Prágai Magyar Hirlap, 1934. január (13. évfolyam, 2-25 / 3333-3356. szám)

1934-01-14 / 11. (3342.) szám

12 tragaiA\\g^arhirlar 1934 Január 14, vasárnap. MILYEN IDŐ VÁRHATÓ A* óceáni légáramlat előretörése a köz­társaságban kiadós hóesést idézett elő. (2—15 mm. csapadék.) Ruszinszkóban és Keletszlovenszkón a hideg növekedett^ itt a hőmérséklet minimuma — 25 fok roll — Időprognózis: Keleten még fagy. Nyugaton enyhébb a csapadék csökkenésével. — Nyugdíjazások az érsekújvári városházán. Érsekújvárt tudósítónk jelenti: Mint értesülünk, Vanek Vilmos városi titszviselő nyugdíjazás irán­ti kérvénnyel fordult a városi tanácshoz e hason­ló kérelmet terjesztettek elő Bérik János és Ba­logh József városi alkalmazottak is. A tanács méltányosnak tartotta a kéréseket s a legközelebbi közgyűlés előreláthatólag hozzájárul nyugdijazta- itás ulahoz. — Eltemették Bognár holttestét. Budapesti szerkesztőségü/nk jelenti telefonon: A felda­rabolt Bognár István holttestét tegnap a bouc- tani intézetben összevarrták s kiadták a csa­ládnak eltemetés céljából. A holttestet kettős koporsóba téve ma elszállt tót Iák Dunakeszi­re, ahol délután fogják eltemetni­— Fogházbüntetéssel sújtottak Nyitrán egy sikkasztó üzletvezetőt. Nyitnád munkatársunk jelenti: A nyitrai kerületi bíróság most tárgyal­ta Luszt.ig József verebéiyi üzletvezető bűn­ügyét. akit azzal vádoltak, hogy Rosentha.1 Rezső verebéiyi kereskedőnél való alkalmazása alatt nagy összegeket sikkasztott. A vádlott ta­gadta a sikkasztást. A kihallgatott tanuk ter­helő vallomást tettek Lusztig ellen, akit a bíró­ság öt havi fogházbüntetésre ítélt, az Ítélet vég­rehajtását azonban két évi időtartamra felfüg­gesztette. — Amerikából jött haza végezni vélt ve- télvtársával. Nagykanizsáról jelentik: A zala- megyei Molnári községből Dobos Flór is gaz­dálkodó a háború befejezése után Amerikába vándorolt- Dobos az elmúlt hónapokban egyik „jéakaTÓjátór‘ névtelen levelet kapott, mely­nek írója figyelmezteti őt arra, hogy amig 5 Amerikában nehéz munkával keresi kenye­rét, addig felesége odahaza viszonyt folytat Szalai József falubeli legénnyel. Dobost ez a hír annyira felingerelte, hogy hajóraült és most, csütörtökön váratlanul hazaérkezett fa­lujába. Feleségének nem szólt semmit, ha­nem rövid otthoniét után felkerekedett és ke­resésére indult vetélytársának. Tegnap vélet­lenül egyik közös ismerősüknél összetalálko­zott a legénnyel- Amikor Dobos a legényt meglátta, srzó nélkül rátámadt Szalaira és an­nak gyomrába döfte zsebkését. A szerencsét­lenül járt udvarló a kórházban kiszenvedett. A csendőrséd nyomozás megállapította, hosrv a névtelen levélíró vádjai alaptalanok voltak és valószínűleg Szálainak egvik haragosa ír­hatta a levelet- Dobost letartóztatták s a csen inőrség most a névtelen levélíró u tán nyomoz. —Egy többszázezer korona értékű gabonává sár­iás ügye a bíróság előtt. Komáromi tudesbónk je­lenti: Róth Béla, Ipolysági gatonuügyirkot az ügyészség kétrendbeli okriath:‘mi?itá» és e yrend- beli csalás vétségével vádolt. Róth a feljelentés ezerint azzal követett el csalást, hogy többszázezer korona értékű gabonát vásárolt, a körlevelekre az ólad ók neveit tudtuk és beleegyezésük nélkül irta alá. A Wagner cégtől 70.000 korona értékű gabonát vásárolt. Amikor a gabonát bevagonozták, cs k 1Q.000 koronát fizetett le, a többivel adós maradt. A gabona.vásárlások fcötleveleível igazolta magát egy korponai banknál, hogy előlegeket vehessen fel. A tárgyalás alkalmával nem érezte magát bű­nösnek s az egészet ügyvédi bosszú müvének tekin­tette. A bíróság a bizonyítás kiegészítése végett el­napolta a tárgyalást. Megállapították a titokzatos pozsonyi vi- zihulla kilétét. Pozsonyi szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Jelentette a Prágai Magyar Hírlap, hogy a Duna ligeti oldalán a hid kö­zelében ismeretlen női hullát vetett a homok- zátonyra a viz. Mára a rendőrségnek sikerült megállapítani az öngyilkos asszony személy- azonosságát- Az illető Kovács Franciska, Ber- molák-utca 3. szám alatt lakó szabómester fe­lesége, aki családi viszálykodás miatt vált meg az életből. — Fogházbüntetésre Ítéltek három galgóci kom­munistát választási jelszavak mázolása miatt. Nyit­rai munkatársunk jelenti: Pénteken ítélkezett a nyitrai kerületi bíróság büntető tanácsé Stoter Re­zső. Rosko István és Szedresek Mihály gakőü kommunisták felett .akiket az áltem.itey'teZPég az­zal vádolt, hogy a választások előtt olyn jeVáva- (kat mázoltak e gatgóoi házak falára, me’yek szö­vege izgató és a rend törvén yb-o ütközik. A ír rom kommunista a tárgyaláson részben b isirrrő 'állo­mást tett és azzal védekeztek, hogy tettüket meg- godolatlansásukban követték el. A kih^Ógatott ta­nuk is ellenük vallottak, mire a bírójáé feje-"kint hat heti fogházbüntetést mórt rájuk. dediáT&efc belenyugodott az Ítéletibe, a többiek fellebbezést jelentettek; be. Nemzetközi sakkünnepségekkel ülik meg ez évben Budapesten a „sakkmasina" feltalálójának IL-ik centenáriumát Összegyűjtik a pozsonyi Kempeien Farkas csodagépének híres sakkjátszmáit Budapest, január eleje. Most kétszáz esztendeje lesz annak, hogy a romantikus életű Kempeien Farkas 1734-ben megszületett. Félszázaddal később a „Magyar Hírmondó*4 című újság 1783. évi XLIII. szá­mában érdekes módon irta le Kempeien eu­rópai feltűnést keltő találmányát, a sakk­masinát. Maga II. József császár kérte fel Becsben Kempelent, hogy vigye európai kör­útra a csodagépet. Ez meg is történt. Berlin, London, Pár is és Pé tervár uralkodói és elő­kelőségei egyformán megcsodálták a török pasát, aki nem húsból és vérből való volt, csak egyszerű prémes kaftánba, turbánba bujtatott fafigura és mégis hibátlanul végezte a húzásokat, háromajtós, asztal-formájú szek­rény mellett ülve, úgy hogy világhíres sakk­játékosokat könnyen megmattolt. Tóth Béla ellenkező megállapításokkal szemben bebizo­nyította, hogy Kempeien Farkas 1769-ben készítette el csodásán precíz sakkmasináját. Pozsonyban félévig dolgozott automatáján. A sakkmasinát Kempeien egyik jóbarátja, von Windisch, a Nemzeti Piutankus cimü egykorú lap szerint igy irta le: — Ez a masina negyedféláb hosszúságú, két láb szélességű és harmad'élláb magassá­gú kasznyi volt, olyan formájú, mint egy író­asztal, négy mozgó lábakon állott, amelyeken ide-oda lehetett az egész masinát tologatni. E masina megett egy férfi fakép, török kön­tösbe öltözködve, közép termetű, a mely a jobb kezével a kasznyira könyökölt, a bal kezében pedig egy hosszú szárú török do­hányzó pipát tartott, olyan positurában, mint­ha éppen abban a szempillantásban vette vol­na ki a szájából. A sakktábla a kasznyira volt lesrófolva és azon a fafigura, vagy fakép a szemeit mindig rajta tartotta. Mikor a játék elkezdődött, olyankor a Török Basától mindég elvették a hosszú szárú pipát, mert a balke­zével játszott. Legelői mindég ő ment, vagy a játékot mindég ő kezdette. Míg a játék tar­tott. az alatt a játszótársának minden mene­telekor eggyet szokott bakkantani, vagy bil­lenteni a fejével és köröskörül hordozta vi­gyázó szemeit a sakktáblán. Mikor a sakk a királynénak volt, akkor mindég kettőt szokott biccenteni a fejével; mikor a sakk a király­nak volt, akkor mindég hármat. Ha pedig a játszó társa vele kötelődszködni akarván, ha­misan ment, vagy őtet mesterségében próbál-{ ni akarta, olyankor bosszankodva és harago­san rázta a fejét, miért hogy kötekedik vele. Valamennyiszer ez a néma játékos eggyet ment, mindannyiszor lehetett a masinában belül hallani a kerekeknek, a csigáknak és a rugótollaknak, görgőknek zúgását, amely az asztali óra lefolyásához hasonlított. Ennek a mesterséges eszköznek találója az egész játék alatt egyebet sem csinált, hanem minden 10-ik, 12-ik menet vagy, húzás után, a mozgó karnak tolláit felhúzta és olykor, oly­kor egy ladikéba kukucskált, amely a játé­kostól egynéhány lépésnyire egy asztalon volt és azzal szoros egybeköltelésben lévén, annak mintegy lelke volt; de ezen ládácskának a masinával való szoros egybeköltetését bá­mulva, csodálkozók sem meg nem foghatták, sem ki nem magyarázhatták. Kemrpelen, aki kiváló tudós és udivari fő- tisztviselő volt, 1804 április 2-án halt meg, Károly nevű fia eladta a gépet Maelsel Lé- nárt híres mechanikusnak, a metronóm zene- műszer feltalálójának, aki a negyvenkét élet- nagyságú figurával játszó zenélőgépet, a pan- harmonikont is feltalálta. Már övé volt a sakk- masina, mikor I. Napóleon császár ÍSOű-ben Sckünbruim- ban játszott vele és a gép őt is legyőzte. A legenda szerint ekkor haragjában úgy vágta képen a török pasagépet, hogy az egé­szen összetört. Ez azonban nem"igy történt: csak a sakkfigurákat dobálta össze a császár bosszúságában. Maelsel Napóleon mostohafiának, Éugene de Beaharnais-nak adta el a masinát tit­kaival együtt 30.000 frankért. Később Ame­rikába került a szerkezet. 1844 ben még látták, de azután nyoma veszett, Kempeien Farkas születésének kétszázados évfordulóján nemzetközi emlékünnepségeket rendeznek Budapesten. ' Le akarják játszani a legérdekesebb sakk- mérkőzéseket, amelyek annakidején kiváló sakkmesterekkel szemben is a rejtelmes pasabajnok győzelmével végződtek. Most folyik ezeknek a meglepő játszmáknak az összegyűjtése és ha hiteles módon elegen­dőt összehoznak belőlük, akkor a budapesti ünnepség alatt külföldi és magyar sakkmes­terek küzdelme eleveníti fel a sakkautomata régi bravúrjait.------o— — Uj munkabeosztás az érsekujvári járási hiva­talban. Érsekújvárt t.udósitónk jelenti: Dr. Bieücky Kálmán közigazgatási főtanácsos, az uj járási fő nők uj beosztást állapított meg az érsekujvári já­rási hivatal referensei számára. A hivatalnak 12 ügyosztálya lesz. Dr. Bieücky járási főnök a poli­tikai és jegyzői ügyeket fogja intézni, helyettese idr. Fodor Adolf közigazgatási főbiztos az orszá­gos és járási ügyeket, az iskolai, mezőgazdasági, meüiorációs ügyeket fogja intézni, azonkívül a sajtó-cenzúrát. Dr. Ecer László főbiztos a büntető biró lesz, miig dr. Skrak Ferdlnánd fogalmazó az ipari ügyeket, a záróra kérdéseket fogja intézni. Az állampolgársági s illetőségi ügyek referense Honda József irodafőtiszt lesz, az egyházi ügyek referensévé Vrük Ervin tisztviselőt nevezték ki. A járási számvevőség vezetője Vargovesik István számvevői adjunktus, járási pénztárnok Kopécky József adjunktus s a számvevőség tisztviselője Bugán István. Az egészség ügyek referense dr. Baiőko Leonard járási főorvos, egészségügyi biz­tos. Az állatorvosi ügyek referense Horváth Lász­ló járási állatorvos, állategészségügyi főbiztos. A technikai ügyosztály vezetője Gmöik András mű­szaki tanácsos. — A járási főnök egyidejűleg -el­rendelte, hogy a jövőben a feleket kizárólag ked­den és pénteken fogadnak. Más napokon csak ki­vételesen sürgős esetekben. — Felmentettek dr. Klein Sándor farnadi orvost a zsarolás vádja alól. Komáromi tudó­sítónk jelenti: Érdekes esetet tárgyalt egy orvossal kapcsolatban a komáromi kerületi bíróság. Az általános érdeklődéssel kisért pör előzménye az volt, hogy Farnad községben Bongya Júliának Sándor nevű fia összevere­kedett Pólya Lajossal. A verekedésben adtak is, kaptak is a fiuk sebeket. Bongya Sándor és Pólya Lajos megvizsgáltatta magát doktor Klein Sándor faruadi orvossal.- A továbbiakat a feljelentő Bongya Júlia úgy adta elő, hogy az orvos megijesztette öt, mint a fin anyját azzal, hogy a verekedés ügye belekerülhet tizenkétezer koronába is. orvossal, bírósággal együtt. Ha elleniben Bongya Júlia 4500 koro­nát fizet, akkor olyan bizonyítványt ad, amely szerint a verekedő felek kiegyezhetnek. Bon­gya Júlia természetesen tizenkétezer koroná­nál, olcsóbban akarta megúszni a verekedést, s hajlandó volt egy 4500 koronás váltót alá­írni. Ezt Léván meg is tették. Erre dr. Klein egy olyan bizonyítványt adott a Pólya-gyerek­nek, amelynek értelmében a Begy a Sándortól elvert Pólya sebei nyolc napon belül gyógyu­lnak voltak. Bongya Júlia később meggondol­ta a dolgot, soknak találta az összeget s fel­jelentette dr. Klein Sándort zsarolásért. A bíróság kihallgatta dr. Mezev János orvos- szakértőt, aki kijelentette, hogy a kérdéses sérülés nyolc napom túl .gyógyult. A bíróság azonban a terheit tagadásával szemben a zsa­rolásra nézve elfogadható terhelő bizonyíté­kot nemi látott s ezért a vádlott orvost fel­mentette. Az államügyész ez ellen feiebbezett. Magyaromig sóért gazdaság gépeket szil RmÉnlának Budapest, január 13. (Budapesti szerkesztősé­günk jelent.) Félhivatalos 8 Órai Újság jelentése szerint a román korrdfánnyal folytatott tárgyalá­sok eredményeképen Magyarország 500 vagon sőt vesz át Romániától és cserébe gazdasági gé­peket szállít Romániának. Balázs báuyafőtaná- csos már a napokban leutaaott Désaknára, ahon­nét a sót szállítani fogják, hogy személyesen je­len legyen a só bevagonozásánál. Az 500 vagon közül már 50 vagont útnak is indítottak. Az ál- lamfordulat után Déaaknán szünetelt a eóternie- lés s a sábányamunkások eddig munka nélkül voltak. Az ottani Munkásság most abban re­ménykedik, hogy Magyarország eórendelésc ré­vén ismét munkához és keresethez fog jutni. „Koníferüm" valódi borókabogyó párlat élvezése gátolja az erek elmeszesedését s las­sítja az öregedés folyamatát. „Slovlik“ Trencin, LEGÚJABB sport )( Tildén másodszor is legyőzte Vinest 6:4, 8:10, 9:7, 6:3 arányban- A mecce Philadel­phiában folyt le. )( A budapesti FTC jéghokki csapata Salz­burgban 4:1 arányú győzelmet aratott a HC ellen. Gergely három Rainer egy gólt Ütött )( Az eperjesi Slavia, Keletszlovenszkó jeg- hokki-bajnoka vasárnap játsza országa elő­döntő mérkőzését a szepesváraljai sportklub jéghokki-csapatával. )( Magyarország és Bulgária március 18-án játszók le a világbajluokságboz tartozó selej­tezőmérkőzést. A győztes minden más küzde­lem nélküli továbbjut az elődöntőbe. )( Minden körülmények között megtartják a tavaszi osztrák—magyar mérkőzést. Bécs- ből jelentik: Miután a magyar sajtéban még minidig oly cikkek jelennek meg, melyek sze­rint a tavaszi osztrák—magyar labdarugó mérkőzés elmaradna s helyette Becsben az osztrák—angol válogatott labdarugó mérkő­zést bonyolítanák le, a Reichspost hivatalos közlés alapján megcáfolja az ily irányú jelen­téseket és ú jból hangsúlyozza, hogy az április 15-iki bécsi osztrák—magyar válogatott mér­kőzést minden körülmények között megtart­ják. Meisi Hugó szövetségi kapitány Magyar Labdarugó Szövetség főtitkárával tartott szil­veszteri megbeszélésénél ebben az időpont­ban egyezett meg s a Magyar Labdarugó Szö­vetség helybémhagyta és 'megerősítette a meg­egyezést. Húsz koronáért 8U a panhráci gyilkos Prága, január 13. Jelentette a P. M. H., hogy tegnapelőtt bestiális -gyilkosság történt Prága Pankrác kerületében, ahol egy hetvenéves öreg­asszonyt gyilkoltak meg. A gyilkosságot áz öreg­asszony tízéves unokája fedezte fel. A rendőrség azonnal;,-erélyes nyomozást indított. ' . Az Óregasszony lakásából semmi nem tűnt el s így nem tudták megállapítani a gyilkosság mo­tívumait. Az egyedüli nyom, amelyet a gyilkos hátrahagyott, ujjlenyomata volt, amelyet a vil­lanylámpa eloltásakor a kapcsolón hagyott A szomszédok vallomása szerint Lachmanné, a meggyilkolt öregasszony ágyrajárókat tartott s egyik lakója egy negyvenéves körüli, feltűnő ajkú munkás volt, aki a gyilkosság elkövetése óta nem tért vissza Lachmanné lakásába. A rendőrség ezen az alapon nyomozni kezdett és OberberkowLzban ráakadt a keresett egyén­re Stary Vencel, 44 éves kőműves személyében, j Staryt még az éjszaka folyamán Prágába szálli- tot'ák, itt a keresztkérdések sulya alatt meg­tört és bevallotta, hogy ő követte eí a gyilkos­sága í. Azzal védekezik, ho-gv tettét «rőa Mindiuláeban követbe el, meri az öregasszonnyal összeveszett egy ré­gebbi lutszkoronás adóssága miatt. Araikor Lachmanné aludni tért, megvárta, anu'g mély álomba merül és akkor követte el a gyilkosságot. Aztán kilopózo't.t a. lakásból te Oberberko'witzba gyalogolt, ahol kunyhójában rejtőzött el. S-ta-ry- nak már egy gyilkosság nyomja a- lelki ismeretét, amelyért annakidején 13 évi súlyos börtönre Ítél­ték. MssnuKmuBmgmKBm&immmBanm — Agyonlőtte kiilönváUan élő feleségét egy újpesti rokkant. Újpestről jelentik: Pap-Házy István hetvenöt százalékos rokkanttól nem régiben külön költözött a felesége. Pap-Házy a különélést nem tudta elviselni s több leve­let irt feleségének, amelyben kérte, hogy tér­jen vissza hozzá. Az asszony azonban nem volt hajlandó elhatározását megváltoztatni. Tegnap este Pap-Házy becsengetett felesége szüleinek Zárda-uccai lakásába, mert tudta, hogy felesége ott tartózkodik. A cseléd a sötétben nem látva, hogy ká van az ajtó előtt, beengedte. Amikor azonban meglátta, hogy Pap-Házy lép be az előszobába, felsiko 1 tótt. A sikoltásra kiszaladt Pap-Házy felesége s annak szülei. A fiatalasszony szemrehányást tett férjének, hogy -minek zavarja őt még szü­lei lakásán is, d-e a férfi ismét kérlelte őt a visszatérésre. Mikor látta, hogy kérése hiába­való, hirtelen eloltotta a villanyt s a sötétben négy revolver lövést adott le. Három lövés célt tévesztett, de a negyedik golyó a fiatal­asszony mellébe fúródott s súlyos sebesülést okozott. A lövéseket követő zavarban a me­rénylő férj elmenekült. A sebesült asszonyt a kórházba szállították. Felgyógyulásához ke­vés a remény;. A merénylő férjet keresik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom