői. A hangképso- íozat a zipser költészetnek értékes képét adta: Lám Frigyes, Soholtz Frigyes, Binder Jenő és Kalli- vodá-Scholcz Gertrud verseiből adott Ízelítőt. Min­den vers a Szepesség szépségeinek és a Tátra le­nyűgöző magasztosságának apoteozisa és mélyen az emlékezetbe vésődő kifejezője e zipserek rögkötött­ségének. Pr. Nemény nem állt meg a szepesi lira ismerte­tésénél, hangképsorozatába bekapcsolta a zipserek zenéjét is, amelynek Iegméltóbb interpretátorát: Mérv .Jánost mulatta be a rádió hallgatóságának. Zipserköltők verseit zenésitet-te meg Móry János: öt dalát adta elő hangképsorozatban Gertrude Wur- ma-Hauk prágai énekesnő és kettőt a smichovi né­met férfidaiárda. Móry János a legmesszebbmenő mértékben átérzi azt, amit a zipserek verseikben kifejeznek és ezt adja vissza zenéjében. Móry kom­pozícióiban valósággal benne van a szepesi német nép lelke és szive, benne van a Tátra minden ra­gyogása és benne van a szépségnek és harmóniá­nak az a szimfóniája, amely a zipserföldet jellem­zi. Móry János értéke felfokozotten nyilvánul meg szepesi dalaiban, amelyek mélyen álérzett kifeje­zői egy értékes és kultúrában, mint sajátságokban és folklorisztikáiban egyaránt figyelemreméltó kis nép pszichológiájának. Dr. Nemény érdekes hangsorozata, amelyet e mahrisch-oetraui rádió is közvetített, bizonyára nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Szepessé- get ne csak mint idegenforgalmi területet, de m;nt értékes irodalmi és népi élet színhelyét is megis­merje a nagyközönség. (*) László Fülöp elkészítette Horthy Mik­lós kormányzó arcképét. Budapestről j döntik: László Fülöp, a világhírű magyar festőművész egy hét előtt kezdte meg Horthy Miklós kor­mányzó portréját és már el is készült vele. A kormányzó naponta kétezer ült a művésznek A királyi palota egyik termében most mutatták be az uj festményt és a bemutatáson a magyar közélet sok kiválósága jelent meg. László Fülöp kék tengernagyi egyenruhában egyetlen rendjellel festette le a magyar kormányzót. A kitűnőién sikerült portrét rövidesen elhelye­zik a magyar képviselőházban. (*) A Toldy Kör pozsonyi Rákóczi-ünnepe. Pozsonyból Írják: A pozsonyi Toldy Kör im­pozáns módon ünnepli meg Rákóczi Ferenc ha- í Iájának kétszázadik évfordulóját. Március 30- j án, szombaton este 7 órakor dr. Sziklay Fe- ] renc kulturreferens tort vetitettképes előadást Kákőez'ról a kereskedelmi testület nagytermé­ben (Goethe ucea 15). Ezzel az előadással már nagy sikert aratott Kassán, ahol tudvalévőén a nagyfejedelem hamvai nyugszanak. Erre a rendezésre a belépés ingyenes. A következő napon, vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszabá­sú Rákóczi-matiné lesz a Vigadó kistermében. A gazdag műsort dr. Jankovics Marcell zlnök nyitja meg. Galambos Béla h'daekürti plébános beszédében Rákóczi alakjával foglalkozik, közreműködik továbbá John Elemér hangver- senyénekes. Gáspárok Tibor hegedű-. Pon­grác/. Miklós tárogatómüvész ás Nógrndy Fe­renc, aki verseket szaval. A matiné költséged­nek fedezésére alacsony, népszerű helyárakat állapított meg a rendezőség. Jegyek 1—10-ko- ronás árban kaphatók a Stampfel könyvkeres­kedő cégnél (Mihálykapu-ucca). (*) Tíz nagy magyar színésszel készítenek egy uj magyar filmet. Budapestről jelentik’ A Hunnia filmgyárban most állítják össze a ta­vaszi programot és ennek első vonalában Jó­kai „Az uj fö!desur“-ának film változata áll Ebben az uj magyar filmben v-a<lószinüleg a film terén csupa uj névvel fog találkozni a kö zönség. A producerek ugyanis elhatározták, hogy a sok föezereplöjü filmnek minden szere­pét a magyar színészet egy-egy legkiválóbb ne vével kísérlik meg betölteni. A három férfi­főszerepre Csortos Gyulát, Somlay Artúrt és Rózsahegyi Kálmánt óhajtják megnyerni. A film gyártására 200 ezer pengőt irányoztak elő. (*) A komáromi Dalegyesület nagy hangver­senye. Komáromi tudósítónk jelenti: A fennállás sárnak háromuegyedszázadoé jubileumához nem­sokára elérkező komáromi Dalegyesület minden évben megrendezi reprezentatív hangversenyét. A komáromi hangversenyek, — a város egyéb­ként szegény zenei életében, — mindig komoly művészi eseményt jelentenek s ma már komoly értékké fejlődött a komáromi Dalegyesület magas színvonalú munkássága. Vasárnap rendezi a Dal- egyesület harmadik filharmónikus hangversenyét, a tehetséges, fiatal karnagy, Schmidt Viktor irá­nyításával. A hangversenyt a Jókai Egyesület kuilturházának nagytermében tartják. Rossini, Of- fenbach, Wagner, Dvorak, Verdi, Moszkovezki, Gounod operáinak, dalműveinek előadását tűzte ki célul a Dalegyesület, szerepel Sclhimidt Viktor is egy népfoail ada-szerzeménnyel. A hangverse­nyen teljes énekkar és zenekar szerepel, ami vi­déken ritka művészi teljesitmjéuy. (*) A Magyar Kisebbség legújabb száma. A Jakabffv Elemér szerkesztéséiben az erdélyi Lú­gosban megjelenő „Magyar Kisebbség", az egyet­len magyarnyelvű kisebbségpolitikai szemle leg­újabb, március 16-i száma ismét gazdag tartalom­mal jelent meg. Konopy Kálmán „IvisebbségpoM- tikai gondolatok" cimen hosszú tanulmányt közöl a folyóirat élén az európai kisebbségek általános sorsáról, pszichológiai berendezkedésük ről és szel- lemtörténelmi vizsgálat alá veszi a kisebbség va­lamennyi fogalmát, valamint azokat a vádakat, amelyekkel a többségi népek a kisebbségeket il­letik. Dr. Vuchetich Endre „Retur!" cimmel a román postai politikáról nyilatkozik s azokról az érthetetlen intézkedésekről, amelyekkel a posta a kisebbségi sajtót sújtja. „Az Ítéletek" című ro­vatban a román bíróságok kisebbségpolitikai gya­korlatát ismerteti a lap, majd Gombkötő Antal pompás folyóiratszemiéjének folytatása követke­zik, amelyben a szerző ismerteti az 1934-ee ma­gyarországi folyóiratokban megjelent nemzet- kisebbségi cikkeket. A külföldi lapok szemléjé­ben Fodor Pál a Peutsche Allgemeine Zeitungban a romániai német kisebbség helyzetéről megjelent! tanulmányt közli. A „Dokumentumok" rovatban az erdélyi magyar párt kiáltványát ismerjük meg, mág nagyon érdekesek azok a rövid nyilatkoza­tok, amelyekben a folyóirat a románok vélemé­nyeit ismerteti az erdélyi magyar kisebbségről. A tetszetősen kiállítót ttfolyóirat, — amelynek előfizetési ára Csehszlovákiában évi 80, félévi 40 korona — az Érsekujvári Népbank rt.-nál ren­delhető meg. (*) Kis művészeti hírek. Mohácsy Jenő „Madách" cimü misztériumát két estén át nagy sikerrel mutatta be a soproni Városi Színház. — A Magyar Kinotechnikai Társa­ság legutóbbi ülésén bemutatásra kerültek az utánszinkronizálást végző berendezések. — Do- r o t h e a W i e c k, aki nagy sikerrel szerepel mint filmszinésznő Amerikában, egy film meg­jelenése előtt megjelent az amerikai rádió mikro­fonja előtt, amely közvetítette „kétségbeesett" szózatát. A film ugyanis egy ellopott gyermek­ről szól és a művésznő felszólítja Amerikát, hogy legyen segítségére abban, hogy a gyerme­ket megtalálják. A reklám pompásan bevált. — Rökk Marika április 1-én indul Németor­szágba, ahol első filmjét fogják forgatni. — Sommerset Maugham regénye, a „Színes fátyol" filmre kerül. A film női főszerep­lője Gr éta Garbó lesz. A Távol Keleten lepergő színes történet uj szerepben mutatja be Garbót. — „Tetetemrehivás" a cime annak a filmnek, amely a „Gyilkossággal kezdődik" ci- j mü, óriási példányszámban elkelt bűnügyi re- ! gény alapján készült. A filmet a leghíresebb ex- pediciós filmek készítője, van Dyck rendezte. A NYIIGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA DUNASZERDAHELYEN : Szerda : A tanítónő. Csütörtök : Szeressen kedves. Péntek : Százhuszas tempó. Szombat délután : Öméltósága sofőrje, este : Van még szerelem ! Vasárnap délután : Bál a Savoyban. este : Lívia, a cirkusz csillaga. Hétfő : Az abbé. A KASSAI TIVOLI-MOZGÓ MŰSORA: A kölyök és én. Chevalier uj filmje. A KASSA* CAPITOL-MOZGó MŰSORA : Péter. Gaál Franci, Ráday Imre, Hans Járay és Ottó Wallburg óriási sikerű filmujdonsága. AZ UNGVÁRI MOZGÓK HETI MŰSORA: VÁROSI: Csütörtök—péntek—szombat—vasárnap, f. hó 21—24-én: Ave Caesar. (A Kereszt jegyében.) BIO RÁDIÓ: Szerda—csütörtök, f. hó 20—21-én: Pánik a városban. Péntek—szombat—vasárnap, f. hó 22—24-én: A farsang gyermeke. A Kassai Sport Club selejtező mérkőzéssel kéri eldönteni a divízióba való ju ást Miult éven, amikor a divízióé bajnokságokat be­vezették, a keleti kerületből két magyar csapat­nak kellett volna a divízióé csoportba kerülni, még pedig a Kassai AC-nak ée az ML&z bajnok­ság második helyezettjének, a KSC-nek. A po­zsonyi központ arra való hivatkozással, hogy a kassai MLSz bajnokság elveszti minden értékét és érdekeségét a két legjobb magyar együttes ki­vonásával, csak a KAC-ot engedte a divízióba, míg a KAC-t nem nevezte be. — Azóta a KSC to­vábbra is az MLSz-bajnokságban játsizik. — A KSC vezetősége azonban nem akar belenyugodni a pozsonyi közipont döntésébe és nemrégen érde­kes javaslattal fordult a CsAF-MLSz elnökségé­hez. A KSC javaslata röviden az, hogy a kassai MLSz bajnokság és a kassai kerületi divízió bajnoksága végén a KSC selejtező mérkőzéseket játszón a di­vízió-bajnokság hetedik, illetve utolsó helyezett­jével s amelyik győz, az bekerülne, Illetve marad­na a divizós csoportban. Mi a KSC kérelmét és javaslatát minden tekin­tetben jogosnak és helyesnek tartjuk s annak el­fogadása a központ részéről, de még kevésbé a divízió utó Lő helyezettje részéről sem ütközik akadályba. A KSC kérelmét a központnak már moet kell eldöntenie, mert a bajnokságok befeje­zése után a kerületközi döntők következnek és selejtező meccsekre nehéz terminust találni. SPORTHÍREK CSALLÓKÖZI SPORTHÍREK A csallóközi alosztályban vasárnap az őszről el­maradt mérkőzéseket játszották le, melyek közül csupán a Diósförgepatonyi SC—Dunaszerdáhelyi TC mérkőzés hozott meglepetést. A mérkőzések­ről az alábbiakban számolunk be: Diósförgepatonyi SC—Dunaszerdahelyi TC 9:0 (5:0). A helyi csapat nagyarányú győzelme meg­lepetés, de a mutatott játék alapján megérdemelt volt. Góllövők: Wiedel 3, Széllé 2, Sátor, Struha- lik. Szarka és egy öngól. Pirovics jó bíró volt. Patonyszéli SE—Nagyabonyi FC 4:0 (1:0). A PSE biztosan győzött a széteső játékot mutató és több tartalékkal kiálló NAFC ellen. Kis szerencsé­vel győzelme még nagyokbarányu is lehetett vol­na. Góllövők: Gálffy 13., Kőrös I„ Csiba Hl. és Kása. Máris jó biró volt, de nem tudja az előny­szabályt. Uszori SC—Sikabonyi FC 9:1 (4:0). Fölényes győzelem. Góllövők: Vada 4, Puss 2, Sdbwartz 2 és Hunyady. Biró Péter jó biró volt. Ezen mérkőzések után a Csallóközi Alosztály őszi bajnoki tabellája a következőképpen fest: I. Csöllei SK 43:9 18 pont, 2. Somorjai TK 31:10 14, 3. Patonyszéli SE 31:9 12, 4. Uszori SC 27:15 II, 5. Narymagyari SE 20:19 10, 6. Nagyabonyi FC 24:15 9, 7. Nagylégi TK 12:30 7, 8. Diós­fÖTgepatonyi SC 20:16 5, 9. Dunaszerdahelyi TC 11:38 4, 10. Sikabonyi FC 8:70 0 pont. )( A Pöstvéni FK már szombaton játszik Po­zsonyiján a Vas ellen. Pöstyén.) tudósítónk jelenti: A Pöstyén.i. FK és a Vas vezetősége megegyeztek abban, hogy a vasárnapra sorsolt divízióé mér­kőzésüket már szombaton délután játsszák le. hogy kitérjenek a Brat.islava—Trencsém mérkőzés konkurreneia elöl. A meccs ezek szerint már szombaton kerül lebonyolításra. A tabellán a két rea.pat a. következőképpen áll: Vas 11 4 4 3 16:15 12 PFK 12 2 5 5 16:25 9 A két csapat őszi mérkőzése 1:1 arányban döntet­lenül végződött. A papírforma a Vas mellett szól, minthogy azonban a játék kimenetele a PFK ré­szére rendkívüli fontosságú, elkeseredett küzde­lemre van kilátás. BOX )(Eddie Hrabák. csehszlovák profit>ajnok teg­nap Páriában a kilencedik menetben k. o.-tal le­győzte Jéan Gavalda francia exbajnokot. )( Morvaország egyik legjobb ökölvívó csapata vasárnap Nagyszombatban vendégszerepei. Nagy- szombati tudósi tónk jelenti: Morvaország egyik legjobb ököl vivő csapata, a Boxöng Club Hodonin vasárnap délelőtt Nagyszombatban méri össze ere­jét a zAC Jánosik ökölvívóival. A szlo-venszkói egyéni bajnokságon a nagyszombati AC Jánosik ököl vivői igazolták kivételes tudásukat és kér súlykategóriában bajnokságot szereztek. A va­sáru api klubközi mérkőzés az idei ezezón legna­gyobb attrakcióját képezi. A hodomiui ökölvívók Morvaország- sokszoros bajnokai és az AC Jáno- sikkal való mérkőzésük nemcsak Nagyszombat­ban, hanem egész Szlovenszkón érthető érdeklő­dést vált ki. Kívánatos volna, ha a szloveinszkói Boxunió ere a mérkőzésre érdeken kívül álló pon­tozó- és ringbirákat küldene ki. TÉLISPORT )( Blrger Rumi nyerte az inrsivu-fci nemzetközi siugróverseryt az osztrák Rrabie előtt.. B. R/uud- nok 74, 73 és 74 méteres ugrásai voltak Súlyos sérüléssel gólt lőtt az Arsenal kapusa London, március 20. Moss, az angol válogató ti kapus, egyesületének, az Arsenalnak legutóbbi Everton elleni ligamérkőzésén megsérült és kiállt. Helyét Hapgood, a híres hátvéd vette át. Néhány perc múlva azonban megjelent a pályán Moss és beállt a balszélső helyére. A közönség mosolyogva fogadta a kapus statisztáló szándékát, de nemso­kára másról győződött meg. A válogatott kapus ugyanis rövidesen pompás, védhetetlen gólt lőtt és megszerezte csapatának a vezetést Később is remek beadásokat tá'alt középre, amelyekből köny- nyen gól eshetett volna. A kitűnő Mossnak azon­ban olyan fájdalmai voltak, hogy kénytelen volt újból elhagyni a pályát és ekkor a kluborvos ket­tős vállficamot álapitott meg rajta. Mosst azon­nal a kórházba szállították, ahol hosszabb kezelés­re szorul. Kárpátaljai sporthírek A keleti, kárpátaljai divízió bajnoki táblája az első tavaszi forduló után: 1. AC Igló 7 5 2 0 17:8 12 2. SK Rufij Ungvár 7 4 1 2 21:12 9 3. CsSK Kassa 7 3 2 2 14:15 8 4. ÜFTC Beregszász 7 2 3 2 16:13 7 5. KAC Kassa 6 3 12 15:13 7 6. CeSK Unigvár 7 1 2 4 12:20 4 7. M'SE Munkács 7 0 1 6 9:22 1 A táblázat érdekessége: hogy az iglói csodacsapat mindeddig megőrizte veretlenségét és három tisz­ta ponttal vezet; hogy az ungvári SK Rmej ki­kapott a kassal CsSK-tól, amelyet ősszel 5:0-ra megvert s evvel másodok vereségét szenvedte el; hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik helyezett egyenlően két mérkőzést vesztett; hogy a kassai CteSK győzelmével elkerült a veszélyes zónából; hogy az ungvári CsSK pontot vett el a beregszásziaktól, akiktől ősszel 4:1 arányban kikapott; hogy az MSE változatlanul tartja az utolsó helyet, a legkevesebb gólt adta és a leg­többet kapta. Egyéb divízió* érdekességek. Az SK Rnusjbam újra játszót ta DFC-t megjárt volt UTK hátvéd Tóth János, de az ősszel lábát tört Kobzár még mindig nem képes a játékra. Az őszi csapatból Knizs II. hátvéd sem játszott, aki Prágában fő­iskolás. — Nagyon bevált a BtFTC csapatában a jobb összekötőt játszó, rákospalotai Kolovráth, aki a mezőny legjobb embere volt, csupán lövőkészsé­géről nem adott megfelelő bizonyosságot. — Az ungvári CsSK-ban a beharangozott négy erősítés­ből csupán egy uj ember játszott: a közópesatár Gerschl, aki azelőtt az SK Pnoeenitzban rúgta a labdát, játéka hasznára vált az ungvári cseh együttesnek. — Placzer, az UAC volt többszörös válogatott fedezete és csatára, aki műit nyáron Munkácsira távozott, kilépett az MSE-bőL Az Ungvári Athlétikai Club közgyűlése vasár­nap lesz a magyar kaszinó nagytermében!. A múlt évről szóló sportibeli és gazdasági beszámoló je­lentéseken kívül részleges tdeztujitás is szerepel a gyűlés műsorán, amely délelőtt 11 óraikor kez­dődik. Átigazolások a CsAF MLSz kerületben. Teixler Ervin Varaunói SC visszavonta a Beregszászi FTC-be kért átigazolását. — Tóth Mihályt SK Sla- via Hradec Králové a CeAF kiadta a Munkácsi SE-nek, úgyszintén Palkguta Gézát SK Velka a Kaposi TK-nak. — Paekulyák István Királyhel- mec-i SC visszavonta az SK Szuesányba kért át­lépését. — A CsAF Grünfeld Lászlót UTK ki­adta a prossnitzi Mákká,beának és hatályon kívül helyezte a szintén Pnossuitzba távozott Schwaib Andor és Weisz József volt UTK-játékosoknak a felfüggesztését. — Fíiredy Zoltán Husztá SE a Munkácsi SE-be, Ibnátóce János ördarmai SK a Királyheim eei SC-bay Medve László Munkácsi SE a Palánk ai Spartacu T~~*inger Ferenc Húsz ti SE vissza a Csapi öE-be, Polák László Ungvári KMSC az Ungvári SC-ba. Varga József Csapi SE a Királyh elmeri SC-ba, Welber Ignác Maink ácsi SE a Királyfiéimeci SC-ba kéri átigazolását. — Katonai vendége®erepiési . engedélyt kaptak: Sa­lamon Márk hisz és Bénii Jáno s Rirályhelmeci SC— SK Nővé Sadi Olomouc, Balogh Sándor Király­házai TE—SK He jóin. — A CsAF-MLSz intéző- hizobsága megtagadta Ruz-siceka Mánoszláv Kiirálv- helmeci SC—AC Homomna kiadását. Vámossy Fe­renc Nagyszőllősi SE visszavonta a Beregszászi FTC-be bejelentett átlépését. A CsAF-MLSz törölte az Ungvári Téglagyár SC ot tagjai sorából, fennálló adósságát pedig az átigazolást kért játékosok uj egyesületeire ve­tette ki. )( Bécsi futballhirek. Az Adudra csapata 4:0 arányban legyőzte a Grazi AK-t. — Biean válo­gatott csatár állítólag a briinni Moreveká Sl-aviá­val táigya.1. A Rapidet érzékenyen sújtaná a ki­tűnő csatár elvesztése. TENISZ )( A san-remoi versenyen a férfipáros döntőjét a Pálmáért—Leeueur kettős nyerte meg Hines— Oulley ellen 6:1, 3:6, 6:3, 6:2 arányban. A vegyee- párosb&n Thomae—Lesueur győzött Valér,io— Hines ellen 4:6, 6:4, 6;3-xa..

Next

/
Oldalképek
Tartalom