Prágai Magyar Hirlap, 1934. szeptember (13. évfolyam, 199-216 / 3530-3547. szám)

1934-09-01 / 199. (3530.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága 11., Panská évre 76, havonta 26 Ké.( külföldre: évente 450, ^ SzlöVeUSzkÓi ÓS rUSZÍnSzkÓi ma^UOrsá^ ulicel2, 11. emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ke. ® . ® Prága II., Panská ulice 12, III. emelet, R képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai napilapja •• TELEFON: 303-11 ® <• Egyes szám ára 1.20 K2, vasárnap 2.- Ki. SÚRGÖNYCIM HÍRLAP. PRflHfl, Ma: “ádiúmeuíkiet A legújabb incidens Keletázsiában Borzalmas merénylet a Charbln-exprem ellen Mandzsúriái banditák kisiklatták és kifosztották a vonatot 18 halott, 180 sebesült, 88 eltűnt - Két japán egyetemi tanár a halottak között - - Vandál jelenetek a támadás után Tokió a szovjetet teszi felelőssé a merényletért H •1 n * i n g, augusztus 31. A keletkmai vas­útvonalon tegnap újabb súlyos incidens tör­tént, amely az általános orosz-japán konfliktus­ra való tekintettel könnyen súlyos következmé­nyekkel járhat és a keletázsiai helyzetet végleg etmérgesitheti. Mandzsúriái banditák a péntek­ről szombatra virradó éjjel megtámadták, ki- gfklaítáJk és kirabolták a hsinking—charbini ex- preszvonatot, amely Mandzsúria egyik legelő­kelőbb vonatja. Az eddigi megállapitsáok sze­rint a merényletnek tizennyolc áldozata van, míg a súlyos sebesültek száma százra becsülhe­tő. A halottak között van bárom japán egyete­mi tanár, a tokiói császári egyetem tagjai. Nyolcvan előkelőbb és gazdagabb utast a ban­diták magukkal hurcoltak. A túszok között van két magasrangu japán katonatiszt is és több más japán állampolgár. A merényletet Hsuang-Chen-Paonál követték ei. A tobo mint száztagú kitünően lolSegyver a szerencsétlenség után a rablóbanda vad ordi- tozással előtört rejtekhelyéből és kirabolta a kocáikat és az utasokat. A súlyosan sebesültek jajgatásával nem törődve, mindenekelőtt a pos­takocsit ürítették ki, majd egymásután átvizs­gálták a sebesülteket, de nem azért, hogy se­gítsenek rajtuk, hanem hogy elvigyék érték zett rablóbanda lecsavarta a síneket a pálya testről, úgyhogy kétszázméter távolságban nem volt sin. Az éjszakai Charbin-expreszt a moz­donyvezető nem tudta már kellő időben megál­lítani s a vonat kisiklott. A kocsik egymásba tolódtak és a mélybe zuhantak. Néhány perccel tárgyaikat. A hátsó kocsinak nem történt baja, az itt utazó nyolcvan utast a banditák arra kényszeritették, hogy megadják magukat és túszként kövessék őket. A rendőrhatóságok azonnal megkezdték a szárazföldi kalózok üldözését. Az eddigi jelen­Egy különös törvény következményei Európai vihar az olasz Labriola kisasszony sterilizálása körül A német „falpolitikai osztály" cáfold nyilatkozata Az „utőegészségügyi bizottság" elutasított javaslata Berlin, augusztus 31. A német lapok ma köz­ük a nemzeti szocialista párt fajpolitikai osz­tályának nyilatkozatát, amely szerint külföl­dieket Németországban semmiesetre sem fog­nak sterilizálni. A külföldi sajtóban ugyanis néhány nappal ezelőtt nagy felháborodást kel­tett az a hir, hogy a birodalomban Labriola kisasszonyt, egy olasz állampolgárnőt, akit egy ügyből kifolyólag súlyosan elitélték, aka­rata ellenére sterilizálni akarnak. Az olasz la­pok a hir hallatára a lehető legélesebben szem­behelyezkedtek a német sterilizációs törvé­nyekkel és mélyen elitélték a nemzeti szocia­lizmust. Ugyanakkor tiltakoztak az ellen, hogy egy idegen állampolgárnőn végrehajtsák az erkölcstelen és brutális műtétet. A német nyi­latkozat szerint a wiesbadeni utódegészség­ügyi bizottság ugyan javaslatot tett a fiatal olasz hölgy sterilizálására, de a bíróság augusztus 15-én elvetette a javaslatot. Danzig Lengyelország felé orientálódik? Berlin, augusztus 31. Rauschning, a danzigi szenátus elnöke az United Press jelentése sze­rint Berlinden tartózkodik. Jövetelének célja ismeretlen, de az általános vélemény szerint a szenátus elnökének berlini tartózkodása ösz- szefüggésben áll azokkal a politikai és gazda­ságii változásokkal, amelyek Oanzigban tör­ténnek és amelyek érzékenyen érintik Lengyel- ország és Németország viszonyát. A német devizanehézségek arra kényszeri­tették Danzigot, hogy a Németországgal való kereskedelmi kapcsolatok lehetetlensége foly­tán saját érdekében Lengyelországhoz orientá­lódjék és szoros gazdasági unióba lépjen vele. A fejlődés nemcsak gazdaságilag, hanem poli­tikailag is elvezeti Danzig szabadvárost Né­metországtól és közelebb hozza Lengyelország­hoz. A forgalom Danzig és Lengyelország kö­zött az utóbbi időben rendkívül megnőtt, míg Gdingen lengyel kikötő jelentősége bizonyos tekintetben háttérbe szorult. Ugyanekkor a né- met-danzigi forgalom a minimumra esett vissza. A német transzfernehézségek lehetetlenné tet­ték a nyugodt üzleti összeköttetést. Németország eddig nagy gazdasági áldoza­tokat hozott Danzig érdekében, de ma nem kö­vetheti eddigi politikáját. Ennek következmé- nyeképen Danzig összeköttetéseket keresett Lengyelországgal és a város prosperitása ér­dekében kénytelen volt Lengyelország politikai feltételeit is elfogadni. Danzig lassan-Iassan teljesen Lengyelországhoz szegődött s ma már csaknem lengyel városnak számit. A német be­folyás napról napra csökken, mig a lengyel po­litikai téren is növekvőben van. tés szerint az áldozatok között egyetlen európai 6incs. Négy vasúti kocsi teljesen romokban hever. Egy-két sebesült elbeszéléséből kitűnik, hogy a szerencsétlenség után borzalmas kegyetlensé- gü jelenetek játszódtak le. A baditák nem riad­tak vissza attól, hogy az utasoknak levágják ujjaikat és füleiket, ha az ujjakon gyűrűk, a fülekben fülbevalók voltak. A súlyosan sebe­sülteknél ugyanez történt. A mandzsuriai kaló­zok kacagva vették körül a jajgató és nyög i sebesülteket, sőt mintha kéjelegtek volna halál- hörgéseikben, össze-vissza rugdalták őket, kiku­tatták zsebeiket, majd levágták fülüket és uj­júkat. A súlyosan sebesültekről leszaggatták a ruhát és a cipőt is, majd belökték őket a romok közé. Eszükbe nem jutott, hogy az összetorló­dott kocsik közé került sebesülteket kimentsék belyezetükből s a szerencsétlenek lassan elpusz­tultak a szörnyű csapdában. A hatóságok kikül­dött emberei megállapították, hogy nem minden halott a vasúti szerencsétlenség áldozata. Néhá­nyat a banditák utólag gyilkoltak meg, mások belehaltak szörnyű vérveszteségeikbe. A politikai következmények A japán lapok máris a felháborodás hangján imák a vasúti szerencsétlenségről. Valamennyi orgánum a szovjetorosz agitációt teszi felelőssé a mandzsuriai bandák garázdálkodásáért. Állí­tólag a szovjetkonzulátusok látják el pénzzel és fegyverrel a banditákat, hogy megakadályoz­zák Mandzsúria konszolidálódását és nehézsége­ket készítsenek a japánoknak. A tokiói jelen­tések úgy tudják, hogy bolseviki agitátorok járják be a mandzsuriai vidéket és japán-elle­nes lázadásra szólítják föl a népet. Kijelentik előttük, hogy az elnyomó gazdag japánokat nem kell sajnálni s a terror minden eszközével ártani kell nekik. A legújabb vasúti merénylet kétségtelenül növelni fogja Japán agresszivitá­sát Oroszországgal szemben. — A szovjetoroszok viszont azt állítják, hogy a japánellenes bandák­hoz semmi közük sincsen, sőt a japánok maguk provokálják ki a vasúti szerencsétlenségeket, hogy igy jegeimet nyerjenek szovjetellenes ma­gatartásukhoz és a vasútvonal erőszakos átvé­teléhez. A szovjet flotta lengyel kikötőben Varsó, augusztus 31. Az orosz hadi flotta több egysége szeptember 3-án befut a gdin- geni lengyel kikötőbe, hogy visszaadja a len­gyel hadihajók oroszországi látogatását. Az orosz flotta a ,.Marat“ sorhajóból, a „Kalinin" és „Volodarszki“ törpéd ©üldözőkből fog állni. A hajók öt napig maradnak a lengyel kikö­tőben. Egy hónap múlva felár a csehszlovák-magyar kompenzációs egyezmény Prága, augusztus 31. A Národní Politika mar száma meg-jegy zés nélkül közli a budapesti Függetlenségnek a csehszlovák ^magyar kom­penzációs egyezmény lejártáról széló azt az észrevételét, hogy csehszlovák részről állítólag különösen nagy súlyt helyeznek arra, hogy a most lejáró kompenzációs szerződés után a két állam között szabályos kereskedelmi szerződés jöjjön létre. E jelentés szerint október közepén várható a csehszlovák-magyar kereskedelmi tárgyalások felvétele.

Next

/
Oldalképek
Tartalom