Prágai Magyar Hirlap, 1933. május (12. évfolyam, 101-124 / 3211-3234. szám)

1933-05-17 / 113. (3223.) szám

9 Budapest, mágus 16. (Budapesti szerkesztő­ségünk teleíanjelentése.) Blayer Jakab egye­temi tanár, országgyűlési képviselő legutóbbi ismeretes képviselőházi beszédének kellemet­len utóthulMmai támadtak az egyetemi ifjúság körében. A magyar egyetemi ifjúság Bleyer Jakab mai egyetemi előadásán tüntetésre készült, mert Bleyer, — mint arról a Prágai Magyar Hírlap is beszámolt, — a költségvetés képvi­selőiházi vitája során élesen bírálta a magyar kormány kisebbségi politikáját. Bleyer azon­ban, aki a budapesti egyetemen a német iro­dalomtörténet tanára, — parlamenti beszéde óta nem tartotta meg kiirt vizsgáit és a mai előadáson sem jelent meg. A diákság körében ez fokozott izgalmat váltott ki. A diákság már Bleyer órája előtt, — amikor még nem tudták, hogy Bleyer nem fogja megtartani előadását, ■— elhatározta, hogy Bleyer óráján feláll és elénekli a Himnuszt. Közvetlenül az óra előtt jött meg a -híre annak, hogy elmarad az előadás, mert a pro­fesszor állítólag külföldre utazott. Bleyer a nyári félév hátralevő részében már nem is fog előadásokat tartani; vizsgáit megtartja ugyan, de időponthoz nem kötötte. A diákság erre a hírre kivonult a tanterem­ből és Bleyer egyetemi dolgozószobája előtt csoportosult. A szoba bezárt ajtaját záptojá­sokká] dobálták meg, majd hatalmas kiálto­zások közepette követelték Bleyer eltávolí­tását az egyetemről. Ezután a tüntető diákok zárt sorokban Bleyer Jakab Mikszát Kálmán- térl háza elé vonultak, ahol lelkesen tüntet­tek a nemzeti eszmék mellett. Elénekelték a Himnuszt, majd az egyik diák tüzes beszédet tartott és hangsúlyozta, hogy a magyar diákságnak kö­vetelnie kell a magyarellenes egyetemi tanár eltávolítását egyetemi katedrájáról. A beszéd hatása alatt a diákok kőzáport zúdítottak Bleyer pro­fesszor házára és záptojásokkal dobálták meg az épületet. A kövek több ablakot be­zártak. A tüntetőket néhány közelben cirkáló rendőrőrszem szét akarta oszlatni, de ezek nem tettek eleget a fölszólitásnak. Sőt vagy 25 diák bement a házba és becsöngetett Bleyer lakásá­ba. Az ajtót a professzor felesége nyitotta ki. Amikor a diákokat meglátta, becsukta orruk slőtt az ajtót és csak annyit mondott, hogy férje Jugoszláviába utazott. Erre a diákok dö­römbölni kezdtek az ajtón és bezúzták az elő­szoba üvegajtaját. Már a tüntetés elején Bleyer fia elsietett a német diákszövetség otthonába, ahol elpanaszolta a magyar diá­kok tüntetését és nagyobbszámu német diák- csoporttal tért vissza. A német diákok szin­tén a Mikszáth Kálmán-térre vonultak s ott összeütköztek a tüntető magyar diáksággal. A két tábor között parázs verekedésre ke­rült a sor. Még javában folyt a harc, amikor a rendőr­ség riadókészültsége vonult ki autókon a tün­tetés színhelyére. Csak nagynehezen tudták szétválasztani a verekedő diákcsoportokat. Mindkét táborból több diákot őrizetbe vettek, mire a tüntetők széjjelszéledtek. A rendőrség ötven diákot vitt be a nyolcadik kerületi kapitányságra. A diákok kihallgatá­suk során egyhangúlag azt mondották, hogy csak Bleyer professzornak a parlament leg­utóbbi ülésén elhangzott beszéde ellen de­monstráltak. Mindegyiküket fejenként 10 pengő pénzbüntetésre Ítélték, azután szabadon bocsá­tották. A verekedés során a tüntetők Bleyer Jakab fiát, Ferencet, aki ugyancsak műegyetemi bali­ga-tó. alaposan elpáholták. Ez az első eset* hogy a magyar fővárosban a magyar és a nemzetiségi egyetemi diákság kö­zött összetűzésre került a sor. Bleyer beszédének visszhangja a magyar parlamentben Budapest, május 16. (Budapesti szerkesz- tŐB'égiünk telefon jelentése.) A képviselőhöz ma délutáni ülésén tovább folytatták a költ­ségvetési vitát. Simon András egységespárti képviselő beszédében kitér Bleyer legutóbbi emlékezetes felszólalására s hangsúlyozna, hogy a magyarság mindig sokat tett a ki­sebbségek érdekében. Megemlíti, hogy a prágai német egyetemeit is magyar király alapította. A körnél múltban is a magyar kul- hisaminiszter. az elhuny! prof I, német leszármazásu veik A jelenlegi km-. iuszroinifiBter, Hóm&n egyetemi £am&r ja a* « egyiküknek sem volt hátrányára német le­származása. A képviseiőház folyosóján egyébként ma meg élénkebben pertraktálják Bleyer múlt­kori beszédét, mint amikor az elhangzott. Azóta is állandó téma ez a folyosón. Az egyik német képviselő ma a parlament: folyosóján bemutatott egy határozatot, amelyet a bony­hádi németajkú lakosság 1930 novemberében tartott népgyülésón hozott. Ebben a határozat­ban, — amelyet háromszáz bonyhádi sváb irt alá-, akik valamennyien az értelmiségi, ipari és kereskedő osztályból származnak, — az aláí rók megáll apitják, hogy Magyaror szágon a németajkú nemzetiség mindig szabadon élhe­tett, hogy az iskolákban anyanyelvén tanulhas­son a fiatalság, arról az ország gondoskodott, ottlétük alatt számban és vagyonban szapo­rodtak. A határozat továbbá megállapítja, hogy az iskolázott gye nmek ele közül nagyon sokan a legmagasabb állami méltóságokat el­érték. Voltak többen püspökök, tábornokok, kúriai bírók, képviselők, egyetemi tanárok, sőt miniszterek is. Sem nemzeti viseletűk, sem nemzetiségűik nem volt 90Íha akadály ér­vényesülésük útjában. Iparosaik szeretetnek örvendenek az egész országban. A határozat végül (tehát már 1930-ban) élesen elitéli Ble­yer politikáját. rüiREK^. Bleyer parlamenti beszéde a nemzetiségi harc csiráját vetette a budapesti egyetemi diákság soraiba Magyar diákok záptojásokkal tüntettek Bleyer háza előtt — Összeütköztek a budapesti német diákok a magyarokkal SZÍVESKEDJEK » K ebnér* küldött po»ta,be>ii*etáei lapot kitölteni s előfize- tW hátralékának ö&ssegét a postán be- flbotol, nehogy a kiadóhivatal besafla- tm* a lap küldését. “ A diákzavargások miatt bezárták a koioztvári egyetem orvosi fakultását Kolozsvár, május 16. Hétfőn ujult erővel ismétlődtek meg az itteni egyetemen a diákza­vargások. Az orvosi fakultás vasgárdista hall­gatói hat zsidó hallgató eltávolítását követel­ték. Amikor a tanári kar a zsidó diákokat vé­delmébe vette, vagy négy-ötszázfőnyi diáktö­meg valósággal ostrom alá vette az egyetemi épületet. A diákság a gyógyszertani intézet igazgatóját is megfenyegette, úgyhogy az egyetemi tanács karhatalmi segítséget kért. A rendőrség vetett véget a vasgárdisták zavar­gásának és a tüntető diákok közül 150-et őri­zetbe vett. A zavargások hatása alatt azonnal összehív­ták az egyetemi tanácsot, amely késő éjsza­káig tanácskozott és úgy döntött, hogy a tör­téntek miatt az orvosi karon erre a tanévre megszünteti az előadásokat és ha a zavargá­sok átterjednének a többi fakultásra is, úgy az egyetemet bezárják. Az őrizetbevett vasgárdista tüntető diákok közül 43-nak letartóztatását megerősítették, a többieket szabadlábra helyezték. Zsarolás gyanúja miatt letartóztatták a kassai „Igazság“ tuÍaldonos-szerkeszt®§ét Kassa, május 16- (Kassai szerkesztősé­günk telefonjeleutése-) A kassai állam-rend­őrség előzetes letartóztatásba helyezte Lévay Lajost, a botrányairól isimért „Igazság" cimü riportlap tulajdonos-szerkesztőjét, zsarolás vétségéneik gyanúja miatt. Lévay Lajost a rendőrségen lefolytatott kihallgatása után átszállítják az ügyészség fogházaiba. — Mint ismeretes, a hírhedt nyomdatermék másik szerkesztőjét, György Ferencet napokkal ez­előtt egy 16 éves tüdőbagos leány ellen elkö­vetett nemi erőszak vádja miatt tartóztat­ták le. A lévai főrabbi negyvenéves jubileuma Léva, május 16. (Saját tudósítónk jelentése )' Liebermann Jakab lévai főrabbi most töltötte be papi működésének negyvenedik évét és e szép jubileum egybeesik hetvenedik születés­napjával. A főrabbit ebből az alkalomból va­sárnap a lévai hitközség díszközgyűlés kere­tében meleg ünneplésben részesítette. A ju­biláns főrabbit küldöttség hívta meg az ünne­pélyre. Megérkezésekor az énekkar Heilbraun Samu főkántor vezetésével üdvözlő éneket in- toná'lt. A főrabbit elsőnek a középi-kólái és népiskolai tanulók üdvözölték. Majd Kaiser Lajoe dr- hitközségi elnök úgy a hitközség, mint a hitközség kebelében működő jótékony egyesületek nevében mondott üdvözlő beszé­det, amelyben méltatta a jubiláns négy évtize­des, mindenkor papi hivatásának magaslatán álló működését. Rónai Emil az iskolaszék üd­vözletét tolmácsolta, Grünfeld Adolf nyug. kántor héber nyelvű, beszédet mondott. A diszközgyülésen küldöttségileg képvisel­tették magukat a római katolikus, a reformá­tus és az evangélikus egyházközségek. Bándy ev. lelkész, bansi főesperes a maga és a lévai egyházközség szerencsekivánatait fejezte ld a jubilánsnak, kiemelvén annak a szép -harmó­niának a jelentőségét, amelyben az elmúlt négy évtized alatt működtek az egyház vezet és terén. Léva város tanácsa és a város közönsége nevében Schubert Tódor üdvözölte meleg sza­vakkal. amelyekben kiemelte a -főrabbi műkö­désének áldásos hatását a felekezetek közöbti békére és megértésre. Kohn Izidor a zselizí zsidó hitközség nevében, Rosenfeld Izidor dT. a galgóci hitközség nevében üdvözölte a jubi­lánst. Offermann Ágostonné a Lévai Nőegylet és Deák Adolf a Lévai Izr. Nőegylet üdvözle­tét tolmácsolták. A számos üdvözlő irat közük amely a díszközgyűlésre beérkezett, felemlít­jük: a „Jesurun" zsidó hitközségek szövetsége (Pozsony), Blau Lajos dr-, a budapesti orszá­gos rabbiképző igazgatója, Kiss Arnold dr. bu­dait, Löw Émánuel szegedi főrabbi, Báthy László esztergomi prelá tus-kanonok, felsőházi tag, volt lévai prépost-plébános, dr. Zostyák András kerületi főnökét. Végül Liebermann Jakab főrabbi megindult hango-n mondott köszönetét az üdvözlésekért és áldását adta a gyülekezetre. 60 milliós keretben megkötötték a magyar-ctehtzlovák kompenzációs egyezményt Budapest, május 16. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefonj-elientése.) A magyar-csehszlovák kompenzációs egyezményre vonatkozó tárgya­lások tegnap este befejeződtek, sőt már az egyezmény parafálása is megtörtént. A magyar gazdasági bizottság most Prágába utazik, hogy az egyezmény technikai lebonyo­lításának részleteit letárgyalja. Kiszivárgott hí­rek szerint az egyezmény körülbelül 60 millió csehszlovák koronás keretben mozog. A prágai tárgyalások során megvitatják a kiviteli enge­délyek ügyét és azt is, hogy a két ország közti forgalomból származó egyenleg miképpen szá­mol tassék el. Az eddigi jelek szerint remény van arra, hogy ezek a tárgyalások is rövid időn belül eredményesen befejeződjenek. WiiDikler István, a magyar külkereskedelmi hi­vatal igazgatója, valamint Tabakovich Dusán, a Magyar Nemzeti Bánik igazgatója, Svájci).: utaztak gazdasági tárgyalások céljából. A két magyar gazdasági szakember Svájcból Rómáiba utazók, ahol a magyar-olasz vegyes kereske­delmi bizottság ülésein vesz részt. Huszonötmillió korona értékű tűzifát exportálunk Magyarországba? Prágia, május 16. A Budapesten, majd Prágá­ban tárgyaló csehszlovák-magyar delegáció elé Vincze Hugó csehszlovák delegátus azt az in­dítványt terjesztette, hogy a kompenzációs ke- retmegáílapod áeba vegyék föl a ezlovenszkód és ruszimszikói faíkereskedők ama lv-^á-n#>ágát, bn-ry M^v'iírűs ...' t ■" erá”:­'"í/ '• u trillió keton a ór­láiuiút vegyen út a ezlovenézkói és ru- szjflszkói exportőröktől. ymocae Hugó e mennyí­ség átvételének biztosítása érdekében kívána­tosnak tartja, hogy a magy-aT kormány a ceeh­— Aki friss és egészséges akar lenni és nem akarja, hogy kemény legyen a széke, folyton fájjon a feje és bőré tele legyen mindenféle pat­tanással, az igyék hetenként egyszer- kétszer reggelizés előtt egy pohár természetes „Ferenc Jószef" keserű- vizet Közkórházakban végzett orvosi megfigyelések szerint a Ferenc József vizet különösen a gyomor-, bél- és májbetegek használják szívesen, mert ez minden kellemetlenség nélkül biz­tosan hat A Ferenc József keserü- viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. ■ _________________.__________________________________ szlo vák tüzJffia területi rajonirozását rendelje el, illetve a román-magyar rajonegyezményhez ha- eoaxló csehszlovák-magyar rajonogyezmónyt kös­sön, A magyar meghízottak az indítvánnyal szem­ben elfoglalt álláspontjukat még nem közölték a csehszlovák delegátusokkal: -j'M informált he­lyen szerzett crtcsülébui.k .:u'Ld a hv.- '-t el- fagadéi*a. már. csak azért- is neHiteég«kiM» fog ütközni, meri a magyar lu kereskedelem mér Romániával kötött raio'negyezm'ég.yt is kiioga- aoüfc/—^ ^ ^ — Dr. Pfeiffer Miklós prágai előadása a zsi­dókérdésről. Dr. Pfeiffer Miklós kassai kano­nok, a magyar főiskolások tudós lelkipásztora, a prágai Proháezka Kör legutóbbi összejövete­lén a zsidókérdésről tartott érdekes és magae- nivóju előadást. A magyar főiskolások körében közszeretetnek és népszerűségnek örvendő elő­adó ezen előadása iránt még a szokottnál is nagyobb érdeklődés nyilvánult meg s a hallga­tóság soraiban a Proháezka Kör tagjain kívül ott láttuk a többi diákegyesületek és csoportok képviselőit is, továbbá a prágai magyar kolónia „öregjeinek1* színe*-javát. Ott voltak Ghiczy Jenő magyar királyi követség! tanácsos és fe­lesége, s Hoffmann követségi titkár is. Rn, Pfeiffer kanonok elsősorban néhai dT. Fischer- Colbrie Ágost, Kassa nagy püspökének az „Egyház és a zsidók" cimü latin kézírásos munkáját ismertette, amelyről1 külföldi szemé­lyiségek is azt mondták, hogy a legjobb össze­foglalás, amely erről a kérdésről létezik. Ezen munka alapján részletesen kifejtette azt az emelkedett, nemes álláspontot, amelyet a kato­likus egyház a zsidókérdésben elfoglal. Nagy érdeklődéssel hallgatott előadása végén dr. Bálint Aladár „MUDr. Darvas “ cimü regénye kapcsán irótt s a magyar zsidó intellektüellek- liez intézett érdekes eszmefuttatását olvasta föl. A közérdekű előadás élénk, többórás vitát váltott tó, amelyben tíz érdekeeeél-érdekesebb hozzászólás hangzott el a különböző eszmei csoportokhoz tartozó -főiskolások részéről. A Prohászka Kör tagjai az előadó estély végén úgy dr. Pfeiffer kanonokot, -mint a jelenvolt Rády Elemért, a Prohászka Körök országos vezetőjét meleg ó váci óban részesítették. — 40 érés érettségi találkozó. Feflkéneui volt oactMytárea-iimet, akikkel a iévaá piarista fő- ginusteiusm/bian 1893-bem tettünk érettségit, hogy 40 éves találkozónk megbeszélése oéljáJbóí dmüjket sd-veske-djen ok velem kódolni- Az összejövetelt pünkösdikor Léván (Levice) szeretnénk megtarta­ni. Boleman János dir. ny. vármegyei tiszti és kóriháai főorvos, fürdőorvgs Treucsén-Teplicz (.vHároanfizivháa"). — Lobkowitz Lipóí meghalt. Lobkowitz Lf- pót alisóberkowiitzi nagybirtokos tegnap Prágá- ban meghalt. Az elhunyt dr. Lofokowitz Ferdi- nánd és Liechtenstein-Podsiassky Ida (grófnő) fia, 1888-ban született, császári udvari kamarás volt * n V’1 '-Ui.íiViorrt iivr,f fTbadnavy evolcráltft g* ! . >M - * • - \ . ... . . liK jVO hercegnői.. Ha^m Le-anygycr-m-ek maxadt uMauL a 14. a 7 Aww

Next

/
Oldalképek
Tartalom