Prágai Magyar Hirlap, 1935. január (14. évfolyam, 1-26 / 3553-3578. szám)

1935-01-11 / 9. (3561.) szám

^mGAlA\\<AARHlRIiAR Sata/atsBkéi kéjeietsiések Ótátrafüred 25, Csórható 21, Pozsony 20, Szllács 15, Árvaváralja 10, Turócszentmárton ógyalla 9, Malacka, Nénietpróna 8, Nyitra 7, Trencsén­teplié 6, Pöstyén 5, Losonc, Ungvár 4, Huszt 3, Homonna, Aknaszlaíina 2, Rimaszombat és Kassa 1 cm. — Még ez évben megépítik a kassai strand­fürdőt. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Kassa város tanácsa e heti ülésén elsősorban a városi strandfürdő megépítésének kérdésé­vel foglalkozott, amiről a PMH a napokban hosszabb cikkben beszámolt. A tanács magá­évá tette a beérkezett javaslatokat, elfogadta ifj. Oelsohlagel Lajos építész tervét és el­határozta, bog}7 a strandfürdőt még ebben az esztendőben felépilteti. A részletek kidol­gozásával bizottságot bízott meg, amelynek tagjai Tost László és Janout Václav alpolgár­mesterek, továbbá dr. Halmi Béla (magyar nemzeti párti), Wá-rth Gyula (keresztényszo­cialista) és dir. Weiser Ernő tanácstagok, valamint Czimár városi mérnök. A tanács egyben kimondotta, hogy az 'Agy sürgősségé­re való tekintettel a bizottság két héten belül terjessze be jelentését arra vonatkozólag is, hogy az építést szövetkezetnek adják-e ki, vagy pedig a város saját rezsijében készít­tesse el. Egyúttal az egészségügyi miniszté­riumhoz és az országos hivatalhoz kérelmet nyújtanak be a szokásos szubvenció kiuta­lása érdekében. A tanács ezután foglalkozott a szociális ház orvosának választásával, öt pályázat érkezett be. A tanács a közgyűlés-! nek első helyen dr. Kertész József kórházi; orvost javasolja. A megválasztandó orvos működésért évi 12/XX) korona fizetést fog kapni. A polgármester bejelentette, hogy ezentúl minden hónapban jelentést fog tenni a tanácsnak arról, hogy a költségvetési össze­gekből havonta mennyit használtak már el. Ez év első nyolc napján már 1,400.000 koro­nát fizetett ki a városi pénztár a költségvetés keretén belül. I — Tévedésből féliholtra verte a szomszédját — háromhavi fogház. Nyitrai munkatársunk jelenti: Tóth József baracskai földműves su-j lyos testi sértés elkövetése miatt került teg-; nap az itteni bíróság elé. Tóth a múlt év augusztusában rátámadt Gazsó József gaz­dára, aki a déli órákban a cséplőgép árnyé­kában pihent. Egy husánggal úgy elverte a gazdát, hogy az súlyos sérüléseivel a kór­házba került, ahol hetekig ápolták. A tár-] gyaláson Tóth azzal védekezett, hogy sej-] telme sem volt arról, hogy Gazsó a megtáma-; dott ember, ö Zimány Sándor régi haragosát akarta elverni és azt hitte, hogy Zimány ke­rült útjába. Gazsóval jó viszonyban élt és nem volt szándékában bántani őt. A terhelő tanúvallomások alapján a bíróság háromhavi, fogházra Ítélte Tóthot. SZÉP ALAK Kát régi barát találkozik. — Hogy van a feleséged? Megtartotta szép alak­ját? — Mi az, hogy megtartotta? Meg is duplázta! — Nem szabad nyalat lőni a szobránci járásban. Tudósi tónk jelenti; Az országos hi­vatal a szobránci járásfőnök előterjesztésére 1935 január elsejével megtiltotta a nyúl lövé­sét a járásban. A tilalomra az adott okot, J hogy a nyulállomány lényegesen leapadt a tavalyihoz képest. A ragadozók és a gólyák ugyanis rendkivi] elszaporodtak, amit az egerek nagymértékű elszaporodása vont maga ! után. Az ölyvek, vércsék és egyéb ’ ragadozók elözönlőitek a vidéket és nemcsak az egere­ket falják fel, hanem a nyulfiókákat sem kí­mélik. A gólyák is nagy tömegben lepték el a vidéket és szakvadászok azt állítják, hogy a bogarászó gólya sem kíméli meg az útjába kerülő nyulfiókát. Újabb földrengés a Márványtenger partján — tiz hatott Páris, január 10. Isztambulból érkező je­lentések szerint a Márvány-tenger partján újabb heves földlökések történtek. A föld­rengés következtében tiz falu részben elpusz­tult. Az eddigi jelentések szerint az uj föld­rengésnek tiz halálos áldozata és száz sebe­sültje van. ­-----o----­üt gyfermek fialt mey egy amerikai auióbusz-kstaszfr&féitá! Newyork, január 10. A Dé!daKotában fekvő Deadwoodból jelentik, hogy Piedmont község közelében egy autóbusz, amely húsz iskolás­gyermeket szállított, összeütközött egy teher­autóval. öt gyermek azonnal meghalt, tizen­négyen megsebesültek, ezek közül öten súlyo­san. A gyermekek hadirokkantak gyermekei, akik egy nevelőtáborban vannak elhelyezve. Elhalasztották a Rákosi-pör táblai tárgyalását Budapest, január 10. (Budapesti szer­kesztőségünk telefonjelentése.) Rákosi Má­tyás bűnügyének táblai lőtárgyalását, amelyet január 14-re tűztek ki, Szemák Jenő, a tábla tanácselnökének hirtelen megbetegedése mi­att január 21-re halasztották. A tárgyaláson, mint azt jelentettük, megjelenik a londoni, a bécsi és a budapesti szovjet követ, valamint nagyszámú angol, francia, csehszlovák és osztrák lap kiküldött munkatársa, — Repülő világrekord. Miamiból jelentik: Óbes­ter repülő zárt körökben 100 kilométernyi utón 381 kilométeres óránkénti sebességet ért el, miál­tal megdöntötte Delmot/te francia repülő 345 kilo­méteres rekordját, amelyet 450 kilogrammal köny- nyebb gépek osztályában állított föl. Ghester repü­lő gépe S64 kilogram súlyú. Nátha, katiaarhus kezelése R/hinosaunal. A Rhíinosan tudományos alapon van lelépi Ive, használata egyszerű, hatása biztos. A Rihino- san belélegzés© által bevon ódik az orr nyál­kahártyája egy kellemes amtiszeptiilkus párá­val és rövid pár óra alatt megszünteti a nát­hát és kamrirhust. Meghüilésoijél 3—4 csepp Rhincsant zsebkendőre cseppentve mélyein belélegzünk. Ezt naponta többször megismé­teljük. Az imlelktci'ó rövidesen megszűnik. — Egy üveg Rjbinoeam ána 12 korona. Kapható: Vörösrák gyógy szer tárban, Braüslava, Mi- hálykapu. xx 72 éves vagyok, 52 évesnek látszom, 32 évesnek érzem magam, álióta a CIGELKA jódos gyógyvizet haszná­lom. — A gázolás okozta izgalmakba belehalt egy sofőr. Zsolnai tudósítónk jelenti: Karpof Vladimír, orosz származású sofőr, a zsolnai Buducmost4 szövetkezett alkalmazottja, múlt év novemberében elgázolta Skrotoián nevű kollé­gájának ötéves kisleányát, aki rögtön meg is halt. A megindított eljárás Korán megállapítot­ták Karpof ártatlanságát, de a sofőr a kiállót!, izgalmak é« lelki furdal ás ok következtében szív­bajt kapott, amely igen gyorsan végzett veik;. Néhány nappal ezelőtt meghalt, temetése szer­dán ment végbe nagy részvét mellett. — Másfélezer koronát veszített el egy nyitrai újságárus a kávéházi játékgépen — a járásbíróság felmentette a gép tulajdono­sait Nyitrai munkatársunk jelenti: Az el­múlt napokban két utazó jelent meg az egyik nyitrai kávéházban, amelyben szintén fel van állítva az uj „Traula“ nevű játékgép, mely némileg a ruletthez hasonlat, de a nyeréshez bizonyos kézügyesség is kell. Az ügynökök, akik a játékgépet előállító gyárat képviselték, be akarták mutatni a gép mű­ködését és e célból nagy játszmát rendeztek. Néhány óra leforgása alatt tekintélyes összeg gyűlt összes a gépben, amelybe minden játszmához 50 fillért kell bedobni. Egyre több szemlélő gyűlt össze a gép körül és a szemlélőkből is játékosok lettek. Játszani kezdett egy nyitrai újságárus is és rövid idő leforgása alatt 1500 koronának hágott a nya­kára, mert állandóan veszített. A gépen az a megjegyzés áll, hogy csak szórakozás céljá­ra szolgál és nem nyerészkedésre, az új­ságárusnak azonban túl sokba került a szóra­kozás. A nagy veszteség arra késztette, hogy tegnap reggel a csendőrséghez fordult és feljelentést tett azok ellen, akik elnyerték a pénzét A gyár képviselői hajlandók. voltak 500 koronát visszafizetni neki azzal, hogy a hiányzó ezer koronát a kávéstól kell kérnie. A megegyezés nem sikerült és igy az ügy szereplői a járásbíróság elé kerültek. A já­rásbíróság amerikai tempóban hozta meg az ítéletet, az aktán alig száradt meg a tinta, máris tárgyalást tartottak a kellemetlen ügy­ben. A bíróság felmenette a vádlottakat azzal az indokolással, hogy a Traula gépen való játék nincs tiltva és igy semmiféle bűncse­lekmény sem forog fenn. Csalás miatt letartóztatták a kassai reáliskola szolgáját Kassa, január 10. (Kaesal szerkesztőségünk tele- fonjelentóse.) A kassai rendőrség csalás gyanúja miatt letartóztatta Matula Mihályt, a kassai Ruman- uccoi főreáliskola szolgáját. Matula az intézet igaz­gatójának nevére hamis rendelő lapokon különféle árukat rendelt olyan kassai kereskedőknél, akik­től az iskola egyébként is vásárolni szokott. Ezen­kívül készpénzt is csalt ki ily módon több keres­kedőtől e igy mintegy 8000 korona kárt okozott az iskolának és az Igazgatónak. Manilái átadták az ügyészségnek. Matula három esztendővel ezelőtt 10.000 dollárt kapott egy Amerikába kivándorolt gazdáitól, akinek ő mintegy 15 évvel ezelőtt 10C0 csehszlovák koronát adott kölcsön a hajójegy költ­ségeire. Az amerikánus gazda pedig ilyen gavallé- ro6an fizette vissza tartozását. Matula azonban olyan költekező életmódot folytatott, hogy ez a szép pénzösszeg hamarosan elúszott és az iskolaszolga most legutóbb csalásokra vetemedett. Egy borsctfmegyei asszoay borzalmas gyermekgyilkossága Miskolc, január 10. Kirád községben egy bányász felesége borzalmas módon végzett két éves kisfiával, majd önmagával. Mihalik Adolf bányász tegnap este, amikor munkájából hazatért, lakása ajtaját zárva találta. Amikor azt ajtót erőszakkal betörte, a szoba padlóján vértócsában holtan találta kétéves kisfiát. Felesége nem volt otthon, ezért a szörnyű leletről jelentés tett a csendőrségen. A csend- őrség kutatni kezdett az asszony után s rövi­desen a közeli erdőiben felvágott erekkel, egy szál ingben, eszmé­letlenül találták meg Mihaliknét. Az asszonyt beszállitotiák a kórházba, de felépüléséhez nincsen semmi remény. A vizsgálat megállapította, hogy a szeren­csétlen asszony előbb karbololdatot itatott kisfiával, majd fel­vágta nyakán és kezén az ütőereket úgy­hogy a kisfia pillanatok alatt elvérzett Ezután az asszony levetkőzött, leöntötte ma­gát hideg vízzel, az erdőbe szaladt, felvágta ereit és várta a halált. A szerencsétlen asz- szony szörnyű tettét férje iszákossága miatt követte eL — Desz^alopásért kéthónapi fogház. Eperje­si tudósítónk jelenti: Az itteni kerületi bíróság ma ítélkezett Ketler József egykor jómódú sóvári asztalos felett, aki a múlt év elején desz­kát lopott az Amster és Wieseuibeager-cég fű­résztelepéről. Keltemé1. megtalálták a lopott deszikáikat és a bíróság igy kéthavi fogházbün­tetésre Ítélte. Az éMtélt fellebbezett. — Másfél évet kapotí a záhori bnesu virtnskoJó le­génye. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Záihor keletszlovenőzkói falu két év előtti búcsúé­nak epilógusa játszódott le ma a kassai kerületi bí­róságon. A búcsú táncmulatságén összeverekedtek a falu legényei s a verekedés során Korpa Gyula Stefanov gazdalegény összekülöntözött Csermák József társával, akit fejszével úgy fejbe ütött, h gy a szerencsétlen legény néhány nap múlva kiszem vedett, Halált okozó súlyos testi sérlée büntette miatt állott ma Korpa a kassai bíróság előtt, amely az izgága legényt másfél esztendei börtönbüntetés­re ítélte. — Érdekes rágalmazás! per a pozsonyi járás­bíróságon. Pozsonyi szerkesztőségünk jeleníti: Ér­dekes rágalmazá>si pent tárgyaltak a pozsonyi já­rásbíróságom. A vádlottak padiján Vase.cska Pál pozsonyi állami kórházi taszít viselő, ennek neje •és Kőváruk Béla magánlhivatolinok ültek. A fő- rmaigánjvádló Páter Izakovite Szent. Feremc-rendi áldozár volt, aki azért jelentette feJ a vádlotta­kat, ment azt állították róla, hogy szerzetes létére este kilenc óra után nőkkel sétált polgári ruhá­iban a Szépiák-rnocán és hogy tenisz-esni is látták a Schiffbeck-palota bérijében. A tárgyaláson meg­jelent a famagánvádló is dr. T var őseik ügyvéd kí­séretében. A páter előadta, hogy orvosi rendelet­re sportolnia kell és ezért teniszezett a teljesen, zárt kertiben. A másik állításra néizve azt mondta, hogy ez szemenszedett valótlanság és rágalom. Este kilenc óra uitán a zárda törvényei szerint nem is szabad az uccán mutatkoznia. Egyetlen egyszer történt meg, hogy nővel ment végiig az uccán, de ez a nő — az édesanyja volt. A tanú­iképpen kihallgatott P. Olsovezky férenoremdi tar- toimányfőnök mindenben megerősítette a fő- magámvádló vallomását. Vaseeska Pál vádlott igazolni akarta állításait, és Veducska Jaro&zláv kórházi alkalmazottra, hivatkozott, mint tanúra. Veducska kijelentette, hogy semmiféle nem üllő dolgot nem tud a szerzetesről és az sem igaz, hogy őt a Szépiák-uccán látta, volna, női társa­ságban. A himó Vaseeska Pált és Kovarik Béla vádlottársát rágalmazásért fejenként 5 napi el­zárásra átváltoztatható 500 korona pénzbüntetés­re ítélte, az ítélet végrehajtsál pedig egy övi próbaidőre felfüggesztették Vaseska, Pálnál fel­mentették. Az elítéltek megnyugodtak az ítélet­ben és a. tárgyalás uitáu Vaseeska, kijelentette, hogy visszavonja rágalmazó áüiitáaait. Az Ítélet jogerőéi. r Társadalmi Elet # A komáromi jótékony nőegylet és a Jóka! Egyesület közösen rendezik ezévi teaesbélyllket, január 12-én, hat. órai kezdettel. Karácsony előtt már volt egy kitűnően sikerűit teaestéiye a két egyesületnek a Jókai Egyesület kudtunházában és a most rendezendő estély sikerét is az igen Lelkes hölgygárdia fáradhatatlansága biztosítja. A bevé­telit jótékony óéira, fordítják. # A nagyszombat! „Kereskedelmi Kör*, a vá­ros legrégibb társadalmi egyesülete, mely ez év­ben ünnepli meg ötven esztendős fennállását, va­sárnap tartotta meg rendes évi közgyűlését dr. Fremmer Ede elnöklete mellett. Az elnöki, titkári és pénztári jelentés után elfogadták az 1934. évi költségvetést. Ezután sor került az egyesület veze- . tőségéinek részbeni megváLasztására. A választás eredménye a következő: Igazgató: Neumann Zsigmond, rendes választmányi tagok: Diiamant Samu, Koppéi Ignátz dr. Klein Árpád, dr. Ro- semfeJd Adolf, dr. Matener Hugó, Mag ram Richárd, Bíró Ferenc, Szidom Henrik, Slmger Berthold, Steinitz Gyula, Reisz Jenő, Braun Jenő, Wert- helmer Lajos, Láger Rudolf, egyesületi ellenőrök: Pettes Ricöiárd, Fleis&haeJker - Ervin, Mehr Alfréd, Könpner Mihály. # A szőgyéni Iparoskör és Atlétika! Klub va­sárnap nagy sikerrel hozta színre Erdélyi Mi­hály: „Csókos regiment" eimü vidám huszároipe- retibjét. A szerepgllők tudásuk legjavát adták. A főszerepekben kitűntek: Klimó Irénke, Csiba Mag­di, 06iba Mariska, Csaba László, Nussibaum Mik­lós, Szabó Jósika, Enigelbredht Gyula, Dani.cs Jóska és Gombos Feni. A többi szereplő te nagy sikert ért el, úgyhogy a jóhimevü együttes már vidék­re is kapott meghívást. Az operett szövegét Kiss József tanító, zenéjét pedig Csiba László tanítot­ták be nagy hozzáértéssel és odaadással. # A zsolnai Sportklub a Grand Hotel összes termeiben tartotta meg ez/idei mulatságát, mely úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól sikerűt. A jelmezverseny győztessé Soífer Vilmos volt, aki mint indiai maharadzsa vonult be egész udvará­val. A jelmez-szépségverseny nyertesei: 1. Klein Magda, 2. Spanyol Vera, 8. Fuchs Hilda, 4. Lang- fellder M. Az egyesület „fődrukkei" óimét Donáth Marcell nyerte el A közönség a reggeli órákig táncolt és mulatott — Nem kapott italt, leszúrta a korcsmárosL Kas­sai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ragyolc köz­ségben tegnap este beállított egy fiatal legény-An­gyal István korcsmájába és italt kért Minthogy a legény már ittas volt, a korcsmáros meg tagad La ké­rése teljesítését. A legény erre nagy dühösen elő­húzott csizmája szárából egy kést, és azt a korcs­máros mellébe szúrta. A legény elmenekült A korcsmárost kórházba' szállították. Állapota nágyon súlyos. A merénylőt keresik. xx Gyilkosság az óceán fölött. Irta: Stanley Hart Ragé. Fordította: Wiesner Ju.aska. A de­tektív- és kém-regények legizgalmasabb szálai szövődnek össze ebben a bűnügyi történetben, mely a modem technikának fantasztikusan nagyszerű viliágában folyik. Ohristopher Hand, a hírneves newyoxki detektív, alighogy meg­érkezett Londonba, hogy részt vegyen Caver- Leigh herceg gykkossági ügyének tárgyalásán, nem tud ellentákni a kísértésnek, hogy egy ve­szedelmesnek látszó, kalandos vái.alkozás'ba bocsájtkozzék. Az „óceáni Légiforgalmi Tár­saság" leujabb luxus 1 é gihajójáról, ^ Jupiterről szikra távirat érkezett, hogy egyik utasát ti­tokzatos módon meggyilkolták és kirabolták a kabinjában. A léghajónak ezt az első vilégkö­rűd útját a világsajtó érthető érdeklődése ki­féri s igy a Társaságnak fontos érdeke, hogy az ügy kinyomozása lehető legnagyobb titok- be s a léghajó utjának megszakítása nélkül megtörténjék. Ob.risto.pher segédjével együtt gyorsjáratú repülőgépre ül és az óceán fölött száll át a kikötőhiddal felszerelt léghajóba. Az elrablótt ékszerek közül titokzatos módon megkerült cigarettatárca újabb meg újabb 'bo­nyodalmakkal nehezíti meg a nyomozás mun­káját. Egy potyautas váratlan feltűnése, az utasokat rettegésben tartó barna-csuklyás fér­fi, egy kényesnek látszó szerelmi ügy s a ka.- pitány gyanús viselkedése máT-már végzetes helyzetibe sodorják magát a detektívet is, akinek közbelépése mind újabb és újabb áldo­zatokat von maga után. Borzalmak sötét ár­nyai teszik fojtofctá a regény levegő'jét, míg végül a, detektív nagyszerű bravúrra] maga alá, gyűri cT! enfeleit. Az óceánrepülő léghajó pedig most, már nyugodtam szállhat utazásának vég­célja felé. Ez a, mindvégig lélekzetfojtóan iz­galmas regény a budapesti PaPodis fé[pengős sorozatában jelent meg. A fordítás Wtesuéc Juliska, érdemes munkája, ­% 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom