Prágai Magyar Hirlap, 1932. április (11. évfolyam, 75-100 / 2888-2913. szám)

1932-04-03 / 77. (2890.) szám

12 rPRXGSr^AGÍARpnTöjXP 1938 április 3, vasárnap. — Katonai kézikönyvlopásért háromévi fegy- ház. Fülekről jelentik: Mint ismeretes, a. keríi- tLeti 'bíróság katonai árulás büntette óimén há­romévi f egyházra ítélte Balogh József balog-fa­lai fakereskedőt, aki a vádirat szerint az 1926— 27. években Josefstadtban, ahol katonai szol­gálat-idejét töltötte, egyik fölöttesétől eltulajdo­nított -egy Löschler—Dostal-féle' katonai szolgá­lati kézikönyvet és azt 1928 augusztusában Salgótarjánba csempészhette Balázs Bertalan ibalogfaJai legénnyel, egy magyar tisztismerÖsé- nek. A küldöncszolgálatot ellátó legény - kocs­mai toorozás közben -eldicsekedett a könyvcsem- pészéssel és másnap a csendőrök őt is, megbízó­ját is letartóztatták. A megvádolt fakereskedő váltig hangoztatta ártatlanságát és hivatkozott arra-, hogy Balázs halálos ellensége neki, állító­lagos cinkostársának terhelő vallomásával szem­ben nem boldogult s a kerületi bíróság három­évi fegyházra ítélte, míg a könyv-csempész ti- zenkéthónapi börtönt kapott. Föllebbezés foly­tán a kassai felsőbíróság is foglalkozott a bűn­üggyel és az elsőfokú bíróság ítéletét megvál­toztatva, Balázs büntetését is háromévi fegy­házra emelte föl. Az elitéltek a felsőbiróisá-g íté­lete ellen is föllebbezést jelentettek be s végső fokon most hozta meg ítéletét ez ügyben a brünni legfelső bíróság, mindenben megerősítve a kassai felsőbíróság ítéletét-. xx Kulturöröm. A ma-gyar gyermekek egyetlen pedagógiád irányiiássál szerkesztett ■újságja: az Én Lapom. A gyermekirodalom ■remekeit hozza, pompás kis színdarabokat, technikai ismertetéseket illusztrációkkal, ak­tuális híreket a nagyvilágból, oktató szemel­vényeket, rejtvényeket, sporteredményeket. Tehetség versenyt rendez a gyermekek szárnypróbálgatásaiból. A lap szerkesztői ki­tűnő ismerőd a gyermeki pszichének és értik ■a módját annak, hogyan lehet a gyermeket játszva tanítani, munkára serkenteni. Felhív­juk a magyar szülők figyelmét, -rendeljék és terjesszék az Én Lapomat. Szerkesztőség: Ko- sice—Kassa, Rum-aon u. 15. — Két nagyfa! u-si kisgyerek holttestéit ve­tette ki a Niytra folyó. Nyitrai tudósi tőnk je­lent i; Pénteken reggel Nagyfalu határában két kisgyerek hulláját vetette ki a -viz. A kis holttesteket -kifogták és Konya Miklós 7 éves és Te-r-ro Mária 6 é-ves gyereket ismerték fel­be nniik, akik miég január közepén tűntek el a szülői házból. A valószínűség szerint a gye­rekek a befagyott Nyitra jegén csúszkáltak és a jég beszakadt alattuk. — Sorozatos csalásokért egyévi börtön. Kassai szerkeszt ősegünk jelenti: Töíbbsz-örö- séri büntetett veszedelmes csaló került teg­nap a kassai kerületi bíróság Ewald d-r. taná­csa elé Cerny Jarosláv volt tornai közvetítő irodalülajdomos színélyében. A vádirat sz-e-: rint -Cernynek Tornán és Szepsi-ben iüitormá- ci-ós és közvetítő irodája volt s 1927 és 1928- ban a hozzá forduló felektől különböző elő­legeket vett fel ügyeik elintézésére, ügyeiket azonban nem intézte el és a pénzék-et sem adta vissza. Az ügyészség 17 rendbeli csa­lással vádolta Cernyt, aki a tegnapi tárgya­láson részleges beismerő vallomást tett. Vele együtt a vádlottak padjára került a felesége, is, akit az ügyészség bünrészes-ség-ge-1 vádolt. A tanuk terhelő vallomása után a bíróság Cernyt egyévi börtönbüntetésre Ítélte föltét­lenül, feleségét pedig nyolc napi elzárásra és 200 korona pénzbüntetésre, de ezt az ítéletet 2 évi próbaidőre fölfüggesztette. A vádlottak és a védő három napi gondolkodási időt kér­tek. xx Mit igyunk gyomorsav tulteugés ellen? A jó gyomor: boldogsági Az emberi szervezet a legtö­kéletesebb gép, remeke az Alkotónak, aki minden mechanizmus örökérvényű példájává teremetette meg. De ennek a csodálatos műnek a munkája is csak akkor összevágó, La mindem része biztonság­gal működik. Nagy baj, ha a szervezet egyik leg­fontosabb részében, a mechanizmus kazánjában, a gyomorban történik valami hiba. Baj, ha keveset eszünk e dupla bsj, ha túlterheljük a kazánt, miért is igen sok ember gyomorbántalomban szenved. Kezdődik a savtultengéssel s a vele járó égéssel majd jön gonosz következménye, a gyamorfekély, mely már annyi embernek okozta vesztét- A mes­terséges készítmények egész sorával próbál védeni bennünket az orvostudomány. Néha rövid időre mutatkozik is eredmény, de azután ujult erővel tör ki a baj. Bebizonyított tény, hogy egyetlen orvosság a jó étvágy, mely az egészséges éhség­ből születik. Ezt pedig elérhetjük, ha a gyomor- bántaknak ellensúlyozására a „Cigelka-Stephanus" forrás hydrocarbonátos és Jódtartalmú vizét isz- szuk. Számtalanszor nyert beigazolást. hogy a leg­szigorúbb dietikus étkezésre utalt egyén már né­hány üveg elfogyasztása után boldogan tapasztal­ta, hogy a tegnap még kínzó gyomorfájdalom ma már csak kellemetlen emlék. Sokan 6zódabicarbo- nát szednek, melynek hosszas szedése a gyomorfa­lat megrontja, továbbá más szervekben okozhat tulyoe bajt, — igy többek között vesekövet is. A .Cigelka-Stephanus" term 'szetes. gyógyforrás vize azonnal megszünteti a gyomorégést, a gyomorfe­kélynél pedig a bántalom mérve szerint rövldebb- hosszabb ivókúra biztos gyógyulást eredményez. A „Cigelka-Stephanus" gyógyvíz, melynek már sok ezren köszönhetik egészségüket és jókedvüket, kapható gyógyszertárak, drogériák és jobb fűszer- kereskedésekben. Megrendelhető a: „Cigelka" jő- doa gyógyforrások vállalatánál Bardejov-(Bártfa). Szlovenszkó (CSR). , (1) xx A rheumatikus bántalmak rendszerint a ki- válaeztószerek ée az anyagcsere renyhe következ­ményei. A legjobb ellenezerve a Salvator forrás, amely dlnretikus hatással Mr és az anyagcserét haíhj>4őf>an elősegíti*, \ Tanulságos és mulatságos mese a szárnyasokról, a legyekről a ­szités titkairól és a parókáidegeiről Okozhattak-e százharmincháromezer korona kárt a paróka- készítőknek a szemtelen piaci legyek? — A bíróság elutasí­totta a »bogaras« keresetet és kimondotta, hogy a parókakészítő elköltözhet lakásából, ha ott a legyek bántják Nyitra, április 2. (Saját tudósítónktól.) A nyitrai kenütetii bíróság előtt tegnap a maga nemében egye-düláliliő polgári per került tárgyalásra. Egy vo-lt nyiitirai parókalk-ésizátő -házaspár keresetet adott be háztuíafjid-onosa és a. vele egy házban lakó bérlők elitem, akiktől 133.500 korona kártérítést követe! azon a címen, hogy iparát és ezzel kereseti lehetőségét is tönk­retették. Elm-on-dják a keresetibe®, hogy a háztulajdonos, és a bérlőik számyaiséiilat'Okai tartottak a házba®, mi­nek következtében a levegő elvieeHhete-tteonié vált és oly nagy számú légy lepte el az udvart és a lakást, hogy éjszakákat voltak kénytelenek a sza­badban tölteni. A tegyek és a rossz levegő miatt a vevők te elma­radtak lassan, úgyhogy az üzem egyre rosszabbul ment s végül semmit sem jövedelmezett. Eleinte tűrték a m-egszámiláJlhatatlan nnenny iségü légy okozta k-elteme-tlenségeket, a legyek azonban egyre jobbam s-za-por-odtak, úgyhogy sokszor a munkát is abba kellett hagyni a legyek elvisel­hetetlenné vált „garázdálkodása*4 miatt. ,A tegyimvázió következtében ddegbetegséget kap­tak, mert az állandó bossiankodás és tehetetlen düh annyi­ra az idegeikre ment, hogy végre is orvoshoz fordultak idegeik kezeltetése céljából. A helyi hatóságnál számos esetben eljártak, pa­naszt emelve a. szá-nnyasálla-tok -tartása eillem, ami a legyek elszaporodásával és ezzel exisztemciiájmk ve­szélyeztetésé v-el járt, az imíteirv-emiáliásók azonban nem hozták meg a kívánt er-edm-érnyt,. A szárnyasok tovább hiztak'&z ólakban, a tegyek pedig egyre jobbam szaporodtak és annak arányában hanyatlott a szépen jövedelmezett parókaiüzlét. A tegyek miatt a házbólekfcei is kielennefteneégeik támadtak, — állítja a kereset — akik tudomást szérézvé az in- iterv-ehcd-ókról, oly magatartást tammsdtottak velük sraeimb-em, koigy már a testi épségük sem volt biztonságban. A légybábom végre is odavezetett, hogy a házaspár a kereset állítása szerint elvesztette exisztenciáját és kénytelen volt elköltözni Nyit- ráról. A ibiirősághoz beadott kereset komoly formában is­merteti a tegyek okozta helyzetet, majd apróléko­sam mutatja ki, hogy mily kárt szenvedett a paróka- készítő házaspár és miint esett fokozatosan és fel­tár bózhataiblamul az üzem -bevétele a számyasálílatok, illetve a legyek miatt. Egy-e,gy parókán 2Ö0—250 koron-a tiszta haszon volt, s mivel öt munkaerővel dolgozva, havi húsz darab parókát készítettek, a h-avi n-elto jövedelem minimum 4000 koronára rú­gott és ha leszámítjuk a h-oitszezemt, az évi tiszta jövedelem negyvenké-tezer koronát tett ki. A kere­set 1928 másik felétől számítja a kárigényt, 1931-re azonban, tekintettel a gazdasági válság álta-l elő­állott helyzetre, mely mind-en iparág -bevételének csökkenését eredményezte, mindössze 30.000 korona tiszta haszom megfizetését igényli. Vannak azonban a keresetnek még érdekesebb adatai is. Többek kö­zött utal arra, hogy légy ragasztó papírost olyan nagy mennyiségben volt kénytelen fogyasztani a házaspár, hogy nyolcszáz koronát költött légy papirosra, míg a legyek garázdálkodása folytán bekövetkezett ideg- betegség gyógyítása 5000 korona költséggel járt, amelyet természetesen szintén megtéríteni kéT. A kereset végösszege 133.500 korona. A házaspár, mint a parók-aüzem tulajdonosa eb­ben az összegben áliliapitott-a -meg az őt ért kárt és azt kérte a bíróságtól, hogy a háztulajdonost és a -bérlőket, akik a szánnyasálMofc tartásával ezt a horribilis kárt okozták nekik, marasztalják ed ezen összeg erejéig, no és természébesiem a felmerült költségekre és kamatokra. A kereset jogászkürökben élénk Mtünéöt keltett, de nem jósolnak nagy jövőt a követelésnek. A maga nemében egyedülálló pert könnyén áp rilisá tréfának vehetnék, közöljük tehát a szerep­lők neveit. A keresetet Marksteiu Zsigmond és neje volt nyitrai, jelenleg pozsonyi lakosok adták be. To- maschoff Bartholom dr. pozsonyi ügyvéd volt a beadvány készítője Marksteinék képviseleté­ben. A perbevonták névsora a következő: Löwy Móric nyitrai kereskedő mint háztulajdonos, to­vábbá felesége Löwy Adél, Braun Hugó kávés és Herczl Margit mint bérlők. A tegnap mégtártott tárgyaláson Nédőozy Jenő dr. ügyvéd képviselte az alpereseket, míg a pozsonyi ügyvéd . helyettesítését Maiituez József dr. nyitrai ügyvéd látta el. A kereset elten kifogást emeltek aiz alperesek s kérték annak elut-aisi-táeát a bizonyítási eljárás mel­lőzésével. Utaltak air-ra. hogy amennyiben a felpe­res a legyek állítólagos elszaporodása miatt rosszul érézt-e volna megát a bérelt lakáéban, úgy módja lett volna arra, hogy felmondja a lakást és a paróka,készítő üzemet másutt helyezze el. Arra igazán nem kötelezheti a háztulajdonost, vagy a ház többi bérlőjét, hogy légyfogdoeásra rendez­kedjem be ée kiirtsa a legyeket az egyik bérlő la­kásából. Ettől eltekintve is. lehetetlen jogilag kap- csólatot keresni a felperes állítólagos kára és a te­gyek elszaporodása között, árnál is kevésbé, miért hiszen természetes jelenség, hogy a meleg időszak be­álltával a. legyek mindenütt szaporodnak, A szárnyasállátok tartását iltefőteig íelhozták véde­kezésükben a per bevont bérlők és a háziúr, hogy a szárnyasokat hatósági engedéllyel már 1919 óta tartják a házban, azonban a kérdéses ketrecek mintegy húsz méternyi távolságra voltak a felperes ablakaitól, viszont maga a felperes is tartott szár­nyasokat, mélyek ketrece közvetlenül lakásának ablaka alatt állott. Ha tehát a legyek elszaporodása bántotta, úgy elsősorban a saját ketrecét kellet volna eltávolí­tani az ablak mellől. Sokkai csodálatosabb azonban — mondja a véde­kezés, — hogy a felperes mindössze 1927 végén vette észre a legyék szaporodását, holott nem valószínű, hogy az 1919-től eltelt idő alatt a legyek kevésbé szaporodtak volna, mint éppen 1927-től addig az időpontig, amíg a felperes Marksteinék ki nem költöztek a lakásból. A kiköltözésnek azonban miás oka volt és nem azért mentek el Nyitóáréi, mert a legyek garázdálkodását nem bírták, ham-em mért a háztulajdonos nem adott engedélyt arra, hogy a lakásba gázt vezessenek és nőifodrászmühélyt rendezzenek be. Kétségbe vonta az ellen irat a felperes jövedelméről szóló állításo­kat is, rámutatva arra, hogy berendezett műhely­ről a felperes lakásában szó sem lehetett, mert hi­szen mindössze egy szobakonyhás kislakást bérelt s igy a kerese-tuak állításai e tekintetben nem fe-d-i-k a valóságot és Markeilie-inék jövedelme távolról sem tehetett olyan, mint amilyet a kereset fdMhtet. A bíróság a tegnapi tárgyaláson kimondotta, hogy a bizonyítási eljárás megindítását felesle­gesnek tartja, mert a keresetnek nincs komoly jogi alapja s így kereken el kell utasítania. A bíróság döntése valószínűleg pontot tesz a rend- kívüli per végére, m-e-rt ab ovo elutasítás után szegényjogon nem perelhet tovább a felperes, már pedig ennyi pénzzel aligha rendelkezik, hogy a pert esetleg anyagi áldozatok árán is tovább vigye. — Halálra sebezte édesanyját a revolverrel játszadozó gyerek. Szolyváról jelenti tudósítónk: Hermáim Nándor szolyvai kereskedő családjában tegnap megdöbbentő szerencsétlenség történt. A kereskedő hétéves kisfia valahonnan revolvert kerített és játéknak használta. A revolver elsült és a golyó a fiúcska édesanyjának fejébe fúró­dott. A halálosan sérült asszonyt reménytelen állapotban szállították a beregszászi kórházba. — Hazatért a PMH húsvéti római utazásá­nak első csoportja. Tegnap érkeztek haza a PMH húsvéti utazásának azok az utasai, akik Velencét, Páduát, Rómát és Firenzét tekin­tették meg. A Rómából Nápolyba átrándult utasok és a riviérai utazás résztvevői, mint­egy 30-an vasárnap érkeznek haza.. A PMH küllőn cikkekben fog beszámolni húsvéti uta­zásáról, amely siker tekintetében minden ed­digi utazásunk fölött áll. — Katonaság veszi fel a harcot a mexikói rabló­bandákká.!. El Pasobó'1 jelenti aiz United Press: Egy nagyobb mexikói rablóbaudu átlépte az Egyesült Álam-ok halárát, megtámadott egy farmot és mi­kor a terme r nem volt hajlandó ötezer dollárral megváltani a -rablók kegyét., hattagú családjával együtt borzalmáé k-egyotl-einségigell tem-tezűroliták. Minthogy az e-fajta haitáiriimcidens űz utóbbi időben eűrün megismétlődött, mozgósították El Jteso hely- őnségé-t é» háromezer főnyi üaajpaJUű lká , a unlhLék éxteilim«ittonaA ^ — Utazási osztályunk isinct olvasóink ren­delkezésére áll. A tegnapi nappal véget ért utazási osztályunk húsvéti szünete. A húsvéti ünnepek alatt beérkezett levelekre utazási osztályunk ma adja meg a válaszokat. Ezúton is kéri azok szives türelmét, akik májusi és júniusi utazások ügyében keresték fel osztá­lyunkat leveleikkel, mert ezekre a feltorló­dott munka miatt, esak a jövő héten mehet elintézés. — Egynapos tüntetősztrájkot rendeztek a pá­risi 6zinbáz- és mozitulajdonosok. Páriából je­lentik: Legutóbb hirt adtunk arról, hogy a pá­risi színigazgatók, varité- és raozitula-jdonosok lefújták a készülő sztrájkot, amellyel a. luxus- adó ellen akartak demonstrálni. A francia pénz­ügyi kormány késznek mutatkozott arra., hogy bizonyos főkig méltányolja a színházak és moz­gók kívánságát és a luxusadót kétharmadára, szállítja le. Az érdekeltek gyűlésén megtárgyal­ták a pénzügyi kormány álláspontját és arra. a megállapodásra, jutottak, hogy miután a pénz­ügy-miniszter csak részben -teljesítette kívánsá­gaikat, ők is csak részben szerelnek le s a. terv- bevett általános sztrájk helyett huszonqégyóras tűntetősztrájköí rendeznek* ,A sztrájk napjául ö-fít, IMfók iU, ViHanyrenektorokkal szerelik fel a debreceni Bocskai futballpélyáját. Budapesti szerkesztőségünk tetefooiálja: A debreceni Bocskai futhaiMub veze­tősége elhatározta, hogy futballpályáját külföldi mintára reftek’torokkaj ezeneli fel, -hogy ily módon késő e&tí m-érkőzéeeket is lebonyolithaseanak rajta. A villanyfényes futbaílipályák a nyugati állaniában, már meghonosodtaík, Magyairorscságo® a debreceni futlbaill(pálya lennie az első reftebtoros pálya. — Szabadlábra helyezték a liliomtiprásért hat évre elitéit rozsnyói rajztanárt. Olmützből jelen­tik: Okruihlica János volt rozsnyói rajztanárt, aki az Olmütz melletti Mirowban töltötte hat­éves fegyházbüntetését, amelyet liliomtiprás ci-. mén a rimaszombati kerületi biróság mért iki reá, a napokban az igazságügyminteztérium in­tézkedésére föltételesen szabadlábra helyezték. A szabad lábrahelye zést orvosi bizonyítvány alapján rendélték el. Mint ismeretes, Okruhli-ca János rozsnyói rajztanár korában egész sereg fejletlen fiatal gimnazistaleányt rontott meg. A „tanár urrói“ a vizsgálat során kiderült, hogy okmányai, amelyeknek segítségével tanári ál­láshoz jutott, közönséges hamisítványok és a budapesti rajztanárképző főiskolának elvégzé­sét igazoló bizonyítványa hasonlókéippen durva hamisítvány. xx Szőnyeggel kedveskedjünk családunknak, de ezt szerezzük be ingyen. A módja nagyon egyszerű. Tessék beküldeni Ke 108-at a Lipa Ujságvá-lilalathoz, Bratislava, Hosszu-u. 13., s a Tündérujjak Magyar Kézimunka Újság 1932. évfolyamán kívül már. most kap ajándékba egy 70X100 cm. aiapm-éretü Sz-u dán-szőnyeget (kontúrozva és megkezdve) & ugyancsak aján­dékba kap a „Dreiláufer" védjegyű gya.pju-ból annyit, amennyi az egész mintához elegendő. — Álarcos banditák „vendégszereplése” egy nyitramegyei faluban. Nyitrai tudósítónk jelenti: Péntekre virradó éjjel vakmerő rablótámadás zajlott le a Nyitra melletti Felső-Elefánt köz­ségben Maurer kereskedő házában. Éjféltájban három álarcos bandita nyomult be a kereskedő házába. Amikor a szobába értek, fegyvert fog­tak a, meglepett kereskedőre, azt követelve, hogy otthon őrzött pénzét azonnal adja át, mert ha ellenkezni próbál, irgalom nélkül lepuffant- ják. A kereskedő látva, hogy a három fölfegy­verzett emberrel szemben az ellentáltás céltalan lenne, fölnyitotta a szekrényt, kivett háromezer koronát és átadta a rablóknak. A banditák ke- v cselt ék a pénzt és maguk is a szekrényhez ug-. róttak, amikor azonban a percekig tartó keres­gélés nem -hozott eredményt, összesúgtak, majd életveszélyes fenyegetések között magára hagy­ták áldozatukat. Röviddel a rablók eltávozása, után a kifosztott kereskedő lármát csapott, majd értesítették a csendörséget is. A zajra összeve­rődött szomszédok még az éj folyamán a rablók üldözésére indultak, de nem sikerült nyomukra, bukkanni. A csendőr&ég a megadott személyle- iráeok ala-pján kutat a. banditák után. — pénzbírságra ítélték Nyitrán egy ha* lálosvégü autógázoMs bűnöseit. Nyitrai tu­dósítónk jelenti: Pénteken ítélkezett a kerü­leti biróság Smolák József és Mitler Jaromiir környékbeli fiatalemberek felett, akik a -műit év augusztusában Galgóc határában halálra gázolták autójukkal Spál István négy éves galgóoi kisfiút. A vádlottak azzal védekeztek, hogy a szerencsétlenséget á kisfiú vigyázat­lansága okozta, amennyiben bravuiroskodva 1 az autó elé ugrott, úgyhogy már nem maradt idő arra, hogy idejében lefékezzék a kocsit- A biróság megállapította, hogy az autót Mit­ler vezette, akinek nincs hajtási engedélye és a szemtanuk szerint az autó mintegy hat­van kilométeres sebességgel robogott. A ter­helő adatok megállapítása után a bíróság megállapította a vádlottak bűnösségét és az enyhitő körülményekre való tekintettel fejen- kint 1200 korona -pénzbírságra ítélte őket fel­tételesen. Az ítélet jogerőre emelkedett. — Nyolcnapi fogház a köztársaság szidalma­zásáért. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A kas-; sai kerületi biróság Lasztoveczky-tanáesa teg­nap tárgyalta Rinyák István téhányi gazdálko­dó rendtörvényes ügyét, amelyet a vádirat sze­rint azzal követett el, hogy tavaly október 17-én a téhányi állomáson részeg állapotban többek jelenlétében durva módon szidalmazta, a köztársaságot és a cseheket. A ibiróság a vád­lottat jogerősen nyolcaapi fogházra ítélte. — Családi háború... ital... öngyilkosság. Rimákokováród jelentik: Micsoda József bárt miucéves forgácsl'alai lakos hónapok óta állan­dó háborúskodásban élt feleségével és a napi-, renden lévő veszekedések hatása alatt teljeseit, az ivásnak adta magát. Az utóbbi hetekben már- ugyszólván alig higitott abszolút szesz volt a. végsőkig elkeseredett ember itala, akit a méreg- formálisán felőrölt. A tönkrement idegzetű férfi nemrégiben ecetsavval megmérgezte magát, tet­tét azonban idejekorán észrevették és megtnen-.. tették az életét. Múlt péntek délelőtt. Micsodáék-, szomszédai a padlásról jövő Ihörgésre lettek fi­gyelmesek, rosszat sejtettek és betörték a pád Msra vezető ajtót, amelynek közelében egy ge­rendán függve élettelenül találták Micsoda. Jó­zsefet.. Levágták a, kötélről és azonnal orvost, hozattak, az azonban már segíteni nem tudott. Az életunt zsebében ceruzával irt, cédulát talál­tak kusza, értelmetlen sorokkal. — Április 7-ig lehet jelentkezni az április 12-i riviérai utunkra. A PMH utazási osztálya közli: Ab április 12-én induló 1580 koronás riviérai utazásunkra megkezdődtek a jelent­kezések. A részvételt április 7-ig lehet beje­lenteni. Az utazás nyomtatott prospektusát ^írájwágra mogkiiidiük*

Next

/
Oldalképek
Tartalom