Napló, 1933. október (1. évfolyam, 1-23. szám)

1933-10-22 / 17. szám

Ü21& 1933 október 22, vasárnap. () Megkezdődött a cukorkampány. A cseh­szlovákiai cukorgyárak közül eddig 124 cukor­gyár kezdte meg üzemét. () Csökkent a jugoszláv bankjegyforgalom. Belgrádiból jelentik: A jugoszláv Nemzeti Bank kimutatása szerint a bankjegyforgalom 25.14 millióval 4.321 millió dinárra, ment visz- sza. A dinár aranyfedezete 33.64 százalék () Kávékonzerv szállítási pályázat. Prágából jelentik: A nemzetvédelmi minisztérium 60 millió kávékonzerv szállítására pályázatot irt ki. A pályázatra kiirt áru értéke mintegy 13 millió korona. A pályázaton tkávékonzervgyá- rakon kívül cukorgyárak is résztvebeinek A nemzeitvédelmi minisztérium az elmúlt eszten­dők során a kávékonzerv szállítására több cu­korgyárnak is adott megrendelést. A kávé­konzervgyárak nehezményezik a nemzetvédel­mi minisztérium eljárását és rámutatnak arra a körülményre, hogy kapacitásuknak csupán 40 százalékává’.' dolgoznak. () Megélénkült a németországi autógyárak forgalma. Berlinből jelentik: Ez év első kilenc hónapja során a német autógyárak összesen 70.400 uj kocsit hoztak forgalomba. A tavalyi év azonos időszakában mindössze 38.000 autót helyeztek el a németországi autógyárak. A forgalomba hozott uj kocsik száma több mint 75 százalékkal emelkedett. A szeptemberben viadort német autók szama. 140 százalékkal fölülmúlja a tavalyi év szeptemberében for­galomba hozott autók számát. () Nemzetközi relációban emelkednek a szőr- roeárak. Londonból jelentik: A londoni szőr­meaukció irányzata rendkívül szilárd. Az ér­deklődés előterében hermelin-, ‘nerz-, pézsma, farkas és hiuzszőrmék vannak. Biber és vidra változatlan. Legnagyobb mértékben az orosz mókusszőrme drágult. Ennek ára. 70 százalék­kal emelkedett. Ezüstrókát külön aukció kere­tében árusítottak, ennek az ára átlagosan 20 százalékkal emelkedett. Az ausztráliai szárma­zású áru ugyancsak erősen drágult. Az ameri­kai szőrme piacokon is szilárd irányzat tapasz­talható. ió'zsde Szilárd a prágai értéktőzsde Prága, október 21. (Pragoradio). A imái rövid tartamú forgalom során az értéktőzsde irányzata ismét megszilárdult. A tőzsdeközönség optimiszti- kusan átéli meg az általános gazdasági helyzetet- s főleg jó hatással volt a közönség hangulata­inak kialakulására az a körülmény, hogy az állami háztartás jövő évi költségvetésének tételei egyen­súlyban vannak. Az irányzat megszilárdulásához hozzájárult az a körülmény is, hogy a newyorki tőzsde irányzata megjavult. Az értékpiacon el­sősorban speciális értékek iránt mutatkozott ke­reslet. A kereslet nyomán Sellier 15, Aussigi Vegyi 8 és Tejipar 15 koronával emelkedett. A szilárd irányzat azután átterjedt az értékpiac min­den ágára. Az árfolyamemelkedések általában nem egységes jellegűek. Skoda 6, Walzwerke 5, Poldi 6, Ringhoffer 7, Sohöller 12, Ki-izeik 5, Solo 6, Tirosche 15 és Kolini Szesz 45 koronával javult. A szilárd irányzat ellenére szórványosan elő­fordult, hogy . egyes értékek árfolyamai lemorzso­lódtak. A beruházási, értékek piacán egységes iráuyzat nem alakult ki, de az árfolyaméi tolódá­sok nem haladták túl a 25 filléres határokat. Az exótapiac üzlettelen 'és taxációi egységesek. A de­vizapiacon a dollár és az angol font árfolyama mérsékelten emelkedett. + Üzlettelen a bécsi tőzsde. Becsből jelentik: A tőzsdeközönség tartózkodó magatartása ma sem változtt meg és a hétvégi hangulat nyomasz­tólag hatott a piacokra. Kalászban minimális for­galom mellett csupán néhány érték iránt, volt kereslet, de ezek árfolyama sem sokban válto­zott. A korlát üzlettelen irányzat mellett kezdte meg forgalmát, de a tőzsdeidő későbbi folyamán a kontreanin vásárlásai következtében a forgalom, megélénkült. A kulisz teljesen üzlettelen. A jára- dékpiac lanyha, a beruházási értékek piacán a dollárra szóló értékek árfolyama megszilárdult. + Barátságos a budapesti értéktőzsde. Buda­pestről jelentik: A napok óta tartó lanyha irány­zatot az értéktőzsde mai forgalmában barátságos irányzat váltotta föl. A kontremin beszüntette eladásait és ugyanakkor kedvező külföldi tőzsde- jelentések fokozták a közönség érdeklődését. A spekuláció vételekbe bocsátkozott és e vásárlá­sok nyomán számos érték árfolyama javult. A ba­rátságos hangulat a tőzsdeidő végéig tartott és majdnem valamennyi érték megtartotta fölemelt Árfolyamát. A beruházási értékek piaca jól tar­tott. , ... . s— ................ .....i. ... .............. .............. — Olcsó tartózkodás Karlsbadban Loe- wenfelidnó úrasszony Reuss Greiz gyógy- bázaban. Központi fekvés. Elsőrendű konyha. Ajánlatokat küld az Express uta­7á si iroda Napló-osztálya, Central Pas&age. Apróhirdetések Minden szó egyszeri közlése 50 fillér, vasár- és ün­nepnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 K5. A hirdetés alatt lévő szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. — Vidékről beküldött apróhir­detést csak a hirdetés dijának előzetes megkül­dése esetén közlünk. — Apróhirdetéseket posta- utalvánnyal is lehet föladni, a szöveget a szel­vényre lehet írni. Tudakozódó és továbbítandó levelekhez 1 Kc-s postabéiyeg csatolandó. — Apró- hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal: Moravská Osírava 3,, Benesová 5. szándékozik, írjon „Jó- kai müvei" címen a Nap­—i.i11.r. —■ ló kiadóhivatalába.___8 SZ ÓRAKOZÁSBÓL KERESEK MEGVÉTEL­levelezne. barna fiú szőke re fajtiszta boxer, vagy leánnyal. Az nem baj, ha farkaskutyát, félévesnél a leány barna, csak szép idősebbet, de legfeljebb és szellemes legyen. Vá- két éveset. „Kutyabarát" laszt „Barna fiu“ ci- címen érkező ajánlatokat imei1-_______________a kiadóhivatal továh­KÉ T PAJKOS KIS SZŐ- hit_________________3» KE LEÁNY, lelkes ha- VESZEK RÉGI ARANY- rátnők, leveleznének két. PÉNZEKET, érmeket, jólnevelt_ urfiuva-1 szóra- rendjeleket, törmelék' ko-zás céljából. Jókedvű aranyat, jó napi áron. fiuk válaszát „Két szőke „pénzt aranyért" ciánén' leány cimre kérjük. 25 kérek ajánlatot a Napló S70Í 1D TNTFT I 1GFNS kiadóhivatalába. Ha na­dolo-o ó nJ levelezne ^.obb m^nyiségről van ? ° , , 1 . J 7 , f, szó, az üzlet megkötése olyan dolgozo -úrral akft vé.^;fct az €laclóho° el_ nemcsak a ma halványa: £ lö a pénz érdekéi. Mégis- _____________ merke désünket ahhoz a 1 JAPÁN CSÍN törzsköny- f élté telihez kötjük, hogy vezett fajkutyák eladók, egymás iránt fel tudjuk-e (Leveleket ..Hunyadi" a kölcsönös érdeklődést jelige alatt a ’ kiadó tő­kékén i. „Csendes dolgo- vábbit. 24 zó nő" címen kérek le- -- ■ S»tíBramS Alkalmazás _„ _ ISPÁN, földműves isko­„Ö SZÍ VERÖFÉNY" leve- lát végzett, többévi gya- le van a kiadóhivatal- korlattal, erélyes, szor- ban. 31 galrnas, szerényigényü, .l.i.i ii.im. magyarul ég Szlovákul IS ff tudó kerestetik. Csakis gUSaaSSeig bizonyítvány másolatok, JOBB IPAROS, akinek amelyek _ vissza nem kül- nyitott jó Ímenő üzlete Jetnek, igények megjelö- van, feleségül venne lésével küldendők be. olyan özvegyet, akinek Voderady-uradalom, Vo- némi hozománya van. A derady, okr. Trnava. 18 hozományt ingatlanra va- ATTr,T ló bekebelezéssel lehet ^UdoKEPES FOPIN- biztositani. 38 éves özv. |CER keres jobb éttermi ember vagyok, de gyér-1 alia£t­mektélén. ‘ Édesanyám maf7aV nf“eL van velem, akinek meg- * -^T becsülését jövendőbelim-9^ fTn tői is elvárom. Levelet ,cof19 a Ia£ kérek „Jobb iparos" jel- Adóhivatalába. 28 igére a Napló kvadóhi-1FIATAL PÉKSEGÉD vatalaba._____________nj 0]yan állandó alkalma­HA RMINCÉVES HIVA-izá^ Jceres’ aho1 TALNOKNÖ, havi 2000 ö?lh.atna magyarul. Ouk- korona biztos jövedelem- pászmásnak is elmenne, mel férihezmenne intelli-,Adtokat Juray Móc, jhiifau nyh évnél nem idősebb uri-,0111^6 KG e______ em berhez. Ismeretség hi- intelligens, iskolázott úri­ján keresek e mar bevált ,j€^ny keres nevelőnői, utóiig férjjelöltet. Hazas- tanítónői, házvezetőnői, ságról persze csak kő.- ahyahelyettesi csönös megtetszes eseten| ■ ALKALMAZÁST, lehet szó. En csinos, jól- Jelige ..Magyar-német", nevelt urileány vagyok, " 20 aki férjemtől is hasonló' —---------------------------ZL tulajdonságokat várok. IRODAI NŐI munkaerő „Hivatalnoknő" címen ajánlkozik magánválla- kérek választ. 12 lathoz állásba. Beszél és _ Y B « ár cseh, német és ma­gvar nyelven. Perfekt »,.u»uü..i. L.- ...»■ . ... gyOFS- ÓS gé:pírÓ. Hatévi BÉRLETRE, ESETLEG irodai gyakorlata van. ÖRÖKÁRON ’ „Női perfekt munka­.való megvételre keresek ff cim€n kér aáanla^ Szlovenszkó városkáiban tot~__________________ (feltétlen v asúti állomás) Gazdasági gyakorlattal úri lakóházat nagy kert- ^érettségizett fiatal­tel. Csak olyan ingatlan- €mber ALKALMAZÁST rol kerek ajánlatot, a KERES. Esetleges kivá- mely a legkifogástala- nabra ugyanott egyszáz- karban van, leg‘-ezer ]cornat befektetne, alahb 3 szoba,^ legfeljebb v y teljes biztosíték el- 4 6zoba ,es minden mel- jenében elhelyezne. Szi- Itkhely'i&egbol all. _ Ajan- vf>í, megkeiesést a ki­latot „Méltányos ar ci- adóhivatal továbbit „32" mén kerek a Napló ki- a]aH 33 adóhivatalába. 7 1----------------------L------„ ÜZLETTÁRSAT KERE­SE K 20-eö.000 korona .......... tŐlíével 6gV UjOlinan lé­TRAF IK papirkereske- tesitendő rentábilis vál- déssel Szlovenszkó nagy- falathoz. Intelligens köz­forgalmú városában a re mii ködő munka is meg- Főuccán betegség miatt kívántatik. A vállalat lé- átadó. _ Megkereséseket tesitéséhez ugyanolyan „Biztos jövő" jeligével a összeggel járulok ón is kiadóba. ____________22 (hozzá.. Egy hiánytpótló PED IGREES drótszőrü vállalkozásról van szó, foxterrierek, fiatalok cs amely rendes megélhetést idősebbek eladók. Biha- ad. Ajánlatokat „Rentá- ry László, Komárno, bilis" jeligére leérek. 15 OHlzd.3''4l|CC*1 93 ----------.... — - ■ -— — —— BE TÁRSULNÉK üzletbe, MŰK ÉRTÉSZ állást ke­vagy valamely vállalko- november 1-ere, 20 záshoz 50.000 Ke töké- ív;es gyakorlattal, per- veh ha tőkém biztosítva P°mölÓgus;.szőlészet, lenne. Ajánlatokat „Tő- faiskola es gyümölcs- kés társ" jeligére ké- kertészetben Nagy ura- rek 29 dalmaktol többéves bi­—1---------------——__rL zenyiitvánvokkal rendel­ME GVENNÉM Jókai Mór kezik a. dohánytermelés- száz kötetes, u. n. nrille- ben is. Óim: Papes And- nárís jókarban levő ki- rás mii kér tesz, Komárno. adását. Ha valaki eladná Dob-ueea 9. 21 Jól tartott az oImützi terménytőzsde Olmütz, október 21. A mai terménytőzsdén a rozs ára 1—2 koronával emelkedett, a Tisztának és a takarmányárak nem változtak. Sörárpa lany­ha, egyéb árpa 2—3 koronával lanyhunlt. Zab szi­lárd, tengeri tartott, hüvelyes vetemények ára változatlan, csupán bab lanyhult. Mák lanyha, rizs tartott, széna és szalma változatlan, burgo­nya tartott. A következő árakat jegyezték: 77—79 kg-os morva búza 128—131, 80—82 kg-os morva búza 132—134, 70—72 kg-os morva rozs 82—84, morva merkantilárpa 83—85, la árpa, 87—89, hát­só árpa 76—78, ipari árpa 78—80, morva zab 66 —68, dimatengeri 90—91, Viktoria-borsó 220—240, lenese 250—330, belföldi fehér bah 105—110, fél­édes morva széna 49—53, félédes préselt morva széna 46—48, édes morva széna 49—51, édes pré­selt morva széna 44—4S, cs'ópszalma 30—32, laza takarmányszalma 24—26, belföldi mák .520—540, belföldi hagyma 66—70, morva ételburgonya 35— 38, búzaliszt OHH 240—242, 65 százalékos la. rozs­liszt 126—128, rozstakarmány 55—57, buzatakar- mány 56—58, burmarizs prompt 138—140, ameri­kai sertészsír 900—920 korona. Az olmützi terménytőzsde következő tőzsde­napját az október 28-i' állami ünnep miatt már október 27-én, pénteken tartja. •-f- Szilárd a budapesti terménytőzsde. Buda­pestről jelentik: A mai terménytőzsdén szilárd irányzat mellett a következő árakat jegyezték: búza októberre 7.56—7.70, márciusra 8.18 —8.20, májusra 8.29—8.30, rozs októberre —•—, március- iá 5.23—5.25, májusra —.—, tengeri májusra S.10—8.15 pengő. U4ű2ű$ Milyen utazások lesznek novemberben? No­vember nem tartozik az erősen frekventált uía- íási hónapok közé és ezért november hónapra zsák kevés utazási alkalom kínálkozik. Novem­ber 11-én autocar utazás lesz Budapestre és az autó cár 5 napig marad a magyar fővárosban. Az átázás részvételi dija Budapesten elszállásolás­sal és reggelivel 110 korona. — Ugyancsak no­Excelsior-Habsburg szálló, Wien I, Rotenturmstrasse 24. A Szent István dóm közelében. Interurban telefon L. 28-590. Étterem és kávéház. A legmodernebb kom­fort. Folyó hideg-meleg víz. Központi fűtés. Szobák 5 Sch.-töl. Tulajdonos: Herzog Gyula . kereskedelmi tanácsos. vemkor 11-én indul Bécsböl egy 16 napos Svájc- Italia utazás, amelynek részvételi dija 1580 ko­rona. — November lÖ-én 6 napos római utazás indul Velence 'és Firenze megtekintésével és az utazás részvételi dija 580 korona. — November 26-án rendkívül olcsó londoni utazás fesz és az utazás ára 3 napos londoni tartózkodással 1480 korona, ugyanez az utazás..párisi tartózkodás­sal 1780 korona. Mindezekre az utazásokra nézve közelebbi felvilágosítással szolgál a po­zsonyi Central Passageban ilevő utazási osztály. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ OKTÓBERI és NOVEMBERI EGYÉNIPAUSÁLUTAK: RÓMÁBA! 5 napos .tartózkodással ... Ke 680.— 7 napos tartózkodással . . . Ke 800.— Csatlakozó nt Nápolyba . . Ke 200.— Csatlakozó nt Szicíliába , . Ke 330.— Szép és olcsó nászutak. A mai gazdasági vi­szonyok között nem kis gondot okoz a jegyes­pároknak a nászút, kérdése. A nászutra készü­lők tervei készítésével megértő támogatásra ta­lálnak a bratielavai Central Passageban levő utazási osztálynál, ahol az olcsó és szép uász- utakra vonatkozóan felvilágosítások kaphatók és összeállítják a nászutak terveit. Az utóbbi hetekben ez az utazási osztály igen sok nász- utat ibonyoiitott le és a visszatérő fiatal párok megelégedéssel és köszönettel' adóznak az uta­zása osztály rendezéseiért. A FRANCIA RIVIÉRÁRA! 10 napos utazás .........................Ke 1030.— ÉS ZAKAFRIKÁBA! 10 napos utalás.........................Ke 1990.— SP ANYOLORSZÁGBA! lö napos utazás.......................Ke . 1380.— PARISBA! 7 .napos utazás .........................Ke 1380.— Közelebbi fölvilágositás a pozsonyi Central Passageban lávő utazási osz­tálynál. Telefon: 27—87. December 7-én indul az első téli szicíliai uta­zás, December 7-én 16 napos és igen változatos programú utazás indul és az utazás részvételi dija 1780 korona. Az utasok Tirolon keresztül mennek Milánóba, onnan a francia Riviérára, ahol 4 napos tartózkodást kapnak. December 13-án beíhajóznak az Amerikából jövő Vulcania óriásmotorhajóra és turistaosztályon teszik meg az utat Palermói". Itt kétnapos tartózkodás van és aztán II. osztályos gyorsvonati utazás­sal mennek Nápolyiba, Rómáiba, Firenzébe és. december 23-án érkeznek vissza Becsbe. Az uta­zás beosztása kényelmes, szakszerű vezetésről gondoskodva van. Az utazás, programját kész­séggel küldi meg a pozsonyi Central Passage­ban levő utazási osztály. Dóm Hotel Royal Wien I. STNGERSTRASSE 1-3. A StcJaosptatz sarkán. A legközpontibb lekvés. Teljesen modern komfort. Kitűnő étterem. Ugyanazon vezetés alatt Hotel Regina-Graben Hotel. Tulajdonosok Krems­lehner testvéreik. Kedvezményes utalványok _az Ex­press utazási iroda Napló osztályánál, Bratislava, 1^-—.B-r<y.-Tr *-n ^at.V.Jt'TlCMtZL'Tr~írL.. Karácsonykor téli sportutazás lesz Cortina cl Ampezzoba. Akik tavaly Cortina d x\mpezzo- ban élvezték a téli sportra elsőrendűen alkab mas terepet, akik résztvettek Luigi Gaspari utólérhetetlen sitanfolyamán. azok lelkes pro­pagálói a Dolomitok gyöngyének mint téli sportcentrumnak. Ezért megy az idei kará­csonyi téli sportutazás Cortina d Ampezzoba és ez az utazás kétféleképpen lesz lebonyolítva. Az utazás megtehető Becstől gyorsvonattal vagy a utó cárral teljesen az utas tetszése és vá­lasztása szerint. Az utazásra vonatkozóan már most nyújt felvilágosítást a pozsonyi Central Passageban levő utazási osztály. Az álomvilág, a Természet csodálatos szépsége elevenedik meg GARDONEBAM a világ leggyönyörűbb és legszebb tava a Garda tó mellett. f4 BELLEVUE szálloda pomgás komforttal. Csodaszép lerrasszai, pálmakelttel és kitűnő ellátással várja ebbe a csodavilágba. — Közelebbi felvilágosítást nyújt az Express utazási iroda Napló osz- ____________tálya, Bratislava. Central Passage. 9 Pa ris és Monté Carlo az idei karácsonyi uta­zás célja. Sokan vannak, akik a karácsony és ujesztendő közötti időszakot 'és az ujesztendő első napjait szeretik külföldön tölteni. Ezek számára gyönyörű programot állított 'össze a pozsonyi Central Passageban levő utazási osz­tály és az utazókat Parisba és Monté Carloba vezeti. A kéthetes utazás részvételi dija 1580 korona és az utazás részletes programját már most, megküldi az érdeklődőknek az utazási osztály. y Hétfőn estig lehet jelentkezni az október 26-i budapesti autocar utazásra. Október 26-án Po­zsonyból autocar utazás indul Budapestre és az utazás résztvevői 5 napra szobát és reggelit kapnak Pesten. A részvételi dij 110 korona. Az utazásra hétfőn estig lőhet jelentkezni a po­zsonyi Central Passageban levő utazási osz­tálynál. Gy&tnMcsfAk, diszbokrok, díszfák nagy mennyiségben, elsó'- rendti minőségben jutányos áron kaphatók a közismert Vcderari? (üedrtid) hfiéüüí MészetUen posta Voderady, zupa Bratislava Árjegyzék kívánatra ingyen! Alapittatott 1845-ben HOTEL IHPERIAL Mar. OstrflVfl Modern kényelem — Garázs — Étterem Telefon: 40-76, 40-77 WOLF ANNA tulajdonosnö Egyéves gyökeres szőlőoitványok különleges csemege fajokban, egyéves gyökeres szőSővesszők kitűnő csemege- és borfajokban nemes őssibarackfa oltványok kaphatók ORDODY M. szőlészetében BAGOTA, Szlovenszkó Kívánatra ár- és fajtajegyzék ingyen kapható •anwwujraBW'jiErsnr n., t* ■ ti; njr. .vw-idii -•rr.K.xar iCTmB’rr«M-n'f»itv-.-v-a-;n:,N7ir-r>i]mwTWim*»- • Felelős szerkesztő: Schneller Pál. Kiadó: Zeitungéverlags- u. Druekindustriegee. Kollár u.Co., Morayaká Ostrava. Ujeágbélyeg. használata,37.559-III-33. ez. a. engedélyezve. Nyomásért felelős: J. Stolle.

Next

/
Oldalképek
Tartalom