Prágai Magyar Hirlap, 1934. március (13. évfolyam, 50-75 / 3381-3406. szám)

1934-03-27 / 72. (3403.) szám

1934 márcfois 27, kedéL A fogzcmánc a fog védőpajzsa! A fogfisztftószereknek tehát nem szabad ezt a védőpajzsot a fogak tisztogatása alkalmával megsérteni. Az O d o l-fogpaszta a fogakat ala­posan tisztítja, de olyan finom, hogy még a gyenge gyermeki fogak zománcát sem sérti meg. Ezért oly j6 az ön és JT\ gyermekei fogai számára az Tubus 4 Ke. P a 5 z fa » Nagy tubus 6 Ke. Ettölafogakelefánfcsontszinüfénybenfünciöklenek! ugyancsak interveniált a politikai foglyok ér- d ekében. Előbb Németországban járt. ahol si­kerrel interveniált. Megszüntették Tandler tanszékét A kisantant katonai konferenciája Bukarestben Bukarest, március 26. Jugszlávia és ebédet adott a vendégek tiszteletére, majd dél- CsehSzlovákia vezérkari főnökei, Milovanovics után külön audiencián fogadta Krejcsi cseh- jugoszláv és KrejcSi csehszlovák tábornok, szlovák tábornokot. megfelelő kísérettel Bukarestbe érkeztek, ahol Seba követ a csehszlovák követségen nagy a román vezérKarral együtt megtartják rendes fogadtatást rendezett, amelyen 400 személy évi konferenciájukat A delegációt Károly ki- vett részt, közöttük Tatarescu román miniszter - rály is fogadta. A királynál a katonatisztek elnök és Titulescu külügyminiszter és a diplo- Antlcs jugoszláv és Seba csehszlovák követ ki- máciai testület. A recepció előtt Krejcsi tábór- séretében jelentek meg. Az audiencián a román nők tizennégy román tisztnek a fehér orosz­kormány tagjai is résztvettek. Később a király lánrendet adta át. Bécs, március 26. A bécsi egyetem anatómiai intézetében a letartóztatott Tandler tanár és szociáldemokrata városatya tanszékét egyesítik Pernkopf tanár tanszékével és élére Pernkoptfot nevezik ki. Hitler könyve olaszul Milánó, március 20. A közeli napokban Hitler „Mein Kampf“ cimü könyve olasz nyelven is megjelenik. Hitler előszót irt az olasz kiadáshoz, amelyben többek között a következőket mondja: „A fasizmus és a nemzeti szocializmus világnézeti alapelvei rokonok és a két moz­galom egyaránt arra szolgál, hogy a termé­keny nemzetközi együttműködés uj útjait kiszabja. Aki megérti a fasizmus és a nem­zeti szocializmus lényegét és értelmét, az tud­ja, hogy a két mozgalom a világ békéjére és a népek prosperitására törekszik/4 Lélekemelő bensőséggel fogadta Érsekújvár katolikus társadalma uj lelkipásztorát Mint ismeretes, Hitler politikai könyve a közelmúltban franciául is megjelent s az első napokban azonnal százezer példányban fo­gyott el. Ennek ellenére Hitler diplomáciai utón meggátolta a francia kiadás terjesztését, mert abban rosszakaratuan és tévesen fordí­tották le Hitler fejtegetéseit. Érsekújvár, március 26. (Saját tudósitónktól.) Vasárnap délután egyszerű külsőségek közt. de lélekemelő bensőséggel fogadta Érsekújvár katoli­kus népe uj lelki pásztorát. A Főtér a kora délutá­ni órákban már nagy tömegekkel volt zsúfolva. 5 órára várták az Óhaj felől érkező uj plébánost. Helec János káplán, a plébánia adminisztrátora 8 dr. Turchányi Imre, a katolikus iskolaszék elnöke a város határában várta az uj plébánost, aki autó­jából átszállott a város díszhintajába s az érsek- újvári katolikus bivők egyházi és világi vezetői­nek társaságában a Főtérre liajttatott. Lelkes él­jenzés fogadta a Fő-ut felől feltűnt kocsit, amely­nek a 1 o vasb andé riumk is ér e t még ünnepélyesebb külsőt adott. A lelkes ovációkkal fogadott uj plé­bános egy számára felállított diszemel vényen he­lyezkedett el s ragyogó, tavaszi napfényben került sor az ünnepi üdvözlésekre. Elsőnek dr. Holota János polgármester köszön­tötte meleg szavakkal a város nevében a katolikus uj lelkipásztort s rövid beszédében rámutatott arra, hogy Érsekújvár mindig a felekezeti s a nemzetiségi béke ideális harmóniájában élt s uj papjától ennek a szellemnek a további fenntartását re­méli­Dr. Turcbáuyi Imre a katolikus magyar hívők sze­re tétét tolmácsolta az uj plébános előtt, mig a szlovák hívőik nevében Bugán Ferenc nyug. fő­szolgabíró mondott üdvözlő beszédet. Dr. Scsepkő plébános ezután hosszabb szlovák és magyar beszédben reflektált az elhangzott be­szédekre s elsősorban arra mutatott rá. hogy a hitéletet ő is a békesség s a harmónia szelle­mében kivánja vezetni. A nagy éljenzéssel fogadott beszéd elhangzása után a szlovák és a magyar leánydalárdák — Szendrey István karnagy vezényletével — a kar­nagy által szerzett alkalmi dalt énekelték el, mély hatást keltve. Az uj plébános ezután felöltötte templomi orná- tusát, áldást osztott, majd bevonult a templomba, ahonnan rövid istentisztelet után a plébániára vo­nult. Itt fogadta a tisztelgő küldöttségek hosszú so­rát. Elsősorban a katolikus iskolaszéket, a Római Katolikus Kört, az 01 táregyletet, a Római Katoli­kus Nőegyletet, a Szlovák Katolikus Nőegyletet, a Szlovák Katolikus Kört, a Mária Kongregációt, 8 még <má3 katolikus társadalmi s hitéleti testüle­tek küldöttségeit. Mindenegyes küldöttség szóno­kának külön válaszolt e szemmel láthatóan külö­nösen dr. Noszkay Ödön, az Oltáregylet férfitagjai nevében mondott magasszámyalásu beszéde gya­korolt rá mély benyomást. Magyar miniszterek húsvéti szabadságon Budapest, március 26. (Budapesti szerkesztősé­günk telefopjelentése.) A magyar kormány tagjai közül már többen megkezdték húsvéti szabadságu­kat. Gömbös Gyula miniszterelnök vidékre utazott, ahonnét csak husvét után, szerdán tér vissza s ak­kor veszi át újból hivatalát. Dr. Hóman Bálint kul­tuszminiszter és dr. Lázár Andor igazságügyminisz­ter Lovranában üdül husvétkor. Kállay Miklós föld- mivelésügyi miniszter birtokán, Kállósemjén tar­tózkodik s ott fogja tölteni kis megszakítással a húsvéti szabadságot. Fabinvi Tihamér és Invrédi Béla miniszterek a fővárosban maradnak. Kerese- tes-Fischer Ferenc belügyminiszter vidéken tölti a húsvéti ünnepeket. Imrédy pénzügyminiszter azért tartózkodik Budapesten, mert a pénzügyminiszté­riumban nagyban folynak a jövő állami költségve­tési előirányzat munkálatai. A költségvetést hus­vét után, április 5-e, 6-a táján Imrédy pénzügymi­niszter nagyobb beszéd kíséretében fogja beter­jeszteni a képviselőházban. Egységespárti képviselőt választott a csengeti kerület Csenger, március 26- A Szuchány Ferenc halálával megüresedett csengem választókerü­letben vasárnap tartották meg a pótválasztást. A kerület uj képviselőjévé Mecséry András egységes párti jelöltet választották meg 3829 szavazattal. Ellen jelöl tje, Gye-ne Pál független kisgazdapárti ezzel szemben 3002 szavazatot kapott. — Komáromban a csehszlovák pártok az utcane­vek megváltoztatását kérik. Komáromi tudósítónk jelenti: A cseh néppárt, a cseh szociáldemokrata párt, a cseh nemzeti szocialista párt, a szlovák nép­párt és az agrárpárt komáromi szervezetei elérke­zettnek látták az időt, hogy beadványt intézzenek a városhoz, amelyben, hivatkozva az 1930. évi nép- számlálás eredményeire, — amely szerint a hiva­talos statisztika Komáromban 27 százalék csehszlo­vákot tüntet fel, néhány főuoca nevének megváltoz­tatását kérjék. A Nádor-uccát Mae a ryk-uccának, a Vánmegye-uccát Köztársaság-uccának, a Duna rak­partot Stefánik-rakpartnak akarják átkeresztelni. A beadvány a 27 százaléknyi csehszlovák kisebbség nevében kéri az uccaelnevezések megmásitáaát $ hivatkozik arra, hogy a köztársaság fennállásának 17-ik évében még semmi sem emlékezteti Komá­romot arra, hogy a köztársasághoz tartozik. A vá­rosi tanács a képviselőtestület elé fogja terjeszte­ni & csehszlovák pártok indítványát. . _____ ■ ■ í Má sodik szcce JUgétty. Ida: fedik UcddwÍH <3b) — Ne haragudjék rám a tegnapi este miatt, Delight. Nem telhettem róla. Talán a kará­csonyi hangulat tette. Nme tudom elmondani, mennyire félek tőle, hogy megharagszik rám, hogy félreért. Maga olyan sokat jelent nekem, olyan jó volt hozzám, olyan türelmes és meg­értő! •.. Ha valaha még ember lesz belőlem, hasznos polgára ennek a világnak, azt csak magának köszönhetem ... Megbocsát? Mary Lou csak annyit mondott: Persze/' A szive úgy dobogott, mint a gőzkalapács- Lorrimer talpra segitette, fölhúzta a sapká­ját, a keetyüjét és megfogta a lány kezeit. Együtt repültek ki a tó fényes jegére, nevet­tek, miint a gyerekek, egyre gyorsabb, egyre nagyobb köröket Írtak le, a vér melegen fu­tott át testükön, az arcuk tüzelt, szemük vi­dáman ragyogott. — Valaha táncolni is tudtam — mondta Lor- rimer é6 átfogta a lány derekát. Maga fütyült a tánchoz és nevetve keringtek a tó fölött. Aztán hirtelen megcsúszott a lába egy pillanatig vadul kapálózott, hogy visszanyerje az egyensúlyát — aztán mind a ketten szégyen tel lesen felbuktak. — Csak nem sérült meg? — kérdezte ijedten Travers és fölsegitette a lányt. — Csak a büszkeségem — nevetett Mary Lom *— De ajánlom, hogy egyelőre kevésbbé magas- rendű teljesítményekkel kisérletezztink. Hosszú, ütemesen sikló lökésekkel suhantak a partig és vissza megint, a tó közepére. Már délfelé járt, mikor hazamentek, a korcsolyák jó­kedvűen csörögtek a férfi karján. Hirtelen meg­szólalt Lorry: — Olyan jól vagyok mostanában! ÍJn... olyan sokáig nem éltem, Delight. Ha tudná, mit jelent nekem a nevetés ... Mary Lou azt gondolta, hogy tudja. Itt csak 'a férfi boldogsága fontos, semmi és senki más. Ha ő boldog, akkor hogyan szabad neki szö­késre gondolnia?! Miikor fölment a szobájába, hogy átöltözzék az ebédhez, egyenesen az íróasztalhoz lépett. Ki­vette a levelet, ott tartotta a tenyerén. Aztán határozott lépésekkel ment a kandallóhoz, be­dobta a fehér borítékot, gyújtóval lángra lob­ban tóttá és figyelte, amíg elhamvad. Tartozik Traverenek azzal, hogy itt marad. És Mrs. Lommernek js tartozik vele. Ezzel az el­határozással — és bízva, hogy megtalálja magá­ban az emberfölötti bátorságot, amire szüksége lesz — kezdte meg Mary Lou az uj esztendőt. Most már biztosan, félreérthetetlen világos­sággal tudta, hogy szereti Travers Lorrimert. Mikor először gyűlt fel benne ez a gondolat, szörnyű, vak rémület fogta dl és menekülni akart, elrohanni a világ végére. De rájött, hogy ezt nem szabad megtennie. Lekötötte magát, hogy itt marad, amiig munkaadója — ónért utó- végre is Margaret ez volt, csodálatosan jó, vég­telenül szeretett és megbecsült munkaadó, de mégis csak munkaadó — föl nem oldja külö­nös, de ennek ellenére világosan körülirt köte­lességei alól. A sok szerelmes regény mohó olvasása köz­ben Mary Lou gyakran találkozott ezzel a ki­fejezéssel: viszonzatlan szerelem. Most arra gon­dolt, hogy az ilyen szerelmet ő bátran, erős lé­lekkel tudta volna elviselni. Az még sohasem ár­tott meg senkinek, ha beleszeretett valakibe, ő is nyugodtan, bátran tudta volna elrejteni a szerelmét, ha Lorrimer éppen csak kedveli őt, vagy akár közönyös iránta. De az ő szerelme nem volt viszonzatlan, hiszen Lorrimer napjában százszor is éreztette vele a szerelmét, I miatta szóval, mozdulattal, sok hosszú, meleg pillan­tásával. . • ] Ez volt a legborzalmasabb, a legel viselihe- tetlenebb. Az, hogy Lorrimer szerette... nem őt, hanem akinek a jelmezét viselte: — nem Mary Lou Thnrstont, hanem azit a lányt, aki­nek őt hitbe, az ismeretlen, Deligiht Harford nevű lányt, akiről nem tudni, hogy él-e még vagy meghalt? .. • Sőt még csak nem is De- liglhtet szerette, hanem azt a róla való em- lékkópet, amelyik Mary Latiban öltött testet, vált hússá és vérié — havi háromszáz dollár ellenében. Szóval olyan valakit szeretett, aki nem is önmaga volt, hanem csak üres szerep ... azt a valakit szerette, alti napról-napra rá­szedte és megcsalta! Szörnyű volt az a gondolat — majdnem el- 1 viselihetetlen. Mert azt is tudta Mary Lom — akit látóvá tett ez az újonnan szerzett, keserű bölc-seség— hogy egyetlen pillantás, egyetlen szó. kezének egyetlen mozdulata árán a férfi karjában fekJhetne, hallhatná a szerelem édes, töredezett számit, ismét érezhetőé a férfi öle­lésének ujjongó gyönyörűségét. ő maga sem tudta, hová vezetne, ha egy- . szer megadná magát a napról-napra erősödő kísértésnek. — Talán házassághoz? . •. De hi­szen Traversnek Delight a felesége, vagy leg­alább is ő ezt mondja. És ha titokban, lopva, meg- akarná kóstolni a boldogságot, elő'bb- utóbb kiűznék a paradicsomiból. Mihelyt a férfi megtudná, hogy ő is szereti, természete- . sen érvényesiteni akarná a jogait. Akkor pe­dig már nem folytathatnák tovább a kegyes csalást-, meg kellene mondani a teljes igazsá­got. Margaretnek is mindent meg kellene mondani. Már pedig Mrs. Lorrimer egyálta­lán nem arra szerződtette Mary Leüt, hogy beleszeressen — Delight Harford férjébe. így hát nem mondta ki a szót és nem tette meg a mozdulatot. Lassan rászoktatta magát, hogy egyenletes, hűvös barátságot mutasson Lorrimer iránt- Minden erőfeszítése a férfi testi és lelki egészségét szolgálta és ez hideg nyugalmat hozott az ő szivébe is. Margaret Lorrimer mindig gyorsan meg­értő, finom érzékenységű asszony volt. Most is észrevett valamit — valamit, ami kisebb és | halványabb volt, semhogy szavakba lehessen -'foglalni vagy gondolattal elérni. De mintha ,Mary Lou mór nem viselkednék Lorximerrel szemben a régi közvetlenséggel, mintha fi­gyelné önmagát, mintha mindig vigyázz­állásban állna. Margaret csodálkozott és egy­szer megemlítette dr. Mathewsnek. — A lány megváltozott — mondta Marga- ret. — Még velem szemben is más, mint ed­dig volt. Nem tudom megmagyarázni, hogy miben áll ez a változás, hiszen oly csekély, hogy alig észrevehető . •. és mégis ... Lehetséges talán, hogy beleszeretett Tra­verzbe? — kérdezte dr. Mathews, látszólag egész közönyösen. Margaret mély lélegzetet vett. — Elejétől fogva reméltem, hogy belesze­ret — jelentette ki kertelés nélkül. Mathews nevetett, de rögtön utána nagyon elkomolyodott. — Ó, ezek a nők! — kezdte... — Hiszen nagyon jól értem, Margaret, hogy miért kí­vánta ezt maga. De nem gondolt rá, hogy mi­lyen bonyodalmak származhatnak belőle? — Először is, Traversnek előbb-utóbb meg kell tudnia a valóságot. Én azt reméltem, hogy magától is rá fog jönni. Ez még mindig lehetséges. De a megrázkódtatás mindenkép­pen nagyon erős lesz. Ki tudja, talán Mary Lou ellen fordul, talán haragot és felháboro­dást vált ki belőle. Éne az eshetőségre mi már eleinte is gondoltunk. De addig, amig a lány nem szerette, nem volt fontos, hogyan fogadja a fiú az igazságot. Ha azonban — ahogy maga reméli és én is hiszem — a lány szerelmes bele, akkor nagyon keserves lesz a dolog szegénykémeik, őrá is kell gondol­nunk, Margaret. Mrs. Lorrimer barna szeme nyugodtan állta , az orvos tekintetét. — Én nagyon szeletem Marv Lout — mond­ta egyszerűén. — Soha kedvesebb menyet nem találhatnék magamnak. Mégsem vele tö­rődöm, nem tehetek róla. Csak Traversro gondolok, az ő boldogságára. Érte nyugodtan feláldoznék bárkit és bármit. Ezt maga na­gyon jól tudja. Dán. Amint Traversről van sző. én vagyok a leglelkiismeretesebb terem­tés ezen a világon. (Folytatjuk.) 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom