Prágai Magyar Hirlap, 1934. február (13. évfolyam, 26-49 / 3357-3380. szám)

1934-02-24 / 46. (3377.) szám

9 1904 február 24, szombat. t>ra:gaiMagíMíHTRIiS&- CSpori^ 'Kanada Prágában is legyőzte Amerikát b Saskatoon Quakers — USA-Rangers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) i Prága, február 23. Csupán 1500 néző előtt folyt le a prágai jégisrtad ionban az exhiibiciómaik szánt reván«nériközé6 a milánói világbajnok Kanada és a tavalyi prágai világbajnok Ame­rika között. A Saskatoon Quakers, Kanada képviselője 3:0 arányban győzött sokkal tisz­tább s biztosabb küzdelemben, mint Milánó­ul bán. Az első harmadban egyenrangú harc folyt, majd Kanada jut fölénybe és Wilson, vala­mint La'ke révén gólt szerez a második sza­kaszban. Az utolsó harmadban Kanada a ki­járt Dewar nélkül kezdett, ennek dacára fö- ényben volt és Wilson révén 'beállítja a vég­eredményt. — A nívós meccset az amerikai Brown és a prágai Fröhlich jól vezették. zaitja a japán úszókat — A Magyar IJszó Szö­vetség egyébként az utánpótlás részére a Bel­giumiban, Hollandiában és Franciaországban rendezendő túrát csak akkor vállalja, ha a le­játszandó 10 mérkőzés köziben a rendező Bel­ga Szövetség legalább 5 pihenőnapot ad- A Belga Szövetség közölte, hogy nem 5, hanem 6 pihenőnapot ad és a legfontosabb mérkőzé­sek előtt mindig egy-egy nap szünet lesz. )( A pontresinai siugróversenyen a norvég Sigmund Ruud 02 méterrel lett első Sőreusen (59 ma) előtt. )( A nemzetközi futb a llszö vétség (FIFA) szombaton Parisban ülést tart. amelyen hatá­rozni fog a berlini olimpiászon való részvétel­ről is. ssmmmmmm Búza 150 — rozs 132.50 korona k eseti agrárok a gabonaárak stabilizálását kívánják Gabrovitz Artenst is legyőzte Beaulieu-ben Beaulieu, február 23. Az itteni nemzetközi teniszverseny legnagyobb meglepetése a ma­gyar Gabrovitz szereplése, aki tegnap újabb győzelmet aratott. A kiváló formában lévő ma­gyar játékos délelőtt az osztrák Artenst 6:1, 1:6, 6:2 arányban verte meg, délután pedig Kebrling Bélával együtt 6:3, 5:7, 6:3 arány­ban győztek a favorit Austin-Rogers angol-ir kettős ellen. — H e c h t könnyen győzött- az 'angol Hope ellen 6:0, 6:1 arányban és ezzel ■— úgy mint Gabrovitz — bei -tott a középdön­tőbe. — A férfi-párosban ignon-Journou csak nehéz harc után tudta megadásra (kész­tetni 4:6, 6:4, 6:2 arányiban a svájci A ee Cil­iim ann-Lotan- párt. A vegyes-párosban a Ridley-Karsten kettős megverte az Artems-Va- lecrio-páut 8:6, 6:1 arányban. Artens igen gyön­ge formában játszott. — A női-egyesben And­rews Ridleyt, Henrotin Ingramot, Valerio pedig Hardwickot győzte le. Prága, február 23. A Venkov megállapítja, hogy a gabonaráak az utóbbi időben eme kedtek és a mai helyzet rendkívül alkalma; arra, hogy a búza és a rozs, valamint a többi gabonanemü árát stabilizálják. Az idézett lap leszögezi, hogy a gazdák birtoká­ban már igen kevés gabona van és így az árak emelkedése a gazdatársadalom szempontjából csak közvetett jelentőséggel bír. Megállapítja a Ven­kov, hogy intervenciós vásárlások utján a kor­mány 40.000 vagon gabonára tett szert és ennek a gabonának az ára az utóbbi időben szintén emel­kedett. A nyereség az államikincstárt illeti meg, viszont azonban nem illő, hogy az államkincstár a gazdák rovására tegyen szert nyereségre és he­lyes lenne, ha ezt a nyereséget a kormány az in­tervenciós alapiba fizetné be. Az intervenciós alap közreműködésével stabilizálni kellene a gabonaára­kat. A stabilizálás alapjául a gabonabehozatali szin­dikátusról szóló 1932. évi törvény és az ugyancsak 1932 augusztus 8-án kelt kormányrendelet rendel­kezései szolgálhatnának. A törvény és a végrehaj­tási rendelet intenciója az volt, hogy a minimális gabonaárak a következők legyenek: búza 150 és rozs 132.50 korona. A végrehajtási rendelet kimondja azt is, hogy a fogyasztók érdekében kívánatos, hogy a búza ne lépje tói a 175 koronás árat és a rozs 152.50 koro­nánál drágább ne legyen. Súlyos büntetés vár az árdrágítókra Hat hónapig terjedhető fogház és 50.000 koronás pénzbüntetés Prága február 23. A minisztertanács mai ülé­)( Az ungvári SK RUSJ közgyűlése a kővet­kező tisztikart választotta: Örökös elnök: dr. Baceinszky Edmund, ügyvezető elnök: dr. Do- litoay Miklós és Krajnyák. Alelnökök: cLr. Ma­rina Gyula, dr. B esz kid Elek, Fedor István ée Boiksay Emil. Titkár: Nebeezny Emil. Jegyző: Múzsáik László. Pénztáros: Mérészy .András. Számvivő: Komái István. Ellenőrök: Király Ernő, Bacsinezky Miklós. Háznagy: Otruba János. Pályagondnok: Rolya Jáno6. Ügyész: őr. Sztahura Román. Khnborvos: dr. Danielo- vics Gábor. Mérnök: Hacekajló László. Veze­tőségi tagok: Medgyesy István, Dudás Ernő. Laczanits György és Krizs József. Labdarugó szakosztály vezetője: Laurisin Ágoston, Terisz szakosztály vezetője: dr. Gotzó Ernő. Atléti­kai szakosztály vezetője: Hrabár László. Wel­le y-b all szakosztály vezetője: Zékány Sándor. )( A szász amatőr boxolók tegnap Zlinben az SK Bat‘a csapatával 8:8 arányban eldöntet­lenül mérkőztek. )( Magyarországnak a futballvilágbajnokság selejtezőjében két mérkőzést keli lejátszani a bolgárokkal. Az első március 25-én lesz Szó­fiában, a második április közepén Budapesten. Az Olaszországba tervezett magyar B.—-ollasz B. meccset is március 25-én játszák le. )( A prágai LTC Máhrisch-Ostrauban tegnap állt ki bajnoki meccsre az SSK Witkowitz el­len. A meccs puha talajon 2:2 arányban félbe- szakitódott. A prágaiak gyönge együttessel szerepeltek és Malecsek révén szereztek két gólt. )( A londoni Grosvenor Hou&e Canadians Berlinben második meccsén is győzött a BSC ellen 3:0 arányban. Sonja Henie újból viharos tapsokat aratott a zsúfolásig megtelt jégpalo-ta- közönségétől. )( A sollefteai FlS-ver«enyen a kombinációs futásban első a norvég Hagen lett 441.5 pont­tal Kodterud és Virjarenengen előtt, A lengyel Marusa-rz a 7., Czeoh pedig a 13. helyen vég­zett. )( Az Angol Úszó Szövetség — mint Buda­pestről jelentik — érdekes hirt közölt dr. Do- náth Leóval, a FINA főtitkárával. Értesülése szerint a magdeburgi európabajnoki verseny­re japán úszók is érkeznek. Az Angol Úszó Szövetségnek az a kérése, hogy a japánok sze­repelljenek Angliáiban is az európai bajnok- verseny után. Dr. Domáth Leó ugyan mit sem tud a japánok e szándékáról, de ha ez a terv megvalósul, akkor a MUSz is Budapestire hő­sén elhatározta, hogy szigorú intézkedéseket léptet életbe az árdrágítók ellen s minden esz­közzel letöri a megokolatlan árdrágitási törek­véseket. Szigorúan megbüntetik azokat, akik indok nél­kül megdrágítják a szükségleti cikkek árát. Az árak ellenőrzését a járási hivatalok fogják végezni. Hir szerint az árdrágitókkat hat hó­napig terjedhető szabadságvesztéssel és 50.000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtják s ezen felül megvonhatják az árdrágítók ipar­engedélyét is. A tervbe vett intézkedések nem vonatkoznak azokra az áremelkedésekre, melyeket az illeté­kes tényezők megokolt-aknak minősítenek. A csehszlovákiai iparcikkek nagy részét külföldről behozott nyersanyagokból készítik s e nyers­anyagok ára a devalválási törvény következté­ben mintegy 20 százalékkal emelkedett. Az im­portálandó félkészitmények ára ugyancsak meg­drágult- a külföldi fizetési eszközök árfolyamá­nak emelkedése miatt. Valószínű, hogy egyes iparcikkek ára a tervbe vett intézkedések elle­nére is megdrágul, ha csak nem szállítják le a benozatali vámokat. A vám mérséklése azonban teljesen nem ellensúlyozhatja a csehszlovák ko­rona értékcsökkenését, mert- a gyáripari terme­lés számára kellő fontos nyersanyagokat eddig le vámmentesen lehetett importálni. Kínos föltünést keltett Prágában az a hir, hogy az ólom árát az utóbbi időben inéter- ' cáriként 120 koronáról 180 koronára emel­ték és az ezüst ára mintegy 25 százalékkal drágult. Ólmot és ezüstöt. Csehszlovákiában egyedül az állami bányák produkálnak. Az állami bányák vezetőségének árdrágítása nem nagyon felelhet meg a kormány intencióinak. Az exportipar is emeli az árakat? Prfjga, február 23. A Lidové Noviny buka­resti tudósítójának jelentése nyomán azt a meg­lepő hirt közli, hogy számos csehszlovákiai ex­portőr körlevelet intézett romániai importőrök­höz, akikkel közli, hogy a devalválási törvény következtében export- CuiKeinek árát 10—17 százalékkal fölemeli. A körlevél nagy feltűnést keltett Romániában s az importőrök joggal mutatnak rá arra a kö­rülményre, hogy a devalválási törvény célja tu­lajdonképpen abból állt, hogy az exportipar könnyebben tehessen szert külföldi megrende­lésekre. Azért kellett a csehszlovák korona ér­tékét csökkenteni, hogy az exportőrök árleszál­lítás nélkül fokozhassák versenyképességüket a külföldi piacokon. Az exportcikkek árának fel­emelése ellentétben áll a törvény intencióival. A berlini konjunktúrakutató intézet a csehszlovák korona devalválásáról Berlin, február 23. A konjunktúra kutató in­tézet legutóbbi helyzetjelentésében a csehszlovák korona devalválásának kérdésével kapcsolatban a következőket mondja: — Az angolszász államok valutadevalválásá­tól eltérően a csehszlovák korona devalválása nem jelenti az aranyalap föladását. Csehszlová­kia valutája továbbra is aranyvaluta marad. Az uj csehszlovák korona csupán annyiban tér el a régi koronától, hogy aranyparitása egyhatod- dal kisebbedéit. A devalválás célja a csehszlovák korona árfolyamának egyszeri csökkentése és az árfolyamnak összhangba hozása az egyéb de­valválódott valuták árfolyamával. A csehszlovák köztársaság kivitelének értéke 1928-ban 21.2 milliárd koronát tett ki. Ez az összeg volt a legmagasabb bevételi összeg. 1933-ban a Cseh­szlovákiából exportált áruk értéke csupán 5.9 milliárd koronát tett ki, ami annyit jelent, hogy a kivitel 1928 óta közel 72 százalékkal vissza­esett, amig a világ kereskedelmi forgalma 1928 óta .supán 64 százalékkal csökkent. A kivitel lényeges fokozódását nehezen lehet elérni, mert Csehszlovákia legfontosabb külföldi piacai olyan államokban vannak, melyek hányadékrendszert vezettek be s Csehszlovákia exportjának közel háromnegyed része olyan államokba irányul, ahol a külkereskedelmet kötött gazdasági rend­szer alapján bonyolítják le. A csehszlovák ko­rona devalválásának tagadhatatlan előnye a de­flációs nyomás enyhülése lesz. Nem csökkentik a márka értékét Berlin, február 28. Dr' Sohacht, a német Biro­dalmi Bank elnöke a német pénzintézetek köz­ponti szervezetének tegnapi közgyűlésén beszá­moló beszédet mondott-, amelynek során a többi között kijelentette, hogy a német kormány nem foglalkozik a márka devalválásának tervével. A német márka árfolyamának csökkentését bi­zonyos exportőrök kívánatosnak tartják, de a német kormánynak egyéb eszközök is rendel­kezésére állnak, hogy a kivitelt megkönnyitse s nincsen szükség arra, hogy a birodalmi márka aranyértékét leszállítsa. Amennyiben devalvál­nák * német márkát- akkor a német gyáripar drágábban lenne kénytelen külföldi nyersanya­gokat vásárolni. A gazdasági válság legfőbb oka- a nemzetközi kereskedelmi forgalom mére­teinek csökkenése és ezt az okot a német- márka devalválása utján nem lehetne kiküszöbölni. Nem devalválják az észt valutát Riga, február 28. Rigából jelentik: Az utóbbi időben elterjedt hírek szerint az észt valuta de­valválása küszöbön állt. Ezt a hirt az észt kor­mány illetékes tényezői határozottan megcáfol­ták. Észtország nem devalválja valutáját, de va­lószínű, hogy a kormány az exportipar helyze­tén olyképpen fog segíteni, hogy a behozatali illetékek rendszerét lépteti életbe. Elégedetlenkednek a cseh szsciáidemokraták Prága, február 23. Az állatbehozatali szindiká­tus állami szerződése rövidesen lejár. Jól informált helyen szerzett értesülésünk szerint a kormány I azzal a tervvel foglalkozik, hogy az állatbehozatali szindikátus szerződésének érvényét legalább má­jus 15-ig meghosszabbítja. A hirt a szociáldemok­rata Právo Lidu idegesen kommentálja, mert a cseh szociáldemokrata párt ismételten abbeli kí­vánságának adott kifejezést, hogy a kormány ne hosszabbittassa meg a különböző behozatali szindi­kátusok szerződésének érvényét. A szociáldemokra­ták azt kívánták, hogy a külkereskedelmi forgal­mat egy külön erre a célra létesítendő központi szerv, a külkereskedelmi hivatal bonyolítsa le. Az idézett lap leszögezi, hogy a cseh szociáldemokrata párt gazdasági tervezetének egyik sarkalatos pont­ja volt az a kívánság és a párt ennek a kívánság­nak a teljesítésétől tette függővé hozzájárulását a kormány további gazdasági és pénzügyi politiká­jához. A Právo Lidn meglepetésének ad kifejezést, hogy a cseh szociáldemokraták gazdasági terveze­tében foglalt kívánságok teljesítése elől a kor­mány eddig kitért. □ Jövő héten nemzetgyűlés elé kerül a visszle- számitolási bankról szóló törvényjavaslat. A vissz- leszámitolási bank létesítésére vonatkozó törvény- javaslat. előkéskitő munkálatai serényen folynak. A tervezetről a minisztertanács mai ülésén fog ha­tározni e valószínű, hogy a törvényjavaslat már a jövő hét elején a nemzetgyűlés elé kerül. □ A keletszlovenszkói tüzifaeladási szövet­kezet a magyar piac javulását reméli. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A kassai keres­kedelmi és iparkamara mellett működő tüzi- faeladásj szövetkezet most tartotta rendes évi közgyűlését. Az évi jelentésből kitűnik, "hogy a tizennyolcezer vagon tűzifából, ame­lyet az elmúlt évben kellett volna szállítani Magyarországra, mindössze 2200 vagont ex­portáltak s jóllehet a fennmaradó mennyi­ségből más államokba is szállítottak, még így is marad ebből a mennyiségből 5500 va­gon el nem szállított tűzifa. Tekintettel arra, hogy a Magyarországgal való fakompenzációs egyezmény február végén lejár, a közgyűlés elhatározta, hogy kérni fogja az egyezmény junius végéig való meghosszabbítását. Abban reménykednek ugyanis, hogy a javult ma­gyarországi helyzet következtében főllend il a tüzifakereslet is. A jelentés elhangzása után megválasztották az igazgatóságot, amelynek uj tagjai lettek: dr. Siposs Aladárt kamarai főtitkár, Heidelberg Ernő, Szalánc, Kosár Ferenc mérnök, zsarnócai erdőigazgatő, Kriska Samu mérnök, sóvári erdőigazgatő, Kosliar Kálmán mérnök, kassai erdőigaz­gató, Laufer Richánd igazgató Tapolcsámy, Lukács Jenő igazgató Pozsony, Pittermann Zdenek igazgató Ungvár, Steffel Ernő igaz­gató Munkás, Scihmiedel Mór Ipolyság, Thegze László bustyaházi erdőigazgató, Va- nek mérnök Prágá és Tánzer Hugó Beregszász. A közgyűlés azután elhatározta, hogy egyelő­re nem lép be a Pozsonyban működő Dre- doma szövetkezetbe. □ Tizenegy német tőzsdét bezárat a német kor- j mány. Berlinből jelentik: Kormányintézkedés kö- j vetkeztében az augsburgi. a brémai, a drezdai, a j hallei, a kölni, a königsbergi, a magdeburgi, a manwheimi, a tűéi tini. a zwiokaui és a dhemnitzi tőzsdét bezárják. U N K T ^ I CME A L ­R. T. Prága II, Hybarnska 34. Szlov. lerakat.­i Schweiger Pál és Társa, Bratislava

Next

/
Oldalképek
Tartalom