Prágai Magyar Hirlap, 1933. június (12. évfolyam, 125-146 / 3235-3256. szám)

1933-06-27 / 144. (3254.) szám

SZEPLÓT májfoltot es minden- j I fajta bőrbetegséget azonnal megszűntet n 1 világhírű Földes- féle aradi Margit-créme és szappan Az arcbőr rövid idő múlva szép, üatai és üde lesz, a ráncd/k kisimulnak. Mivel a MARGIT- CRÉMET sokan utánozz''1* saját érdekében csak eredeti védjegyünkkel leragasztod dobozi fogadjon el. Nyitva, vagy kimérve, eredeti MARGIT-CRÉME sehol nem kapható. Főifirmkat Csehszlovákia részére: „Sz. ERZSÉBET gyógyszertár, Bratislava (Pozsony) Duna n, 38 — Niagy lendülettel folyik a magyar nemzeti párt ifjúsági csoportjainak szervezkedése. Ko­máromiból jelentik: A magyar nemzeti párt jó! sikerűit ifjúsági taggyűlést tartott Komárom­iban. Az impozáns lefolyású, népes taggyűlé­sen a komáromi helyi szervezeten kívül a ko- máromviöéki, elsősorban a csallóközi helyi szervezetek — többek között Megyercs, Ekel, Tany, Nemesócea, A. G-eilér, F. Gellér, ógyaila, He tény, MarceMza, Vérpuszta, Keszegfahi, Keszegfalu-Nagysziget — képviseltették magu­kat nagyobb küldöttségekkel. A gyűlést Ka- litza Sándor központi titkár nyitotta meg. Dr. ’Salkovszky Jenő tartománygyülési képviselő mély hatású beszédben az ifjúsági munkacso­portok céljait ismertette. Ifj. Bolyky János az ifjúsági munkáscsoportok megalakításának gya­korlati oldalát világította meg. — Kassáról ír­ják: A Nagyezelmenc községben tartott ülésen Iván Estók József elnök hosszabb beszédben 'fejtegette a fiatal magyarok kötelességeit. Egy­hangú lelkesedéssel mondták ki a pártszakosz- iály megalakulását. Az uj csoportnak 75 tagja van. A kisszeknenci csoport a következő tiszti­kart választotta: elnök ifj. Mit-ro Péter, ügyve­zető elnök Balogh Ferenc, alelnök Ignác Péter, jegyző Szakács János. A csoportba 34 tag irat­kozott be. A megalakulás alkalmából mindkét csoport vezetősége táviratilag üdvözölte Szent- Ivány József pártvezért, dr. Törköly József or­szágos pártelnököt, Ja.ross Andor országos ügy­vezető elnököt, dr. Szilassy Béla szenátort és Mtlnster Tivadar kassai kerületi elnököt. — Magánjelentés a pozsonyi terménytőzsdéről. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: A mai terménytőzsdén meglátszott már annak a ha­tása, hogy a kampány vége közeledik, az árak nagyjából változatlanok maradtak, csak zab szilár­dult meg egy kissé. Tranzitő tengeri ás szilárdabb volt. Ez arra vezethető vissza, hogy tengerire devizát engedélyeztek. A tőzsde látogatottsága kielégitő volt. Az utótőzsdén hasonló volt az irányzat. i fl nyitrai ETNfl drogéria, mely általános közkedveltségnek örvend, modernül berendezett uj helyiségbe költözött — Huszt egyik városrészét pusztulással fenye­geti a Tisza folyó. Rüsztről jelentik: A szeszélyes, medrét gyakran változtató Tisza folyó Visk és Huszt között évek óriási területeket most alá áradások alkalmával, és ezáltal megváltoztatja az egész környék képét. Huszt alatt a Tisza sok­helyütt majd nem eléri a vasivá töltést, itt még védőgátakkal dolgoznak, de a vasúti ginektől távo­labb eső területeken sehol nem történnek part­védelmi munkálatok. Huszt egyik külvárosa, Né­metfalu, értékes szántóföldjeinek 40—50 százalékát veszítette el az utolsó liz év alatt. Felbecsülhetet­len az a kár, amint a Tisza e területen eddig oko­zott s amit még ezután fog okozni, pedig az áradá­sok elleni védekezésül csupán 4—500 méter hosszú védőgát volna szükséges. Németfalu szorgalmas német lakossága évről-évre deputációzik, hogy meggyőzze a hivatalos fórumokat a veszedelemről, de kérésük mindezideig nem talált meghallgatás­ra. Körülbelül ezer hold príma szántóföld veszett el eddig és ebben az évben a Tisza még jobban közeledett a faluhoz. Az érdekeltek százai várják a hatóság szükséges intézkedéseit. — A Képes Hét mai számában ruszinszkói fel­vételeket közlünk, amelyek riportunk illusztrálásá­ra szolgálnak. A riportot technikai okokból egyik legközelebbi számunkban közöljük. KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Automatatelefon: 35-29 Éder-ucca 9. NYITRAI szerkesztőség és kiadóhivatal: YVilson-ucca 34. sz., 1. em. — Methód-tér 3. POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon: 27-87. Lőrinckapu-ucca 17. UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Váralja-ucca 7/2. * VÍZUMOT Magyarországba, Romániába, Lengyelor 6zágba még ugyanaznap megszerez a „Prá­gai Magyar Hir!ap“ pozsonyi kiadóhivatala, Lőrinckapu ucca 17., II. (Central-passage.) Ilyen útlevelek meghosszabbítását is vállal juk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Paaská ul. 12., 111. em, eszközli. t S PORT­A középeurópai serlegért Az Újpest után a Hungária is vereséget szenvedett Budapesten Szabó vesztette el a Hungáriának a mérkőzést Budapest, június 26. (Budapesti szerkeszt felségük telefon jelentése.) Vasárnap mérkő­zött a Hungária pályán tízezer néz>ö előtt a középeurópai kupa első fordulójában a Hun­gária és a Sparta csapata. A mérkőzést a Sparta nyerte meg 3:2 (2:1) aráinyban. A Hungária majdnem minden részében csődöt mondott, de a vereségét főként Sziabó kapusnak köszönhette, aki két po­tyagólt engedett be a Hungária kapujába. A Hungáriából csu­pán Cseh II. és Kiss, az uj hátvéd mutattak kielégitő játékot. A Spairta mindem részében ki egyensúlyo­zott és jó kondícióban levő csapat benyo­mását keltette. Hungária támadásokkal indul a mérkőzés, de a kitünően működő Sparta védelem min­dent szerel. Mégis a 30-ik percben Kalmár révén a Hungárüa jut vezetéshez, de négy perccel később Kloc lövéséből egyenlít a Sparta. A 44. percben a Hungária kapujára erősen lőtt labdát Szaibó a me­zőnybe továbbítja e Braille ötven méterről Szabó mellett megszerzi a Sparta vezetését. A második félidő 10. percében szintén Sza­bó hibájából Silny belövi a Sparta harma­dik gólját, A Sparta ezután csak védekezés­re rendezkedik be s a Hungáriának csak öt perccel a befejezés előtt sikerül Kalmár ré­vén javítani az eredményen. A mérkőzés utolsó percében Klóénak alkalma lenne a prágaiaknak a negyedik'gólt is megszerezni, de az üres kapu előtt mellé lő. A Hungária veresége Budapesten megdöbbenést keltett Úgy a Hungária, mint a Labdarugó Szövet­ség vezetői nyilatkozataikban szinte érthe­tetlennek minősitik a Hungária rossz játékát és a vereségért főként Szabót okolják. A Hungária csütörtökön Prágában játsza le a Spartával közép-európai kupa második mér­kőzését. Á Vienna csak nehezen verte az Botrányos jelenetek a bécsi mérkőzés félidejében Becs, június 26. (Távirati jelentésünk.) A bécsi Vienna csak 1:0 (1:0) arányiban tudta a milánói ■ Ambrosiana csapatát legyőzni a középeurópai kupa mérkőzések során. A mérkőzésre húszezer ember volt kiváncsi. A mérkőzés csúnya játékot hozott, ez különösen az olaszoknak volt köszönhető, akiknek dur­vaságait a budapesti Iváncsics bíró nem győzte lefújni. A Vienna minden részében jobb volt, mint az olaszok s csak tehetetlen csatársorának köszönhette, hogy elhatározó fölényét nem tudta gólokká értékesíteni. A mérkőzés egyetlen gólját az első félidő 18-ik percéiben egy remekül előkészített támadás­ból Wortmann szerezte meg. A mérkőzés félidejében a bécsi s az olasz játékosok kö­zött csúnya jelenetek játszódtak le, melyek teítlegességgel végződtek. Meazzának, az olasz centeresatárna;k durva játékát hányták szemére a bécsiek. Ügy a vezetők, mint a já­tékosok vadul kiabáltak. Egyszerre az olasz csapat kapitánya, Alemandi, Meazzának ro­hant és azt a sarokba nyomta. Csak nehezen sikerült a rendet helyreállítani. Becsületes küzdelemben (íií)-re kikapott a pozsonyi válogatott Budapest vátogatottjátót Pozsony, junius 26. Négyezer néző előtt folyt le vasárnap a Pozsony—Budapest váró,sokközti mérkőzés, amely a pozsonyi csapat minimális vereségével végződött. Az eredménnyel meg le­het elégedve a pozsonyi csapat, amely roppant kedvezőtlen körülmények között v,et,t'e föl a küzdelmet. A pozsonyi csapat ugyanis négy ki­váló játékosát: Sorait, O&uliko.t, Horkyt, Koszt- kát nélkülözni volt kénytelen, ami hatalmas hátrányt jelentett. Különösen érezhető volt Horky hiánya, mert megfelelő centerhalf nem állt rendelkezésre, ugyancsak nem lehetett pó­tolni a jobbezélen Koeztkát, aki helyett az első félidőben Sors, csere után pedig Suchy játszott — gyöngén. A pozsonyi csapat joibbszárnya tel­Juno Créme a legideálisabb arcápoló szer, szeplők májfoltok és bármilyen kiütések, arcbisztátalansá- gok ezen créme használatától pár napon belül el­tűnnek. Az arc üde és bársonysima lesz. Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és ezaküz- letben, vagy rendelje meg készítőjétől: Dr. Flitt- ner Jenő gyógyszertára, Banska Bystriea. 1 té­gely Juno Créme Kö 10.—, Juno púder Kő 8.—, hozzávaló szappan Kö 5.—, jesen béna volt, A két csapat a következőképp állt föl: Budapest: Horn; Kővágó, Papp; Kárpáti II., Lutz, Belesik; Markos Teleki, Jakube, Biihámy, Déri. Pozsony: Huib-ek; Prccs, Dauosik; Radó, Mé- nessy, Jurc&ák; Sors, Bulla, Müliíer, Fürszt Csery. A mérkőzés első félideje a budapesti csapat támadásaival telik el. A budapestiek óriási fö­lényben vannak, de a pozsonyi védelem résen van és visszaveri a támadásokat, A 30-iik perc­ben Bulla góljával Pozsony jut vezetéshez, de egy perccel később Budapest potya,góllal ki­egyenlít. Hubek elhagyja a kaput, a labdát Déri kaparintja meg, aki távolról — fölismerve a helyzetet — gólt lő. A pozsonyi csapat az első félidőben nem tud lábrakapni, ami a halfsor gyönge játékának tudható be. A második félidőben Sors helyett Suchy all a jobbezélre, de ő sem jobb, mint elődje. A megsérült Hubek helyett Antos védi a pozsonyi csapat kapuját. A budapestieknél Jakuibe helyett Teleki áll centerbe, Polgár pe­dig a jobb összekötő. A pozsonyi csapat most már sokkal jobban játszik, de a kezdeménye­zést Budapest nem adja ki kezéből. Eredményt azonban nem tud elérni a. budapesti csapat, an­nak ellenére, hogy fölényben van, A 19. perc­ben korenrt ér el a budapesti csapat, A kornert Markos rúgja, a labda érintés nél­kül a kapuba száll. Ezzel a második potya­góllal Budapest megnyerte a meccset. A hátralévő idő már nem változtat az eredmé­nyen, pedig Pozsonynak módjában lett volna kiegyenlíteni, de Csery az üres kapuba nem tudja berúgni a labdát. A pozsonyi csapat becsületfel küzdött, de a négy játékos túlságosan hiányzott. Az első fél­időben csak védekezés jutott osztályrészül a pozsonyiaknak, ezen a téren azonban egészen elsőrangú teljesítményt nyújtott a pozsonyi vé­delem. Daucslk szinte áttörhetetlennek bizonyult s kitűnő partnere akadt Precsben. A halfsor teljesítménye az átlagon alul maradt, Jurcsák volt a legjobb hah, mig Ménessy csak a második félidőben javult föl. A támasz nélkül álló csatársor nem tudott eredményt elérni. Müller néhány nagyszerű akciót kezdemé­nyezett, jó volt Bulla is, de a többiek csődöt mondottak. Különösen Fürszt gyönge játéka keltett megle£etési. Bártfa fürdő a nők és gyermekek gyógyfürdője — megnyílt. Vasas vizek — Mórfürdö — Inh&latorium Melegvizü strandfürdő Bártfa város saját házi kezelésében! Teljes napi penzió: Kö 88.10 Gyermekeknek... „ 20.60 a világításon és forgalmi adón kívül — Ki­szolgálás io % - 50 %-os vasúti kedvezmény Kérjen prospektust a fürdöiga-gatóságtó:) BARDEJ OV-KÖPELE (Slovenskol A budapesti csapat, jé téka a mezőnyben el­sőrangú volt, a kapu előtt, azonban nem tudták gólokban kifejezni fölényüket, A védelem nem érte el a pozsonyi védelem teljeeitményéK An­itái jobb volt azonban a. halfsor, amelynek lelke Lu.t.z volt, A csatáriban Déri és Markos játéka magas­lőtt ki. Minden lefutásuk veszélyt jelentett. A belső trió adós maradt a lövésekkel és kissé puha volt. Miess bécsi bíró kitűnő játékvezetőnek bi­zonyult. Egyébként a mérkőzés nem állította különösebb föladat elé. mert- végig fair meder­ben folyt le. Ungvárott győzőit, Kassm1 döntettemit végzett a honi csapat SK Rusj-Kassai CsSK 2:1 (1:1) Ungvár, junius 26. (Távirati jelentésünk). Vasár­nap üngvárott 600 néző jelenlétében bonyolították le a zsupabajnokság második fordulójából az SK Rjusj—Kassai CsSK mérkőzését, amely a hazai csapat 2:1 (1:1) arányú győzelmével végződött, A pocsolyáé, csúszós pályán egyik, csapat sem tud­ta kifejteni teljes tudását. A két csapat egyforma játékot mutatott s a vendégek ugyanúgy migvz'- rezihették volna a győzelmet, mint a vendéglátók. Ezt mutatja a kornerarány is, amely 4:4. Az SK Riusj Bokeay; Kriza IL, Tóth; Beadász, Kuruc, Skirjak; Kovács, Sándor, Krajnyaik, Krizs I., Szukovszky; a CsSK: Cisar; lvucsek. Csarny; Dud- rrk I., Regőczy, Mocsárv; Duidrik II.. Sz-ittav, Mm z-sik, Kimetz, Oleksy felállításban vefcte fel a küz­delmet. A Rusj Kobzár középcsatár helyén tarta­lékkal állott ki. A mérkőzés lefolyása: Hullámzó mezőnyjáték után a 15-ik percben Sz'lttyay lövése Krizs II. lábáról hálóba pattan. A Rusjt a véletlen gól nem c&üggeszt-i, támadási- támadásra halmoz e a 30-ik percben Kovács be­adásából Szukovszky egyenlit. A második félidő is egyenlő erejű ellenfelek küzdelmét hozza s a mérkőzés csak a 25-ik percben dől el, amikor Ko­vács beadásából Krizs I. egy kapu előtti kavaro­dásból belövi a győzelmet jelentő gólt. Az ung­váriaktól a Krizs-testvérek, Kuruc és Kovács, a CeSK-tól Ctear, Regőczy, Mocsári és Szíttvay vol­tak jók. Pokorny biró jól vezette a mérkőzést. UMTE-KAC2:2 (1:0) Kassa, junius 26. (Távirati jelentésünk). Kassán mérkőzött meg a zsupabajnókságok Során a,z ung­vári UMTE a kassai AC-cal. A mérkőzés eredmé­nye 2:2 (1:0) arányú döntetlen. 1500 néző előtt Grossz pozsonyi bíró sípjelére az UMTE Rudak; Balogh, Páncél; Balázházy, Hornyák, Benes I.; Kábán II., Páncél II., Seiidl, Koma-inda, Benes 11. Összeállításban áll fel, mig a KAC Szaniszló; Tóm* ka, Drotár; Gajdos, Burtovszky, Darabos; Leben- szky, Jurenko, Vitéz, Fazekas, Paszternák csapat­tal vette fel a küzdelmet. Az esőtől felázott talajon erős irasniu, izgalmas mérkőzést játszottak a csapatok. Mind a két csa­pat játékosai a legnagyobb odaadással küzdöttek. A KAC megnyerhette volna a mérkőzést, ha nem kiséri a balszerencse. Kezdés után U.ngyár támad s a tetszetős tárna* dásokkal közeli tik meg a KAC kapuját. A 14-'k percben Seidl lesállás gyanús helyzetiből megszerzi a vendégek vezető gólját. A KAC heves ellent ama* dásokkal felel e némi fölénybe kerül, de Hu dák kapus mindent ment. Jól működik a Balogh— Páncél hátvédpár is. Ungvár lassan mezőnybe ke­rül, a játék képe gyors és változó. A KAC idege­sen játszik. Fazekas és Jurenkó biztos helyzetikben rontanak, Vitéz pedig a kapu előtt tuMcombinál. Szünet után a KAC fokozza az iramot, az UMTE erősen védekezik. Az 5-ik percben Paszternák fe­jese kapu mellé kerül, a 10-ik percben Hudák Vitéz veszélyes lövését menti, végül a 12-i.k percben a kassai csapat sorozatos támadásait eredmény kí­séri, miután Paszternák pompás beadását Vitéz góllá érvényesíti. Az UMTE-m a fáradság jelei mu­tatkoznak, hátvédjeik kapkodva játszanak, de a KAC sem birja az iramot. A változatos mezőnyjá­tékból a KAC néhány támadással szerez m°irg perceket az ungváriaknak, az UMTE ereken véde­kezik. A KAC-ot mindinkább támadásba lendít, íe dezetsora s a 41-ik percben Lebenszky beadásából Paszternák megszerzi a vezetést. A KAC már biz­tos győztesnek látszik, de a 44-ik percben Kakán II. lerohan, beadását Seidl góllá értékesíti. A ,áték ezután ellaposodik. A KAC második félidei játékával megérdemelte volna a győzelmet. A KAC mái Szaniszló, Tomkú. Burtovszky. Darabos. Paszternák, az UMTE-né! Hudák. Balogh. Hornyák. Kábán II, Páncék Keiül váltak ki, A biró páratlanul vezette a mórhoz 'st. de lesállás Ítéleteivel nem volt megelégedve a kö- ,zömség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom