Prágai Magyar Hirlap, 1934. augusztus (13. évfolyam, 173-198 / 3504-3529. szám)

1934-08-31 / 198. (3529.) szám

8 ^RXGAlMA&^AR. HIRLAI? lSpor^­Harmincnégy világrekordot hitelesitett a nemzetközi atlétikai szövetség Megszűnt Douda és Darányi sulydobó világrekordja Az USA atléták tartják a rekordok többségét Stockholm, augusztus 30. A nemzetközi atlétikai szövetség most tartotta itten üléseit. A megnyitó beszédet Gustav Adolí svéd trón­örökös tartotta. D. Lcwald a német kormány nevében beszámolt az 1030. berlini olimpiász előkészületeiről. A női atlétikai világszövet­ség ama kérelmét, hogy a legközelebbi olim- piászra a női számokat: is felvegyék tanul­mány tárgyává teszik. Az úgynevezett „Lex Nurmi“ tárgyalása, amely a IAAF-nak jogot ad arra, hogy az amatőrkérdésben az egyes szövetségek meghallgatása nélkül is dönthes­sen, nagy vitát váltott ki és végül is Írország, az érdekelt Finnország, Anglia, Hollandia, Dél afrik a és Svájc szavazata ellenében el­fogadásra talált. Elnökké ismét a svéd Edströmöt, főtitkárrá az ugyancsak svéd Eklundot választották meg. A titkárságot január 1-én Norrköpingbe helyezik. A legközelebbi kongresszust a ber­lini olimpiászon, 1936-ban tartják meg. A IAAF technikai bizottsága a magyar Stankovich Szilárd elnöklete alatt az alábbi világrekordokat ismerte el. FUTÓSZÁMOK: 100 m.: Metcalfe (USA) 10A <mp. — 200 m,: Metealfe 20.6 mp. — 440 yard: B. Eastman (USA) 46.4 nnp. — 500 im.: Eastman 1:02 p. — 600 yard: Eastman 1:09.2 p. — 600 m.: Eastman 1:18.4 p. — 800 m.: Eastman 1:49.8 p. — 880 yard: Eastman 1:49.8 p. — 1000 yard: Beccali (olasz) 2:10 p. — 1500 m.: Bonthron (USA) 3:48.8 p. — 1 angol mérföld: Cunningham (USA) 4:06.8 p. — 3000 m.: Nielsen (dán) 8:18.4 p. — 4 angol mérföld: Iso-Hollo (finn) 19.01 p. — Két órás futás: Harper (angol) 33.653 kim. — 110 m. gát: Percy Beard (USA) 14.2 mp. — 220 yard: Norman Paul (USA) 28 mp. — 400 m. gát: Hardin (USA) 50.6 mp. UGRÁS - DOBÓSZÁMOK Magasugrás: Marty (USA) 2.06 méter. — Sulydobás egy kézzel: Torrance (USA) 17.40 m. — Sulydobás kétkézzel: Torrance (USA) 28.68 m. — Diszkoszdobás: H. Anderson (svéd) 52.42 m. — Gerelyvetés: M. Járvinen (fiun) 76.10 m. — Tizesverseny: Sáevert (né­met) 8790.46 pont. GYALOGLÁS 5000 m.: Schwab (Svájc) 21:59 p. — 10 ki­lométer: Popé (angol) 44:42.4. — Egy órás gyaloglás: 13.308 km. Popé tartja ezenkívül az 5—6—7 mérföldes gyalogló világrekordo­kat is. — 15 mérföld: Dahlin (lett) 1 óra 56 p. 9.8 mp. — 20 km.: Dahlin 1 óra 34:26 perc. — 25 km.: Dahlin 2 óra 46 p. — Két órás gyalog­lás: Dahlin 24.848 km. A keleti kerület ügye A CsAF—MLSz hivatalos közleménye Pozsony, augusztus 30. A OsAF—MLSz központja a keleti kerület önkormányzatánaik s egyes kár­pátaljai egyesületek működésének felfüggesztésé­vel kapcsolatos magán megnyilatkozásokra az ügy tényállását, a következőkben szögezi le: A kerület választmánya a központi Igazgató Ta­nácsnak a Hudák és JuezkovLcs esetekben hozott határozatait vették ürügyül arra, hogy Keleten a spórtbékét felborítsák s ezzel egyidejűleg a szö­vetség tekintélyét aláássák. Ezen két ügy állása a hivatalos vizsgálat és ok­mányos bizonyitékok alapiján a következő: 1. Hudák László, UMTE játékos átigazolása az előirt szabályoknak megfelelően történt s a keleti kerület központi megbízottja az UMTE-nek járó összeget a központnál minden tiltakozás nélkül át­vette. 2. .Juszkóvics Sándor, a keleti kerület képviselője ezy igazgatótanácsi, ülésen egy ügy letárgyalása után akart még ahhoz hozzászólni, amit a szövetség elnöke nem engedett meg, sőt a végén kénytelen volt tőle a szót meg is vonni. Az ülés után Juszko- vícs Sándor sértően nyilatkozott az igazgatótanács tágjairól s a szövetség elnökét is megsértette. Az elnökséghez ez évi május 9-én intézett panaszában a tények teljes elferdítésével az elnökséget s annak tagjait a lapszabályellenes ténykedésekkel vádolta meg. Az igazgatótanács a panaszban foglalt váda­kat és gyanúsitgatásokat felülvizsgálta, azokat tel­jesen alaptalanoknak találta s ezért Juszíkovios Sán­dort a fegyelmi szabályok 19. §. 45. pontja alapján az igazgatótanácsban viselt tagságától a folyó szö­vetségi évre megfosztotta. Juszkóvics Sándor még ezen határozat meghozatala előtt bejelentette, hogy tagságáról lemond s erről a keleti kerület elnöksé­gét irásbelileg ki is értesítette. A központ az igazgatótanács határozatáról infor­málta Szabó Károlyt, a keleti kerület elnökét, aki május 14-ről kelt válaszában azt tudomásul is vet­te, Juszkóvics Sándor eljárását elitéli, azzal nem azonosítja magát s Ígéretet tett, hogy az igazga­tótanácsnak elégtételt fog szerezni. Május 2o-röl kelt levelében bejelenti, hogy Juszkóvics Sándor le­mondását a kerületi választmány az igazgatótanács döntése után fogja tárgyalni, addigra is a kerület képviseletével megbízta Feuer Gábort. Juszkóvics Sándor közben leutazott Kárpátaljára, végiglátogatta oz egyesületeket s a kerületi választ­mány junius 12-én Csapon tartott ülésén Juszkóvics Sándor bemondása alapján nem látta be igazoltnak, hogy az megsértette volna az igazgatótanácsot és a szövetségi elnököt s Juszkovicsnalk bizalmat sza­vaz. Július 20-án Szabó Károly kér. elnök értesíti a központot, hogy a kerületi választmány julius 19-én tartott ülésén nem vette tudomásul az igaz­gatótanács döntéseit, azokiJf nem hajtja. vógjre. A Hudák és Juszkóvics ügyekben hozott döntéseket megfelebbezi s egyúttal akciót indit a többi kerüle­teknél egy rendkívüli szövetségi közgyűlés egybe- hivása érdekében. Ugyanakkor bejelenti Szabó Ká­roly, hogy a keleti kerületi elnöki tisztségéről le­mond. Az igazgatótanács julius 23-án tartott ülésén Sza­bó Károly lemondását- tudomásul vette, eddigi mű­ködéséért köszönetét szavazott. Az alapszabályok 34. §• 9. pontja alapján a kerület választmányának julius 19-én hozott határozatait hatálytalanítja, a kerület önkormányzatát felfüggeszti s a kerület élére dr. Péter Zoltánt teljhatalmú szövetségi meg­bízottnak nevezi ki. 3. A keleti kerület 16 egyesülete augusztus 8 án Csapon értekezletet tartott, amelyen a felfüggesztés ellen tiltakoznak s ultimátumszerűén követelik augusztus 18-ig az önkormányzat visszaállitását. ellenkező esetben az egyesületek a lahdarugéepor- tot szüneteltetik. A szövetség intézőbizottsága az igazgatótanács meghatalmazása alapján augusztus 19-én tartott ülésén az alapszabályok 19. §. alapján a 16 egye­sület játékjogát julius 2-5-vei felfüggeszti, ame-ny- nyi'ben ezen határidőig az ultimátumot visszavon­ják, a felfüggesztés életbe nem lép. Az egyesületek julius 23-án Csapon ultimátum­szerű határozatot hoztak, követelték 24 órán belül az intézőbizottság határozatainak hatálytalanítását. Péter Zoltán dr. megbízatásának visszavonását e egy az egyesületek által megválasztott bizottság­nak a kerület vezetésével való megbízatását. Ellen­kező esetben panasszal fordulnak a OsAF-hoz s ki­lépnek a CsAF—MLSz-ből. Közben a Beregszászi FTC, Huszti SE, Királyházai TE, Técsői SE és Pa- lánkai Spartacus az akcióból visszaléptek s a köz­ponti határozatokat elfogadták. A többi egyesület felfüggesztése a CsAF tudomásulvétele mellett élet- belépett. Tizenkét egyesület bejelentette a CsAF— MLSz-ből való kilépését. Ezek a száraz tényállások, amelyekből a szövet­ség az alábbi következményeket vonja le: 1. A kerületi választmány sorozatos alapszabály* sértést követett cl s igy a központ kénytelen volt szigorú intézkedéseket hozni, mert hiszen a kerü­letek csupán kisegítő szervei a szövetségnek s kö­telesek a központ intézkedéseit végrehajtani. 2. Az egyesületek ugyancsak alapszabályellenesen jártak el. 3. A szövetségből való kilépést csakis egyesületi közgyűlések határozhatják el, igy tehát egyes sze­mélyek értekezleteken hozott ilynemű határozata nein tekinthető szabályos eljárásnak. 4. Magyar egyesület csakis akkor lehetne tagja egy más nemzetiségű szövetségnek, ha az egyesü­, let közgy űlése alapszahálymódositással megváltoz­tatja magyar nemzetiségű jellegét. 5. A konfliktust, mesterségesen idézték elő egyes személyek, akik a tények teljes elferdítésével az egyesületeket félrevezetek. Teljesen alaptalan az a vád, hogy' a központ mostohán bánik a vidéki ke­rületekkel és egyesületekkel szemben s különösen a keleti kerületnek nem voltak és nincsenek a központnál elintézetlen ügyei. 6. A Csapon tartott értekezleteken az egyesületi megbízottak nyilván megfeledkeztek arról, hogy a szövetség központja a legfelsőbb szerv, amely ulti­mátumokat el nem fogad s egyedül a szövetségi közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 7. A központnak tudomása van arról, hogy egyes személyek saját személyi érdekük érvényesítése céljából fegyelemsértésre uszították az egyesületeket s tömeges alapszabálysértéssel a szövetség tekin­télyét akarták aláásui, csahogv továbbra sí érvé­nyesülhessenek, még akkor is, ha magyarságukat kell megtagadniok. 8. A szövetség központja az alapszabály ok szigorú betartása mellett a disszidensekkel szemben a leg­szigorúbban fog eljárni a jövőben is, mert ezt kö­veteli a sportfegyelem s az egyetemes magyar sportérdek is. A CsAF—MLSz elnöksége, Pozsony.------0----­Me nzel megsérült és hazajön? Newyork, augusztus 30. Roderich Men­zel, Csehszlovákia teniszbajnoka, aki most amerikai túrán van, tegnap Ryeben verseny­zett és MacAuklief elleni meccsében olyan szerencsétlenül esett el, hogy térdén meg­sérült. Kénytelen volt a meccset feladni. Bár serülése nem súlyos, valószínű, hogy tervbe vett hosszabb túráját nem tudja lebonyolí­tani. Annyi bizonyos, hogy Menzel a szomba­ton kezdődő amerikai bajnokságokon még nem indulhat. Az United Prés* jelentesse ezerint Menzel sérülése könnyebb természetű, úgy­hogy a jövő hét elején versenyezhet is és- igy nem lép vi^za az amerikai bajnotke-ág- ból sem. )( A magyar—jugoszláv Davis Oup-mérkö- zés holnap kezdődik meg Budapesten. — Az első nap Gábrovitz (m) — Puncec (j) és Straub (im) — Pallad (ij) mérkőznek. Szom­baton a páros meccs folyik le. ){ Az angol Wall is Myers ellenranglistája a női teniszezőkről a® első helyre Miss Ronud-t (angol) teszi Jacobs (USA) előtt. 3. Sperlingné—Krahwinkel, 4. Palifrey, 5. Seriven, 6. Mathieu, 7. Payot, 8. Hant igán, 9. Aussem és 10. Baboock a* angol sportszak­értő szerint. )( A besztercebányai Szántó Kata (BSK) a pardubici ifjúsági teniszbajnokságban az if­júsági egyesben, valamint a párosban a 2-ik helyen végzett. LABDARÚGÁS )( A prágai Sparta Kosire tegnap Stuttgart­ban az ottani SK-tól 4 t, (1:3) arányban vere­séget szenvedett. )( 110-ik nemzetközi mérkőzést játsza vasár­nap a csehszlovák válogatott Jugoszlávia el­len. Ebből 98 meccs esiík a profikra, akik 54-szer győztek, 28-szor vesztettek és 21-szer eldöntetlenül játszottak. A gólarány 240:144 a csehszlovákok javára. Az amatőr válogatott 11 meccsből 3-szor győzött, egyszer eldöntet­lenül mérkőzött és 7-szer vesztett. A gólarány 24:38. )( A Besztercebányi SK-nak — miint tudó­sítónk jelenti — sikerült Komeudával, a volt rákospalotai, majd UMTE játékossal meg­egyezést kötni. Komenda centerhalfot fog játszani a BSK-ban. Vasárnap a besztercebá­nyai klub Breznón az ottani SK ellen játssza le bajnoki mérkőzését. )( Olaszország—Anglia válogatod futball­mérkőzése Highburyben az Arse nappályán folyik le november 14-én. )( A budapesti Magyar LSz válogató-bizott­ságának tagjaivá Ddetz Károly társelnököt, Reichard Ottó elnökségi tagot, dr. Máriássy Gyula volt szövetségi kapitányt, Plnihár István szerkesztőt és Holits Ödön edzőt választotta meg. E bizottság jelöli ki tagjai köziül majd a szövetségi kapitányt. ■ 0----­AU TÓ és MOTOR )( Halálos szerencsétlenség a német hat­napos motorkerékpárosversenyen. Berliniből jelentik: A hatnapos motorkerékpáros ver­seny harmadik szakaszában a német Barth NSU-versenyző Partenkirdhen közelében gé­pével felborult és szörnyethalt. A csehszlovák Mncha egy teherautóval ütközött össze és bár sérülései könnyebbek, kétséges, hogy a versenyt folytatni tudija-e. A nemzetközi ver­senyen Németország és Olaszország áll még büntetőpont nélkül, inig Csehszlovákia az ezüstserlegért folyó versenyen hibapontot nem szerzett. 1934 augusztus 31, péntek. Botrányba fulladt az angol-magyar vizípóló mérkőzés London, augusztus 30. (Távirati jelentés.) A magyar vizipóló válogatott tegnap Wembley­ben mérkőzött az angol válogatott ellen. Az an­gol biró teljesen elnyomta a magyarokat, úgy­hogy az első félidőben az angolok 2:1 arány­ban vezettek. Amikor a másodikban a magya­rok 2:2-re egyenlítettek, a biró Homonnayt sza­bálytalanul kiállította, mire a magyar csapat levonult. Az uszószámoikat a 110 yardos női hátuszá® kivételével megnyerték a magyarok. Óik a 100 yardon 54.4 inp-ee időt úszott. Mezei a 110 yar­dom mellúszásban 1:13.4 p alatt lett első. A magyarok még tegnap este elutaztak Lon­doniból Parisba. ★ )( Uj uszóklub alakult Pozsonyban .ySlo­veusky Plavecky Klub“ néven, amelybe a Slavia és az SK Bratislava úszószakosztályai is beolvadtak. X A prágai APK vizipolóversenyén a CsPK 4:1 (1:1) arányban győzte le a versenyrende­ző klubot. Ma a versenyen a Sparta—Slavia találkozóra kerül sor. Munkácsi ember volt a világháború első atléta hősi halottja Munkács, augusztus 30. (A P M. H. munkatársától.) Nemcsak Munkács spor [tár­sadalma, de az egész magyar sportélet is ke­gyelettel emlékszik meg a mai napon a ma­gyar atlétika első hősi halottjáról, Bertalan Zoltán dr. munkácsi ügyvédről. Emlékét anya-egyesülete, a budapesti MAC azáltal örö­kítette meg a magyar sporttörténet embern, hogy a MAC Hősök emlékversenyének egyik számát, a 100 méteres síkfutást elnevezte Bertalan Zoltán emlék-versenynek. — Berta­lan Zoltán a magyar atlétika úttörői közül való volt s az 1904—1905-ös idényben ragyogó versenysikereket aratott a 100 yardos és ne­gyed ménföldes futásban. Nemcsak magyar, hanem, külföldi versenyeken is sikert sikerre halmozott, több bajnokságot ért el e rekor­dokat állított. Munkácson megtelepedve tevé­kenyen résztvett a munkácsi sportélet megte­remtésében. A háború kitörésekor zászlóst rangban vonult he ezredéhez, a tizenkilenc©® vadászokhoz, de 1914 augusztus 29-én Lublin alatt hősi halált balt. Munkács sporttársadal- ma az évfordulón kegyelettel emlékezik meg róla s a MSE emlékezetére atlétikai versenyt készül rendezni s vándordijat alapítani.-----o----­)( Az amszterdami stadionban a holland Bergner a 100 méteren 10.3 mp. alatt beállí­totta Metcalfe világrekordját. A diszkoszban de Bruyn 46.14 métert ért el. — Egv pozsonyi cserkészleány leTele a rajecfür- dői táborból. A pozsonyi magyar leánycserkészek dr. Frlebeiisz Gyuláné cserkészparancsnoknö vezeté­sével az idei nyarat a csodás környékü Rajecfürdö közvetlen közelében sátortáborban töltik. Onnan ir­ta az egyik kis cserkészleány szüleinek a követke­ző kedves levelet: Kedves Szüleim! Ezidén nagyon szép helyen táborozunk. A Rejecfiirdő völgyében. Napsütötte réten sorakozik kis cserkésztáborunk: kilenc lakósátor, szertár, élelmiszer- és konyhasa- tor. Konyhánk büszkesége a takaréktüzhely, melyet szintén magunk készítettünk. A tábor közepén áll a nyolc méter magas zászlórúd. Reggelenként és es­ténként felsorakozunk köréje. Ima közben meg­csendül a kis tábori harang. A kerítés és kapu építésénél felhasználjuk a Gödöllőn szerzett tapasz­talatokat. Modanom sem kell, hogy milyen jól érez­zük magunkat ezen a gyönyörű helyen. Az első napokban sokai, esett az eső, de azért nem ijed­tünk meg, mert sátraink vizhatianok. Sokat járunk kirándulni és fürödni a kellemes Rajciaukába. Itt sokat gyakorolhatjuk a hatodik cserkésztörvényt, a természet ezeretetét. Akár egész nap figyelhetjük az erdei állatokat: mezei egerek, varangyos bókák, gyikok, siklók, mókusok tanyáznak itt a réten. Vi­pera is akad bőven, agyon is ütöttünk hármat. Reg­gel, ha kidugjuk fejünket a sátorból, látjuk, amint a mókusok egymást kergetve ugrálnak az egyik fá­ról a másikra. Nagyon kedves látvány ez, az em­ber nem győz benne eleget gyönyörködni. Estén- kint hangulatos tábortüzet gyújtunk és víg vagy ko­moly műsorral szórakoztatjuk egymást. Itt táboroz- tak két hétig kassai cserkésztestvéreink, akikkel szívvel és lélekkel barátságot kötöttünk. Két hét eltelte után meghatóttan búcsúztunk el tőlük és megígértük, hogy legalább levelek utján, de fenn- tairtjuk a barátságot. Velünk van három szenei testvérünk is, sajnos, töltik már vasárnap búcsú­zunk. Bizony már-már mi is csomagolunk, sietünk, mert hazahív a kötelesség. Tábor után testben és lélekben kipihenve kzedünlk újra a munkához. Ke­zeiket csókolja szerető leányok, Gálflfy Emília.

Next

/
Oldalképek
Tartalom