Prágai Magyar Hirlap, 1932. július (11. évfolyam, 149-173 / 2962-2986. szám)

1932-07-01 / 149. (2962.) szám

A szlovák jövő arca Irta: ÁRVA PÁL Jnnnáius utolsó vasárnap éjszakáján leföröl- büetettenül fölrajzolódott a szlovákság firma- mentamára, amely két forró nappal hallat­lan lázának hevétől izzó-fehérré gyiult, egy kínos és torz arc s néma vonaglását azóta Zemplénitől Prágáig látják. Egy egész nemze­dék ífácies.z hippokratókája jelent meg me- mentós jelenésképpen a végtelen égboltozat­nak azon a bebomlt kis darabján, amely Szlovén szkot takarja. És föl szökött rá egy másik a re is, mind férfiasabb vonásokban egy bátor és elszánt, tiszta arc, mint egy fiatal, pompás csillag, perzselő tüzében életet Ígérőén. A fáciesz hippokr a tikára most már mindig is rá fog meredni az élők és élni akarók kö­nyörtelen tekintetével az a másik arc s tüzé- ből szemernyit sem fog neki hullaijtani, hogy enyhítse vergődését; szemeit sem fogja le­fogni. A szlovák ifjúság kétnapos trenicsénteplici nagygyűlés kitakarta s felmutatta Szloven- szkó és a szlovákság sebeit azoknak, akik ezeket a sebeket ütötték s aztán behintették az altatás Höfer-porával, mondván, hogy sem­mi az egész, a csecsemő lestét csupán fölverte a fekvés- és növés-okozL. láz. De a sebek vé- rezbék s az egy'beömlött vér végül is suga­rakban zudult azokra, akik még el sem akarták állítani mind vastagabb patak-zását. Junius 25.-én és 26-án T roncsén tép licen Szlovemszkó és a szlovákok vére szólalt meg a négyszáz fiatalok kicserepesedett ajkán, mint egy piros kiáltás. Eleddig ki látta őket, a négyszáz lángoló fiatalokat? Megvolt legalább az akarat, hogy észreve­gyék és számba vegyék őket? Őket és ötezer társukat, amióta generációvá tömörültek és sodródtak az élet ki játszira tatlan parancsá­ból? Közi hatezer főre, tetlrekész, kiművelt, pallérozott főre rúg az első szlovák nemze­dék, amelynek többsége évek óta hasztalanul igyekszik sátrat verni a közélet táborában. Hogy' várták ezt a nemzedéket, mennyi terv, remény, vigasz fűződött felserdüléséhez! Hi­szen ez a generáció már nem lélegezte be a ,.magyar áfium"-ot, csehek s megbízható szlo­vákok nevelték a középiskolában, csehek ol­tották beléje a tudományt az egyetemen, az önálló nemzeti életre való ébredés legked­vezőbb és legelőnyösebb éveiben nőtt föl, amikor hatványozó Ham értékelték benne a majdnem kiteljesedő friss erejét. Csodákat várlak tőlük, az első ötezertől, akik lelkűkben már nem hordozzák a „ma­gyar méreg" csipetnyi adagját sem, szlovák csodákat és szlovák tetteket reméltek a sza­badon szárnyaló nemzeti szellem megtermé­kenyítő hatásától. S most, ime, itt vannak. Itt állanak öt­vagy hatezren a., őket megillető helyüket kö­vetelik a szlovák nap alalt, hogy beváltsák a beléjükvetett reményeket: akarattal terhes a lelkűk s tettek után áhítozó, — oly tettek után, amik ma csoda számba mennek. Mert nem akarnak egyebet, csak élni és egy jobb Szlovénszkóért élni. Senki sem ismerte ‘Őket. Senki sem sejtet­te, hogy ennyi bennük az acél hajlíthatatlan­sága, a szem és a szív megvesztegethetet­lensége, az elszántság tisztasága s a lélek lángolása. Valóban azzá lettek, aminek re­mélték őket; de nem az iskola, nem a ne­velés let te őket azzá, hanem a szemük, lel­kűk és szív ük.. I tlillséf wlffeleii ümíís iistatésé! sürgeti a kisebbségek bécsi kongresszusa KUzel száz (Setegátas 40 milliós kisebbség nevében — WMm és Szila nagyieten- Sáségfi megpyitóbeszéfe - „A kisebbségi kérdés egész Európa sorsproblétnájává válik'* Szüllő: A történelem egyik fordulóján állunk... Becs. junius 30. (Kiküldött munkatársunk telefonjelentése.) A nyolcadik európai ki­sebbségi kongresszus ebben az évben az ed­digi szokástól eltérően nem Géniben, hanem Becsben ült össze, hogy módot nyújtson a többnyire keleti és középeurópai államokból jövő delegátusoknak a kongresszuson való részvételre a mai súlyos időkben is. A jú­nius 29-én délelőtt 10 órakor tartott megnyitó ülés bebizonyította, hogy ez a gondolat helyes Tolt, mert ez a kongresszus külső méreteit ki­szélesítette és belső értékeit is teljesebbé tette. Kérés nemzetközi kongresszus ült össze oly óriási érdeklődés mellett, mint a negyven- milliós európai kisebbségek delegátusainak RjröliVlifc össze jöveteié. Az alsóauszítriai Landhaus Herrn-gasse-i pompás palotájának amfiteatrumszerii tanácstermében száznál több delegátus jelent meg és a karzatokat megtöltötte az osztrák főváros politikusainak szine-java, az újságírók emelvényén pedig legalább száz újságíró szorongott. Az osztrák újságírókon kiviil a nagy nyugati lapok kö- zépeurcpai centrumában, Becsben aikreditált képviselői teljes számban megjelentek. A megnyitó ülést az osztrák és több német nagy rádióállomás közvetitette a nagyközönséghez, ami szintén hozzájárult a kongresszus propa­gál iv erejének kiszélesítéséhez. A kongresszus részvevői A jelenlévők között ott láttuk a, kisebbségi kongresszusok ismert vezető alakjait. Legtekin­télyesebb számban vannak képviselve a néme­tek, akiknek soraiban ott láthatók: Medeinger dr. volt szenátor, Jesser dr. szenátor, Petesr képviselő Csehszlovákiából, Bleyer Jakab egye­temi tanár, volt magyar miniszter, Ulitz felső­sziléziai képviselő, továbbá Hassbaoh szenátor és Graebe képviselő Lengyelországból, Grassl szenátor és Kra-ft képviselő (Jugoszlávia), Rotih és Connerth képviselők, illetve Muth temesvári szenátor (Románia), Schiemann képviselő (Lett­ország) Hesselblatt képviselő és Wrangel báró (Észtország), Schmidt képviselő (Dánia). A magyarságnak két delegációja van itt: Szüllő Géza dr. nemzetgyűlési képviselő, Es- terházzy János és Jaross Andor a csehszlo­vákiai magyarságot, Jakabffy Elemér dr. és Balogh Artúr az erdélyi magyarokat képvi­selik. A katalánokat Mascona professzor, a baszkokat Izaurieta képviselő, az olaszországi jugoszlávo­kat Wilifan volt képviselő, a görögöket Zervos egyetemi tanár képviseli. A lengyelországi uk­ránokat Leviokij, Pelenszkij és Rudnicka, kép­viselők reprezentálják. Az orosz kisebbségek ! megbízottai élén ott látjuk Kurtyák János nemzetgyűlési képviselőt, továbbá Kuncsinszkij észtországi és Trolim ov­iiét törsz ági oroszokat. A zsidó kisebbségek meg­bízottai a következők: Moc'krn Leó, a cionista kongresszus elnöke, Rozmarin, Grünbaum és Fischer varsói képviselők, Margulies csehszlo­vákiai pártelnök. TadgeT (Bulgária), Laeereon és Vitemberg 'képviselő (Lettország). Az auszt­riai szlávokot Marhat bécsi városi tanácsos, Petek karintiai tartománygyülési képviselő és Karai 'burgenlandi tanácsos képviseli Az újságírók között helyet foglalt a Prágai Magyar Hírlap képviseletében Szvatkó Pál dT. Wilfcn megnyitója A megnyitó beszédet Wilfan dr., a kongresz- szus elnöke, mondotta. Beszédében hangsúlyoz­ta, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése hovatovább egész Európa sorsproblétnájává fejlődik és­Szüllö Géza dr., a csehszlovákiai magyar­ság képviselője, mint a kongresszus egyik al- elmöke fámmá nyelven a következő beszédet mondotta: — Konfucius, a híres kínai filozófus azt tanítja, hogy nemcsak az embereknek van lelke, hanem a tárgyaknak is. Ennek az állí­tásnak igazságát a népszövetség palotája do­kumentálja, amely valamikor szálloda volt. A régi szellem ma is élő ott: a gazdag vendége­ket jobban szolgálják ki, mint a szegényeket. — Be kell vallanunk, hogy a mi panaszain­kat nem hallgatták ott meg és más nem vál­tozott, csak az Ígéretek és mi keserűen álla­píthatjuk meg, hogy csak a cimke más, a pa­lack a régi maradt. — A történelem egyik fordulóján állunk, a nemzeti eszme harcol az univerzalizmus esz­méjével. Az univerzalizmus szerint a népek­nek — különféleségek ellenére — sok közös anyagi és szellemi javuk van és ezeket a ja­vakat organizálás segítségével közös erővel az emberiség érdekében hatalomra kell juttatni. — A nemzeti gondolatban nincs benn az univerzalizmus tendenciája. Alapja csak az az érzés, amely az egyforma területen élő, egy­forma eredetű, nyelvű, történelmi tradíciója egyéneket egymáshoz fűzi. — Minél jobban nézik az egyes nemzetek hozzátartozói egyéni jellegüket, annál jobban érzik kidomiboritásának szükségességét. En­nek a törekvésnek csúcspontja a nemzeti gon­I pedig azáltal, hogy valamennyi nemzeti ki­sebbség egyúttal olyan népnek a része, amely egy másik államban nemzeti többséget alkot. A nemzet töredékeinek több államban való szétoszíódása nem akadályozza meg azt, hogy az egyes részek szellemi értelemben ösz- szefiiggö egységet alkossanak, eleven egé­szet, amelyben elevenen él az összetartozan- dóság érzése. Ez az összetartozási érzés azt követeli, hogy megtarthassák az egységes nyelvet és közös kultúrájukat. Ezt az élet­lüktetést a politikai határok nem köthetik el. A kisebbségi- kérdés kizárólag belpolitikán ér­telmezése tulajdonképpen jogi fikció. A problé­ma nemzetközi, mert nemzetközi normák alá esik, főleg ezen kérdések összeurópai hatását tekintve. Ami a megoldást illeti, természetesen az egyes államok és a nemzetiségek különböző szempontokat fognak képviselni. Azonban a. ki­sebbségi kongresszuson az elemi alapkérdéseket illetően egységes nézet uralkodik. dolat és a nemzeti egyéniség megformulázásá. A modern nemzeti államok mind ennek a ténynek megvalósítására igyekeztek. — A mi célunk az, hogy megállapítsuk an­nak módját, mikent őrizheti meg minden nemzet minden országban egyéniségét, kul­túráját és így miként érhető el a nemzetek békés együttműködése a kultúra javára. — Ennek a feladatnak jegyében ültünk ősz* sze a gyönyörű Becsben, abban a fővárosban, amely szomorú tanítást ad nekünk nagy múltjával arra, hogy minden állam és kor­mány elvesz, ha nem érti meg az idő szavát és nem teljesíti népeinek jogos vágyait. — Mi, kisebbségi népek képviselői ismét megkíséreljük, hogy a nagyok figyelmét a ki­sebbségekre irányítsuk, ismét bemutatjuk a kisebbségek helyzetképét, ismét módszereket ajánlunk a kisebbségvédelem jelenlegi rend­szerének megnagyobhitására és reméljük, hogy eljön az idő, amidőn törekvéseinket si­ker fogja, koronázni. így legyen! A nagy tapssal fogadott előadás után az el­nökség többi tagja is elmondotta beszédét. így Schiemann lettországi német delegátus. Mockin, a zsidó delegáció kommitéjának elnöke. Massferer, a katalán csoport vezetője, Kulcsin- szki tanár, az észtországi oroszok megbízottja. Pelenszkij lengyelországi ukrán megbízott s végül Macihat bécsi városi tanácsos. (Folytatás a 3. oldal í. hasábján) Szüli© Gém beszéde S mert nem hütelenek küldetésükhöz, most nem ők Lehelnek róla, hogy junius 25.-e és 26.-a óta megbélyegzetten állanak itt azok szemében, akik már nem is várták őket, mert titokban már rég elhessegették csoda vá­ró álmaikat róluk s akiknek homlokára ezért most ők ütötték a megszégyenítés bélyegét. összejöttek,, hogy megegyezzenek egy munkaprogramban, amelynek keretei átfog­nák az egész Szlovén szk ó életét, amelynek középpontjába oda lehetne állítani az egész szlovákság halkan dóbagó szivét. Nem a maguk hanem a nemzet kenyerének meg­1 szerzése és biztosítása hozta őket össze s | már előre kijelen lőtték, hogy nem generá­ciós elindulást szándékoltnak, mert nincse­nek „öregek" és „fiatalok" közéleti generá­ciós értelemben, hanem a fiatalság erejé­vel azok ellen vonulnak harciba, akik azért „öregek", mert a „rés puiMicá“-'ból „rés privatá"-! csinálnak. De hiába indultak el a nemzeti felelős­ségérzet mindenkit átfogó, tiszta jelszavá­val, bele kellett ütközniük generációsán az egész előttük és fölöttük járó generációba, mert ebből az egész nemzedékből éppen az Ihiányzik. így állapították meg azt a két tfencséntepliei napon s mikor megái lapítot­ták, rásütötték a béljeget tizennégy év szlovák közéletére. A oeutraildsta politikusok ott voltak a te­remben és fejüket leszeigive hallgatták a ke­mény vádakat; megkísérelték, hogy meg­feleljenek értük, de meg sem hallgatták őket: a diszkusszió elvének ez a flagráns megsértése ne ragadtassa őket lekicsinylő kézlegyintésre, halálos mementóul szolgál­jon nekik, fontolják meg, mi minden! kü- vetheltek el a nemzettel szemben, ha — *■ I évf. 14$. (2962) szám ■ Péntek ■ 1932 jutius 1 ^ Előfizetési á*s évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága IL, Panská ullce 12. émo 76, havonta 26 K&í külföldre: évente 450, SzloVeflSzkÓl és rttSZÍnSzkÖÍ ellenzéki pártok R. emelet — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kt _ • •/ • ' Prága ü, Panská ilice 1!. 111. emelet. H képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több politikai napilapja Telefon: 34184, Egyes szám ára 1.20 Ke, vasárnap 2.—Kő, SÖRGÖNYCJM: HÍRLAP, PRRHfi

Next

/
Oldalképek
Tartalom