Prágai Magyar Hirlap, 1932. április (11. évfolyam, 75-100 / 2888-2913. szám)

1932-04-15 / 87. (2900.) szám

8 1932 április 15, péntek. •— Elnökválasztás a komáromi izraelita hit­községben. Komáromi tiudósáitónJk jeleníti: A komáromi izraelita hitközség mandátumának tejiáirtiájviail tisrabuijiibó közgyűlést tartott, mely váratlan meglepetést hozott. Immár ötödször 'választották meg Fried Jenőt elnökké, alki ezúttal ragaszkodott aihhoz, hojgy lemondását tudomásul vegyék fi a hitközség tagijainak kérése dacára sem váüMta az elnöki tisztet tovább. A közgyűlés uj elnököt választott te­hát Krawsz Artúr dir. személyéiben, alelmölk- ké pedig Abetesz Ernőt választotta. A hitköz­ség vezetősége hálás köszönetét fejézte ki a távozó Fried Jenőnek hosszú és eredményes munkájáért. —- Megteltek a budapesti vásár tartamára a PMH 80 Ké-s 3 napos arranzsmáinak szobái. A PMH utazási osztálya közli, hogy a buda­pesti vásár tartamára a 3 NAP BUDAPESTEN 80 Kö-s arranzsmánkra rendelkezésünkre álló szobák megteltek. A vásár tartama alatt csak a 95 Ké-s, vagy ennél drágább budapesti el­szállásolást és ellátást tudjuk nyújtani. — Újból foglalkozott az alsóház az „angol va­sárnapiról szóló törvényjavaslattal. Londonból jelentik: A* angol közvéleményben régóta folyik a heves vitatkozás a vasárnapi munkasziinetet el­rendelő törvény megváltoztatása kérdésében. A törvény szerint a vasárnap teljes szünnap, amelyen sem mozgó-, sem varietéelőadások nem tarthatók. A lakosság egyrésze hosszabb idő óta hadakozott az unalmas, egyhangú és eseménytelen vasárnap ellen s a törvényhozó testület többizben foglalko­zott a kérdéssel és nemrégiben törvényjavaslat készült a vasárnapi teljes munkaszünet szigorának enyhítéséről. A javaslat tegnap került- második olvasásban az alsóház elé, amely 18 szótöbbséggel elfogadta. Ez a többség olyan csekély, hogy a törvény további sorsa még teljesen bizonytalannak tekinthető. Maga a kormány sincsen egv vélemé­nyen a kérdés rendezése tekintetében s a kormány tagjai közül csak MacDonald, Chamberlain és Baldwim szavaztak a javaslat mellett. xx A közismert és jókirnévnek örvendő 8 méta na-Szálló, Luhacovice, vezetősége az általános gazdasági helyzetre való tekintettel 20 napi tartózkodásnál, május 12-től 31-ig, Ke 870.— egységárat számit, mely összeg­ben elsőrangú lakás, teljes ellátás, kurtáksa, kiszolgálás és községi illetékek foglaltatnak benn. Azonkívül ezen akció résztvevői az ösz- szes gyógyeszközöknél és orvosi dijaknál 30 százalékos kedvezményt élveznek. Prospek­tus ingyen. — A külföldi utazások propagálása haza­fi atlan cselekmény — Angliában. London­ból jelentik: Anglia legnagyobb vasúti tár­saságainak egyike, a Souhern Raálway a na­pokban plakátokat ragasziatott ki, amelye­ken felhívta a közönség figyelmét arra, hogy az angol péniZÜgyek konszolidálódása újból lehetségessé teszi a külföldi utazásokat. Az angol kincstári hivatal tüstént fel széli tóttá a vasúti társaságot, hogy távolittaesa el a fal­ragaszokat, amelyek a pillanatnyi helyzet­ben még mindig hátrányos következmények­kel lehetnek Anglia gazdaságára s hazafiat- lan cselekedetnek tekinthetők. A vasúti tár­saság haladék nélkül eleget tett a felszólí­tásnak, bár hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben igen súlyos veszteségei voltak, mert a külföldi utazások úgyszólván teljesen el­maradtak. A turistaforgalom például 80 százalékkal ment vissza. — A budapesti vásárra készül? A PMH uta­zási osztálya (Bratislava, Central Passage) 24 Kc-ért ad Önnek vásári igazolványt, mely vi- zumnélküli kedvezményes utazásra jogosít. — Tolvajok fosztották ki a gyújtogatásért letartóztatott hentes üzletét. Gutáról jelen­tik: Horváth Gábor hentesmester nádfödeles istállójában tűz ütött ki, melyet a tűzoltóság a nagy szélben csak erős munka után tudott eloltani. Horváth Gábort azzal gyanúsították, hogy ő gyújtotta fel istállóját, azonnal letar­tóztatták gyújtogatás gyanúja miatt és be­szállították a komáromi ügyészség fogházá­ba. Ezt kileste egy tolvajszövetkezet: s fel­használva a gazda távollétét, még azon az éj­szakán kifosztották a hentesüzletet. Ártatlan tréfából ^ vesztegetési bmnp&r Fölmentették a „malackodó" nyitjái ügyvédet Nyitna, április 14. (Saját tudó silónktól.) Érdekes bünper foglalkoztatta szerdán a nyitrai kerületi bíróság büntetőtianácsát. Ke- nedy Kornél dr. nyitrai ügyvéd került a vádlottak padjára megvesztegetés kísérleté­vel1 vádolva. A vádirat szerint Kenedy meg akarta vesztegetni Koreny Nándor nyitrai biró- sági tisztviselőt egy jövedéki kihágás ügyében, malacot Ígérve neki arra az eset- ree, ha interveniál az ügyben Hibs pénz­ügyi tanácsosnál. Schwittzer Jenő földbirtokos szeszfőzdéjében ugyanis a pénzügyi jövedéki hatóság kikül­döttjei kisebb szabálytalanságot fedeztek fel, megállapítva, hogy néhány liter adózat­lan szesz került ki a telepről, amiért hatvan korona birsággal sújtották Schwltzert. Az ügy a jövedéki bíróság elé került, ezt meg­előzőleg azonban Kenedy dr., a fél képvise­lője a bíróságra ment és az iratok tanulmá­nyozása közben aizt mondotta Köpenynek, hogy interveniálás esetén egy malacot adna neki. Koreny jelentette az esetet főnökének, miire megindult az eGjárás az ügyvéd ellen, sőt az ügyvédi kamarát is értesítették a tör­téntekről. A tegnapi tárgyaláson Kenedy Kornél dr. tagadta bűnösségét és azzal véde­kezett, hogy az ajánlatot nevetve, tréfálkozva tetté s nem is gondolta komolyan, komoly megvesztegetési kísérletről tehát szó sem le­het. Védekezése során hangoztatta, hogy, gyermeke életiére esküszik, hogy nem akart vesztegetni. Hasonló értelemben vallott Koreny tisztvi­selő is, aki az ügyvéd szavait tréfának vet­te és nevetve tett említést a dologról főnö­kének. A biróság kihallgatta Toréba dr. já- rásbirót, a jövedéki ügyek referensét, aki 'tanúvallomásában a Koreny tisztviselő által tett jelentést ismertette. A biróság a bizonyítási anyagból nem lát­ta b elgázoltnak a vádat és a perbevont ügyvédet fetlmentetfce a vád és annak kö­vetkezményei alól. Az ügyész három napi gondoíkozási időt kért. Milliós hitettullépés a hassal Hemád-tzabályozási munkálatoknál? A szakérts bizottság sokszorosan túlbecsülte a kisajátításra kerülő földeket - Ismét egy m tüzoltőlaktanya-3gy a láthatáron Kassa, április 14. (Kassai szerkesztőségünk telefon jelentése.) A kassai közvéleménynek rövidesen ismét alkalma lesz egy olyan ügy­gyei foglalkozni, amely veszélyesen kezd ha­sonlítani az ominózus tűzoltólaktanya ügyé­hez. Ez aiz ujaibb ügy az egy év előtt megindult H eomádis zab ál y o - zási munkálatokkal van összefüggésben, ahol az eddigi vizsgálat adatai szerint túl­lépték a* előirányzott hitetit. Pártjaink képviselő testületi tagjainak állás­foglalása a munkálatok kiadásánál az volt, hogy a város ezeknél a munkálat okinál nincs különösképpen érdekelve és a vizszabályo- zási munkája tokát csak azért szavazták meg, mivél a szabályozás következtéiben felmerült költségeket négyötöd részben az állam és a tartomány viseli és a város a költségeknek csak egyötödével járul hozza. Abban az idő­ben n a gy volt a munka nélküli ség és pártjaink azért szavazták meg ezt a hozzá­járulást, hogy a munkanélküliségen eny­hítsenek. Ebben a feltevésükben azonban tévedtek, mivel a vállalkozó cég a munkálatoknál alig al­kalmazott kassai munkanélkülieket, a munkások javarésze vidéki munkanél­küliekből került ki, sőt a vállalkozó beállí­tott egy kotrógépet is, úgyhogy a város által megszavazott busz százalékos hozzájárulást sem fordították a kassai mun­kanélküliség enyhítésére. Most, hogy a kisajátítási eljárás során a ta­nács ismét foglalkozni volt kénytelen ezzel az üggyel, kínos meglepetésként hatott, hogy a kisa­játítandó földterületek felbecsülésére ki­küldött szakértő bizottság a kisajátítandó fö'iek értékét ötmillió koronát is megha­ladó összegre becsülte, tehát olyan összegre, amely meghaladja az összes szabályozási költségeket. Ha ez a becs­lés helytálló maradna, akkor a busz százalé­kos hozzájárulás kötelezettsége mellett város kénytelen lenne egymillió koronát kifizetni ezekért a kisajátított földterüle­tekért, akkor, amikor a mai gazdasági pangás mel­lett és a földérték csökkenése következtében ötmillió koronáért jőnéhány ezerholdas bir­tokot lehetne vásárolni. Az ügynek különös pikantériája az is, hogy a biróság állal ki­nevezett háromtagú szakértői bizottság, amelynek elnöke Guzmian Miksa nyugalma­zott ezredes, a takarékosság jelszavával meg­alakult városi párt vezére, becslési munká­latainak honoráriumaként százezer koronás összeg megállapítását kérle a bíróságtól, úgyhogy ha a biróság helytadna ennek a kérelemnek, ebből a százezer koronából is húszezer korona terhelné a városit. Az ügynek másik meglepetése az, hogy a szabályozási munkálatokat végző Kabos Hugó mérnök a múlt évi árvizve- szedelemből származó kára fejében 800 ezer koronás kártérítést kér. A szabályozási munkálatokat ellenőrző ál­lami mérnöki kirendeltség vezetője ezt a kárt csak négyszázezer koronára becsüli fel, de hogy ha ez a hivatalos becslés helytálló, akkor ebből is nyolcvan ezer korona terhelné a várost. E kérdés tárgyalásánál a városi tanácsban felszólalt Wirtii Gyula keresztén yszocia lista párti tanácstag és rá mulatott arra, hogy a múlt évi tavaszi áradás után bizottságot lé lesi tettek annak megállapítása céljából, hogy kit terhel a felelősség azért, hogy a tavaszi áradás folyamán ezek a karok elő­állottak és felvilágositást kért arról, mi az oka an­nak, hogy a városi képviselőtestület által e bizottságba delegált tagokat máig sem hív­ták össze ülésre. A tanácsülésre meghívott Kabos építési vállalkozó azt válaszolta, hogy az egész szabályozási munkálattról nagy ela- borátuimot dolgoztak ki, amely most van a minisztériumban és ha ez onnan visszaérke­zik, akkor értesítik csak a várost annak az összegnek nagyságáról, aimit a városnak az áradás által okozott károkért fizetni kell majd. Az a körülmény tehát, hogy hibás-e valaki a tavaszi áradás következtében előállott károkért, még tisztázva ma sincs és erre úgy látszik senki sem kiváncsi. A fontos csak az, hogy a város fizessen abban az esetben is. hogyha az okozott kárért akár a vállalkozó, akár a munkálatokat irányi tó munkavezetőség volna felelősségre von­ható. A tanácsülés megáll api tóttá, hogy a város érdekeit eddig senki sem képviselte a szabá­lyozási munkálatoknál, ezért a tanácsülés tel­jes felelősséggel Kaiser Sándor dr. városi aljegyzőt rendelte ki város képviseleitében a szabályozási munkálatokhoz, szakértőként pedig Schestág Antal építészit és Rédeky István dr.-t, a jogügyi bizottság referensét. A szabályozási munkálatokkal kapcsolatos összes kataszteri munkálatok elvégzésére 25.000 koronás átalányban Mlnaru mérnök kapott megbízást. Ápolja szépségét, ez ■legnagyobb kincse!.. Használjon naponta Mary-crémet, arca gyönyörű ró­zsás-fehér lesz. Szep­lő k, májfoltok né­hány nap alatt el­tűnnek. A Mary- c r é tn e hatása cso­dás. Vegyen garni­túrát, arca rövid időn belül ámítóan bájos lesz!! Minde­nütt kapható! Postán küldi: Dr. LAD. POLLÁK gyógyszerész, Piestany. — Tolvajra lőtt a vagónok között s ártatlan járókelőt talált. Komáromi tudósítónk jelenti: Nagy megy éren a múlt ősszel napirenden voltak a betöréses lopások, nemcsak magánházaknál és üz­letekben, hanem a vasúti állomáson is szívesen dézsmálgatták a tolvajok a vagonokat. Tóth Ká­roly vasutas revolvert szerzett és a fosztogatások ■hírére őrizni kezdte az árukat. Töltött revolverrel cirkált a sirrek mentén s ha neszt hallott, risztá­sni a kocsik közé lőtt, mint kirendelt őrző. Egyik este neszt hallott a kocsik mögött e vaktában oda­lőtt. Varga Máriát találta, aki az állomás mögötti országúton haladt. Súlyos sebet ejtett a vállán. A vigyázatlan őrzőt, akinek akkor fegyvertartási engedélye sem volt, a biróság feltételesen 400 koronára Ítélte. Az államügyész súlyosbításért, a vádlott védője, Kállay Endre dr., a bűnösség ki­mondása miatt jelentett be fellebbezést. Öregség ellem legjobb orvosság A „CíGELKA" LAJOS forrás! (u) xx Tisztelettel értesítjük az Athenaeum 13 koronás könyvsorozat igen tisztelt Előfi­zetőit, hogy a sorozatnak már 6-ik Szitnyai: Nincs feltámadás eimü könyve is raktáron van. Kérjük az igen tisztelt Előfizetőket, hogy a kötet elküldése végett az előfizetési dijat hozzánk beküldeni sziveskedejenek. — Budapest fővárosa bérbe veszi a lilla­füredi Palota-szállót. Budapesti szerkesztő­ségünk telefonálja: Legutóbbi értesülés sze­rint Budapest fővárosa bérbe veszi a lilla­füredi Palota-szállót, amelynek bérbevételé­re ‘kiirt pályázat eredménytelen maradt. A főváros tisztviselői számára olcsó nyaralást biztosit a szállóban. Budapest fővárosa ed­dig tisztviselői gyógykezeltetési és üdülteté­si költségei óimén 100.000 pengőt adott ki évente- Minthogy a Palota-szálló bérösszege 30.000 pengő, ennek folytán a főváros éven­ként 70.000 pengőt takarít meg. — Utitánsat keresünk Szicíliába! A PMH utazási osztálya közli: Egy losonci fiatalember utasunk április 23-án olaszországi és szicíliai útra indul. Az utazás május 14-ig tart. Az uta­zás programja felöleli Velencét, Bolognát, Ró­mát, Nápolyi, Palermói, Tacrminát, Messir.át, Firenzét. Rómában autókárutak is kalkulálva vannak. Az utazás ára borravalókkal, taksák­kal, Nápoly és Palermo között II. oszt. hajóval, egyébként III. oszt. gyorsvonattal 29GQ Ke. Az utazáshoz egy utitársat, de esetleg többeket is szívesen venne, hogy ne kellessen a hosszú utat egyedül megtennie. Az utazásra nézve bő­vebb fölvilágositást nyújt és a részletes progra­mot rendelkezésre bocsátja a PMH utazási osz­tálya, Bratislava, Central Passage. — Magyar divatszalon Prágában. Prágában magyar divatszalon nyílt meg, amely mimíenue- mü női ruhák (kosztüm, estélyi ruhák stb). és gyermekruhák készítését vállalja. ízléses gondos kivitelben és szolid árakon. Smichov, Zborovská tilda 64., III. emelet, a Palacky-hid közelében. — Egy elmebeteg borzalmas öngyilkos­sága. Nyitrai tudósítónk jelenti: Jánoska Ár­pád, a nyitrai kórház elmeosztályának ápolt­ja tegnap délelőtt megszökött a kórházból s pár órával későbben a Kálváriabegy sziklá­járól leugrott harminc méter mélységbe. A sziklákon halálra zúzta magát. xx 3 szó, mely könnyen megjegyezhető: Urániabank, Novézámky, Banská-Bystrica. — Kommunista szervezkedést lepleztek le Buda­pesten. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: A rendőrség hosszabb megfigyelés után ma kiterjedt kommunista szervezkedést leplezett le. Néhány nappal ezelőtt a gyárak kapujában nagy mennyisé­gű röpcédulát szórtak el, amelyek a gyárak és a fennálló rendszer ellen izgatták a munkásokat. A rendőrség megállapította, hogy a röpcédulákat Heinrich Jenő cipészsegéd és öccse, Heinrich Sán­dor kárpitos&egéd állították elő és azokat egy Hungária-körati kommunista nyomdában készítet­ték. Rajtuk kívül letartóztatták még Deng Lajos és Sütő Ferenc asztalossegédeket, akik egy másik kommunista röpiratot nyomtak és terjesztettek. A nyomozás tovább folyik és még számos letar­tóztatás várható. — Okiraíhamisifásért hathavi fogházra ítél­tek egy agrárpárti titkárt Besztercebányai tudósitónk jelenti: Urbán Kálmán agrárpárii titkárt okirathamisitással vádolta az állam- ügyész. Urbán felesége a zóiyommegyei Ne­me Halva községben postamesternő volt s egy ■évvel ezelőtt férje hosszabb ideig helyettesí­tette őt hivatalában. Ebben az időben egy Rástok községbeli lakos nevét valaki ráhami- sitotta a postai csekklapra és a pénzt fölvet­te. Urbán Kálmánt gyanúsították a hamisítás­sal, vád alá helyezték, de úgy a vizsgálatnál, mint a tegnapi tárgyaláson tagadta az inkri­minált cselekmény elkövetését. A tanuk el­lene vallottak, mire a biróság megállapította bűnösségét és haíhavi fegyházra ítélte. _ A volt prágai hóhér is pályázik a buda­pesti hóhéri állásra. Broumarsky, a nyuga­lomba vonult prágai hóhér, — Csehszlovákiá­ban jelenleg nincsen állami itéletvégrehajló — már nem űzi „régi mesterségé*4-!, hanem portrékat fest fényképek után. Ugylátszfh, visszavágyik régi mestersége után, mert ő is pályázik a megüresedett budapesti hóhéri ál­lásra. — Megmérgezte magát Budapesten egy há­zaspár. Budapesti szerkesztőségünk telefo­nálja: Gál József bőröndös és felesége Es­terházy uecni lakásukon ma éjszaka megmér- gezték magukat. Tiz különböző méregből ké­szítettek italt, amelyet azután felhajtottak. A mentők mindkettőjüket életveszélyes állapot­ban szállították a kórházba. A házaspár az anyagi összeomlás elöl akart a halálba mén n i. A NYUGATSZLO VENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA LÉVÁN: Péntek: Megöltem egy embert. Szombat: Maya. Vasárnap: Maya. AZ EPERJESI SCALA-MOZGÓ HETI MŰSORA: Pénteken, szombaton, vasárnap, ápr. 15—16—17-én: AZ EZRED BÜSZKESÉGE. Német katona- komédia. Főszereplők: Heinz Rühmann, Frilz Kampers. Vasárnap d. c. Hl órakor: G YEEMEKELÖADÁS. I Czentiván-lléwiz Alacsony Tátrában megnyitás május 15-én Teljes napi pensio lakással junius 28-ig és !/ p QQ É Juiius [{« 4-9 — H Sa augusztusban T*'1 !M Meleg strand-uszoda és gyógy- fi M fürdők. || Tengerszin felett 676 m. M iJI Úszás, tennis, GOLF ||§ Posta, távirda, telefon : Igfi Liptovsky Svaty Jan. jj|| Vfcl Ksod fövonal-autobusz Liptovsky j|| Svaty Mikuláson (Liptoszentmiklos) |j|| minden gyorsvonatnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom