Prágai Magyar Hirlap, 1933. március (12. évfolyam, 50-76 / 3160-3186. szám)

1933-03-21 / 67. (3177.) szám

12 1983 márciu* 21, PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP Felelős sierliesstő: FORGÁCH GÉZA Kézvnt/okM sem örs&rsk meg és nem adunk viseaa. Ruezinezkói szerkesztő: Rács PáL — Kassai szerkesztők: Szifclay Ferenc dr. és Kelembéri Sándor. — Budapesti szerkesztőség és kiadó- hivatal: Budapest, I., Vak Bottyán-u, 4. szám. Telefon: 59—8—98. Szerkesztő: Zólyomi Dezső. Hirlapbóiyeg használata a prágai postaigazg. 59732/VH.—82. ez, rendeletével engedélyezve. Ölesé könyvek Ke 6.50 Ki 6.50 Bartucz Lajos: Mikép fedezte fel az ember önmagát Czetiler Jenő: Agrárpolitika Duckworth Barker: Az angol civilizáció Kállay Miklós: A legújabb Ura a világirodalomban Kniezsa István: A szlávok Mendől Tibor: Táj és ember Rapaics Rajmund: A növény felfedezése Szabó Vendel: Katholicizmus Szabó Vendel: A pápaság Schenk Jakab: A madarak Steiner Lajos: Az időjárás Török Pál: A francia forradalom története Zimmermana Ágoston: Fejlődéstan A kötetek ára egyenként Kő 6.50. — Ké 8.— előzetes be­küldése ellenében portómen­tesen kapható & P. M. H. ki­adóhivatalában. Mélyen leszállított áron kapható AZ AUTÓ cimü soffőrképzű tankönyv Bors Kálmán jjépészmérn "k, a kassai áll. felsőipariskoia tanárának tollából. Mái évek óta sürgető szükség volt Szlovén- szkon egv alaposan kidolgozott, mindenre ki- kiterjedő. gazdagon ’llusztrált belföldi autós szakkönyvre, amely egyformán kielégítse úgy az autótu'ajdonosok, m.nt az állami sofförvizs* gára készülök igényeit. Bors mérnök valóban értékes könyvét nem nélkülözheti az, akinek autója van, aki autón utazik és aki autói ói akar vezetni és ismerni óhajtja mindazt, amely tudás nélkül nem sza­bad senkinek a volanthoz ülni. A könyv 3 5 é koronáért megrendelhető a Prágai Magyar Hirlap K adóhivatalnál, Praha IL, Panská 12/111. Porto 3.-=“ Ke, utánvétnél 5 Kö. MEGJELENT MÉCS LÁSZLÓ: LEGYEN VILÁGOSSÁG Az országos hírű papköltő remekbe: faragott új versel, Ára: Kő 21.60 SUuícdc MÉCS LÁSZLÓ: 0VEGLEGENDA Ára: Kő 24.­MÉCS LÁSZLÓ: HAJNALI HARANGSZÓ Ara: Kő 26.40 Kapható a P. M. H. kiadóhivatalában Portó 3.— Kő, utánvétnél 5.— Kő Spiáská Belá város tanácsa. Járás: Keímaroki járás. Szám: 1957/1932 Hirdetmény. tetűdem assztoty szíve A Nobel-dfjas fró új nagy regénye. — Kötve kő 28.80 460 OLDAL ATHENAEUM KIADÁS Kapható a P. M. H. kiadóhivatalában. Portó 3.—, utánvéttel 5.— őkorona. SpAfesltá Belá város nyilvános ©aóbeli árlej- i tésen 1983—1960 időre bérbeadja a be Iái j cseppkőbarrlangot, Az árlejtés 1938 április 20-án délután 15 órakor tartatik meg a spisská belái városházán. Kikiáltási ár mint egyéves bér 12.000 Kcs. A résztvevők az árlejtés megkezdése előtt 1200 Kcs vád rumot tartoznak készipénaben le­tenni. A pontos árlejtési feltételek 34 Keséért a spiáaká belái városházán 'kaphatók. Közelebbi fel világosi tást nyújt a köz&égi elöljáró,, Spigská B*1á, 1933. III. 15. A váró*! tanács. | Siucfaic JUwís Uj kiadásban jelent meg Móra Ferenc Aranykoporsó ciinü monumentális regénye Két kötet ára tűzve Ké 36.— Az idei legnagyobb könyvsiker Kapható a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalában Portó 3.- utánvétnél 5.- Ké Apró-hirdetések Minden gzó egyszeri közlése 60 fillér, vasár- és ünnepnap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Kő. A hirdetés alatt lévő kis szám alapján meg­tudható a cim a kiadóhivatalban. — Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apró- hirdetéseket postautalvánnyal is lehet föladni*, a szöveget a szelvényre lehet írni. Tudakozódó és továbbítandó levelekhez 1 Kő-s postabélyeg csatolandó, — Apróhirdetéseket fölvesz a ki­adóhivatal: Praha IL, Panská 12 sz. III. Jeligés hirdetők címét a kiadóhivatal nem közölheti, Az apróhirdetésekre beküldött válaszokhoz csatolt okmányokért felelősséget nem vállalunk. Leoelezés „Golf" Böef erhalten, er bibié Rrief und Rei&eier min. Mein Termin ens Miitbe Mai. 7187' Állást kap ~ Utazó ügynököket keresek nagyszerű automatikusan gör­dülő fiiggönyujdon- ságaim és egyéb rol- Iő-gyártmányok eladá­sához. óriási válasz­ték. Magas jutalék! Leszállított árak. Holzrolleaus-. Jalou- síén-. Fensten>lacben- u Selbstrollvorhange- Fabrik Franz Merkel. Braunau 3. 784C 2 Bzooae garzon 0—3—o szobás lakások belváros­ban, 32 évi adómentes­ség, telekkönyvi tulaj­don. Készpénz 40—50 ezer. Hitel 6 és fél száza­lékos átvehető. Brati- slava, Dobrovits 3, C. 20, 7858 Egyedülálló urinök, Kassán, tejes ellátás­sal, kényelmes otthont nyerhetnek a kassai Urinök Otthoná­ban. Érdeklődni lehet: Urinök Otthona, Maearyk- körat 23, Kosioe. Válasz- bélyeg melléklendő. 6004 Keresek 30 év körüli per- fekt, megbízható, takarí­tás, szervirozás, vasalás­ban tökéletes szobaleányt „Többéves bizonyítvány'1 jeligére a kiadóba. 7868 Vennék 100—150 darab használt, jckarban levő éttermi székei. Ajánlatok Bozóky György, Rím. Sobcuta, címre kül­dendők. 7878 Állási keres F, évi április hó 15-től kezdődőig baromfi nevelését, gondozását nagyobb falu­si gazdaságiban. vagy ás mi bán szívesen vállal­ná szerény feltételek mel­lett 52 éves r. k. vallása, intelligensebb nő, aki a kerthez, főzéshez, mosás- vasaláshoz, Hibajavításhoz Ű5 ént. MegQiereeéeeket: N. G. 0. jeligére a kiadóba kér, 7877 Kölcsönt folyó sítank előnyös feltételek mellett. Kinevezett jegyző, lel­kész, tanító, vasutasok­nak és nyugdíjasoknak. Republikánska Lud.Poist. Spol. főügynöksége, Pre- sov, Masarykova ul. 124. az emeleten. 7875 Ismerje meg önmagát és tudja meg, mit vár­hat másoktól. Minden életkérdésre pontosan vá­laszol: „Juliéra psycho­grafolégus, Brati&lava. Zooh u. 22,“ Dopz 108. 7873 Házvezetőnőnek, vagy anyahelyettesnek ajánlkozik megbízható, jó családból való, 36 éves uriasszony. Jól süt, főz, varr, a háztartás összes teendőiben gyakorlata van. Nem nagy fizetést, inkább egy állandó ott­hont keres. Leveleket „Reprezentáló" jeligére Keletszlovenszkói na­gyobb városban átadó hirtelen elhalálozás miatt, egy elsőrangúan prospe­ráló jól bevezetett fogorvosi rendelő lakással, teljes berende­zéssel. Óim a kiadóban. 7872 Családi ház Komárnóban 4 szoba, mo­dern mellékhelyiségekkel, Berehovo, Poste restanteszép kerttel eladó. Gazda cimre kér. 7876 u. 7. 7869 Nős, gyermektelen nrasági inas előkelő háztól éves bizo­nyítvánnyal állást keres, felesége mint szobalány, ki jól főz is. Korsós Ernő, Kolta, Slovensko. 7874 Mezőgazdasági gépek ké­szítésében, ács-, asztalos munkában jártas vagyok, elmennék uradalomhoz, vagy más állásba. Bő­vebbet: Haber, Parkan. 7864 Vegyes Eladók M, bérbeadók azonnalra Eladó bécsi gyárt­mánya zongora, Kevéssé használt, gyö­nyörű hangú, barna szí­nű. Elköltözés miatt szin­te ajándék ár. Érdeklődök forduljanak „Eladó zon­gora" jeligére a P. M. H. kiadóhivatalához. 7856 Garantált I. rendű vil. akácmézei (csemegemézet) szállít állandóan 5 kg.-os pléh- dobozokban. Franko 60 kor utánvéttel: Blazsek Ferenc méhészete, Kálna, Szlovenszkó. 7330 HIRDETÉSEKET EREDETI ÁRON FÖLVESZ: Pozsonyban: a P. M. H. kiadóhivatala, Lőrinc- kapu-u. 17., — Nyitrán: a nyitrai kiadóhivatal, Wilson-ucca 34. szám. I. em., — Methód-tér 3. — Léván: MUlier Lajos, — Ipolyságon: Tóth & Brza, — Körmöcbányán: Paxner & Biron, — Kassán: Grossmann, Vizi-u. 2. — Komáromban: Hermann Endre, — Rimaszombatban: ifj. Rá- bely M, — Nagyszombaton: Prvá trnavská vőeobecná obebodná kancelária, Pekarská ul. 3, — Rózsahegyen: Liebermann Vilmos, — Loson­con: Redlinger Ignác, — Füleken: Krámer Je­remiás, — Tornaiján: Blumenthál Sándor, — Párkányban: Háber József, — Aranyosmaró­tón: Steiner SámueL Két különbejáratu szobából siló, elsőrendű emeleti Irodahelyiség KASSAN, a Lőcsei házban (Fő-u. 69/1.) azonnal kiadó. Érdeklődni lehet ugyan­ott Ványai Istvánnál. Kiadja a Prágai Magyar Hirlap Szövetkezet megbízásából; Tarján Ödön, Nyomatott a Mercy H* Fia nyomdájában, Prágában, Nyo másért felőlije Em, Krátkf, v Pozsonyi terménytőzsde 1933 március 20-áas . K»i,5 Kri* W-® ke * • • 1 1 • 1 1 l.« « > yofi* . . . « t « « « v « « « « • • e 7K 70 •sport . , 9 , t « g e ( u , « • 7V~ 73 *» Príma .••••••••e»«« LZ ~ 7? « merkantil «■■••••••••« ” “ _ 8sb} irp* .,•••••••••«•, Z*b ---•*• I ***** 9 •• • ““ no-tseeeri «Mmw • ..•*• 9 99 9 9 ■ íy “ .. *1 POWOBT • 0 • • • • » *1* “ VUtórta borsó **9*99*90 I? *■$,­T*vmz1 bükköny ••■•••••««• ”0 — 120 ö*zl bOtkÖor “ Mák . - 700 Vf frösher* aata? . t • • • • • •’■#"* ■ ~ oSa m ploaihisva •••••••«, °Q0 — 900 Luoercs eatm . v s • c t e « • c 0 ~ „ oIomt>Azv* ••>!•••••■, 900 — 1000 Édesért fósss hargoav* ~~ “ ” „ cárét bnreonva *■•••••■■ Bö— 35 tfy»r! tnjreonva . ,•••••••«•■ A® — “ "Sv. OUO tmsallsrS ,.••••••••«•» -'60 — 270 140 “ .143 »<ir» Tafearaányüsst .••<••••« 1 • t 76— 78 Ssáritoti répfcssaíei . - - 51 — 52 Am-rikaí dissaóisir ab Pozsony e • s b • — — — Maevar - *t> határ . 0 a ce« — — *” Arnnrikai esalooB* Possony « a 0 0 9 a *“■ — ~ Msevar « ab Ís*t4r ■•••()•» “ “ Száns félédé*, lasa “ „ „ préseli “<=■ =“ 2^ap tsaiasa ... * 4' *••••■(• — — “ Takarmány reálisa, laa* •«»•«•«• « r présel* seeeees-------------­Al om szalma lasa M a Órásait i,»«vaes» Irányzat: Búza to(vá|bt>m fitüárd, tartózkodó hau- giilait mellett, fi órásai értéktőzsde árfolyamai: pérui éra pén* áru ma tegnap RverBménvk61eí8B . • > » **■.— —.— —■f:.— 6% o*: bernháíási knlepSa . 92.25 92.75 92.75 93.25 6% oí tieratiázási kölcsöB 1928 —.— —.— “.-J­Líiztkéloíöo . . —.— . t— 6^ o- koornriáihaté kOioíán 92.50 93.- 92.75 93.25 6%-o» Iv Ülstnköli-sön • • ~o— '-3.— —.— — 6%-o* ánanikéirjiftD 1928 » • — „— .— 4%-o* Ks-isa-odprbprgl « • — — ~ — ~.~ éVs%-o» oötjáraiiék • a > 73 65 74i5 73.65 74.15 í.2%-0* oótjárii'lék . • » » ~ “.— é%-os DÓtjáradék . « s • T.‘— o» üótjársdek , » . 58'yg 5^25 c9‘__ 59o50 Bá dikAloiifinkárulanitás • • morva orssáeo, kfilesfia 8%o« háboro előtti sdó^pág 7-' — •*__ — 6%-ob aseh telsálog haak . 102“„.r 1Ó3'?t 102'7c 103*75 6%-09 morvs ielzálog és orezieo* bank ... “ ö ^ é%-os Kasea-oderbergrl 1889 > *=** “ — ű*Jhre, liank 4S50’=_ 440öj_ 4400'^ 4430o— Cs«b A^rár Bank 9 9. 9 > ~‘=. Lindér Bánk' l •' 9' • 9 *• Cseh Onio , 9 ■ ■ e > =_.—» Gseb Ecskomt 9 9 ■ • « Gseb fos rbank 9 9 b ■ > ..=» *•— Síiorik Bank , ■ • * • * «~ Kivoo^tPnski , , 9 b jVa “= Össtrák Rite! . » 9 • • 9 ““c— “*’•=» ‘==."= Wi«n«? Bankfflreia . 1 9 — .“7.“" NoMhahn , . . » a 9 ,8440 _ s450 _ 3445\_ 34 j5o— K^rdháhn' Boönok 99** s*c.'4“ aio.** Cwb Cakoripar . 9 • • » 465 467 _ 466 -. 468,— .................................. • 8tS.- ^2-“ 87Q-”" ' Horrá t Cukor . • 9 1 i « An<í1gér Finomító 9 e • * ,oc.— Krizik . . 9 s . • 485;_ 490;_ 490;_ 495 - 1 Prágai Malmok *999 Kolini Műtrágya .9991 ?ou-“ ?2o­Kolint Kávé • 1 9 9 a • 1^4.— 1?®.— .!?§ •— 192. Koiini Szess » • 9 9 9 • — Zl.~~ 4-210'.— 1230.“ Tejipar . a a • 9 9 « 985 „ 995 _ 985'— 99o.“ An^igi Vegyi.........5|2;_ 564 - 573;_ 575 “ Ba lweissi Sfir 1865 — — — — — Kfinig-hofer Cement . . 1002'- 10t0 - 1023'-. 10?5.“ ; Cseh-Morva Kolben-Daatik 1235> 1245;— 1260 __ 1270.“ B'rQnni GéDek' . 71.— — 75’— 77. Ringhoffar . 412.— 418 — 412’— 418.“ Nvugat.éíeb Szén , a » • 263.— 268— 268^— 270.” Aipine . , ’ 9 9 9 • '47.— 48 — 49 — 49.50 Berg ét Sitten .9 9 • • 1135 - 1145 - 1165*- 1175.“ Poldl ... a 9 • 9 - 340.- 342.- 331'- 333.“ Prágát Vss ........................ 695.- 710.- 706'- 715.“ Sk oda . . . • 9 9 « * 475.- 479 - 483 - 487.T Ppz<onv1 Sábel « , 9 1 ‘ 470.— 475.— 455,—. 475.” ínwald . . a 9 s a • 88.— 91..— 87 — 89.” Ollescban! Papír . 9 9 » » 478.— 482.- 480.- 485.“ A budapesti értéktőzsde árfolyamán ma' tegnap ' Anglo-magvsr bank 9 9 9 a Raza) Bank . a a 0 9 0 9 ífaevar Hitel . a a 9 9 B a Jelzálog . aa«99 9i ‘V * Leszániitoié • a • 9 e e a ___ ^• Ma gvar olar* » a 9 • 9 a 9 Osztrák Hitel , a • a • > fosrhank _•*“ B. ok*::: i>í'2í «3c Ker^ked^lml Bank . . a . ■« Magvar ÁltalánoB Takarék* _‘__ _ Ha zai Takarékpénztár . • • . ■ *_ ORn*""* Mapvar Bizt.o*it6 . « . Ji 50 11 5n ENfi líndapeat! Gázmalom . . 29 50 29 60 Banzit . ... a a a a • _'_ Hu ngária Malom oa _ «,• ...................................... , _ _ f ' Dra»rhe . •«,*•••• _ Mi gr)ef>lt „>35'— í Magvar iltaláno* KSizén » • 124 90 ' 26’70 'S8Ö„ 3i-7i ■'»»" Franklin . . • a • • a 9 * Clákv ..... a • 9 • _ Me zőgazda ráírt Gét>*k • • * a m.'_; 71 — Magvar F°gvv*r . . b 9 9 • n’on 11'rirr Ganr Danubius . . 9 . 9 • •—*_ Hofberr . -.•••«»» ^ 75 Láng ■ . a b 9 9 b b tt Magva? Arái . a B • « 9 a .c'ifi • Magvar lámpák .9999a _ _ 2*— Vagéngvár . .#99999 •_ _ Sm .re l7’í° l7:i° Háza' F» . 9 s 9 • 9 a t .. on -• Ófa ...................................................S{- cq in Na ^h'ttl .9.9..*. b2Z __ l/want* . .999**9. Üóva . , • a a a o I t •“ 14 &0 • állaín varnt „, 7Í ZÍ-~~ rrn.t, 74.50 76 ­Magvar Cukor ...... ^5 75 60 tzzé'impa . • . a 9 a v . 299. 302.— Ré«?vénv*fir ...99a. ~ “ — Hungária mfltrágT* « • a . • 7 60 7 60' Szikra ... *99991 -*.*• ParnriOál • • • • B s 9 * 9* — S’élteo .*99*999. 21.75 22.25 Gomnál **999999* —-— ' — Devizaárlolyaniok BUDAPEST BECS BERLIN ZÜRICH na ®s«**P «*»• *egmap *»“_ e»»*P ie«nap toumbiüT , ! ! , , -- 2.008 2.008 2.51 2.50 Kft.::.: *: i?>o 20.24 24.50 um um ij.w i&ob ST'dfjnA; * • •!! t -- -- 0:239 0:239 5-:- ~~ AirtwUm 2S1.* — 232:95 285:20 284.- 169.3« 169.58 208.45 207.60 BrftaLl . , | | i ! • 79.26 79.26 98.80 98.80 58.62 £8.74 72.20 72.40 ■ Helülncfcra » © • c § t • » ——. ■*" . 7b90 7.95 Mas . . . 30.- S0.- 36.85 35.95 21.53 21.48 26.60 26.27 BeUrrid . . b t * b . • * 8.30 8.80 5.395 b.554 7.- 7.­Kop«nhá» a®®.**, r 87.70 90.- 107.05 K8.25 64.34 64.44 79.50 80.60 Oelo , l l J • 9 • . 100.90 103.50 124.“ 125.50 73.S3 73.98 91.30 92. 0 Pári* .. 9 9 . 0 9 9 ( 1 22.33 22.83 27.82 27.87 16.50 16.53j 20.33 20.38 Prága ... 9 9 9 9 9 9 . 16.93 16.93 21.01 20.99 15.36 15.32 Zttrfch . 9 9 9 9 * 9 9 • 110.80 110.80 126.80 136.90 81.12 81.37 SOfia . . . . 9 . » . 9 9 4.- 4.- 4.98 4.48 3.047 3.047 3.70 — Madrid ..a9« 9 9 9 9 —58.70 58.20 35.31 35.16 43.75 43.40 Stockholm ,.990999 104.30 106.90 128.25 ' 129.50 76.32 76.42 94.20 &5.30 Büdap*s* « s a o 9 * n > —124.29 124.29 —— .— Béea . . . b 9 9 • 9 ■ * 80.45 80.45 —48.45 48.45 72.86 72.57 Vara* .,*»*. 999 » 64.80 64.05 79.21 79.16 47.05 47.10 58.- 57.50 Berlin ................................. .... 135.80 135.80 168.30 167.20 —123.07 122.30

Next

/
Oldalképek
Tartalom