Prágai Magyar Hirlap, 1932. szeptember (11. évfolyam, 199-223 / 3012-3036. szám)

1932-09-01 / 199. (3012.) szám

Tüzek az éjszakában Papén kancellár a bizalmi kérdés felvetésével akaria kiprovokélni a birodalmi gyűlés feloszlatásét Hindenburg elnök halogatja a Reichstag uj elnökségének kihallgatását — Teljes üzemben van a parlamenti gépezet - A bizottságok nemzeti szocialista többséggel alakultak meg A nemzeti szocialista párt törvényhozóinak üdvözlő sürgönye a beutheni halálraítéltekhez Irta: KELEMBtRI SÁNDOR Földes Imrének van egy darabja, amely egy jugoszláviai magyar színtársulat súlyos káiváriájárás után egy este a Bánk bán elő­adására készül, amikor csendőrök jelennek meg a színházban, az előadást betiltják és szétkergetik a társulatot. (Nem láttam a da­rabot, de azt hiszem, ez a tartalma) Az éjsza­ka: keserű kisebbségi sors, a tűz: a kis tár­sulat szent lelkesedése, mellyel a magyar szó lángját szeretné felszítani a sötét éjszaká­ban. Mindezek fölemliitése után hozzád szeret­nék most szóland szlovenszkói magyar test­vérem, aki, mikor a szád először fordult be­szédre, magyarul gügyögted az édesanyád nevét, magyarul sirtad bele a sárások at, magyarul nevetted bele örömödet a leve­gőbe. Hozzád küldöm el most e szavaimat, testvér, — légy tisztviselő vagy robotos mun­kás, kereskedő vagy iiparos, földbirtokos vagy föld túró paraszt, — hogy illendő ko­pogtatással bebocsátást kérjenek a szived táján, amely sohasem maradt zárva eddig, ha tisztes vendég érkezett házad tájékára. És szeretném, ha e szavaim hosszú vendég­ségbe maradnának nálad, hogy a figyelmez­tetés, melyet visznek, sokáig ott éljen a lelked közepében, hogy eszedbe jusson reg­gel, amikor munkád után indulsz és este se felejtsd el, amikor fáradtan hajtod állomra a fejed. Testvér, figyelmeztetést küldök hozzád, hogy nálunk is megint ki'gyulnak a tüzek: a magyar szó szent lángjai, hogy a kisebb­ségi sors éjszakájában világítva hirdessék a magyar szó életét. Ismét kigyulnak a tüzek: tüzek az éjszakában, melyek a szlovenszkói és rusainszkói magyar színházak kapunyitá­sával, tizennégy esztendőn keresztül, eddig még minden ősszel lágyultak és erős fény­nyel hirdették a jelt, hogy: élünk és élni j akarunk! Ma Kassán, holnap Nyugatszloven- szkón, holnapután Ruszinszkőban gyű Inak ki szezont kezdő színházainkban a magyar szó szent tüzei és mert neked és nekem gyul- nak ki, testvér, mindenkinek, aki ma ma­gyar ezen a két kis földdarabon, kötelessé­günk gondoskodni arról, hogy ezek a tüzek ki ne aludjanak. Ezek a tüzek most a táp­láló gondoskodásunkra várnak, mindenkiére, akinek még jártányi ereje maradt ahhoz, hogy néha egy-egy kis rőzsekötegel áldoz­zon a szent tüzek élesztősére. Sok kis rőzse- köteg sokra megy és ebben az áldozatos kö­telességlel jesilésben nem lehet különbség közöttem és közötted testvér, még akkor sem, ha történetesen más politikai táborba tartozol, vagy más templomban dicséred az egyetlen igaz Istent. Mert a magyar szó szent tüzei magasan fölötte égnek minden politikának, vagy egyéb kicsinyes acsarko­dódnak, ezek a szent tüzek ma az egyetlen szentséget jelentik, amely elválaszthatatla­nul kapcsol össze mindnyájunkat, akik vala­mikor magyarul gügyögtük az édesanyánk nevét. És ha még most sem akarsz felemel­kedni az áldozatos kötelességte 1jes ités ma­gasságára, testvér, hogyan fogsz odaállni birád: magyar lielkiism eteted elé, amely eevszer számon kéri tőled azokat a kis rőzse- .köteg-eket, amiket nem vittél el a szent t-ü- l' zek élesztőséreV Ne is mond, testvér, tudom, hogy szörnyű viharok járnak fölöttünk, melyek már ki­den lőtték legjobb tölgyeinket és akik még megmaradtunk, nem tudjuk, mikor ér ben­nünket is a halálos villámcsapás. Tudom, magántisztviselő-testvér, hogy nemrégen tiz százalék kall redukálták a fizetésedet és amit meghagytak, azt is részlet ékben ka­pod, mert a vállalatod olyan nehézségekkel küzd, hogy a rezsijét is alig bírja megkeres­ni. És rólad is tudom, munkás-testvérem, aki még dolgozol, hogy állandóan fejed fö­lött függ az elbocsátás Damokles-kardja és hogy hónapok óta kevesebbet keresel, mint azelőtt a jobb időkben. Tudom, hogy az ügyvédi irodáik, orvosi rendelők napról- naipra üresebbek és ha be is nyit ajtóju­kon egy ember, rendszerint az is sírással nyit be, hogy várjanak pénzükre a jobb idő­kig, mert most nem tud fizetni. Én tudom rólad is, kereskedő- vagy ipa rostest vérem, hogy üzöeted hónapok óta a harminc-negy­ven koronás napi bevételek meredekjén ro­han a pusztulás felé, vagy hogy a mai időik már félig-meddág ki is ütötték kezedből a becsületes szerszámot, mégis: nem tudod, hogy melyik nap állít be hozzád az adóvég­rehajtó és lefoglalja, lepecsételi üzletedet adótartozások fejében. És, jaj! — nagyon tu­dom azt is, gazda-testvérem, hogy a búzá­dat ezidén megette a gyilkos ellenség: a rozsda és te, aki eddig jó, fehér kenyeret szállítottál a városoknak, most azt sem tu­dod, hogy a magiad részére honnan veszed a darab száraz, fekete kenyeret. Mindent, centrum parlamenti taktikája folytán előállott helyzetet. Ez a taktika időnyerést céloz s a politikai pártok arra számítanak, hogy az átme­neti időben a Papen-kormány pozíciója rosz- szabbodni fog, egy parlamentáris centrum— nemzeti szocialista kormánykoalíció esélyei pe­dig javulnak. Papén kancellár a legközelebbi föladatát az ellensúlyozásban látja. Terveiről egy és más már kiszivárgott a nyilvánosságra s úgy hírlik, hogy a kancellár a bizalmi kérdés fölvetésével kényszeríteni fogja a parlamentet a nyílt állásfoglalásra, amivel a«ási kiprovo- káltatja a birodalmi gyűlés föloszlatását. A bi­zalmi kérdés fölvetése többféle módon történ­hetik, lehetséges, hogy a német nemzetiek fog­ják indítványozni a kormány bemutatkozása után a bizalmi szavazást. A nemzeti szocialisták és a centrum ma foly­tatták tárgyalásaikat, amelyeken részt vett Hitler is. Tanácskozásuk a föntebb említett Taktikai kérdések körül folyt s állásfoglalásuk nagyrészt attól függ, hogy a kormány csak­ugyan komolyan gondolja-e a birodalmi gyű­lésnek alternatíva elé való állítását. Hindenburg jövő hétre halasztotta a Reichstag elnökségének kihallgatását Berlin, augusztus 31. A birodalmi gyűlés uj* elnöksége táviratban közölte megválasztatását Hindenburg elnökkel, kérve, hogy a birodalom elnöke lehetőleg haladék nélkül fogadja kihall­gatáson a parlament uj elnökségét. A Conti- ügynökség értesülése szerint Hindenburg iá­in indent tudok testvér és mégis: emléked­be idézem az őr tál ló pompejá katona adlak- ját, aki keményen áldott a vártán akkor is, miikor a Vezúv lávája már a lábát égette és nem mozdult ed a láva gyilkos útijából és kétezer év múlva kiásták a megkövesedett holttestét, mert a parancsot szentebbnek tartotta az életénél. Ezt a heroikus példát mutatom elibéd, testvér, a magyar szó szent tüzének kigyuló fényénéd és magyar lelki- ismereted mindennél szentebb parancsára hivatkozva figyelmeztetlek kötelességedre a szent tüzek: magyar színházaink iránt még akkor is, ha a kötelességteljesilés hetenként egy ebéded vagy vacsorád árába kerül. Szántson a vad vihar, a szörnyű idő még mélyebbre közöttünk, hasítsák a villámok még sűrűbben a ránkborult éjszakát, a ti­zeknek- a magyar szó szent őrtüzeinek nem szabad kialudniok, testvér, mégha olyan nagy árat fizetnénk is érte. Mert ezek a szent őrtüzek ma az életünk világosságát je­lentik, hegy keléiről nyugatra és nyugat­ról keletre átkiálthassunk egymásnak az egyre sötétebb éjszakában: — hahó! éltek-e még?! Testvér, láttál-e már ködbe öltözött, di­dergő, őszi hegyeket, melyeken az egymás­tól messze tanyázó pásztorok tüzeket rak­nak éjszakánként, hogy így adjanak hirt bornok ma délben már választ is küldött Gö- ringnek a birodalmi gyűlés elnökének. Hinden- burg megköszönte az elnökség közlését, az audienciára vonatkozólag pedig azt válaszolta, hogy a jövő héten Berlinbe utazik, kéri t tehát, hogy az elnökség halassza el látogatását erre az időpontra. Papén nem kapta meg a házfeloszlatő rendeletét? Berlin, augusztus 31. A Papen-kormány parlamenti bemutatkozásának időpontját még mindig nem állapították meg. Megbízható lap­jelentések megcáfolják azt a hírt, mintha Pa­pén kancellár Hindenburg elnök bianco-teljha- talmazásával tért volna vissza Berlinbe. Elis­merik ugyan, hogy a kancellár és a birodalmi elnök között a legteljesebb egyetértés uralko­dik, de úgy tudják, hogy a felszínre került po­litikai kérdésekben a kancellár esetről-esetre fog tájékozódni a birodalmi elnök véleményé­ről. A legújabb szükségrendeleteket, amelyek­nek publikálását szombat estére tervezték, a Conti-ügynökség szerint csak hétfőn fogják nyilvánosságra hozni, amikor a sajtó is részle­tekbe menő fölvilágositást kap az uj szükség­rendeletről. A parlamenti bizottságéit megalakítása Berlin, augusztus 31. Ma délelőtt gyors tempóban alakultak meg a parlamenti bi­Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága H„ Panská ulice 12. évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente^450, SzlovenSzkÓÍ CS rUSZÍUSzkÓl ellenzéki pártok U. emelet - Telefon: 30311. - Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. , .. . ' Prága 11., Panská ulice 12. 111 emelet, fl képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több pOlltlKCll napilapja. Telefon: 34184. Egyes szám ára 1.20 Kő, vasárnap 2.—Kő. SÜRGÖNYCIM: HÍRLAP, PRflHfl m gggf* % XI. évf. 199. (3012) szám ■ Csütörtök ■ 1932 szeptember 1 Berlin, augusztus 31. A belpolitikai hely­zetet bizonyos fokig tisztázta a birodalmi gyű­lés alakuló ülése, amelyen szint vallottak a vezető politikai pártok. Kitűnt, hogy a nemzeti szocialista párt egyetért a centrummal abban, hogy a Papen-kormánynak távoznia kell he­lyéről és utóda egy, a nemzeti szocialistákból és centrumpártiakból alakult koalíciós kor­mány legyen. Ezt a célt rendkívül óvatos és taktikus haditervvel igyekeznek elérni. Minde­nekelőtt időt akarnak nyerni és ez részben si­került is, írért a birodalmi gyűlés . tervbevett föloszlatása a törvényhozók nyugodt és egy­öntetű magatartása miatt pár napon belül nem történhetik meg. A Papen-kormány viszont ter­heit félti a nemzeti szocialisták és a centrum együttes próbálkozásától és ügyes taktikájuk­ra erélyes sakkhuzással felel. Papén kancellár Schleicher hadügyminiszter­rel és Gayl belügyminiszterrel ma reggel visz- szaérkezett Neudeckből Berlinbe. A birodalmi gyűlés lefolyásáról még tegnap megkapták a jelentéseket, ma délelőtt pedig Papén kancellár tájékoztatja a kormányt a neudecki tanácsko­zások eredményéről. A birodalmi elnök tovább­ra is teljes bizalommal van a kormánnyal izemben és állítólag bianco-teljhatalommal ru­házta föl Papén kancellárt, aki belátása szerint választhatja meg a parlament föloszlatásának időpontját. A belpolitikai helyzet előrelátható alakulásának irányát a B. Z. am Mittag az alábbiakban foglalja össze: — A kormány mai és holnapi tanácskozá­sain megbeszéli a nemzeti szocialisták és a egymástól és a tüzek jelbeszédével üzen­jenek a szomszédos csúcsokra? Vagy láttál már pásztortüzeket csatakos őszi mezőkön, melyek az éjszakák sürü sötétségén is átha­tolva mutatják az irányt, amerre emberek vannak? Az őszi hegyek pásztor tüzei gyul- nak ki most nálunk is: tüzek az éjszakában, a magyar szó szent őrtüzei, hogy hírt adja­nak a szomszédos csúcsokra életünkről. Az életemről, a te életedről, mindnyájunk ma­gyar életéről, testvér, amely- talán még so­sem volt szomorúbb, mint lesz ezen a ránk- köszöntő őszöm De azért nem szabad csüg­gedni, testvér, az éjszakákat mindig elűzi a fölkelő nap ragyogó fénye és csak addig tarts ki, amiig az éjszaka tart. Csak addig állj összeszorltott fogakkal, a pompeji kato­na módjára a vártán, csak addig .vigyázz, hogy az őrtüzek ki ne aludjanak. A magyar szó szent tüzei vei: magyar színházainkkal az életed megmaradt világossága aludna ki s ezt éppen te akarod'a legkevésbbé, testvér! Az őrtüzek kigyuló lángja: kisebbségi mia­gyar színházaink élete, a te kezedbe van letéve, testvér, ngy gondozd ezt a szent tü­zet, ha a tiz körmöddel kaparod is elő néha a kis rőzseköteg: egy-egy színházjegy árát, hogy annak még egy szikrája se aludjon ki sohal

Next

/
Oldalképek
Tartalom