Prágai Magyar Hirlap, 1932. június (11. évfolyam, 124-148 / 2937-2961. szám)

1932-06-14 / 135. (2948.) szám

<PI^<UU/^eVVR-HlRIiAP. Ahonnan Anglia gazdagsága útnak indaU A világ első börzéié kávéház és hétezer társa Miről mesét a londoni City szombat délután aki a megbízásokat vállalta e végre is hajtotta 1 és természetesen ezért a munkájáért províziót London, június közepe. Kit ne érdekelne London kereskedelmi életé­nek és ugylehet még ma is a világ kereskedel­mének a központja a City. Ám. aki meg akarja nézni, annak azt a tnácsot adjuk, ne hétköz­napon nézze meg, hanem szombatpn déli egy óra után. Ilyenkor nem lehet ráismerni. Anglia gazdasági életének a szive szombat délben meg­szűnik dobogni. Mintegy varázsütésre elszáll belőre az élet legcsekélyebb nyoma is. Egy­szerre kiürülnek az uccái, bezárulnak a házak kapui és temetői, csönd fekszik rá a Cityre, amelynek falai között egymagukra maradnak a házmesterek. így van ez minden hét végén. Ám a hét többi napján reggel nyolctól délután hatig Anglia leggazdagabb emberei uralkodnak korlátlanul az ősrégi szűk házsorok között, a szürke házak apró szobáiban cs termeiben. Alattvalóik megszámlálhatatlan serege várja parancsaikat, lohol és tör könyökével magának utat az uccákon rohanó tömegben, a tőzsde po­koli zsivajtól tele termeiben, bankokban és biztosítóintézetek palotáiban. A gazdasági élet koronázatlan fejedelmeinek ezek a rabszolgái mondhatni formaruhát viselnek: köcsögkalapot, fátermördert, fekete és Szines gérokkot, akár­csak régente. Amikor tavasszal kivirulnak az el­ső virágok, ibolyát, gardéniát, majd rózsát tűz­nek a kabátjuk gomblyukába. Télen persze csak a gazdáik engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Megengedhetik, mert mindegyiknek leg­alább egy melegháza van pompás kertjében, amelyben valóságos szinorgiát ülnek a virágok különböző fajtái. A hét öt napján bizony másképp fest a City. mint szombaton. Autók végeláthatatlan sorai kígyóznak és fúrják magukat bele Londonnak ebbe a legélénkebb városnegyedébe, amely olyan, mint valami város a városban. Különös keveréke ez az egész nap mozgó autótábor az autóknak. Egyiknek kormányánál tányérsapkás soffőr ül, a másik nyikorgó, ko­pott négviiléses afféle harmadkézből való kocsi, amelynek kormányánál maga a tulajdonos ül. Ám senki sem a kocsit nézi, hanem mindig azt, aki a kocsiban ül és akinek jó szeme van, ka­pásból majdnem biztosra értékelheti a tulajdo­nost: egyiken meglátszik, hogy hat fontot, a másikon hogy ezer fontot keres hetenként. Jó­formán alig lehet tévédül, bárba ma már Lon­donban is akadnak szélhámosok, kétes egzisz­tenciák és mérleghamisitók, akik Rolls Royce- kocsiban száguldoznak- Ám épp úgy akadnak milliomosok is, akik autóbuszon járnak, sőt gya­log, félretaposott sarkú cipőben. A londoni Ci­ty urai és rabszolgái legfeljebb annyiban’ egy­formák. hogy szombaton egy órán túl és hétfőn reggel kilenc óra előtt a világ minden kincséért sem lehet közülük egyet sem látni. És épp eb­ben az időközben, amikor úgy fekszik az ember előtt a City, mint teljesen kihalt város, ugyle­het a legérdekesebb. Az ember zavartalanul bo­lyonghat uccáin és lépésről-lépésre felfedezheti a háromszáz év előtti Londont. Edwards, Jeruzsálem, Jonathán és Virginia Lloyd korának házai természetesen ma már sehol sincsenek. Ám minden uj épület sarkán pontosan leolvashatjuk a City pályafutásának állomásait. Az egyik ház falán azt olvassuk, hogy hol állt az első biztositó társaság hajléka és hol volt a világ első tőzsdéje. Ma London egyik legnagyobb pénzintézete áll azon a he­lyen, ahol háromszáz évvel ezelőtt a „Jo­nathán" kávéház állt, amely utóbb börzévé nőtt. Néhány lépéssel odébb adtak egymásnak találkozót az üzletemberek „Edwardsnál" a Tower-streeten, ahol Lloyd Edwardnak az a zseniális ötlete támadt, hogy megkösse az első biztosítási ügyletet, amelynek tárgya egy ve­szélyeztetett hajószállitmány volt. Lloyd cof- fee House nagy népszerűségnek örvendett a ke­reskedők és hajósok körében és termeiben rak­ták le alapját a világ legnagyobb biztositóinté- zeténok. Ez 243 év előtt történt. A „Jeruzsá­lem" kávéházból lett azután a Baltick Exchang, az árutőzsde. Szomszédjában egymás nyomában közel kétezer kávéház született meg, amelyek lassan túlnőttek eredeti rendeltetésükön. Mind­egyik valamely más üzletágnak lett a pénzügyi centrumává, merész tranzakciók bölcsőjévé. II. Károly király, a szép ember, aki­nek hullámos sötét fürteibe szerelmesek voltak a boiondulásig korának asszonyai, nem nagyon szerette ezeket az üzleti izü kávéházakat. Szor­galmas iparosokat akart látni, amint műhelyük­ben ülve dolgoznak, a kereskedőket pedig a piacon és mindezek tetejébe természetesen mi­nél több adót. Sehogy sem akarta felérni a „levegőbe" való tranzakciókat és elrendelte, hogy be kell csukni a City-kávéházainak szá­zait! A városrész polgárainak panaszos kérésé­re azonban visszaszivta sikertelen • rohamát az egyre népszerűbbé váló intézmény ellen. Ám, mialatt rendeletére becsukták ez üzleti kávéhá­zakat. a Herkules sikátorban mégis szépen virult az üzlet. Ebben a sikátorban állt Szent Antal szerzeteseinek kórháza. A jámbor szamaritánu­soknak 1474-ben nem sokkal jobban ment a dolguk, mint ma az önkéntes mentöegyesület­nek. A kórházat jószivü polgárok alamizsnájá­ból tartották fenn, míg egy szép napon ezek az alamizsnák is elmaradtak és a jámbor barátok azt vették észre, hogy üres a zsebük és csengő ezüst helyett legfeljebb kongó rézpénz üti a markukat. Erre az elkeseredett szerzetesek a City patríciusait, az üzletembereket, akik egész nap a kávéházakban lődörögtek és ott „dolgoz­tak", megfenyegették, hogy rájuk gyújtják a várost, ha nem töltik meg a kórház pénztárát kellemesen csengő ezüstpénzzel. A kereskedők valóban megijedtek és nehogy a bősz szerzete­sek Szent Antal tüzének essenek áldozatául, új­ból elárasztották pénzzel kórházukat. így-men­tették meg a pusztulástól a világ első börzéjét. A szerzetesek kórháza azonban néhány évtized­del utóbb mégis csak mindörökre bezárta ka­puit. Apróhirdetés, amely jónövésü néger Siut kínál Múltak az évtizedek, sőt századok és a thempeeparti város egyre nagyobb és nagyobb lett. Hatalmas kereskedőhajók indultak innen a világ minden tája felé, hogy messze földekről különbnél-különb-féle árut hozzanak és idegen­ből kereskedők jöttek Londonba, hogy már a rakodóparton fogadják a duzzadó vitorlákkal besikló hajókat, amelyek szállítmányairól az­után a tőzsdekávéházakban izgalmas viták és üzleti csete-paték folytak. A XVII. század kö­zepéig csak készpénzért lehetett venni. És csak akkor, ha előbb meg tudta nézni a kereskedő az árut. sőt csak ha mindjárt magával is vihet­te. Később azután láthatatlanba kezdtek vásá­rolni, a kávés teljhatalmú ügynökké -lépett elő, Beregszász, június 13. (Saját tudósítónktól) A két óv előtti L)ucihnovios-ünnépé 1 yen elkö­vetett revolveres merénylet folyományaként egy rógal-mazási és becsületsértési per foglal­koztatta immár másodízben a beregszászi já­rásbíróságot. A revolvere® merénylet után, amelyet — mint eimlézetes — az ungvári ta­nítóképző egyik ukrán növendéke követett el, Volosin Ágoston, a tanítóképző igazgatója s az intézet tanárai pert indítottak Fenezik Jenő dir. bereg­szászi reáigimnázíunii tanár ellen azon állí­tólagos kijelentése miatt, hogy: „Volosin és társai gyilkosokat nevelnek." A tárgyaláson nem sikerült beigazolni, hogy Fenczik Jenő dr. tényleg megtette az inkri­minált kijelentést, mire a bíróság felmentő Ítéletet hozott. Most miár a rehabilitált Fény­ezik Jenő dr. folyamodott a bírósághoz és hamis vád címén jelentette fel Voloisin Pardubitz, junius 13. Drenic községben ha­lálos kimenetelű családi tragédia robbant ki szombat éjszaka. Pardus Ferenc 42 éves vas­utas családijában már hosszabb idő óta napi­renden voltak a vesztekedések. Szombaton Pardus éjfélig felöltözve várt Máid a leányá­ra, atyi mint varrónő Pardubitzban dolgozott. Pardusné attól tartott, hogy férje bántalmazni fogja a leányt, ezért vele együtt várt. Amiidőn a leány megérkezett, összetűzött apjával. Ami azután történt, azt senki sem tudja. Éj­szaka két óra tájban a szomszédok Pardus há­za felől sírást és jajgatást hallottak. Kiszaladtak az uccára, ahol megpillantották Pardust kezében revolverrel, amint sirva-si- kongva menekülő leányát üldözi. A leány hirtelen elbukott a sötétben, mire Pardus be­érte, föléje hajolt és a revolvert a leány fejé­nek szegezve, elsütötte. Azután maga ellen ferdítő Ma a fegyvert és és halántékába lőtt. Amidőn a szomszédok Pardusék házába sza­kapott. Ebben az időben raa már szokatlan árukban is erős üzlet volt. így a „Virginiai“-kávéházban még a XVH- század elején, csinos, jóalaku rabszolgákat lehetett vásárolni. Ebben a kávé­házban , vonultatták fel a fekete és csokoládé- barna férfiakat, nőket és gyermekeket. A Daily Journalnak 1728 szeptember 28-iki számában például a következő eredeti hirdetést olvas­hatjuk: — „Tizenegyesztendős, jónövésü néger fiú olcsón átadó. Közelebbit X és Y-nál lehet meg­tudni". — Vagy: — „Huszonötesztendős néger nő, eléggé kövér, kissé eántikál, szeme alá te­tovált kereszttel, mindössze néhány rongyba bu- gyolálva, tulajdonosától megszökött. Különös ismertetőjele, hogy jól tud edényt mosogatni. Felkéretnek az olvasók, hogy ne fogadják fel, ellenben lépjenek érintkezésbe a nő jogos tu­lajdonosával". Évtizedek peregtek le és a Themsének egyre több szennyes hulláma duzzasztotta a tengert. Megnyílt a Szuez-kanális és abban a pillanatban egyszerre megváltozott London képe. Egyszerre frissebb lett az üzlet irama, hajósok és szállítók, ügynökök és fináncok kétszeres erővel feküd­tek bele a munkába. Közelebb került a távol Kelet és Anglia teljes erejével feküdt rá az uj üzleti konjunktúrára. Héttőn reggel Ám a múltból előtünedező ezek a képek csak a City szombati halotti csendjében kelnek uj életre. Hétfőn reggelre ezek a képek és visz- szaemlékezések, amelyek az üzleti siker és An­glia gazdagsága és vagyona eredetének titkáról lebbentik fel a fátyolt, mint. kisértetek, ijedten rebbennek szét. Újból sürgő-forgó eleven em­berek ezreivel telnek meg az uccák és az üzleti élet koronázatlan fejedelmei és rabszolgáinak hada kavarog a Cityben. Az üzleti cél nélkül álmodozva lépegető sétálót letapossák és fellö­kik. Itt dolgoznak és nem fantáziáinak. Azaz, hogy talán ezt is, de csak weekenden, amely­nek hajthatatlan törvényeivel még a leghatal­masabb business-fejedelem sem mer kikezdeni. Ágostont és tanárait, Selykó Viktort, Dutfca Mihályt, Murányi Ivánt, Egr-essy Mihály dir.-t, Pe trés ka Simont, Szilvay Úriéit, Beley Jánost, Dunda Jánost és Kulika Jaroszlá- vot. A most megtartóit tárgyaláson az igazgató és tanárai a legmesszebbmenő elégtételt ajánlották föl a mégis ér tettnek, aki azonban haij thatatlan maradt és megbüntet ésüiket kérte. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlotta­kat és egyenként 500 korona fő és 300 ko­rona mellékbüntetésre ítélte, az ítélet vég­rehajtását azonban egyévi próbaidőre föl­függesztette. Az elítéltek közül Volosin, Dutka, Murányi és Selykó papi személyeik, akikre a hamis vád miatt kiszabott Ítélet rendkívül kellemet­len kozekvenciákkal járhat. ladtak, hogy párnákat és kötést vigyenek ki Pardushoz és leányához, az udvaron nyögésre lettek figyelmesek. Pardus felesége feküdt ott, ugyancsak átlőtt testtel, vér beborul tan. Az előhívott orvos megállapította, hogy a család mindhárom tag­ja életben van s elrendelte a pardubitai kór­házba való elszállításukat. A kórházban meg­állapították, hogy Pardusné és leánya testét négy-négy golyó ütötte át. ValamennyKiket megoperálták, de állapotuk életveszélyes. Pardus valószínűleg szemevilá- gát veszti el. Leánya aHligha fog megmenekülni s felesé­ge is élethalál között lebeg. A hármas tragédia ioditóokát most nyomoz­za a csendőirség. Agyonlőtte asszonyhedvesét és önmagát Kladno, június 13. Ma éjszaka kirándulók Kladno közelében az országúton lövésekre lettek figyelmesek. A revolverdörrenéseik nyomául nyögést hallot­tak, mire a haing irányába indulva hamaro­san fiatal párra bukkantak, 1932 junius 14, kedd. A nő már halott volt, a férfi utolsó perceit élte. A tragédia színhelyére nyomban elhívták a csendőrséget, amely a haldokló férfit beszál­lította a kórháziba, a nőt pedig a község ha­lottasházába. A férfi azonban még útközben kiszenvedett. A halott férfiben Cserny Ká- Toly bérest ismerték fel, a nőben pedig egy férjesasszonyt. A kettős tragédia okát valószí­nűleg reménytelen szerelmükben kell keresni, VÍZUMOT Magyarországba. Romániába. Lengyelor­szágba még ugyanaznap megszerez a „Prá­gai Magyar Hírlap" pozsonyi kiadóhivatala, Lörinckapu ucca 17., 11. (Central passage.) Ilyen útlevelek meghosszabbítását la vállal­juk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Panská ul. 12., III. em. eszközli. * KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Automatatelefon 3529. Fő-ucca 69., I. em. NYITRAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Káptalan-ucca 25. — Method-tér 3, POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 27-87. Lörinckapu-ucca 17. (Centrabpassage) UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Váralja ucca 7*2. — Gondnokság alá helyezték Károlyi István grófot, Windischgrátz Lajos herceg vejét. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Káro­lyi László gróf, az egyik leggazdagabb magyar mágnás, másodszor is gondnokság alá helyez­tette fiát, Károlyi István grófot, Windischgrátz Lajos herceg fiát, 'aki másfélmillió pengőt vesz­tett el lóversenyfogadásain.! Házasságkötés-e előtt a fiatal gróf már egyszer gondnokság alatt állott, amit később hatályon kivül helyeztek. — Haasság. JUDr. Hegedűs Lili (Bamska Stiavnica) és JUDr. Goldsteio Sándor (Miha- lovce) házasságot kötöttek. (M. k. é. h.) — Eljegyzés. Krausz E tuska. Nagybánya és Krausz Viktor, Vashegy jegyesek. — Érettségi vizsgák Szlovenszkón és Ru- szinszkóban. A rimaszombati reálgimnázium magyar tagozatán 23 tanuló jelentkezett érett­ségi vizsgára. Kitüntetéssel tették le a vizsgát: Dékány Lóránt, Faluba. Zoltán, Hrivnyák Jó­zsef és Singer S. Leó. Egyszerűen érettek Jet- tek 16-an. Három tanulót szeptemberi pótvizs­gára utasítottak. — A beregszászi magyar reál- gimnáziumban 36 tanuló érettségizett. Kitünte­téssel vizsgáztak: Feuer Antal, Fix le r Mózes, Friedmann Mór, Gallé Béla, Kalocsay Géza, Steiner Jenő, és Wachtenheim Hermann. Öt je­lentkezőt pótvizsgára utasított ajk. A vizsgáztató bizottság elnöke Dragüia László munkácsi igazgató volt. — Halálozás. Zehery Gabriella, néhai Zehery Gábor rimaszombati városi árvaszéki tanácsos leánya, Rimaszombatban 67 éves korában meg­halt. Tegnap temették nagy részvét mellett. — Bánky Vilma Budapesten. Budapesti szerkesztőségünk teilefonláija: Ma hazaérkezett Amerikából Bánky Vilma, a világhírű magyar filmsztár. Bánky Vilma kijelentette, hogy ez­után már nem fog fáimén fellépni, c-sa'k kizá­rólag színpadon fog játszani. Jelenleg tárgya­lásokat folytat több külföldi színigazgatóval. — Endresz György özvegye rövidesen felgyógyul. Budapesti szerkesztőeégünk telefonálja: Özvegy Endresz Györgyné aki — mint ismeretes, — holt magzatot hozott a világra, már rövidesen elhagy­hatja a szanatóriumot. A hős óceánrepülő özvegye iránt a részvét és szeretet napról-napra fokozot­tabb mértékben jut kifejezésre és a szanatóriumi szobát valóságos viirágierdővó varázsolják a tisz­telők. Az olaszok őszinte részvétére jellemző, hogy egy olasz kereskedő felajánlotta Endreeznének, hogy Magyarországon lévő pengőkövetelésébőí örömmel kifizeti a Mussolini által ajándékozott százezer lírának megfelelő pengőösszeget. Endresz- né természetesen nem veheti igényibe a kereskedő ajánlatát, már csak a fennálló devizarendelkezések miatt sem, de különösen is a Magyar Nemzeti Bank már régen folyósította számára a pengőösszeget. Az olaszok spontán szeretető azonban egy egész sor kedveskedésben is megnyilvánul. így például egy előkelő olasz családtól meghívást kapott Endreszné, hogy pár hétig üdüljön a család villájá­ban és náluk pihenje ki mélységes gyászának és betegségének gyötrelmeit. — Egy magyar vitorlás repülő másfél órát töltött a levegőben. Budapesti szerkesztősé­günk telefonálja: Sportkörökben a magyar repülősport ujabb szenzációs bravúrjáról be­szélnek. Formánek Lajos vitorlás repülőgé- pén.j start személyzet nélkül, tisztán csak a szél erejére bízva magát, felrepült és tíz ki­lométeres utat tett meg a- levegőben, majd simán leszállt és rövid pihpnő után visszafelé is megtette az utat. Formánek másfél órát töltött a levegőben és ezzel a teljesitményé- vel világviszoinyíl atiba n is fel tűnést kel tő re­kordot állított fel. — Ujabb politikai merénylet Belgrádban. Bel- grádból jelentik: A Politika közlése szerint Zág­rábban ujabb politikai merénylet, történt. Bule- novics egyetemi hallgatót és egy magántisztvi­selőt ólmos bottal leütöttek. Mindkettőt életve­szélyes állapotban vittek a kórházba. Ezeket áz ujabb politikai merényleteket is a Mlada Jugo- fclavia tagjai követték el. Az ungvári tanítóképző igazgatóját és tanárait hamis vád miatt elítélte a beregszászi bíróság A két év előtti Dueknovécs-tínnepéiyen történt merénylet mellék­hajtása a beregszászi járásbíróság előtt-------------- -I ... — IWWMWf ÜTI I BlIIHIiHI -----------­Fe leségét s leányát halálra sebezte, azután öngyilkos lett egy vasutas Az asszony és a leány az éjszaka sötétjében menekült a halál elöl — Még nem derítették ki a hármas tragédia okát 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom