Prágai Magyar Hirlap, 1933. június (12. évfolyam, 125-146 / 3235-3256. szám)

1933-06-02 / 126. (3236.) szám

A — Súlyos baleset érte a szeredi öngyilkos ko­porsóját szállító autót. Pozsonyi szerkesztőségünk I jelenti telefonon: Jelentették, hogy a napokban Prágában öngyilkosságot köpetett ed Kiretodwil Ferenc 22 éves szeredi borbély. Az öngyilkos holt- teetét öccse, KraitocOjivil József autóm Beerodre akarta szállítani. Fel is jött Prágába és teher­autóval el is indultak Szered felé. Briten közelében az autó kormánya felmondta a szolgálatot, úgy­hogy a kocsi nekiment egy fának és felborult. •— Klratoobvil József z koponyáján súlyos sérüléseket szenvedett, miig a sofőr sértetlen maradt. Egy vé­letlenül arra haladó brűnni teherautó vette fel őket és elszállította Szeredre, ahol Kratodhvil Ferencet tegnap délután temették el nagy rész­vét, mellett. Kratoehvil Józsefet kórházban ápolják. — Tizenkétezer koronát loptak egy pös- tyéni gyógyszertárból. Gűlgóci tudósítónk je­lenti: Tegnapelőtt éjjel áilkulcsos tolvaj hatolt be dr. PoiMiáik László pö3tyéni gyógyszer Iá rá- ba, ahol felfeezitette a kiéziipézntárt és abból 12.000 koronát lopott el. Nemrégiben szintén betörlek a gyógyszertárba és akkor is tekinté­lyes összeget sikerült zsákmányainiok a be­törőiknek, A esendőméig nyomoz, a betörések ügyében. —_ Elégett egy személyautó a nagysurányi utón." Nagysurányi tudósítónk jelenti: Nagysu- rány hatjában kigyulladt Jankech János kör­nyékbeli jegyző személyautója, mely Érsekúj­vár irányában haladt. Jankech nem vesztette el lélekjelenlétét és leállítva a motort kiugrott a gépkocsiból. A lángok pillanatok alatt elbo­rították az autót, mely teljeseu elégett. A kár mintegy 16.000 'korona, A vizsgálatot megindí­tották. — Hirtelen halál a vasúti »inek mentén. Tornaijáról jelentik: A Csői tó és Beretke kö­zötti vasúti töltésen Cejnik Pál vasúti őr ellen­őrző útja alkalmiéival ©gy vérbetfagyott idő­sebb férfi holttestére akadt. A helyszínre ki­szállt hivatalos bizottság megállapította, hogy a halott Damko Adolf 63 éves ber etkei kolduló cigány, akit a vasúti töltésen hazafelé menet hirtelen vérömlés ért és kiszemvedett. A t.ra- gilkus sorsú koldus gyógyíthatatlan betegség­ben szenvedett. Újabb tüzesetek Nyitra környékén. Nyít- rai .munkatársunk jeleníti: Tegnapelőtt N agyőé - tény községben kigyulladt Bemos István gazdál­kodó háza, amely egy közelben lévő pajtával és sok gazdasági fölszereléssel együtt elégett. — Andrásfalván Weisz Oszkár földibirtokos háza és több kazla égett le. — Könyök községiben Majláth Alajos földbirtokos több kazla gyulladt! ki és a lángok martaléka, .lett. A tűzoltóságnak j mind a három esetben sikerült lokalizálni a tü-1 zet,, de a kár igy is jelentős. — Titokzatos bűntény ügyében kutatnak Ber­linben. Berlinből jelentik: A rendőrség gyilkos- sági osztálya titokzatos bűnügyben nyomoz. Áldozóicsütörtök napján a Mügelseéből emberi Lábszárat halásztak ki. Eleinte azt hitték, hogy öngyilkosságról van szó és a holttestet egy gőzhajó kerekei darabolták szót. A törvényszéki orvosi vizsgálat azonban megállapította, hogy a lábszárat fűrésszel vágták el a testtől 'és e fon­tos megállapítás után azt gyanítják, hogy sú­lyos bűntény van a borzalmas lelet mögött. A rendőrség átkutatta az egész környéket, de to­vábbi hullarészeket nem találtak. Egyelőre azt sem tudják megállapítani, hogy férfi, vagy nő lábszára-e a talált testrész. — Késsel támadt vetélytáraára egy féltékeny ligetfalusi asszony. Pozsonyi szerkesztőségünk Je­lenti telefonon: Tegnap este a pozsonyi Aulies'lben féltékenységi drámát rögtönzött Krizsek Mária, egy pozsonyi sofőr 40 éves felesége. Am asszony állandóan féltékenyke de tt férjére s tegnap délután is nagyon felhevült, amikor férjét az óligeti utón látta Masek Máriával, egy ligeti aluei Ibetommun- M« 06 éves feleségével beszélgetni. Az asszony késsel támadt riválisára és annak vállába szúrt. A megsérült Maseknét beszállítottak a kórházba, mivel azonban sérülése nem volt veszélyes, házi ápolásra engedték. A merénylő Krizeekné ellen megindult az eljárás. — Tízévi fegyházra Ítélték a szeretőgyilkos Makay István vágbesztercei legényt. Tremcséni tudósítónk táviratozz a: Jelentettük tegnap, hogy a trencséni esküdtbiróság szerdán kezdte tárgyalni Makay István vágbeszteroei legény bünperét. Makay szeretőjét, Stefanik Mária vág- b észt ércéi leányt, rá akarta bírni, hogy tiltott műtétet végeztessen magán. Mikor a leány' erre nem volt hajlandó, a- felbőszült legény megfojtotta kedvesét. Az esküdtök óság kétna­pos tárgyalás után késő este hozta meg ítéle­tét, amely szerint Makay Istvánt szándékos em­berölés bűntettében találta bűnösnek és ezért tízévi fegyházra ítélte. Az elitéit fellebbezett. — Munkásbaleset a pozsonyi tölténygyárban. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma reggel nyolc órakor súlyos baleset történt a pozso­nyi I.olténvgyárban. Munka közben olvasztott for­ró ólom fröccsent Bittermann Károly 30 éves prá­gai illetőségű munkás arcába és életveszélyéé sé­rüléseket ejtett rajta. Beszállították az állami kór­házba. A baleset ügyében megindult a vizsgálat. —- Háromévi fegyház kémkedésért. Rima­szombati tudósítónk jelenti: A rimaszombati kerületi bíróság Fou kai-tanács a .most tárgyal­ta Papaniiz Sándor 38 éves somoskŐiuíjíalusi kőfaragó ügyét. Papaniiz, akit az ügyészség kémkedéssel vádolt, gyakran járt át a hatá­ron útlevél nélkül, miig végül gyanút keltett és a csendőrség letartóztatta. Papaniiz beis­merte letartóztatásakor, hogy a magyar hír­szerző osztály szolgálatában áíll. A. bíróság Pa- panítzot három esztendei fegyházra ítélte, Kobzinek megőrült a cellájában? Egyesek szerint csak szimulálja az őrültséget — A fogház igazgatósága eddig nem adott ki hivatalos jelentést Briten, június 1. Magán jelentések alapján értesülünk arról, hogy Kobzinek a fasiszta-per fővádlottja ma éjjel a cellájában megőrült. Kob- zin eken, aki közel két hét óta nagyfokú neu­raszténiában szenvedett, éjjel’ egy óra tájt tört ' ki az őrültség, úgyhogy az elősiető fogház­őröknek kényszerzubbonyt kellet ráihuzniok. A jelentések szerint nincs kizárva, hogy Kobzinek csak szimulálja az őrültséget, azonban az eset így is nagy izgalmat váltott ki a többi vádlottnál és főleg Kobzinek cella- társainál, akiket a dühöngő ember meg akart támadni. A fogházőrök külön cellába zárták Kobzineket, azonban onnan is hangos ordítás hallatszott ki egész reggelig. A brünni fogház igazgatósága ezideig nem adott ki hivatalos je­lentést az ügyről. A per mai fő tárgyalása egyébként jegyző­könyvek és iratok .felolvasásával telt el, többek között felolvasták Smola Lad isi av pardubici fasiszta vezét vallomását, aki a másik hírhedt fasiszta vezérrel, dr. Vázsny volt bíróval együtt irányította a pardubitzi fasiszta szervezkedést. Smola állítása szerint Vázsny egvezer a követ­kező kijelentést tette előtte; — Ezek egyszer még térden csúszva jönnek elém és kegyelemért fognak könyörögni s át­kozni fogják azt a napot, melyen megszület­tek. Smola ebből azt a következtetést vonja le, hogy néhánvan Pardubieban is tudhattak a készülő puncsról. Vázsny volt biró viszont terjedelmes jegyzőkönyvi vallomásában tagadja azt, mint­ha a legcsekélyebb tudomással is bírt volna Kobzán ekék készülődéseiről és az állítja, hogy Kobzineket nem is ismerte. Végül felolvasták több katona jegyzőkönyvi vallomását, akik a kaszárnyatámadás kifolyásáról mondották né­hány adatot. Az iratok felolvasása még hosz- szu ideig fog eltartani, annak ellenére, hogy az ügyész már több terjedelmes irat ismertetésé­től állott el. Fölbecsuihetetlen értékű közvagyon megmentésére kormánybiztos kell az aknaszlatinai sóbányák élére Miért kell a hulladéksót Zoly ombiézou tisztítani? (A P. M. H. tudósítójától.) Korláth Endre dr. szenátor, valamint több szakférfiú ismételten íööíMvta a hatóságok figyelmét az aknaszlatinai sóbányában uralkodó egészségtelen helyzetre. Főképpen a víz-védekezés elhanyagolását és a robbantásokkal járó veszélyes állapotokat kiffo­«n«i»mrinnTnnmr-TTV—"lll,,^1,t*^^ ■ Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájiz, homlok­fájás, láz, székszorulás, hányás vagy; hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc József" keserü- viz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. R gyakorlati orvostudomány iga­zolja, hogy a Ferenc József viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótétemény­nek bizonyul. R Ferenc József ke- serüviz gyógyszertárakban, drogériák­ban és füszerüzletekben kapható. g’áeolták. Á beígért intézkedéseket az illetékes tényezők nem foganatosították idejekorán s igy történt, hogy a város főne oá ja beszakadt. A mulasztást a bányaigazgatóság .követte el, mert ■a minisztérium rendeletének csak felületesen tett eleget. E felületességre jellemző, bogy a Ferenc-bánya védelme érdekében a felső napi- vizek egy részét összekötő Glód patakot beton­csatornába ágyazta be, melyben a Glód vize normális időben valóban kényelmesen folyik le, de nem felel meg hivatásának a tavaszi hóol­vadás és őszi esőzés idején, amikor a közeli Magúra hegyről tombolva jön a rohanó vizár. Megfelelő szakemberek bizonyára, megtalálták volna a. nyitját annak, hogy kell az árvizelle- nes intézkedéseket foganatosítani. Szakember azonban kevés van Aknasziatinán, sőt egy szo­ciáldemokrata képviselőnek a ERas Vycíhodu- ban nem régen megjelent cikke szerint az ál­lami sóbányák üzemeiben olyan egyének vég­zik a műszaki szolgálatot, akik nagy-részben nem rendelkeznek a bányamüve.k irányi fásához kellő, szakismerettel. Az aknaszlatinai sóbányák a hibás rendszer következtében veszélybe kerültek. FölbecsiiIhetetlen értékű közvagyon forog kockán. E veszély elhárítása érdekében a kormánynak intézkednie kell. Kívánatos volna, hogy a kormány széles ha­táskörrel fölruházott, erélyes kormánybiztost állítson a sóbányák élére, aki megfelelő szak­emberek bevonásával mielőbb lásson hozzá a mentési munkálatokhoz. Megifelelő tárnák nyitásával föl kell fogni a be­tört vizet, mert az minden nap százezrekre menő kárt okozhat. Be kell szüntetni a robban­tásokat, mert ezek tömegkatasztrófákat idéz­hetnek elő. A kormánybiztosnak el kellene in­téznie a kisajátítások hat éve húzódó ügyét is ég el kellene ismerni a lakosság jogos igényeit. Megütközéssel tapasztalja az érdektelen szemlélő is, hogy a bányaigazgatóság az utóbbi években még a bányák épségének kockáztatá­sával is csupán a termelés hozamának fokozá­sát tartja szem előtt s komolyan foglalkozik az­zal a tervvel, hogy még a hulladéksót is érté­kesíti. Köztudomású, hogy a só fejtése során hulla- déksó ig kitermelődik, melyet lugozáseal tiszti- tanak. Aknaszlatina nincsen erre a só tisztításra berendezve. Erre a múltban azért nem volt szüksége, mert a sókockák kifejtése kézi éröv el történt s az ezzel az eljárással mellékesen ter­melt hulladéksó mennyisége annyira csekély volt, hogy nem volt célszerű annak költséges eljárással való tisztítása. Az államfordulat óta a termelés fokozása ér­dekében réselőgépeket alkalmaznak » a sótöm­böket robbantással választják le a kamarák fa­láról. A géppel és robbanóanyaggal termelt só természetesen nem lehet annyira tiszta., mint a kézierővel produkált. A hulladéksó mennyisége az uj eljárás követ­keztében meghatványozódott. A huliadéksó egyre növekvő tömege arra kész­tette a bányaüzemek igazgatóságát, hogy kül­földi mintára a huliadéksó tisztításáról gondos­kodjék. Kézenfekvő megoldás az lett volna, hogy a hulladéksó keletkezési helyén létesítsenek tisz­tító berendezést. Ámde az aknaszlatinai sóbá­nya igazgatósága nem ezt az önként kínálkozó megoldási módot választotta, hanem, mint hír­lik, a zólyombrézói állami vasgyár üzemének ke­retén belül rendezi be a tisztító aparátusokat. A hulladéksó tisztításának ilyenképpen való megoldása kihívja, a legerősebb kritikát. Az aknaszlatinai sót Zólyombrézóra. szállítani horribilis költséget okoz, amely vagy a só árá­ban fog majd jelentkezni, vagy a kincstári ha­szonrészesedés csökkenését fogja eredményezni, 'ami tekintve a sómonopóldum pénzügyi célját elsősorban kifogásolható. De szociális szempont- hói is károsnak tekintendő, mert a köztársaság­nak arról a vidékéről viszi el a munkaalkalmat, ahol legcsekélyebb a lakosság kenyérkereseti 'lehetősége. 'UWIIMIIIIMIIIHI lf — Leégett egy muzslai vendéglő. Párkányból I írja tudósítónk: Valószínűleg gyújtogatásból eredő tűzvész pusztított Huzalán Zalaba Imre házában. A lángok a házban lévő Mészáros-ven­déglőt is elpusztították a ház padlásán fölralktá- rozott rengeteg ruhával és 'bútorzártál együtt. A tűz átterjedt Nagy László szomszédos lakó­házára is és 25 ezer korona kánt okozott. A gyújtogató tkézrekeritésére nyomozást ind i- tott-ak. — Súlyos szerencsétlenség a rácséi állomáson. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Magas Ferenc 2ö éves récééi lakosnak ma délelőtt a rá­cséi állomáson lábára zuhant egy súlyos hordó úgyhogy a mentőknek kellett őt beszálli tani ok Pozsonyban a kórházba. Magas sérülés® oly súlyos voflt, hogy sürgősen le leejtett amputálni lábáét. — Sorozatos betörések Ungvárotí. Umgvárről táviratozaák: A junius elsejére virradó éjszakán ismeretlen tettesek törtek be a volt városházán lévő kerületi bíróság épületébe. Álkulccsal kinyi­tották a műszaki referens íróasztalát, onnét el­vették a tűzbiztos pénzszekrény kulcsát, amely- lyel azt ki is nyitották. Nyilván az volt a feltevé­sük, hogy a hónap elsején nagyobb pénzösszeget fognak benne találni, de a pénzszekrény üres volt. A tettesek feltörték a többi íróasztalokat isi. de sehol sem találtak pénzt. Az ungvári gőzmalom szombati kirablása óta ez a tizennyolcadik betörés rövid időn belül Ungvárot. Szerdán ismeretlen tet­tesek dr. Salaimon ügyvéd lakásába is betörtek, ahonnan egy brill,iáns gyűrűt, két aranyórát és egyéb értékes tárgyakat emeltek el, amelyeknek értéke köríjjjbelöl ?0QP kojron&t t$íz ki, Meghosszabbították a magyar­svájci dearingegyezményt Benn junius í. A Magyarország és Svájc kö­zött jelenleg folyó tárgyalásokra való tekintet­tel a két onszág között fennállott óe május 81-ón lejárt clearing egyezményt junius 15-lg m eghoeroaibbitottá'k. Vezérválság a magyar- országi nemzeti szocialista pártban Budapest, junius 1. (Budapesti szerkm/.tősé­günk telefonjelentése.) A magyar nemzeti szo­cialista párt néhány vezetőségi tagja — köz­tük Gáspár János, a Nemzet Szava című bu­dapesti horogkeresztes lap főszerkesztője —■ dr. Posta Sándor elnöklésével ülést tartott, amelyen kimondották, hogy a párt országos vezetését nem látják biztosítottnak a párt mai vezérének, Meskó Zoltán országgyűlési képvi­selőnek a kezében. Ezért az ülésen résztvevő vezetőségi tagok az általuk képviselt pártszer­vezetek nevében bejelentették kilépésüket a pártból. Ebhez a határozathoz a vidéki párt- szervezetek vezetői le hozzájárultak és kimon­dották, hogy a magyarországi nemzeti szocia­lista pártot újjáalakítják « annak vezérévé dj. Posta Sándort, a kardvívás olimpiai bajnokát választják meg. Eietbslépett a magyar- csehszlovák árucsere- egyezmény Budapest, junius 1. (Budapesti szerkesztősé­günk teleifon jelentése.) A magyar-csehszlovák árucsere megállapodás a mai nappal életbelé­pett. A ma kiadott kormányrendelet felsorolja azokat a csehszlovákiai eredetű árukat, amelye­ket junius t-től szeptember 30-ig a megállapo­dás szerinti kontingens keretében az illető áru minőség szerinti mennyiségre érvényes legala­csonyabb vámtételekkel kell kezelni. Debrecen püspöki székhely lesz? Debrecen, junius 1. Galttfelder Csanádi püs­pök a napokban tért vissza római zarándokut- járól. Beavatottak úgy tudják, hogy a Csanádi püspököt Lindenberger Jánossal, a nagyváradi egyházmegye magyarországi részének apostoli kormányzójával együtt a pápa hosszas külön kihallgatáson fogadta és a beszélgetés során szóba került, a nagyváradi egyházmegye ma­gyarországi részének további sorsa is. Állítólag a Vatikánnak az a terve, hogy az egyházme­gyének magyarországi részéből önálló püspök­séget alakit Debrecen székhellyel. — Elkobozták a pozsonyi Grenzbotét. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon4: Az állam­ügyészség a Grenzbote inai számát elkoboztatta, A lap második kiadást adott ki. — Trocki visszatér Oroszországba? Párisból jelentik: A New York Iierald stambuli jelentése szerint Trocki környezetéből olyan hírek kerültek ki, hogy az önkéntes száműzetésében lévő orosz népbiztosnak a szovjetkonmánnyal folytatott tár­gyalásai & legjobb utón haladnak és Trocki j valő- szinüleg visszatér Szovjetoroszországba. — Tüntetéstől tartanak a pozsonyi magyar színi- előadáson. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: Földes szintársulata ma, csütörtökön este kezdi meg „Amikor a kislányból nagylány lesz“ című. operettel a pozsonyi magyar sziniszezónt. A színtársulat, de a magyar lakosság körében is nagy az izgalom, mert olyan hírek terjedtek el a város­ban, hogy a nacionalista érzelmű szlovák diákság meg akarja zavarni a- ma esti előadást azért, mert Földes magyar állampolgárságú színészeket is fel akar léptetni. Földes színigazgató a Slovensky Dennik és a Politika mai számában erre vonatko­zólag már nyilatkozik is. Nyilatkozatában kijelen­ti, hogy azért kell felléptetnie magyar állampolgár­ságú színészeket, mert egyes szerepekre nem tud itteni, megfelelő színészeket kapni. A mai előadás címszerepét Tabódy Klári, a Budapestről szerződ­tetett művésznő játsza. — Többmilliós családi port fejezett be most a budapesti Kúria. Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: A Kúria ma hirdette ki ítéletét Feuer Sándornak, Fuchs Leó elleni perében. Feuer ugyanis azt állította, hogy sógora, Fuchs Leó ki­használta a szorult helyzetét s nagyobb részvény­pakettjét áron alul vette meg tőle. Ezért ötmillió pengő kártérítést követelt. A törvényszék és a tábla annakidején elutasította Feuer keresetét, ma pedig a Kúria helybenhagyta az alsói okú ítéle­tet és kötelezte Fémért 90.000 aranypengő perkölt­ség megfizetésére. — Magánjelentés a pozsonyi terménytőzsdéről, Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: A zsidó ünnepek miatt a mai pozsonyi terménytőzsde látogatottsága nagyon gyér volt. A hétfői tőzsde- árak általában nem változtak. — Tej helyett marólúgot ivott. Pozsonyi szer­kesztőségünk jelenti telefonon: A Masaryk-koló­nián ma délelőtt. Morkacs Szonja négye3ztemdöá kis orosz leányka szüleinek lakásán tévedésiből tej helyett lugkőoldatot ivott. A szerencsétlen kis­leánykát eszméletlen állapotban vitték be a mén- |ők a gyermekkórházba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom