Prágai Magyar Hirlap, 1934. február (13. évfolyam, 26-49 / 3357-3380. szám)

1934-02-01 / 26. (3357.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Ki; külföldre: évente 450, Félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. Ft képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több Egyes szám áru 1.20 Ki, vasárnap 2.—Ki A szlovenszkói és ruszinszhói magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prágáik, Panská ulice 12. íl. emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal: Prága Ü„ Panská ulice 12. IH. emelet. Telefon: 34184. SÜRGÖNYÖM: HlRLftP, PRftHR Paul Boncour bukásához . (sp.) Prága, január 31. Nevetni kellene, ha nem volna oly szomorú, hogy ebben a hírhedt St.avisky-botrányban, ame­lyek néhány héttel ezelőtt több — azóta régen éJihálilgatom— prágai lap igyekezett a magya­rok nyakaiba, varrni, pont elvérzett az a francia kitlögymmi&zier is, akit ugyanezek a lapok ál­landó rokon*zenvükkel tüntettek ki és szeret­ték a pdlitika.í erény szimbólumaiként ünnepelni. Joeeph Paul-Boncour, a Quai d‘ Onsay régi la­kója, aki Bríand-i allűrökkel rendezkedett be szinte az örökkévalóságra a francia külügymi­nisztérium ezajnaparti palotájában, váratlanul kilendült i nyeregből és egy botrányban való kompromi'tálteág bélyegével a homlokán sietve kiüríti hadállásait, az európai politika legbeve- hetet leneb erődjét. Nevetni kellene, ha nem volna annira szomorú. Mert nem egyedül Paull- BoncofUTTf van szó. Ha a most kieset t politikus ugyamakkra szívósságot és ugyanolyan alkal­mazkodó tehetséget árul él a jövőben, mint amekkoráa múltban mutatott, amikor , Wail- tieck Rousean egykori titkára megtalálta az utat. a Hófogó hajú szocialista, agitátorság felé, majd mira'íaui lendülettel a haza reformátorá­nak jelmezben tetszelgett, milközibein drága pém- 'zen pompá védőbeszédeket áruilt Fámban di- ■>mkm rádíttaii’-xk, magtalált s ir,ui.r », , szocialista politikus magasságálból a reakcióé kormányé] hadügymiriezteneége, majd külügy- •coínisrtereé.? felé, — ha a jövőben ugyanilyen ügyes lesz nagy prókátor, akikor személyileg nem kel őfélteni. De félteni kel a rendszert, amelynek slrnyain repül. fchisszükhogy Paul-Boncour nem szívesen hagyta el ^bársonyszéket, ahonnét Daladier erélyes barna kizavarta. A francia külügymi- j niszter me.zokta már, — mint annakidején! Briand, — így kormányok jönnek és kormá­nyok menne de ő és politikája, változatlan marad. Az yro katasztrófálisabbá váló fran­cia politikai rizisben eddig tényleg úgy lát­szott, hogy i',alábib a mai párisi külpolitika ál sziklaszllárd^és rajta r;eau fog az idő, vagy Stavisky. megdőlt ez az előfeltételezés is. A francia paunentarizmue és a francia belpo­litikai rendez évek óta tartó válsága a tető­pontra érkezk, amikor a belső csetepatéik nem csitulhatnak többé a Quai. d‘ Orsay kapui előtt, s kérd-íssé teszik a francia külpolitika korristanssá.gáa!áaknázzáík a párisi diplomaták nyugodt muriját, bizalmatlanná, óvatossá és fölényessé te k a külföldet, megakasztják a francia éajdel: hatásos védelmét. Ez a zilált­ságnak c®ikr,i ugyanaz az állapota már, ami Hitler eleit jemezte a német politikát. Az elmilt 1. esztendő alatt két kormány bu­kott meg! Fr.y.iaor&zágfoan. 1932 elnyelte Lá­váit, Tartieavt lerri ot-ot, Paul-Boncour minisz­terelnökségét. 933 Daladiert. Sarraut-t, Chau- tempst. M)öt, nikor ismét Daladier jön, a la­pok márisköz elmenetelét jósolják. Hová ve­zet, ez azjáliaéji? Franciaország világhelyzete régóta nei a. rira biztos, hogy az ország a kedélyek ;s a :edély telenségek e hullámzását veszélyt el íüil bírhatná, ma, a gazdasági krí­zisben, Hier : íjén, Mussolini biztos előretöré­sekor, MajDoi id elorientálódásának korszaká­ban. E béő gyrgeség nem vezethet jóra. Paul- Boncour jtünéével — ismétlem — a külpoliti­ka egyem vonlvezetése sem marad érintetle­nül, nem*eodal ha közben számos Franciaor- szággál jentélls érdek megerősödik a világ-' arénábanA fracia jobboldal, amely elvitatha- tatlanül tájt n'er, érzi a helyzet tarthatatlan­ságát, s fidenl elkövet, hogy kicsikarja a mai^ franciá pjameoi feloszlatását. Nem kisebb, személyisj, mhl a Franciaországban rendki- víi! népszü dépaneiaorezági Gastounet: Gas- fcon Dóunrgiio' köztársasági elnök, aki maga is lolda politikus, mondott mégsemmi­ixitó »-tM-EfaiBi feaaxsaráró^ Daladier váratlan energiával lát hozzá a francia közélet megtisztításához Négy nap alatt leszámol a „Stavisky-csatlósokkal" — Jövő kedden kormánynyilatkozat Páris. Január 31. Daladier, az uj minisz­ter elnök. eredetileg úgy tervezte, hogy már pénteken bemutatkozik a kamarában. Időköz­ben megváltoztatta elhatározását és kormány­nyilatkozatát csak a jövő hét keddjén olvassa föl. A közbeeső négy napot fölhasználja arra, hogy minden energiával megkezdje a Stavis- ky-botrányban kompromittált egyének üldö­zését Pemamcier, ax uj igazságügymini áttér, és Frot, az uj belügyminiszter ma reggel meg- kezdték a Stavisky-botrány iratainak áttaronp mányozását és délután Ötkor tanácskoztak a miniszterelnökké! az azonnal íoganato»itandé rendszabályokról. A tanácskozás eredménye- képen még az éjszaka folyamán számos sza­badlábon lévő kompromittált egyént letartóz­tatnak. Ugyanakkor megindítják az eljárást a rendőri és bírósági közegek ellen, amelyek mulasztásokat követtek el Sfaviskyval kap­csolatban. Daladier még a kamarában való be­mutatkozása előtt rádióbeszédet intéz a fran­cia néphez, valószínűleg szombaton este és tájékoztatja a franciákat a helyzetről. A kamarában Daladier helyzete könnyebb lesz, mint elődjéé, mert támogatja a parla­menti virsgálóbiwriság kiküldésére Irányuló akciót. A kormánynyilatkozatban sző lesz a Stavisky-boirányról is. Daladier közli a kama­rával, hogy valamennyi korrupciós botrányt fölgöngyölit és a kompromittált személyek el­len a legszigorúbban eljár. A sajtó tartózkodóan ítéli meg Daladier kormányát. A szocialista és a, jobboldali la­pok szerint Daladier csak akkor boldogulhat, ha erélyes lesz­Herriot lemondott a radikális párt kamara! frakciójának elnökségéről és helyét átadta Chautempsjick. Herriot továbbra is a párt or­szágos elnöke marad. Az osztrák kormány nincs megelégedve Hitler beszédével Nem válasz az osztrák tanárira — Újból fölmerült a népszövetséghez való folyamodét terve Becs, január 31. Hitler tegnapi beszéde az egész világon, de legfőképpen Ausztriában nagy hatást keltett. Osztrák hivatalos körök természetesen nincsenek megelégedve vele és a hivatalos Wiener Zeitung a következőket Írja róla: „Hitler érvei régem megcáfolt tévedések­ből állnak, olyan tévedésekből, amelyeket az sem tesz valósággá, ha egészen magas fórumról hangzottak el. Hitler beszédében nem válaszolt a legutóbbi berlini osztrák demarsra. Ausztria tovább várja a választ és reméli, hogy az néhány napon belül az osztrák fővárosba érkezik. Az osztrák kor­mány további magatartásáról csak akkor nyilatkozik és dönt az ország függetlensége és szabadsága érdekében foganatosítandó lépésekről, ha ez a válasz Becsbe érkezik." A Reáchsipost megállapítja, hogy Hitler rendkívül ügyesen ki tudta kerülni a né­met-osztrák probléma lényegét. Sokat beszélt Ausztriáról, de nem válaszolt az osztrák ki­fogásokra. A Reidispost szerint ilyen eszkö­zökkel nem lehet nemzetközi politikát kö­vetni. Az Anbedterzeitung ugyanolyan vélemé­nyen van, mint a Reichspost és sürgeti a kor­mányt, hogy a német-osztrák helyzet tisztázása érdekében forduljon a népszövetséghez. Parisban nincsenek megelégedve Hitler 'be­szédével. A lapok megállapítják, hogy a kan­cellár legutóbbi békés szavai után Hitler is­mét váratlan követelésekkel lép föl a Saar- kérdésben és főleg az osztrák problémában. A londoni sajtó rosszalja, hogy Hitler egyet­len szóval sem nyilatkozik a népszövetségbe való visszatérésről, viszont kiemeli, hogy a kancellár ügyesen és állam,férfiúi nyugalom­mal foglalkozott a birodalom és a nagyhatal­mak viszonyával. Az osztrák kérdés az angol akóházban London, január 31. Az alsóházban teg­nap több képviselő interpellált az osztrák helyzetről. Az interpellációkra Anthony Edén titkos pccsétör válaszolt, aki elmondotta, hogy a londoni osztrák követ tájékoztatta az angol külügyminisztert a bécsi kormány berlini demarsáról és fölhívta az angol kormány fi­gyelmét arra, hogy Ausztria esetleg kénytelen lesz a német-osztrák viszonyt a népszövetség elé terjeszteni. A német kormány eddig nem adott választ az osztrák demarsra s éppen ezért egyelőre nem lehet semmiféle lépéseket íoganatositani. Néhány képviselő megkérdez­te, vájjon igaz-e, hogy Auglia lebeszélte Ausztriát a népszövetséghez való folyamodás­ról. Edén erre a következőket válaszolta: — örömmel megragadom az alkalmat, hogy megcáfoljam ezeket a híreket és megállapít­sam, hogy egyetlen szó sem igaz belőlük. Letartóztatták Dollfuss detektivjét Bécs, január 31. Tegnap reggel letartóztat­ták Baumann Ferenc osztrák detektívet, Bau­nébámy nappal ezelőtt ridegen vieszauitasitotta a felkínált miniszterelnöki tárcát. Ez a kamara halálra van Ítélve. A francia demokráciáiban, sú­lyos 'betegsége ellenére, még mindig van annyi becsület, hogy nem fogja mesterségesen meg­hosszabbítani a destruált parlament életét, s hamarosan, talán már Daladier bukásakor, uj választásokat ir ki. Az uj választáskor a radikálisok a Stavisky- bo irány nagy bélyegével homlokukon jelennek meg. A szocialisták kettészakadtak, — nem kétséges tehát, hacsak Herriot szirénhagjai nem tesznek csodát, hogy az uj választásokból Tar- dieuék kerülnek ki győztesen, s Franciaország olyan kormányt kap, amely átértékeli és át­szervezi a ma uralkodó rendszert. A demokrá­cia átalakítása Angliáiban régen megtörtént már, miért, ne történhetnék meg Franciaországban. Európa kárára szolgái a- változás? Nehéz meg- jsgjttdagi, .B^iacs^ioeiodottj hogy & jobboldali kormányok — egyelőre — sokkal béküléke- nyébbek, mint a baloldaliak. Hitler könnyebben egyezik ki ellenfeleivel, mint Stresemann, s Lengyelország ugyanazon a napon békült ki tíz évre őselleinfeiével, amikor a szejm puosszerüen megszavazta a fasiszta alkotmányt. A mi véleményünk szerint a határozott és a cselekedni tudó francia külpolitika, ha jobboldali is, de ne-m imperialista vagy me­reven doktriner, tisztább helyzetet teremthet Európában, mint az a bizonytalanság, amit például Paul-Boncour problematikus szemé­lye árasztott. Az ember nem tudta, a francia külügyminiszter szocialista-e, vagy reakciós, békebarát, vagy imperialista, az ügyes ügy­véd, aki mindenkor mindent védeni vagy tá­madni tudott, nem volt megragadható. Most tudódott ki, hogy Paul-Boncour is mindenek­előtt ügyvéd volt. részvénytársasági igazgató, felüg^elő-bizottsájgi tag, részvényvásárló és részvénye]adó, kijáró és vagyongyüjtő. Csak másodsorban volt világpolitikus, a népszövet­ség fen költségének tántoríthatatlan jhive, az igazság bajnoka, a viJágmegbékiilés odaadó munkása. Éppúgy, mint csak harmadsorban — s amig szükségesnek mutatkozott — volt szo­cialista, a hadseregek ellensége és Jaurés hí­ve. Nem, az ilyesféle politikusokra nincs szük­sége Európának. Közismert dolog, hogy a Panama-botránnyal kapcsolatban a párisi argó Párisi „Paname". nak keresztelte el. Most a legújabb szó —* ,,Stavisky-ville“-nek nevezte el a francia fő­várost. Csöpp kedvünk sincsen, hogy Európát „Stavisky-vi<lle“ politikusai kormányozzák s a sötét részvénytársaságocskák kéteseredetü. baszinócskáira vadászók Ítélkezzenek elevenek és holtak, népek és igazságok fölött. Ha Párjs vezetni akar, vá!a: embereit, sza meg jól vezető­mjj^Ú~ Mr 1 xm. évf. 26. (3357) szám ■ Csütörtök ■ 1934 február 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom