Prágai Magyar Hirlap, 1932. augusztus (11. évfolyam, 174-198 / 2987-3011. szám)

1932-08-30 / 197. (3010.) szám

1932 augnsztas 30, kedd. ^Rx<aiA\\G^mfíTRL?o> 7 rHlREK^. qn I Augusztus %J$ %& Kedd fisig ujb niiH! re^rgrriiriiM —— — iWKra&aSXMfc Mtmrmuimj^w untig i hja,Tnr..rf\tg Tír rrjcetcit/-, Kik ajánlották fel Rothermere lordnak a magyar trónt? Budapest, augusztus 29. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelentése.) Rothermere lord ismeretes cikke egyre nagyobb hullá­mokat ver a magyar közvéleményben. V sajtó nyomatékosan követeli, hogy napvilág­ra kerüljenek azok nevei, akik Rothermere lordnak felajánlották a magyar trónt. Strauss István, az állami számvevőség el­nöke, a magyar közjog egyik legnagyobb te­kintélye egy ujságnyilatkozatban kijelentette, hogy bűncselekményt követett el a.z, aki há­zalt a Szent Koronával. Fenyő Miksa képviselő, a Gyáriparosok Or­szágos Szövetségének igazgatója, szintén ki­jelentette egv u jságny ilatk o z&tban, hogy egyetlen épeszű ember sem tételezhet fel ró­la olyasmit, hogy ő is házalt volna a Szent Koronával. jA forradalmárok elkergették iEcuador köztársaság elnökét és kormányát A kormányhü csapatok az elnökke! együtt menekültek N e w y o r k, augusztus 29. Ecuador állam­ban tegnap forradalom játszódott le, amelynek vezérét, Neptali Bonifaxot a forradalmárok a köztársaság elnökének kiáltották ki. A fölke­lők elfoglalták Ecuador fővárosát, Quitót és megszállották a középületeket. Baquerizo elnök akinek mandátuma szeptember elsején járt volna le, kormányának tagjaival és a kormány- csapatokkal először az argentínai követséghez fordult védelemért, azután Rio Bambába vo­nult vissza, ahol rendbeszedte katonáit. Egyes jelentések szerint a kormányhoz hü csapatok megkezdték előnyomulásukat a forradalmárok által megszállva tartott főváros felé. j-----------------------—- ........... ■■ I --------------­is mét te zuhant egy katonai repülőgép A pilóta szörnyethalt Prága, augusztus 29. A nemzetvédelmi minisztérium sajtóosztálya közli: Ma reggel 9 óra 55 perckor szerencsétlenség érte az ég éri repülőtéren a Ba 33-46 számú repülő­gépet, amelyet Pták Vojteoh, az 1. számú repülőezred szabaszvezetöpilótája vezetett. A szerencsétlenség oka a következő: Az égeri üldözőosztag háromtagú raja a repülő­tér ellen támadást hajtott végre. A támadás végrehajtásakor Pták szakaszvezető nyil­ván a magasság hibás becslése folytán olyan alacsonyra jutott, hogv nem tudta többé egyensúlyba hozni a gépet, amely ennél a gyakorlatnál jelentős gyorsaságra tesz szert, s belefuródott a földbe. A repülőgép pozdarjává zúzódott s a pilóta szörnyethalt. A szerencsétlenség okát katonai bizottság vizsgálja ki. Három emberi, kö a közlekedési rendőri is, elgázol* egy modort aaíó a pozsonyi „hatáisark“-on Mindhárom áldozat súlyos sérüléseket szenvedett — Berzeviczy Albert és Lukács György német kitüntetése. Berlinből je-lentlk: Hin- donburg birodalmi elnök a Goethe-centená- rium atka!imáiból a Goetheéremimel tüntette ki Berzeviczy Albertét, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnökét és Lukács Györ­gyöt, a magyar Goetíhe-Társaság elnökét — A budapesti sajtó köréből. Budapest­ről jelenük: A Központi Sajt óvállalat déli lapja, az Uj Nemzedék augusztus 29-től kezdve kisebb terjedelemben négyfilléres lapként jelenik meg. Ezzel kapcsolatban Cavallier József dr. megvált az Uj Nemze­dék felelős szerkesztői állásától s az Uj Nemzedéket ezután Saly Dezső szerkeszti, mig a szerkesztésért Berkes Róbert dr- lesz felelős. xi Bélrenyheség, a máj és az epeutak bán- talmai, gyomor- és bélburut, aranyeres bajok esetén a természetes „Ferenc József, keserü- viz gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasi szer vek pangását. — Hatalmas tűz pusztított Kiirt községben. Bátorkeszi tudósilónk jelenti: Az elmúlt na­pokban nagyarányú tűz pusztított Kürt köz­ségben. A tűz egy sz-almakazalban keletkezett eddig ismeretlen okból, onnan átterjedt a gazdasági épületekre és lakóházakra is. Ösz- szesen hat lakóház s temérdek szalma és ta­karmány esett a lángoknak áldozatul. A kár százezer korona, amely biztosítás révén csak részben térül meg. A nyomozás megindult a tűz okának kiderítésére. — A hankpénztáros sikkasztása — balkán módra. Cet injából jelentik: A csend őrség hosszabb kutatás után nyomára akadt a Montenegrói Bank megugrott pénztárosá­nak, aki pár héttel ezelőtt egy éjszakai mu­latozás után kiürítette a bank pénztárát, magához vett másfélmillió dinárt és elbuj­dosott a hegyekbe. A csendőrök tegnap le­tartóztatták a tolvajt, akinél nagyobb ösz- ezegü pénzt és értékpapírt találtak. — A Gráf Zeppelinen sétautazást tett Pic­card tanár. Friedrichsha-fenből jelentik: A Frankfurt a-m Mein-i Goethe-ünnepség alkalmá­ból a Gráf Zeppelin léghajó körutat tett Frank­furt felé és utasként magával vitte Piccard ta­nárt, a sz ít at os zfér a r épülés hősét. A léghajó délután 3 órakor tért vissza Frieclriohshafenbe a repülőtérre, ahol Piccard tanár tiszteletére hétezerfőnyi nézőközönség gyűlt- össze. Leszál­lás után Piccard tanár elmondotta egy újság­írónak, hogy életében először ült most légha­jón és állíthatja, hogy a léghajón való utazás jóval kényelmesebb, mint az ő sztratoszféra- repülő léggömbjének gondolájában. Az ut egyébként rendkívül tetszett neki. Kijelentette azután, hogy haladék nélkül visszatér Svájcba és egy ideig ott fog dolgozni. A Gráf Zeppelin egyébként ma reggel 6 órakor hat utassal el­indult Déla-merikába. Eckener dr. az utolsó pil­lanatban úgy határozott, hogy ö vezeti a lég­hajót. — Főiskolai hallgatók figyelmébe! A prá­gai, brünn-i és pozsonyi főiskolákra készülő ifjúságnak lakás, tanulmányi és egyéb ügyekben felvilágosítást ad a pozsonyi ma­gyar diákotthon vezetősége, Bratislava- Pozsony, Safarik-tér 4, I. 6.- Válaszbélyeg melléklendő. Pozsony, augusztus 29. (Pozsonyi szerkesz­tőségünk íelefonjclentése.) Ma reggel a Mária ueca és a Kórház-ueca sarkán, Pozsonynak ezen a ,rha.l-á]isarkán“, ahol már közlekedési rendőr is áll, súlyos kimenetelű autószeren­csétlenség történt, amelynek három súlyos sebesültje van, köztük a sarkon posztóié köz­lekedési rendőr is. Ma reggel a Mária uccán lefelé jött egy személyautó, amelynek sofförje, Cenek Gá­bor mód őri fiatalember éltesen bekanyaro­dott a Kórház-uccába, miközben elgázolta Ci­ha Józsefet, az ott posztóié forgalmi rendőrt, azután az autó feldöntötte Mikulec Nándor pozsonyi fiatalembert, aki kerékpáron haladt a Kórház-uccán, majd pedig elütötte NavratU Franciska 38 éves asszonyt. A forgalmi rend­őr súlyos combtörést és belső sérüléseket szenvedett, mig a fiatalember és az asszony — Gumibottal vert szét a budapesti rend­őrség egy ifjúmunkás-tüntetést. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: A gumibottal fél szerelt rendőrség vasárnap szerepel t elő­ször. Vasárnap délelőtt az építő munkás ok székhazában gyűlést tartottak az épifőmunká- sok, amelyen mintegy kétszáz munkanélküli suhanc gyűlt egv-be és tüntetésbe kezdtek. „Le a statáriummal! Éljen a forradalom!“ — kiabálták és meg akarták akadályozni a gyű­lés lefolytatását. A kivezényelt rendőrök karlappal és gumibot tál néhány másodperc kardlappal és gumibottal néhány másodperc tői. — Vájjon ki kapja ezt a szállítást? A prágai országos katonai parancsnokság gazdasági hi­vatala pályázatot hirdet 424 vágón gabonára ég 455 vágón zabra, mely a hadosztályélelme­zési raktárak 1932/33. évi szükségletét képezi. Az ajánlatok benyújtásának határideje szeptem­ber 8-ika. — öngyilkos lett a bécsi „fiakkeros Pepi“ és felesége. Bécsiből jelentik: A régi Béos egyik ismert alakja, a „fiakkeres Pepi“ tra­gikus módon fejezte be pályaifutását. Anser József volt a családi neve a régi gavallér­világ ismert elegáns fiakkeresének, aki pénteken feleségével együtt világi tógázzal megmérgezte magát. Búcsúlevelükben meg­írták, hogy az anyagi gondok késztették őkel tettük elkövetésére- Anser József a háború előtti idők legdaliásabb fiák kérésé volt, állandóan cilinderben járt és a bécsi fiakkeresek egykor divatos öltözékében: a pepita nadrágban, fekete bársonykabátban, s a száljából sohasem hiányzott Virginia- szivarja- A „fiakkeres Pepi“ sorsát az autó térhódítása pecsé lel te meg. Amikor leg­utóbb negyvenéves fiakkeresi múltját ün­nepelték, kisebb pénzösszeg gyü'lt össze a házaspár számára, már akkor mondották, hogy ha a pénz elfogy, megölik magukat. szintén súlyosan megsebesült. A mentők a sebesülteket az állami kórházba szállították. A sofför, aki ellen megindították a bűnvá­di eljárást, azt adta élő, hogy hirtelen a ke­rékpárost látta maga előtt s hogy elkerülje az összeütközést, Lllrerántotia a gépkocsi kor­mányát. Ez okozta azután a szerencsétlen­séget. A s zerencsétle n ül járt Ciha rendőr családos ember, három gyermeke van. Érde­kes, hogy Ciha éppen vasárnap panaszko­dott társainak, hogy rossz sejtelmei vannak és nem szívesen posztói a Mária-ucca sar­kán, mert ez nagyon veszélyes hely, ahol már számtalan közlekedési katasztrófa történt. Pozsony, augusztus 29. (Pozsonyi szerkesz­tőségünk teűefonjelentése.s A Národni Den- nik jelentése szerint az autó sofförje, aki a katasztrófát okozta, Cenek Gábor modori ta­nárral azonos. A rendőrség Cenek Gábort kihallgatása után letartóztatásba helyezte. — Parisban morfiummal megmérgeatc magát a mulatozásairól közismert Zichy Ed­gár gróf. Budapesti- szerkesztőségünk tele­fonálja: Zichy Edgár gróf, a népszerű „Teddy gróf1, aki az összes európai mula­tók közismert vendége volt, párisi jelentés szerint a párisi Bariole-hotelben morfium­mal megmérgezfe magát. Életveszélyes ál­lapotban szállították a kórházba. A gróf búcsúlevelében csak ennyit irt: ,Elég volt!* A féktelen mulatozásairól hírhedt gróf hozzávetőleges számítás szerint ti-z év alatt mintegy tíz millió pengőt költőit el. — A végrehajtó, a seprű és a hirtelenkezü menyecske. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Érdekes indokolással hozott felmentő Ítéletet a kassai kerületi bíróság egy Hutavné-Hornyák Anna nevű péterfalvi asszony ügyében, akit az ügyészség hatóság elleni erőszakkal, életveszé­lyes fenyegetéssel és hivatalos ténykedés meg­akadályozásának vétségével vádolt. A vadirat szerint 1929. december 20-án beállított az ztz- szony házába Horcsek Gyula ”birósági végrehaj­tó és foglalást akart eszközölni. Az asszony előbb nem akarta megengedni a foglalás megfej­tését, majd különféle szidalmakkal és fenyege­tésekkel halmozta el a végre]}ajtót, végül a tá­vozó végrehajtóra egv seprüt ' >g<>tt, úgyhogy az revolvert húzott a védelmére. A tárgyalá­son az asszony azzal védekezett, hogy nem tudta, kivel áll szemközt, mivel a végrehajtó segédlet nélkül állított be a házába. A bíróság elfogadta az asszony védekezését és felmentette a vád alól azzal az indokolással, hogy egy ha­sonló funkcióval megbizott hivatalos személy­nek hatósági segédletet, jelen esetben a község­háza segítségét keltett volna igénybe vennie a foglalás megejtésénél. — Női kereskedelmi tanfolyam Kassán. Az internáíussal egybekapcsolt magyar tannyel­vű egyéves női kereskedelmi tanfolyamra be­iratkozni lehet szeptember 1. és 2-án Kassán, az Orsolya-rend iskolaépületében, Mészáros ucca 29. szám. MILYEN IDŐ VARHATO Mig MorTaorsiáglwin és SzloTenstkón még mindig igen meleg időjárás uralkodik, Csehország fölé Né­metországból mind hiiTÖsebb légáramlatok kerül­nek. — Időprognózis: A köztársaság keleti részén s»ép és meleg Mő várható, nyugaton felhőe, jelen­téktelen csapadékkal — Titokzatos házi lopások egy losonci drogériá­ban. Ioísoocí tudósi tónk jelenti: Székely Rezső gyógyszerész, a losonci ...luno“ drogéria tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen, hogy az üzletében lévő kéfcipnéatórbó! már hosszabb idő óta kisebb- n agy óbb összegek tűnnek el. A lopással egyetlen alkalmazottját sem gyanuaathatta, mert valómény- nyit régi. megbízható és büségee alkalmazottnak ismerte. Az államrendőrsg detektivjei a feljelen­tés után a pénztjrban levő pénzeket a daktiloszkó- piához használaton porra' megjelölték s már más­nap eredményt is értek el. Kiderült, hogy a lopáso­kat a bőségesnek tartott Ce. I. kiszolgálóleány kő­vette el. Házkutatást tartottak a leány lakásán, ahol mintegy 7000 korona készpénzt találtak. Meg- áUapitani azonban nem lehetett a pénz eredetét, mert a lejny a szülői háznál lakik e atyja köztisz­teletben álló, takarékos ember, akiről feltételez­hető, hogy a talált pénz a saját legtakaritott pén­ze. A rendőrség a leányt őrizetbe vette, de más­nap már szabadon bocsátotta. Minthogy a lopások esztendők óta folynak, a Juno-drogéria kárát több tízezer koronára becsülik. — Nagy tűz egy zeinplénmegyei község­ben. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A Homonna melletti Kövesfalván levő Görög- birtokon tegnapelőtt este tűz ütött ki, amely elpusztított két cséplésre váró búza- és rozs­kazlat, egy cséplőgépet és több gazdasági épületet. A kár meghaladja a százezer koro­nát. A tüzet valószínűleg gyújtogatás okozta, ezért a vizsgálat megindult. — Követte a halálba öngyilkos feleségét Popper budapesti terménykereskedő. Buda­pesti szerkesztőségünk telefonálja: Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy Popper Vil­mos terménykereskedő felesége az egyik Vilmos császár úti ház negyedik emeletéről levetette magát az udvarra és összetört ta­gokkal, holtan terült el. Az uriasszony vég­zetes tettét azért követte el, mert az egykor dúsgazdag terménykereskedő cég az utóbbi időkben teljesen tön krémét és legutóbb még lakbérüket sem tudták kifizetni- Pop­per Vilmos, amikor felesége tragédiájáról értesült, szintén öngyilkosságot akart elkö­vetni, de ebben megakadályozták. A sze­rencsétlen ember vasárnap délután az egyik Csáki-uccai ház harmadik emeletéről levetette magát és meghalt. — A Dunába fűlt Komárom meHett egy gimnazista. Komáromi tudósítónk jelenti: A Dunának ismét áldozata van. Zoltán György, a bencés gimnázium derék növendéke, aki a gimnáziumi színpadnak is egyik kiváló erős­sége volt, vizipólójátszás közben a Vágduna és az öreg Duna sodrába került s belefulladt a vizbe. Szülei késő éjjelig kerestették, de csak huszonnégy óra múlva találták meg hulláját a halászok. A szerencsétlenül járt fiú Földes Sándornak, az ismert nevű költőnek volt neveltfia. — Ezzel kapcsolatiban ismét meg kell említenünk a dunai mentőszolgálat teljesen hiányos voltát s azt a körülményt, hogy évek tartó polémiák dacára Komárom­nak rendes uszodája még most sincs. — öngyilkos lett a Goi mette-per bírája. Hamburgból jelentik: Wilber törvényszéki tanácsos, aki elnöke volt a Calmette-féle bünpert tárgyaló bírói tanácsnak, tegnap Hamburgiban főbelőtte magát és meghalt. Wiber biró az utóbbi hónapokban súlyos idegösszeomláson ment át s a Calmette- bümpör ujraí elvét erét éppen azon az alapon kérték, hogy az Ítélkező bírói tanács elnöke annakidején sem volt szellemi erőink tel­jes birtokában. Hölgyeik legnagyobb gondja: arcuk szak­szerű ápolása. Ezen gondok megszűnnek, ha „JUN0“ krémet használnak, melytől ar­cuk bársonysima és üde lesz. Megrendel­hető Dr. Flittner J. gyógyszertárában Banská Brstriea. 1 tégely „JUNO“ krém 10 K, 1 dirb „JUN0“ szappan 6 K. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom