Prágai Magyar Hirlap, 1933. június (12. évfolyam, 125-146 / 3235-3256. szám)

1933-06-13 / 134. (3244.) szám

1933 jantus 13, kedd. g” tiii—mm ................. 7 trwwja^j MILYEN IDŐ VÁRHATÓ A köztársaság középső és kelét! részein javult az Időjárás, — Időprognózis: Félig derült, melegebb, nyugodt, gyönge keleti széllel “ Két szlovenszkói világjáró Budapesten, Bu­dapestről írják: Március 12-én két huszonöt éven alulli fiatalember, a Vágbesztercére való Balázs Ákos és a losonci Zaihradnik József világkörüli útra indult. Balázs Ákosnak azelőtt állása volt az egyik losonci bankiban, ámde elbocsátották, Zah- radniknak viszont volt egy kétüléses kis gépkocsi­ja s ez okból tökélték el magukban, hogy körülnéz­nek kissé a világban. Március tizenkettedike óta bejárták Lengyelországot, majd Felsősziléziát néz­ték meg, onnét németbirodalmi területre néztek át, majd Csehországon hajtottak végig s azután Ausz­triát járták keresztül-kasul. Osztrák földről útnak indulva meg sem állottak Budapestig, ahonnan Zágrábon át Olaszországba, majd Svájcba és Fran­ciaországba akarnak eljutni. — Éhségsztrájkot kezdett a Skoda-gyári kémke­dési affér három letartóztatottja. A prágai Expres jelentése szerint a pilzeni Skoda-gyárban leleple­zett katonai kémkedés három letartóztatottja a múlt héten éhségsztrájkot kezdett. A három éhség- szrájkoló Riohter, Kejzlar és Neli-ba munkások, akik az éhségsztrájkkal, a vizsgálat meggyorsítását akar­ják elérni. Az ügy ugyanis még mindig az előzetes nyomozás stádiumában van és a gyanúsítottak vé­dői emiatt az iratokba • sem kaphatnak be tekintést. Az igazságügyminisztérium állítólag el­rendelte a vizsgálat gyorsabb utanni lefolytatását. — A Budapestről kitoloncolt 75 éves Róbert bá­csit hazahozta forró szerelme. Budapesti szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: A magyar fővárosban közismert jótékonysági „apostol", Feinsiilber Ró­bert, a szegények Róbert bácsija két évvel' ezelőtt különböző sikkasztások és gyanús pénzkezelések miatt összeütközésbe került a rendőrséggel s emiatt őt örökre kitiltották Magyarország területéről. Ró­bert bácsi a napokban titokban visszatért Buda­pestre. Természetesen hamarosan megtudták, s előállították a főkapitányságra. A hetvenötéves Róbert bácsi elmondotta a főkapitányságon, hogy forró szerelme hozta őt vissza, mert Feuer Gizi hajadonhoz gyöngéd szálak fűzik. Azért jött visz- sza, hogy a leányt elvegye feleségül. A rendőrség erre való tekintettel megengedte, hogy Róbert bá­csi hétfő délig Budapesten maradhasson. Ma dél­előtt két detektív kíséretében meg is tartották a polgári esküvőt. Róbert bácsit az anyakönyvve- zetőtol a. detektívek egyenesen a pályaudvarra kí­sérték,- onnét pedig ismét kitoloncolják a határra. Róbert bácsi tehát, ha nem is akarna, kénytelen nászúira menni. xx Internátus. Modern tan- és nevelőintézet zsidó középiskolai tanulók részére. Szlovák és német közópiskolék.:To'váibbk'ópző. Keres­kedelmi. Elsőrangú tanerők. Nyelv- és zene­oktatás. Szigorú pedagógiai felügyelet. Pros­pektust küld: Dr. Reich fiuinternátusa, Bra- tislara, Lázárét ucca 8, —jninpiii— unwmii u>w3»wwwi»ijí|ih»wiiii — 103 éves korában meghalt Szambuliszkij édes apja. Szófiából jelentik: Junius 9-én százhárom ■éves korában meghalt- Sztambuliszkij. .volt minisz-. ■terelnöknek édesapja. A miniszterelnököt-, tk év­vel ezelőtt meggyilkolták. Az apa halála éppen Sztambuliszkij agrárkabinettje bukásának tízéves, fordulójára, esett. — Rossz a délszlovenszkóí vicinálís-sínhálőzat. Komáromi tudósítónk-jelenti: Többi zb en megem­lékeztünk már a délszlovenszkóí vonatok rossz köz­lekedéséről, a helytelen menetrendről s a lassú vonaláratokról. A vasutak és utak tekintetében el­hanyagolt Délszlovenszkó vasúti sinhálózata ellen is sok panasz merült föl az utóbbi években. Leg­utóbb a Vágsellye-negyedi vonalon siklott, ki a vonat, mint megállapították, sintáguilás miatt. Ezen a vidéken a vonatki6Íklások nem ritkák, Szerencsé­re ezúttal komolyabb következményekkel neon járt á kisiklás és a forgalmat helyreállították. xx Ami természetes, abban lehet bízni, Ki „IgmándTM. használ, nem fog csalatkozni, — Az áruló vérfolt Nerlinből táviratozzak: Ber­lin keléti negyedének egyik házában borzalmas le­letre bukkantak. Az egyik harmadik emeleti la­kásban figyelmesekké Lettek a szoba menyezetén .jelentkező foltra, amely mindinkább nagyobbodott és laesankint'vörös szánt öltött. Elhívták a rendőr­séget,' amely felnyitotta a negyedik emeleten a szó ba. feletti lakást, amelyben egy Richard Wa.nke nevű rendkívül visszavonult életet, folytató' ma­gánzó lakott.. A magánzót a ház lakói már hosszabb ideje nem látták. Wanket ágyában vértócsában he­verve találták. Feje és törzse a íelismerhetetlen- ségig szét volt roncsolva. A hulla azonban • már annyira a bomlás állapotában volt,- hogy a tragikus halál okát idáig- még nem sikerült teljes bizo nyossággal megállapítani. — Sáskajárás Lengyelországban, Varsóból táv­iratozzák: A varsói vajdaság területén nagy sás kajáráé mutatkozik, amely valóságos tropikus mé­retekre emlékeztet. Tegnap egy sáskaraj Varsó egyik elővárosában haladt át és az égboltozatot valósággal elsötétítette. Az átrepülő sáskasereg olyan, sürü felhőt alkotott-, hogy az égboltozatot egy órán és húsz percen keresztül beborította. — Félhoitra csípték a méhek. Komáromi tudó­sítónk jelenti Különös baleset történt á napokban Szász községben Wiítiűh Pálné szászí lakos kony­hájának ajtaját nyitva tartotta. Észrevette ezt egy szabadon szállongó méhraj berepült a konyhába és a kétségbeesetten védekező Wittiöh Pálnét, Vala­mint kis unokáját úgy összecsípték, hogy a méhtá- madás hatása alatt elvesztették eszméletüket. Or­vosi segítségben kel-lett őket részesíteni. Megdöbbentő vitriotos merényletet követett el egy varrónő a kassai ligetben A merénylőnö ezután lugkőoldatot Ivott KasSa, Junius 12, (Kassai sze-rkesztőeégünik teleli órajelen tése-) Tegnap délelőtt a város­ligeti korzón megdöbbentő vitráolos merény­let történt U. E., a városi szociális hivatal egyik ve­zető tisztviselője, felesége és 0. J. tanítónő társaságában sétált a ligetben- A liget szélén lévő cukrosbódé előtt hirtelen eléjük ugrott Timkó Margit varrónő s előbb izgatottan ki­áltott valamit, majd egy üveg vitriolt öntött feléjük. A vitriol ugylátszik a városi tisztvi­selőnek volt szánva, de csak egy kevés vitri­ol érte őt, a maró folyadék nagyobb része a mögöttük sétáló Fareonis Gyula és Heis­Budapest, junius .12- ('Budapesti szerkesz­tőségünk jelenti telefonéin.) A rendőrség tit­kos feljelentés alapiján már hosszabb ideje nyomoz egy külföldi nő után, aki a feljelen­tés szerint tagja egy széleskörű leánykeres- kedelmi társaságnak. A nyomozás alapján a detektívek megjelentek Marié Lilly von Hoidhstollberg 24 éves nevelőinő lakásán, aki­nek kihallgatása során meglepő fordulatot vett a nyomozás, A nevelőnő a nyomozó ha­tósági tisztviselő kérdéseire egészen különös kijelentést tett. Határozottan tagadta, hogy bűnös volna leánykoritésíben, ellenben kérte, hogy tartóztassák le, mert 1931-ben Newy ónkban meggyilkolta férjét, Lord Wiiíiam Grayt, " . egy ottani dúsgazdag földbirtokost. A gyil­kosság után hamis útlevéllel Európába szö­kött. : ... . '• — Tizenkétezer munkanélküli bányamunkás van a2 osztraui bányavidékem Mahrísoh-OstraubóT je­lentik: Az Oetrau-vidékí' bányamunkások szövet­sége vasárnap 380 delegátus részvételével konfe­renciát tartott, amelyen az elhangzott referátumok­ból megállapítást nyert, hogy az osztraui bánya­vidéken jelenleg T2.40Q •munkanélküli bányamunkás van, . : — Négyhavi fogházbüntetéssel sújtottak egy gon­datlan szülésznőt Nyítrai munkatársunk jelenti:; A nyitrai kerületi bíróság szombaton- ítélkezett Antal Anna felsőnyitraí szülésznő fölött, akit az állam- ügyészség súlyos gondatlansággal és kötelesség­! mulasztással vádolt. A szülésznő tavaly Szolka köz­| ségben Filkorn Júlia munkásasszony szülésénél, I amikor komplikációk állottak be, nem -hívott orvost, úgyhogy a szerencsétlen asszony elvérzett. A bíró­ság előtt a szülésznő azzal védekezett, hogy nem gondolta az esetet ennyire súlyosnak, viszont az elhunyt asszony férje terhelő vallomást tett a szü­lésznő ellen. A bíróság ennek alapján Antal Annát négyhónapi fogházra ítélte s egyúttal eltiltotta prákszísának további folytatásától, A szülésznő fe­le bbezett, • —Fölmentéssel végződött az első prágai betegbiztosítónak dunaszerdah elyi orvosok és gyógyszerészek ellen indított pőre. Duna szer­dahelyi tudósítónk jeleníti: A betegbiztosító mézetek, az orvosok és a gyógyszerészek kö­zötti gyakori küzdelemnek eklatáns példája játszódott le Dunaszerdahelyen Az Első prá­gai magán- és kereskedelmi alkalmazottak betegbiztosító intézete még a múlt év őszén feljelentést tett a pozsonyi államügyészségen csalás, és hamis orvosi bizonyítvány kiállítá­sának vétsége miatt dr. Kozma Róbert és és dr, Pevtiy Rudolf dumaszerdahelyi orvosok ellen s csalásban való bünrészességgel vá­dolta Liebermann Ernő és Wa.ppenstein Mar­cell gyószerészek etis. A vád szerint a két orvos koholt beteglátogatásokat és hamis orvosságo­kat számlázott a betegbiztosítónak, a - gyógy­szerészek pedig azzal lépték túl az előírásokat, hogy piperecikkeket adtak ki gyógyszer he­lyett. Á vád szorosabb konkrétumokat nem tar­talmazott, valamint' a kár összegét sem jelölte meg. A pozsonyi államügyészség nyomozást in­dított s az. ügyet leküldte a dunaszerdahelyi- já­rásbírósághoz tárgyalás végett. A járásbíróság kétizben is foglalkozott az üggyel, tanukat hall­gatott ki ég orvosszakértőket idézett meg. A tárgyalások eredményeként az ügyészi megbi- zatt a- vádat visszavonta, mert semmiféle bűn-; Csélékmény fennforgását nem látta, A beteg-' biztóéitó átvette a pótmagánvádat, de a járás- bíróság a tanuk vallomása ég dr. Pollák szak­értő véleménye alapján a vádlottakat most fel­írnám Emil fiatalembereket érte, akik köny- nyebb sérüléseket szenvedtek. U. E. felesége és a tanítónő arcán, nyakán ős mellén szen­vedett égési sebeket. Valamennyié két a köz­kórházba szállították. A merénylő Timkó Margit a következő pillanatban hirtelen egy másik üveget kapott elő, annak tartalmát felhajtotta s nagy sikollyal esett össze, őt is beszállították a kórházba. Kiderült, hogy az üvegben lugkőoldat volt, amely ö&szeégette a merénylő torkát és gyomrát. A merénylőt kihallgatni még nem lehetett, mert állapota nagyon súlyos, a merénylet ügyében vizsgá­A nevelőnőt elővezették a rendőrségre, ahol újból megismételte a detektívek előtt tett vallomását. Elmondotta, hogy szüleivel együtt költözött ki néhány évvel ezelőtt Müncheniből Newyorkba, ahol fele­ségül ment Lord Wílliam Gray amerikai milliomoshoz. Házasságuk azonban nem volt boldog s mikor férje válni akart tőle, ő revolverrel megölte. Azután hamis út­levéllel Európába jött. Egy ideig Müneh én­ben tartózkodott, majd Budapestre költö­zött, ahol nevelőnői állást kapott. Miután Newyorkból ilyen értelmű megkere­sés -nem érkezett a budapesti főkapitányság­ra, ezért kábel utján kérdezik meg a new- yorkí rendőrséget afelől, ■ vájjon igaz-e az őrizetbe vett nevelőnő vallomása. Nem tart­ják azonban kizártnak, hogy a nevelőnő el­méje megzavarodott és így tette meg gyil­kosság címén saját maga ellen a ■ följelentést. mentette a vád alól. A betegbiztosító azonban fellebbezett s az ügy most felkerül a pozsonyi -kerületi biróság élé, ahol szintén több tárgya- . Iáéra van kilátás. , . — Fiatal szerelmesek tragédiája Debrecenben. 'Debrecenből jelentik: Szombathelyi István 18 éves bolti szolga vasárnap este megletse' szerelmesét, Varga Júlia 16 éves leányt és roví-d szóváltás után zsebkésével oldalba sz-urta,. Mikor a leány össze­esett, ő a magával hozott egv liter marólúgot föl- hajtotta, A leány sérülése könnyebb . természetű, a fiú a kórházban haldoklik. Tettét azért követte el, mert a leány legutóbb kijelentette, hogy nem megy hozzá feleségül, — Másfélévi börtönbüntetéssel sújtották a nagy- hindi rablás tettesét, Nyitrai munkatársunk jelen­ti: A nyitrai esküdt bíróság szombaton tárgyalta Tlstyák István nagyhindi munkás rablási ügyét, aki a vádirat szerint tavaly kirabolta Kopecsek Ferenc zsérei gazdát. Tlstyák egy barátja társaságában hazafelé tartott a verebélyi vásárról és útközben megismerkedett Kopecsek Ferenc zsérei gazdával, akinél 1220 korona ' készpénz volt, Betérték egy korcsmába, ahol Kopecsek megvendégelte újdon­sült ismerőseit. Később az országúton Tlstyák rátá­madt Kopecsek Ferenere, kést rántott rá é6 a pén- zaoskóban volt a gazda nyakára erősítve, Tlstyák letépte róla a ruhát és elvette a pénzt, amely egy csacskóban volt a gazda nyakára erősítve, Tlstyák a tárgyaláson tagadni próbált, a kirabolt gazda ellenben súlyosan terhelő vallomást tett ellene s ennek alapján az esküdtbiróság Tlstyák Istvánt tizeunyolehónapi börtönbüntetésre ítélte. — Parázs botrány tört ki a beregszászi cionista ifjak egyik frakciójának gyűlésén. Beregszászi tu­dósítóink jelenti: Csütörtökön este a beregszászi Vöröskereszt-mozgó helyiségében a két- és feles internacionáléhoz tartozó somér hacaér cionista frakció gyűlést tartott, amelyen éles kritikával illették a revizionista-cionistákét, akikről az elő­adó azt állította, hogy szimpátiával viseltetnek Hitler uralmával szemben. A gyűlésen jelenlevő revizionisták (betárok) bizonyítékokat követeltek e kijelentések igazolására, amivel az előadó adós maradt, Ekkor a revizionisták zajongani kezdtek, majd nemzeti daluk éneklése mellett tüntetőleg el­hagyták a gyűlés termét, közben sűrűn éljenezték Jabottnszkyt, A mozi íojerjében tovább folytatták tüntetésüket a betérők, ahol Hauser Béla városi képviselőtestületi tag valamilyen megjegyzést tett a tüntetőkre. Erre mintegy negyvenen rátámadtak és agyba-íőbe verték. Mikor azután a támadók ki­dühöngték magukat, sorba fejlődve elvonultak, — I Hauser Bélát első segélyben a Kereskedelmi Kör­ben részesítették, azután a kórházban vették ápo­lásba. A 'botrányos inzultus tetteseinek kinyom-ozá- sa végett a rendőrség munkába lépett. Meghosszabbították a magyar- svaid kliringszerződést Budapest, junius 12, (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése.) Miután a Svájccal folyó tárgyalások még be nem fejeződtek, a magyar —svájci kliringszerződést újból meghosszabbít tolták két héttel junius 30-ig. Háromezer spanyol zarándok a pápa előtt Róma, junius 12. XI. Pius pápa háromezer spanyol zarándokot fogadott. A zarándokoké­ihoz intézett beszédében a pápa kijelentette, hogy a négyhatalmi egyezmény aláírása tíz évre békét biztosit a világnak és még az ellen­tétes és súlyos érdekek könnyebb áthidalását is lehetővé teszi. — Nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is — folytatta —, hogy azt, ami történt, legalább jó rés zben, a szegények, a kicsinyek és a bete­gek imáinak; tulajdonítsuk. Rátért ezután a spanyolországi kérdésekre és örömét fejezte ki afölött, hogy a megpróbál­tatás súlyos óráiban e zarándoklat által a népi vallásossága nyilatkozott meg. Biztatta a za­rándokokat, hogy reméljenek, mert valahány­szor az emberek esztelemségükben föllázadtak Isten ellen, mindig Isten győz és az ő győzelmei nem a. bosszú, hanem a könyörtilet győzelme. Újból Azanát bízták meg a spanyol kormány­alakítássá! Madrid, junius 12. A köztársasági elnök teg­nap este Marcelino Domi-ng-ót bízta meg a kor­mányalakítással, aki azonban a politikai bará­taival folytatott tárgyalás után a megbízást visszaadta. Lerroux, a radikálisok vezére, szin­tén visszautasította az elnök ajánlatát. Éjfél­tájban az -elnök Azanát, a lemondott miniszter- elnököt fogadta és őt kérte föl a kormány meg­alakítására, * Madrid, junius 12. Unamuno professzort, a a Athenea. madridi klub elnökévé választották a sok éven át volt elnök, Azana helyébe. Una­muno megválasztása jelentős politikai esemény, rneTt az Athenea-klnb szabta meg Spanyolor­szág köztársasági törekvéseinek irányát. Una­muno professzor visszatérése az aktív politiká­ba a republikánus erők egységesítését akarja megvalósítani. Amerikai képviselők a nemei rezsim ellen Washington, junius 12. Az amerikai szená­tusban szombaton több demokrata szenátor vá­ratlan támadást kezdeményezett Németország -ellen, Robinson szenátor, a demokrata frakció vezére, nyilatkozatot olvasott föl, amely éles szavakban fordul a birodalmi kormány faj- politikája ellen. A pártvezér után a két nercv- yorki demokrata szenátor is hasonló szellem­iben szólalt föl. A republikánusok szónoka is éles kritikában részesítette a németországi álla­potokat. LEGÚJABB SPORT Á budapesti epée-bajnofeí versenyen kipróbálták a »villanyzsürit« Budapest, junius 12. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefonj elöntése.) Az európai bajnoksági vivóveréenyék mai, negyedik reggelén az epée- esapatbajnokságokat kezdték meg. Bajnoksági versenyen ma próbálták ki először az ügyié­vé zett villany zsűrit, ahol villany-csengő héhret- tesiti az eddigi -bírákat. Az újítást nagy izga­lommal fogadták az egyes versenyzőik. Tille Jan csehszlovákiai vívó, akit felesége is elkí­sért Budapestre, kétségbeesetten szaladgált le és föl a teremben, mert a csehszlovák csapat villany-epeéí még-nem érkeztek meg. Hasonló bajuk volt a románoknak is. Az osztrákok ar­ról tanakodtak, hogy ők nem fognak vívni.vil­lany zsűri előtt, mert még azt sem tudják, hogy hogyan kell bedrótozni magukat. Jourdán genfi vivómestér, a villany-zsűri legnagyobb -európai szakértője, megnyugtatta azonban a kedélyeket és hamarosan meg is kezdhették a versenyeket, Az epeévexsenyben tíz ország-csa­pata indult három csoportban. Az eddigi ered* menyek a következők: Az első csoportban Svédország 22;10-re győ­zött Románia ellen, Csehszlovákia 22:10 arány­ban Lengyelország ellen, A második csóporh- ban Franciaország 20:12 arányban győzött Svájc ellen, a harmadik csoportban Magyaror­szág 20:12 arányiban Ausztria ellen és Olaszor­szág 28:4 arányban ugyancsak Ausztria ellen, A villany zsűrivel eleinte kisebb bajok voltak, de néhány kábel zavartól és rövidzárlattól elte­kintve, az ujitás megbízhatóan működött. Az eddigi eredmények szerint elődöntőbe ju­tott Svédország, Franciaország, Magyarország, Olaszország és Csehszlovákja csapata lat indult meg. Leánykereskedők után kutatott és hitvesgyilkos amerikai asszonyt fogott el a budapesti rendőrség

Next

/
Oldalképek
Tartalom