Prágai Magyar Hirlap, 1932. december (11. évfolyam, 274-297 / 3087-3110. szám)

1932-12-01 / 274. (3087.) szám

Uj magyar erőforrások (sp) Prága, november 30­Aki figyelemmel kíséri a szlovén szk ói magyar politika útjait, az elmúlt hónapok fo­lyamán okvetlenül észrevette, hogy minden­felé örvendetes agilitás indult meg, bizo­nyos tisztázó és reorganizáló munka, uj kon­centrálás és erőgyűjtés, amely hivatott uj lendületet adni és a megváltozott körülmé­nyek között fokozott erőkifejtésre bírni a ki­sebbségi magyarság politikai akcióját. A forrás és a kristályosodás, az átcsoportosítás és a nekilendülés, az aktualitásokhoz való idomitás és az újjászervezés nehéz és körül­ményes. munkája befejezéséhez közeledik- Mindenfelé uj tartalom tölti meg pártjaink kereteit. „Uj erőforrásokat nyitunk" han­goztatta Groeschmid szenátor a keresztény- szocialista párt érsekujvári kongresszusának megnyitó beszédében. Az „uj erőforrások" legelején az ifjúság halad, mint ahogy Grosschmid szenátor pro­gramadó beszédének egyik legfontosabb szakasza is az, ahol az ifjúság bekapcsolását és fokozott szerepeltetését teszi az uj akció egyik főfeladatává. Józan és tapasztalatok­ban gazdag ilfju nemzedék érett meg közöt­tünk az elmúlt tizennégy év alatt, harminc- negyvenéves kitünően felkészült magyar férfiak légiója zárkózik fel a munka frontjá­ba s ez a tájékozott, a kisebbségi helyzet minden adottságával, követelményével és tehetőségével tisztában lévő, intranzigensen nemzeti magyar réteg annyi poziiiv ismere4 tel és annyi energiával érti a mai helyzetet s annyira a realitásokból kiindulva tud mun­kához kezdeni, mint a kisebbségi eorsküzde- lem legkipróháltabb harcosai. Feltétlen erő­gyarapodást jelent az érett ifjú férfinemze­dék munkaerejének intenzivebb bevonása a politikai munkába s éppen ezért lelkesen üdvözöljük Groeschmid szenátor szavait, me­lyek mintegy hivatalosan bejelentik a be­kapcsolást­Groeschmid szenátor munkatervének egyéb pontjai is rávilágítanak arra, hogy táboraink akaratereje gyarapodóiban van. Ki ne hallaná szívesen, hogy a magyar hitelszövetkezetek ki- fejlesztése és a Hanzával való megfelelő koo- perálás ezentúl pártkötelesség és pártmunka lesz? Vagy ki ne üdvözölné az uj kulturális programmot, mely a Társadalmi Egyesületek Szövetségének hatalmas egységgé való tömö- ritéséről és általános nemzeti kiulturakcióik megteremtéséről szól? A „magyar napok" be­vezetése, a közművelődési akciók támogatá­sa, az ifjusággondozás a kisdedó vöktől az egyetemekig, vagy szociális téren a felekeze- tetk karitatív munkájának bekapcsolása, a munkanélküliek és a nyugdíjasok ügyével va­ló intenzivebb törődés csupa olyan cél és fel­adat, mely eltér a kizárólag politikai tényke­désre szorítkozó irányzatok tói és lefelé, a népbe kívánja beépíteni a pártot, amennyi­ben a jogokért való politikai fórumon kivül az elhagyott magyar nép nagy gondozója s ad­minisztráló szerveit is ki akarja alakítani be­lőle. Az érsekujvári keresztényszocialista kong­resszus alkalmat ad arra, hogy a keresztény- szocia lista párt uj erőforrásokat föltáró mun­katervére és uj lendületére mutathassunk- De közismert tény, hogy ilyen megújhodás, a „reneszánsz" a magyar nemzeti pártban is pozitív eredményeikhez vezetett. Szent-Ivány képviselő tavaszi szlovenszkői körútja alkal­mával hirdette meg a kisebbségi magyar po­litika nekilendülését. A „nemzeti radikaliz­mus" taktikáját tette pártja vezérszólamául, ami nem jelent mást, mint a politikai munka Egyhangúlag választotta meg uj pártvezetőségét az országos keresztényszocialista párt A pártegység és harmónia s az őslakos összetartás magasztos dokumentálását szolgáltatta a párt érsekujvári kongresszusának ünnepélyes lefolyása - Több mint kéteier résztvevő hallgatta a keresztényszocializmus szlovenszkői és ruszinszkói vezéreinek fejtegetéseit A kisebbségi élei uj erőforrásait s a kereszlényszocialisía páriáiét reneszánszát rajzolta meg Grosschmid kongresszusi megnyitójában Érsekújvár, november 30. (Kiküldött mun­katársiunk telefonjeieníése.) Nagyszabású, országos jelentőségű ünnepi esemény szín­helye volt ma Érsekújvár városa. Az orszá­gos keresztényszocialista párt országos kon­gresszusára SzlorenSzkó és Ruszinszkó min­den zugából á kiküldöttek százai és százai jöttek el. Kora reggeltől mozgalmas képet nyújtot­tak a város uecái. Reggel fél kilenc órakor gyülekeztek a helyi pártszervezet helyiségé­ben a kiküldöttek és onnan mintegy ezer­ötszáz ember zászlók alatt vonult a plébánia­templomba. Legelői magyarruhás leányok vitték az érsekujvári keresztényszocialista pártszervezet fehér zászlaját, majd a pozso­nyi keresztényszocialista szakszervezet, a kassaujfalusi pártszervezet, az udvardi ke- rcsztényszocialista egyesület és a tardosked- di pártszervezet zászlói következtek. A zsú­folásig megtelt templomban az ünnepi szent­misét Dobránszky János esperes, nemzet- gyűlési képviselő mondotta. A szentmisén kórusként az érsekujvári keresztényszocia­lista munkásdalárda — a magyar-szlovák testvériség kedves szimbólumaként — ma­gyar és szlovák szenténekekkel, továbbá a magyarsóki dalárda magyar szenténekekkel kisérte. Mise ntán a menet zászlók alatt be­Pártunk legfőbb ezerve: a három évenkint tartani szokott országos kongreeezue. — kez­dette Groeschmid szenátor beszédét. — Ennek legfőbb feladata: a párt politikai irányának megállapítása ée ennek biztosítása az országos pártvezetőség ée ezen keresztül a párt főfucnk- cionáriusainak megválasztása utján. Az országos pártvezetőség uj összeállítását a mai kongresszus folyamán megtartandó vá­lasztás fogja eszközölni, — a párt politikai irá­nyának kérdésében pedig a belpolitikai helyzet vonult az Arany Oroszlán szálló hatalmas szín háztermié be, amelyet a résztvevők zsúfo­lásig megtöltöttek. Közel kétezer ember szorongott a teremben a méltóságteljes lefolyású kongresszuson ele­jétől végig és a nagy tömeg nagyszerű keretül szolgált a tökéletes egység és testvéri érzés je­gyében lezajlott seregszemlének. Az elnökségi asztálnáí ott láttuk Grosschmid Géza dr. szenátort, Jabloniczky János dr„ Dobránszky János dr. képviselőket, Esterházy Jánost és Jónás Imrét, az elnöki tanács tagjait, továbbá Fedor Miklós képviselőt, Hokky Ká­roly képviselőt, Aixinger László dr. országos pártigazgatót, Fleischmann Gyula dr. tarto- mánygyülési képviselőt, Wirth Gyula kassai pártigazgatót, Csaposs Géza és Galambos Béla plébánosokat. A közönség első soraiban foglal­tak helyet többek között a magyar nemzeti párt kiküldöttei, élükön Holota János képvise­lő, Érsekújvár polgármesterével. Ott volt a ru­szin autonóm földmüvesszöveíség képviseleté­ben Kurtyák Iván képviselő is. I MegfeezdS&k a kongresszus Lelkes éljenzés fogadta az elnöki emel-; vényre fölvonuló Grosschmid Géza szenátort, az elnöki tanács vezetőjét, továbbá a tanács tagjait és a törvényhozókat. Majd általános fi­gyelem közepette Grosschmid Géza dr. ma­gyar nyelven a következő beszéddel nyitotta meg a kongresszust: és a világesemények bennünket továbbra is el­lenzéki álláspontunk fenntartására szorítanak. A belpolitikában azért, mert Szlovenszkó és Ruszinszkó számtalan, részben a mai kongresz- szuson is feltárandó sérelmeinek és bajainak orvoslására a kormányzás komoly szándékát és tettekben is megnyilvánuló akaratát nem látjuk, — külpolitikai nézőpontból pedig azért, mert a világgazdasági és világpolitikai helyzet, a mi panaszainktól függetlenül is, nyilvánvalóvá te­szi, hogy panaszaink és sérelmeink orvoslása elől sokáig már nem lehet kitérni, a harcot te­hát feladni egy öntudatos politika legnagyobb bűne, tudniillik politikai hiba volna. Ha azonban ez előttünk teljesen tisztán áll is, ez neon zárja ki, sőt kötelességünkké teszi, hogy minden bomlasztó pártharcot ée esetle­ges ^egyéni ellenszenveket — ami a politikai életnek, az emberi természetből folyólag, gyak­ran ég természetszerűen, kisérő jelensége —* szorongatott helyzetünkben félretéve, szedjük össze még meglévő erőforrásainkat nemzeti létünk és gazdasági helyzetünk meg­mentésére, e nehéz idők átélésének biztosítá­sára. Uj erőforrások Rá voltunk és vagyunk kényszerítve ugyan arra, hogy minden erőnket elsősorban politikai céljainak szolgálatába állítjuk, van azonban igen sok erőforrásunk még, ame­lyekből eleget nem merítettünk és amelyek felismerésével és intenzivebb igénybevételével nemzeti öntudatunk fönntartására még job­ban is közremunkálkodhatunk;. Itt a párt­munkának olyan kimélyitésére gondolok, amely a meglevő kereteknek tartalommal való megtöltése és a meglevő törvényes in­tézményeknek népünk javára való felhaszná­lása utján ezt a törekvésünket megvalósítani segít. Ilyenekül ismerhetjük fel, gazdasági elesettségünk orvoslására: a hitelszövetkezeti intézménynek, így különösen a Hansának, újabb fiókok létesítése utján való kiépítését, — a gazdasági egyesületek kiterjesztését, stb. Kulturális téren: a már jóváhagyott alapszabá­lyokkal biró Társadalmi Egyesületek Szövet­ségének intenzivebb működését. Ha ebbe min­den magyar társadalmai egyesület, kör, kaszinó stb. belép, az egy olyan erkölcsi tőke, amely nemzeti kultúránknak társadalmi utón való. életbentartását, időszakonkint különböző helye­ken tartandó közgyűléseivel kapcsolatos „ma-, gyár napok", kiállítások, ünnepélyek, kongreszn szusok utján, nemcsak lehetővé teszi, de a nem­zeti érzés ujra-meg újra való felbuzdulásával fejleszti is. — Ilyen továbbá e téren a Szlovén­Grosschmid szenátor elnöki megnyitója agiilisab'bá, energi'kusabbá tételéinek elhatá­rozását. Amkor pedig a „nemzeti önsegély" nagyarányú tervéről beszélt és megtette az első lépéseket e gazdasági fölujitás megvaló­sítására és az érett ifjúságot egyre nagyobb mértékben bekapcsolta a pártmunkába, vol­taképpen ugyanazt tette, mint amit Gross­chmid szenátor beszéde bejelent. Egyformán „uj erőforrásokat nyitnak" a nemzet védel­mének biztosítására s Ugyanúgy előkészítik a szlovenszkói magyar nemzeti politika re­neszánszát. A legörvendetesebb éppen az, hogy két pártunk egyszerre és egyforma mó­don látott hozzá a tisztázó és a válságos hely­zet uij alakulása által parancsolt reorganizáló munkához, ami mindenekelőtt azt bizonyítja, mennyire esedékes volt ennek a munkának elvégzése. Nemi mi vagyunk az elsők, akik a kisebb­ségi és őslakos front uj lendületének eljöve­telét bejelentjük. A cseh és a szlovák sajtó régóta észrevette az uj magyar agilitást és gyakran megkongatta a vészharangot, mert bántotta a „magyarok mozgolódása". Fantasz­tikus és kombinált hireivel hónapok óta el­árasztotta Szlovén szkét, mindenféle ^intimi­tást" kombinálgalott ki a magyarság pártjai­nak állítólagos átszervezéséről, titkos konfe-i írenciákról irt, amely rémhírekből 'természe­tesen mindössze annyi igaz, hogy a magyarn ság pártjaiban tényleg erőgyarapitó és meg­újhodási folyamat vau kifejlőben, meri aa idők megérlelték az uj lendület feltörését —i egyébként azonban semmi olyan nem történt, ami megváltoztatná a magyar tábor évtize­des munkával nagyszerűen kiépített káde­reit, vagy szemernyit megingatná az elfoga­dott, kipróbált és sziklaszilárd alap el veket­Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága 1I„ Panská ulice 12, évre 76, havonta 26 KC; külföldre: évente 450, /[ SzloVeUSzkÓÍ és rUSZÍllSzkÓi ellenzéki pártok 1L emelet, — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. . r Prága 11., Panská ulice 12. 111 emelet R képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több pOLltlKCll nCLpiLCLpjCL Telefon: 34184. Egyes szám árs 1.20 Kő, vasárnap 2,—Ki. SÜRGÖNYCIM: HÍRLAP, PRRHfl 274 *3°87^SZám * *,®*®r**fc" 1932 december 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom