Prágai Magyar Hirlap, 1932. november (11. évfolyam, 249-273 / 3062-3086. szám)

1932-11-19 / 264. (3077.) szám

7 1932 november 19, szombat Zsidóellenes tüntetések miatt két napra bezárták a debreceni egyetemet Hónán kultuszminiszter a legeréiyesebli intézkedéseké! tette meg MILYEN IDŐ A magas légnyomásu terület kiterjedése folytán a köztársaságban derült, hidegebb időjárás lépett fel. — Időprognózis: Reggeli köddel, éjjel helyen­ként faggyal, nyugodt, gyönge délkeleti széllel. — Masaryk elnök rádióelőadása a német ifjú­sághoz. Maearyk köztársasági elnök kedden, november 22-én délelőtt tiz óra tiz perckor a német iekolarádió előadáecikluea során beszél­ni fog a békegondolatról. — Ellopták a magyar kormányzó fiának autóját. Budapesti ezerkeeztöiségünk telefonálja: Horthy István gépészmérnök, a kormányzó fia bejelentette a rendőrségen, hogy Bp 30750 rendszámú Benz- Merced-eő gyártmányú autóját az olasz követeégi titkár Mengina uccai lakása előtt csütörtökön este ismeretlen tettesek ellopták. A rendőrség megin­dította a nyomozást az ellopott autó után. — Valutakihágással gyanúsítják Budapest leg­gazdagabb tözsdebizományosát. Budapesti szer­kesztőségünk telefonálja: Tőzsdei és bankkörök­ben nagy feltűnést keltett, hogy ma előállították a rendőrségre Heiidelberg Vilmost, Budapest legelő­kelőbb és leggazdagabb tözsdebizományosát, va­lamint Heidelberg Györgyöt, Schnurbacher Pált, ennek két testvérét, Vilmost és Lipótot és Hoidel- berg rokonát. Obláth Leót. H.r szerint nagyobbsza- básu valutakihágás ügyében hallgatják ki őket. — Életunt napszámos halálugrása a szikla- iokról. Dobsináról jelentik: Maktyasovsizky Já­nos hatvan ötéves iswánfaiai napszámos nyo­mora miatti elkeseredésében borzalmas mó­don vetett véget életének. Az imrefalaá kis­erdő legmagasabb sziklájára mászott föl és onnan levetette magát a mélységbe. Holttes­tét LapsánszJky Bertalan feherpataki gazda találta meg. A boncolási jegyzőkönyv megál­lapításai szerint a halál koponyaalapi törés következtében áldott be. Miután az orvos az öngyilkosság fennforgását kétséget kizáró mó­don megállapította, az ügyészség az ügyben a további eljárást megszűnte.te. — Drágább lesz a prágai villamos. A prágai vil­lamosúi — mint ismeretes. — egységes tarifa van: a szakaszjegy és az átszáliójegy, mellyel kéiszor lehet átszállani, egyformán egy korona 20 fillérbe kerül. A szociáldemokrata Právo Lidu jelentése szerint a villamosvasút igazgatótanácsa most uj tarifarendszert akar bevezetni, mert a villamos vasút bevétele a válság következtében fokozatosan csökken. A készülő tarifa két zónát fog megállapí­tani: belsőt és külső zónát. Egy-egy zónán belül a viteldíj továbbra is 1.20 korona ma; adna, a zó­nán túl azonban 50 fillérrel emelnék a tarifát. A drágítás a munkásjegyekre is vonatkozna. A Te-le- graf, a nemzeti Szocialisták délutáni lapja mai szá­mában Cáfolja a tarifadrágitás’ hírét. ■ r — Hétezer diplomás munkanélküli van Ma­gyarországon. Budapestről jelentik: A Központi Statisztikai Hivatal legújabban kibocsátott ada­tai szerint Magyarországon 7000 állásnélküli diplomás van. A diplomás állástkeresők száma azonban fokozatosan csökken, mert az egyete­meken azok a háborús évjáratok kerülnek sor­ra, amelyekben a születések száma a normá­lis békeéveknek csaknem a felére szállott. xx A gyártás szo. gos ellenőrzése garaucia a gyártmány tökéletesítésére és a minőség javításá­ra. E szempontból csodálatosak a Pala A. G. gyá­rainak laboratóriumai, ahol állandó felügyelet mellett naponta 6000 elemet készítenek egyen szé­riákban. Az állandó szigorú ellenőrzés folytán a gyár áttekintheti gyártmányainak teljesítőképessé­gét, amiért is azokat annyira tökéletesíthette, hogy a mostani gyártmányok egy órával hosszabb ideig égnek, mint az azelőttiek. Joggal állítható, hogy a Palaba sokáig eltart. — Nyom nélkül tiintek el a vakmerő nagy­szombati kasszaiurók. Nagyszombati tudósi- tónk jelenti: Tegnapi számunkban röviden hirt adtunk a Winlerberg Rudolf és Fia nagy- szombati eoe! gyárának irodájában történt kassza-fúrásról. A csend őrség alapos helyszíni szemle után megállapította, hogy a betörők kapuzárás előtt jutottak be a város keilős kö­zepén áldó házba s ott vár iák be az éjszakát. Éjjel felteszi tették az iroda hatalmas vasajta­ját, azután szakszerűen megfúrták a pénz- szekrényt s az ott talált 28.700 koronát ma­gukhoz vették. A ház udvarában levő kerten át Létra segítségével a szomszédos Gabona 'uccuba jutottak s nyomtalanul eltűntek. A •nyomozásba még tegnap délelőtt bekapcso­lódtak a pozsonyi rendörigazgatóság nyomozó közegei, átvizsgálták a könyveket, megállapí­tották a lopott összeg nagyságát és azt is, hogy a betörők magukkal vitték a pénzszekrényből egy széf kulcsát is. Erről az érdekelt nagy- szombati bankot azonnal értesítették. Ujjle­nyomatok uíán hiába kutattak, a kasszafurók gummikezíyüben dolgoztak. A nyomozás to­vább folyik. xx Ha fáradt és izgatott., ha álmatlanságban és gyakori félelemérzetben szenved, ha hasgörcs, mell nyomás vagy szivfájás kínozza, akkor igyák reggel éhgyomorra 1—2 pohár természetes „Ferenc József14 keserüvizet, mert ez megszün­teti az emésztési zavarok okait s elhárítja a vér­tolulást. — Nagyarányú csalás marhalevelekkel. Tornaijáról jelentik: A járási nyomozó csend­őr állomás közegei betek óta nyomoznak a környéken egy messze elágazó passzusba mi- si-tó társaság után, amelynek tagjai a határ- területeken folyó marhacsempészek részére tö­megekben szállították a marhaleveleket.- A nagyarányú csalás ügyében feltünéstkéUö le­tartóztatások várhatók. Debrecen, november 18. A debreceni egye­temen szerda délelőtt a bajtársi egyesületek­hez tartozó egyetemi hallgatók eltávolították a zsidóvallásu hallgatókat azért, mert Bozóky Ferenc egyetemi tanár előadásán valaki gú­nyosan fel kacagott és a diákság egy része azt állította, hogy a rend zavaró egy zsidó diák volt. Későbben a diákok ülést tartottak az egyetem pincehelyiségeiben, ahol megjelen­tek Hanki'Ss János dr. és Tóth Lajos dr. egye­temi tanárok, akik esi Papi tani próbálták az ifjúságot, de sikertelenül. A debreceni egyetemen csütörtök délután újabb tüntetésekre került a sor, amelynek során a rendőrség az ötszáz főnyi hallgató­ságot szétoszlatta. A csütörtöki események kivizsgá’ására a rek­tor szigorú eljárást rendelt el, amelynek tar­tamára v­az egyetemet bezárta- A bezárás minden valószínűség szerint két napig fog tartani. Az egyetem tanácsa az egyetemi tüntetések­kel kapcsolatban Herczeg Béla izraelita val­Bukarest, november 18. WilLer József ma- gyarpárti képviselő a román par’amentben ezó- vátette a bukaresti véres magyarellenes tünte­téseket. — Ne vegyék <el tőlem azt,az; illúziót — mondotta —vhogy nincs egyetlen komoly kép­viselő, aki azonosítja magát az üocai bandák zavargásával. A magyar párt parlamenti csoportját az el­múlt napok eseményei azért érdeklik és csak­is azért emelek ez ügyben szót, mert ezek súlyosbítják a romániai magyar kisebbségnek amugyis keserves életét. A magyar kormány soha egyetlen szóval, vagy egyetlen gesztus­sal sem adott alkalmat ilyen durva támadá­sokra, azokat tehát a legnagyobb mértékben igazságtalanoknak kell bélyegezni. Ilyen törekvéseket a kormánynak már csirájá­ban el kellene fojtani. Rendkívül aggasztó tünet, hogy egy zabo­látlan tömeg bejárhatja a főváros uccáit, uszithat és rombolhat, anélkül, hogy ebben a karhatalmi közegek megakadályozták volna. Méltóztassék elhinni, hogy neim a félénkség ér­zete mondatja velünk ezeket a szavakat, azon­' — — 8,000.000 pengős költséggel felépült Budapesten az élelmiszer nagyvásárcsarnok. Budapesti szer­kesztőségünk telefonálja: A kormányzó ma ünne­pélyesem megnyitotta a Soroksári utón lévő és nyolcmillió pengő költséggel felépített hatalmas élelmiszer nagyvásárcsarnokot. Az óriási csarnok, amely a vidéki felhozatal központjául szolgál, 260.000 négyzet-méter területen épült fel, külön du­nai kikötője, fütőháza, központi fűtése, szellőztető és mérlegberemdezése van. A vásárcsarnokot hét­főn adják át a rendes forgalomnak. — A szilijei cipész T> etö rök i rán d u lás a i. Rozsnyóról jelentik: Jelen tettük annakidején, hogy ismeretlen tettesek ez év júliusában fel­törték a szaldói szövetkezet raktárát és onnan különféle élelmi cikkeket harácsoltak közéi kétezer korona értékben. A csendőrök rövide­sen kézrekerttetlék a tetteseket Farkas Dá­niel szilicei cipész és Demko András rostári munkás személyében. A még két betörést is beismerő vádlottakat a rima szómba ti kerületi bíróság hat-hat hónapi fogházra ítélte. — Vér-, bőr- és idegbajosok a természetes „Ferenc Józscf“ kese­rüvizet, mint igen jó béltisztitószert eredményesen használják. Az orvosi tudomány legjelentékenyebb képvise­lői írják, hogy a Ferenc József viz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve. A Ferenc Józsefi keserüviz gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben kapható. lásu egyetemi hallgatót, aki a keresztény hallgatókat sértő kifejezésekkel illeíite, két félévre kitiltotta az egyetemről. Székesfehérvár, november 18. Hónon Bá­lint dr. kultuszminiszter, aki a közeli képvi­selőválasztás miatt Székesfehérváron tartóz­kodik, innen táviratilag utasította a debrece­ni egyetem rektorát, hogy Iiegcnergik u sabban lépjen fel a tüntetőkkel szembein és súlyosan büntesse meg a rendbontókat. A kultuszminiszter az Est munkatársának a következőket mondotta a debreceni zsidó­verésekről : — Nemcsak azon leszek, de azon vagyok, hogy az egyetemeken minden rendzavarás és zsidóverés egyszersmindenk0rra meg­szűnjek. Már kezemben van a válasz az egyelem rek­torától, hogy utasiiásom őrlőimében a leg­erélyesebb intézkedéseket telte meg hasonló esetek megakadályozására és a bűnösök mél­tó megbüntetésére. bán védtelen lakások elpusztítása. egyes em­berek bántalmazása nem hősi gesztus. Tiíulescu külügyminiszter nyomban válaszolt Willer fölszólalására és a következőket mon­dotta: - - r, — Mindenekelőtt kijelentem, hogy szere­tettel viseltetünk a magyar kisebbség iránt és gondunk lesz mindig, hogy jól érezze ma­gát e hazában. Békében és szereteíben aka­runk élni Magyarországgal is. Természetes, hogy a kormánynak semmi része nincs az ellenséges jelenetek föiidézésében. Azt azonban egyetlen román sem hagyhatja szó nélkül, hogy Willer képviselő ur üzleti érdek­nek tünteti föl a határok érinthetetlensége el­len történt tiltakozást. Ezek a határok szentek és örök időkre szólnak és ha ezek megbolyga- tása ellen bárki szót emel, annak nem lehet üzleti jelleget adni. Willer József viszonválaszában köszönetét mondott Titulescunak barátságos nyilatkoza­táért és hogy eloszlatta a félreértéseket. Kolozsvár, november 18. A román egvetemi ifjúsági egyesület kizárta tagjai sorából Banciu Axente román diákot, akit azzal vádoltak, hogy hive a békereviziónak. — Meghalt a vakok pontirásu folyóiratának alapítója. Newyorkból jelentik: Ziegler Matilda, a róla elnevezett pontirásu folyóirat alapitója, a vakok legnagyobb jótevője, Newyorkban meg­halt- A „Máiddá Ziegler Magasine fór the Dlmd“ ezidőezerint 15.000 példányiban jelenik meg és az egész világon olvassák. — Babáit, melyekkel évenkint csak egyszer játszanak. Londonban most olyan babakiálli- tás látható néhány napig, amely talán egye­dülálló az egész világon. Áz angol-japán társa­ság a japán követ feleségének védnöksége alatt egyik londoni kórház javára kiállított valami négyszáz japán babát, melyeknek az a neveze­tességük, hogy azokkal évenkint csak egyszer szokás játszani. Ez az alkalom az „O Hina Mat- suri“, a lányok és babák ünnepe. Csak erre az alkalomra veszik elő a szekrényekről és lá­dákból a remekmívű diszbabákat, melyek a csa­ládokban anyáról leányra ezáilanak nemzedé­keken keresztül. A kiállított babák között van­nak egészen aprók és szinte óriásiak is és mind­egyik a legfinomabb öltözetekben van. Ott van­nak a megfelelő nagyságú bútorok, sőt még a poggyászdarabok is. Á babák arckifejezése tel­jesen élethü. A gyűjtemény diszét a követ 18 éves leányának diezbabái alkotják. Ezek kö­zött van egy remek selyem kimonóba öltözött császárvörös és aranyhímzésű, ruhájú, feleségé­vel, három udvarhölggyel két testőrrel, öt kü­lönböző hangszeren játszó muzsikussal, három szolgával és 32 darab apió poggyászdarabbal, melyen Matsuira követ- családi címere díszeleg. Ott vannak a követ fiának babái is, melyek harcosokat és mitológiai isteneket ábrázolnak régi fegyverekkel és nem egy lóháton. A fiuk számára is van Japánban külön babaünnep. Az érdekes kiállításnak állandóan sok látogatója vaiij á Egy íérigylkossággaí vádolt amerikai szép asszony harca a 200 millió dől áros örökségért Newyork, november 18- Szenzációs gyil­kossági por ért végei szerdán Newyorkiban. A vádlottak padiján Newyork egyik ünnepelt szépsége, Libby Hokman ti zen ki lenréiv em asz- szony ült, akit azzal gyanúsítottak, hogy meggyilkolta férjét, Smith-Reynoldst, az amerikai dohánykirály dúsgazdag fiát. Libby Holman a házasságkötés előtt táncosnő volt s nagy szerepet vitt newyorki színházi kö­rökben. Smilh-Reynoldst junius 6-án holtan találták lakása erkélyén s a gyanú mindjárt fiatal feleségére irányult, aki már a halál­esetet követő napon port indított férje két­százmillió dolláros örökségéért. Smith-Rey- noldis után nem maradt végrendelet, amely a táncosnőt tette volna egyedüli örökösévé s az alabamai törvények értelmében a fiatal öz­vegy csak a vagyon egy részére tarthatott volna Igényt. Libby Holman azonban mindjárt az egész örökséget porolni kezdte s miután más gya- nuolíOik is voltak, a rendőrség hltvesgysíkos­ság gyanúja miatt letartóztatta. A port már többször elnapolták, mig most azután táv­iratok és levelek kerültek elő, amelyeket Smith-Reynolds néhány nappal titokzatos halála előtt adott fel és amelyekben öngyil­kossági szándékról ir. Ezek a levelek és táv­iratok az esküdbirőság véleménye szerint teljesen tisztázták Libby Holman szerepét s az esküdtbiróság szerdán úgy határozott, hogy beszünteti az eljárást- Libby Holman egy órával később már ki is szabadult a bör­tönből. Első útja megint csak a polgári bíró­ságra vitte, ahol megsürgette a 200 millió dolláros Örökség kiadása ügyében indított pőrét­•*— Helyreigazítás. November 12-iki szá­munkban nyitrai munkatársunk jelentette, hogy-' a „Slovemská“ cég verebélyi fiókjában nagyobbszabásu sikkasztást állapítottak meg. A SÍo*venská Banka verebélyi fiókjának föl­kérésére megái lap ifjúié, hogy tudósítónk a tévesen „Slövenská“-naik irt cége! nevezés alatt nem a „Slovenská Banká“-t értette. Egy* úttal megállapítjuk azt is, hogy a hírben kö­zöllek téves információn alapultak s így azok nem vonat kozta11 halók a ..Slovenská" textil- cégre sem, amelynek különben sincs fiókja V ereiből yen. xx A meghűlésből származó betegségeket elke­rülheti, ha te6tét, orvosi tanácsra mentből scsbor- szesszel masszírozza. Ezzel megedzi testét és fo­kozza ellenáll ókép-eGségét az időváltozás hatásai elle n. Alpa — az ön egészsége. — Úszó sziget a Csendes-Óceánon, Londonból jelenítik: A kaliforniai San Diego hydrografiaá hi­vatala figyelmeztette az elhaladó hajókat, hogy a Steel Vovager nevű oceánjáró tisztjeinek jelen­tése szerint San Dicgotól mintegy 1300 mérföld- nyíre egy fél a-cre kiterjedésű úszó sziget köze­ledik. A tisztek állítása szerint a szigeten húsz láb magas fák virulnak. PRÁGAI MOZIK MŰSORA: AVION: Öten a jazzbaiulbol. Jeuny Jugo—Tkco Sih-aH. Német vígjáték. PuASSAGE: Szerelmi fióküzlet. Neumann—Riemann, Nőméit vigye ték. 'rmsi ini in ni in mii-■■ — unni mi mi i rimnnrn—rm WiSSer magyarpárfi iépwiseli a román parlamentben szóvátefife a bukaresti véres magyarellenes tüntetéseket Titulescu kilgintoísiter nyomban válaszolt az interperádóra

Next

/
Oldalképek
Tartalom