Prágai Magyar Hirlap, 1933. augusztus (12. évfolyam, 172-197 / 3282-3307. szám)

1933-08-01 / 172. (3282.) szám

1933 amgmsgfafl 1, kedd. Egy öngyilkos feljelentene a kereskedőt, mert nem tudta felakasztani magát a tőle vásárolt kötéllel Budapest, jülius 31. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Érdekes feljelen­tés érkezett ma a kispesti rendőrkapitány­ságra. A feljelentést Kiss András 73 éves öreg ember tette. Kiss pár nappal ezelőtt la­kásán felakasztotta magát, de a kötél elszakadt és hozzátartozói eszméletre térítették. A rendőrség az öngyilkosjelöltet, aki bús­komorságba esett, kihallgatta. Kijelentette, hogy nem találja már semmi értelmét az életnek és nagyon szeretne meghalni. Ez­után elpanaszolta, hogy öngyilkossági kísér­lete azért nem sikerült, mert a kereskedő, akinél a kötelet vásárolta, becsapta. ö ugyanis a kereskedőtől erők kenderkötelet kért, anak árát fizette ki és mégis hivány kó- cot kapott. Kértey, hogy panaszát vegyék jegyzőkönyvbe és a kereskedő ellen csalás miatt indítsák meg az eljárást. A rendőrségen hiába akarták lebeszélni az öreg embert, kitartott kérése mellett, igy tehát a panaszt jegyzőkönyvbe vették és an­nak alapján megindult az eljárás a kötélke­reskedő ellen, akinek az öreg végeredmény­ben életét köszönheti. 5 Vági István volt budapesti kommunista vezért a GPU Moszkvában hivégeztette Budapest, július 31. (Budapesti szerkesz­tőségiünk telefonjelentése-) Moszkvából ér­kezett hírek szerint a GPU kivégezte Vági Istvánt, a Magyarországon jól ismert kom­munista vezetőt, aki 1924-ben Budapesten megalakította a szocialista munkáspártot. Pártijának zömét elégedetlen szélsőséges munkások képezték s kommunista forradal­mat akartak kirobbantani. Vágit annak ide­jén a budapesti rendőrség elfogta és a bíró­ság négyévi fegyházbüntetésre ítélte. Vági büntetésének letöltése után Oroszországba szökött, ahol valószínűleg nem tudott meg­felelni politikai megbízatásának, amiért a GPU halálra Ítélte s az ítéletet végre is haj­totta. — A dán trónörökös- Budapesten. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A gödöllői vilógjamboree idejére a magyar fővárost szinte el­árasztották a külföldi előkelőségek. Ma este érke­zik meg Vilmos svéd heroeg, a király unokaöccse a feleségével és a dán trónörökös családjával. Ugyancsak ma estére várják a világ főoserkészé- nek, Sir Baden Powelinek az érkezését. Vala­mennyien részt fognak venni a jamboreet meg­nyitó ünnepségeken. A földi örömök vándora Újhelyi Námor meghalt. Nem tudott ellent áll ni az elérhető örömöknek, súlyos cukorbaja volt az egészségtelenül elhízott embernek, szigorú diétát kellett tartania, de ő nem tudott ellent- á'llni az életnek, amely számára a legélvezke- ttőbb formában, — az ételben tárult eléje. Jól­lakott egy londoni étteremben és meghalt, ön- gyilkosságot követett el a maga módján, mint Krúdy Gyula szép novellájának hőse, aki ellen tud állni orvosi tilalomra nőnek, italnak, játék­szenvedélynek, de nem tud ellentállni a kis- pörköltnek és a csonthusnak, jóllakik a tilos ételekkel, aztán — mielőtt még a kellemetlen hatások jelentkeznének — főbe lövi magát. Újhelyi rabja volt az evés szenvedélyének, í , talán azért, mert e szenvedély kielégítése csak •rajta múlott. Hosszú heteket töltöttem vele együtt Balatonfüreden a kommün alatt, amikor a városban egyáltalán nem volt ennivaló és a fürdőhelyen is csak komoly áldozatokkal lehe­tett kielégíteni a test legérelmesebb kívánsá­gait. Újhelyi, a mindig elegáns ember, legszebb és legbővebb ruhadarabjait áldozta föl élelmi­szerért a környékbeli parasztoknak. Újhelyi Nándor nem állta im sokáig a harcot a jó életért. Utoljára Bécsben találkoztám vele, azon a napon, amikor büntetése elől, amelyet Budapesten róttak ki rá többszörös pornográ­fiáért, oda menekült. — Én vagyok az első szekszuális emigráns, *— dicsekedett jókarban levő testsúlyával és .humorával. Humorát, Ízlését és tehetségét a fest szolgálatába állította, szerette — nem is titkolta, hogy szereti — a könnyű érvényesü­lést, amely a jó élethez vezet. Pedig művészi képességeiből egyébre is tellett volna. Esztéti­kus készséggel, művészi fölépítésben hozta ki nem mindig ízléses müveit, amelyek valójában a nem sikeres férfi vágyálmai voltak. Pedig si­kereit nem a „pornográfiának^ köszönhette, hanem mesemondó készségének és humorának. Kicsit több önuralommal és kicsit kevesebb ét­vággyal többet ért volna el a föld örömeiben is, mint igy habzsolva, Írásban és ételben, a föld örömeit. (s. i.) Pozsonyban is megszilárdult az uj búza Pozsony, julius 31. (Pozsonyi szerkesztősé­günk telefon jelentése). Azok a hírek, melyek szerint a kormány erélyes rendszabályokra készül a spekuláció elien, hatást keltettek a pozsonyi terménytőzsdén is s a szlovenszkói uj búza árfolyama 134—186 koronára emel- kedett. Az élénk látogatottság ellenére csak kisszámú kötés jött létre, mivel a vevők még mindig tartózkodó magatartást tanúsítanak. A megszilárdult árfolyamok következtében az utótőzsden nagyobb kínálat mutatkozott, ami kissé ellauyhitotta az irányzatot. A következő árakat jegyezték: Búza 78—80 kg 134—146, rozs 7—72, zab 75—81 tengeri szemes 88— 89, tengeri ex uszály Pozsony 42—44, Viktória borsó 120— 130, fehér bab 97—102, repce 150—160, mák -75-550, étkezési rózsa burgonya 35—40, étkezési sárga burgonya 35—40, bmadara 255 -260, OGG búzaliszt 245—250, rozsliszt 120- 125, korpa 52—53, takarmányliszt 68 - 7í), szárított répa,szelet 52—54. *J Amerikában meghozták az első halálos Ítéletet emberrablás miatt Négyezer embert raboltak el Amerikában az elmúlt év alatt — A banditák száguldó aulából dobták hi a íiataí G Connel-t, miután megkapták a követelt váltságdíjat Newyoi'k, julius 31. Kansas Cityben Ame­rika története során most először mondtak ki halálos Ítéletet emberrablás miatt. Mao El- roy városi tisztviselő leányát rabolta el,Wal- ter Maggee bandita és csak 30-000 dollár le­fizetése ellenében bocsátotta szabadon más­fél hónap múlva. A rendőrség elfogta Walter Maggee-t és az állami törvényszék a legújabb tövrény értelmében kötéláltali halálra ítélte a ban­ditát. Az Egyesült Államok kormány változatlan eréllyel folytatja harcát az emberrablás le­küzdésére. A központi kormány kezdeménye­zésére hivatalos szervezet alakult, amelynek az összes államok rendőrségeit alárendelik. A hatóságok becslése szerint az elmúlt tizenkét hónap alatt négyezernél több Személyt raboltak el az Egyesült Álla­mokban és a rablók által kicsikart váltság­díjak összege az üldözés költségeivel együtt meghaladta az ötmillió dollárt. Nagyban megnehezíti az igazságszolgáltatás munkáját az áldozatok és hozzátartozóinak félelme, mert ezek még szerencsés kiszaba­dulás esetén is félnek az emberrablók bosz- szujától és nem mernek ellenük tanúskodni. A fiatal O’Connel szabadulásának izgalmas részletei Albany, julius 31. Mint annakidején részle­tesen közöltük, az Egyesült Államokban óriási izgalmat váltott ki John 0‘Connel hadnagynak elrab­lása­John 0‘Connel közeli rokona Dániel 0‘Conned- nek, az Egyesült Államok egyik legtekinté­lyesebb politikai vezérének, ő maga is poli­tikával foglalkozik és a tulajdonában levő sörgyárat vezeti. A fiatalembert több mint há­rom hétig tartották fogva, mig végre most 40.000 dollár váltságdíj lefize­tése után szabadon bocsátották. 0‘Conpel hadnagy vasárnap siralmas állapotban állí­tott be nagybátyjának az Albany melletti hegyek között levő villájába rövid idővel az­után, hogy az emberrablók szabadon enged­ték. A fiatalember elmondta, hogy a rablók éjjel Szemét bekötvén egy órakor autón a 220- ucca közelébe szállították, egy temető mellett a sebesen száguldó autóból kidobták. A hadnagy komoly znzódásokat szenvedett az esés következtében. A banditák autója ez-' után tébolyodott sebességgel száguldott to­vább. Majdnem ugyanezen a helyen történt, hogy a Lindbergh-gyermek elrablása után dr. John Condon a Lindbergh-házaspár megbízásából! az állítólagos gyermekrablók meghagyása folytán a temető falán átdobott egy csomagot, amelyben a váltságdíjul követelt 50.000 dol­lár volt. A fiatal 0‘Connel kiszabadulásával a rend­őrség most végigkutatja Newyorkban és a város környékén mindazokat a helyeket, me­lyekről a fiatalember azt gyanítja, hogy ott tartották fogva. Most jutott nyilvánosságra, hogy 0‘Connel hozzátartozói egyizben már le­fizették a 40.000 dollár váltságdíjat, a bandi­ták azonban észrevették, hogy a bankjegyeket alig látható módon megje­lölték. Az emberrablók követelték, hogy azonnal cse­réljék ki ezeket a bankjegyeket, különben meggyilkolják a fiatalembert. A család erre kicserélte a bankjegyeket. Három halálos és tizenöt súlyos sebesülés a berlini stadionban Két motorkerékpáros összeütközése folytán az egyik gép a tribünre repült és legázolta az összezsúfolt közönséget Berlin, julius 31. Vasárnap délután nagy sportünnepélyt tartottak a német stadion­ban, amelyet váratlan súlyos katasztrófa miatt félbe kellett szakítani. A motorkerék­párversenyen két versenyző összeütközött, az egyik versenyző gépével a nézőközönség közé zuhant és az igy támadt szerencsétlen­ség folytán három ember halálosan, tizenöt pedig súlyosan megsebesült. A verseny hatodik fordulójában szorosan egymás mellett haladt a kölni Harry Herao- genraüh és a bieléfeldi Vemhöner. A ka­nyarodéban Vemhöner széles Ívben vette a fordulót, hogy megelőzze versenytársát. A száguldó tempóban haladó versenyzők gépei ekkor könnyedén összeütköztek. A nézők látták, hogy Heraogemrath kinyújtja a kezét védekezésül. A következő pillanatban Vemhöner keresztülrepült gépével a fél- méter magas kőfalon és a nézőközönségbe zuhant, fiatalemberek csoportjába. A zuhanás nyolcvan-száz kilométeres sebes­ségű rohanás közben történt és Vemhöner gépe még körülbelül harminc métert haladt a közönség soraiban. A következő pillanatban a sebesültek és a halálra rémült emberek kiáltásai töltötték •be a hatalmas stadiont- A szerencsétlenség helyét azonnal elzárták a jelenlevő SA és SS szervezetek tagjai. Herzogenrath gépe a kanyarulatban el­csúszott, a versenyző azonban könnyű sérü­lésekkel menekült meg. A sebesülteket, kik­nek nagyrésze nemzeti szocialista ifjúkból áll, súlyos és eszméletlen állapotban vitték be a stadion főbejáratánál levő orvosi szobá­ba, ahonnan a mentők a legközelebbi kór- iháfnflkfoa szállították őket. 1 Az ünnepélyt azonnal félbeszakították. A sebesültek közül egy SA ember és két nemzeti szocialista ifjú röyid idővel kór­házba szállítás után meghalt. Attól tarta­nak , hogy a sebesültek közül még néhány halálos áldozata lesz a katasztrófának. A versenyt rendező Berlini Motorsportklu­bot előzetesen figyelmeztették, hogy a ka­nyarulatok környékén tartsa üresen a he­lyet a tribünön, mert az ilyen versenyen könnyen történhetik szerencsétlenség. A sportklub ennek dacára kiadta az összes he­lyeket és a kanyarulattal szemben levő tri­bün különösen zsúfolva volt, mert innen figyelhetők meg legjobban a verseny 'legér­dekesebb részletei. 85 kommunistát fogott el a budapesti rendőrség Budapest, julius 31. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefon jelentése.) A sütőiparosok elő­vezetésből a szociáldemokratákat és a szöve<t- vezetéből a szociáldemokratákat és a szövet­ség vezetését szélsőséges elemek vették ke­zükbe. Szombaton az uj vezetőség gyűlést tartott a Peterdi uccai székházban. A rendőr­ség rajtaütés'szerüleg meglepte a gyülésező- ket s miután rengeteg kommunista, lázitó tar­talmú röplapot és iratot talált, a gyűlésen résztvevők közül nyolcvanöt személyt letar­tóztatott. — Lengyelsziléziában német nemzeti szocialistá­kat tartóztattak le. Kattowitzböl táviratozzék: A rendőrség a német- nemzeti Jugendbund szervezet öt tagját letartóztatta, A szervezetet csak nem­régiben oszlatták fel. A letartóztatottak szabotázst készítettek elé óe merényleteket terveztek a feleő- sziléziaá felszabadítás emlékművei ellen. _ uht/rnk ottfiöbb!" 1®gSPHINX SPECIAL VACUUM OIL COMPANY A. S. UJ HAJTÓANYAGA ■ ^SK&’KSKS

Next

/
Oldalképek
Tartalom