Prágai Magyar Hirlap, 1932. január (11. évfolyam, 1-25 / 2814-2838. szám)

1932-01-12 / 8. (2821.) szám

8 1032 január 12, kedd. MILYEN IDŐ VARHÁTÚ Az enyhe dili légáramlat Középenrópában jobbára felhős, normálison leliili hőmérsékletű időjárást idéz elő. A hőmérséklet maximuma Prágában 5, a minimum ötátrafiíreden —15 fok. — Időprognóris: Felhős, helyenként kérés csapadékkal, nyugaton enyhe. — Adóügyi tanácsadó a* országos k»- rés ztéuy Szocialista pártban. Az országos ke- resztéaysaöcialieta. párt központja közli, hogy az esedékes adóvaUonnások elkészíté­sénél Pozsonyban a párt központja (Ven- íur ii. 9) és vidéken a párt titkárai a párt­tagoknak rendel ke zésére állanak. A köz­pont [hivatalos órákat hétköznap délelőtt 94öl 2-ig tart. A párt kéri tagjait, hogy adó­ügyiben tanácsot lőhető lóg január hóiban kiérjenek. írásbeli érdeklődés esetén válasz- bélyeget kell csatolni. — Már Abesszínia nevében is lehet csalni. Antwerpenben letartóztattak egy négert, aki Abesszínia császárja követének mondotta magát. Az álkövet nagy bevásárlásokat tett éa mindenütt barnás csekkekkel fizetett!. — Ártalmas vegyszereikkel megfestett holland halikrákból állítottak elő Prágában orosz kaviárt. Az utóbbi időben sűrűn for­dult elő, hogy egyes prágai csemege keres­kedésekben vásárolt, bizonyos márkájú ka­viártól az emberek megbetegedtek. Utána­jártak a dolognak és kiderült, hogy egy prágai cég Hollandiából és Német országiból Prágába szállított balikrákból készítette a kaviárt és pincéiben hatalmas vödrökb >n festette meg azokat feketére az egészség­nek ártó vegyi anyagokkal. A cégnél nagy­mennyiségű hallkrát foglaltaik le. A cég el­len közegészség elleni vétség címén Indítják meg az eljárást*, valamint, a jövedéki ható­ságok is igénnyel lépnek fel ellene vám- csalás miatt. — Betiltották Budapesten a szociáldemo­krata párt tizenöt ncpgyüié&ét. Budaipesti szerkesztőségünk telefonálja: A szociáldemo­krata párt szerdán Budapesten 15 helyen akart a munkanélküliség ügyében népgyülést tartani. A nép gyűlések megtartásál a főkapi­tány nem engedélyezte, mert azok nyugodt lefolyását a szélsőséges agitációk folytán nem látja biztosítottnak és attól tart, hogy a részt­vevők az ucoán rendzavarást idéznének elő­— A vadőr izgalmas puskaharca két vad­orzóval. Nyitrai tudósi tónk jelenti: A nagy- surányi cukorgyárt övező komjáti vadászte­rületen az utóbbi időben a vadorzóik mind bátrabban garázdálkodnak és nem egy eset­ben fegyverüket használják az erdőkerülők­kel szemben. Barát Imre vadőrnek az elmúlt nap egymásután két incidense is volt a vad­orzókkal. Először Stary Istvánt érte vadorzá- son, de a legény nem adta át fegyverét, ha­nem a vadőrre fogta ős többször rálőtt. Go­lyód célt tévesztettek, annyit azonban elért az ellenállással, hogy a vadőr nem merte üldö­zőbe venni, hanem a csendőrségre sietett s ott jelentést tett a történtekről. Valamivel későbben Hóik a István falubeli legényt azon érte a vadőr, hogy flőbertjével foglyokra va- dászgat. Holka kabátja alá rejtette a fegyve­rét és amikor a vadőr meg akarta motozni, teljes erejéből ellenállott. Dulakodás közben fegyvere elsült, de egyikükben sem ejtett kárt. A heves kézitusa végül is a vadorzó lő­fegyver ezésével nyert befejezést. Mind a két esetiben bűnvádi eljárás indult a vadorzók ellen. xx Beszédhibákban szenvedők részére gyógypedagógiai tan folyamot tartanák a bra- tislavai siketnémák intézetében. Schreiber u. 11., melynek célja a beszédhibákban szenve­dőket megszabadítani ©zen kellemetlen baj­tól. A tanfolyamon kezelve lesznek a beszéd mindennemű, rendellenességei, úgymint da­dogás, selypítés, pöszebeszéd, ráosolás, hada­rás stb. A tanfolyamon való részvétel (szegé­nyek részére) ingyenes. További, felvilágosí­tásokkal készséggel szolgál a fentjolzett inté­zet igazgatósága. — Olcsó téli kúra Karlsbadban. A P. M. H. utazási irodája közli: Tavalyi karlsbadi ösz- szekölielésünket, melyről vendégeink a leg­nagyobb elismeréssel nyilatkoztak, kibővítet­tük és megállapodást létesítettünk a konyhá­járól és vendéglátásának szívélyességéről hi- re9 Loewenfeldné úrasszonnyal, aki most a Pupp-szálló közvetlen közelségében teljesen uj és minden tekintetben modem penziót rendezett be. A téli hónapokban eme megál­lapodásunk szerint fölötte olcsón tudunk ol­vasóinknak tartózkodást biztosi tani. Kéthetes karlsbadi tartózkodást 1070. háromhetest 1580 koronáért nyújtunk. Bővebb felvilágosítást utazási irodánk (Bratislava-Pozsony, Central Passage) nyújt. WJt i Wlimmrn-T—wmh»naiwwii"niy<» -:h-.sn-xrzxenr.rvrjnj ~». / r. . ^ Ha a dohányzásról nem tud leszokni, bár , érzi a nikotinmérgezés jeleit, úgy fo­gyasszon nikoíímuentes dohányt és minél több „Cige!ka“ jódos vizet 9 közérzete is­mét jó lesz! Megrendelhető: „Cigelka" forrásvállalat, Bardejov. (8.) lassan 400.000 toranii befektetései szabályozzák a Malomárok eyy görbületét I szakséíjmunSiáiatok tfOufttt főleg uccakSvezés szerepel A straiidlSrdfi 'építése ülttől eSmerad Kassa, január 11. (Kassai szerkesztősé­günktől.) A P. M. H. hasábjain többizben be­számoltunk arról, hogy Kassa, városa a nagy munkanélküliség eny­hítésére e tólen is millió® sziikségmunkát indított, mellyel többszáz munkanélkülit foglalkoztat­nak. A szükség munkák programján nagyrészt az újabb uccák rendbehozatala, kikövezése szerepel, ami városrendezési szempontból már régen esedékes lett volna. Az idei szük- séginuukák programjára azonban az ucca ja­vító sok mellett fölvettek egy olyan munkát is, amely a mai rendkívüli időkben semmi­képpen sem indokolt, de nem is múlhatatla­nul sürgős, úgy hogy bátran várhatott volna. A malomároknak ugyanis a Szent László uc- cával szemben van egy szakasza, ahol a me­der parabolikusain kigörbül s megtöri a ma­lomárok egyenes irányát. Ez a törés állítólag azzal a kárral jár, hogy nagyabb esőzések idején a viz becsap a parti házak pincéibe és az arra elterülő kertekbe. Ezért a városhá­zán elhatározták, hogy ezt a medertörést az idei szükségül unkák során kiigazítják s a múlt héten már el is rendelték a szabályozási munkák elkezdését Ez a szabályozás 400.000 koronájába, tehát majdnem a szükségmunkákra előirányzott egymillió korona felébe kerül a városnak, olyan tekintélyes összegbe tehát, melyet a mai súlyos időkben jobban, is fel lehetett vol­na használni. Hogy ne menjünk messze a malomároktól: itt van mindjárt a városi strandfürdő ügye, amely esztendők óla vár megoldásra, mivel szégyelnivaló, hogy Kassának máig sínes rendes strandfürdője, nem is beszélve egy fedett uszodáról, amely szintén elkelne. Mi történt volna, h» a város ezt a 400.000 ko­ronát erre használta volna fed. hogy akár a ligetben, akár a közmüvek mögötti városi telkeken hozzákezd egy modern strandfürdő építéséhez, amely minden egyéb szempont mellett hasznotihajtó vállalkozás is lenne. A strandfürdő létesítése úgysem várathat ma­gára soká és sokkal helyesebb lett volna ezt iktatni az idei szükségmunkák programjára a malomárok szabályozása helyett, amely vi­szont várhatott volna a jobb időkig. Azért irtotta ki családját a martinezi zsellér, mert este Étem tudott olvasni Csuk amikor elébe tették a véres baltát, tört meg Landa Vencel A családirtás után föigyujtatta házát és nyugodtan kártyázni ment Prá-ga, január 11. Megirtuk, hogy a Raudnitz melletti Martinez községben Landa Vencel zsellér feleségét s két kiskorú gyermekét meggyilkolták s aztán a házat rájuk gyújtották. A gyanú magára Landa Vencelre irányult, aki azonban váltig tagadott. Pénteken megtalálták a ház pincéjében a fejszét, amellyel a szerencsétlen áldozatokra a halálos ütéseket .mérték, viszont a lezárt pince kulcsát Bandánál találták. Ez elegendő bizonyíték volt Landa bűnössége mel­lett, de Landa továbbra is tagadott. A véres fejszét Landa elé tették s a férfi ekkor — miután nem túrta el a látványt — megtört és sírva vallott. Elmondotta, hogy a végzetes este korán jött haza s olvasni akart. Noha még csak fólnyolc volt, felesége nem akarta neki megengedni, hogy világítson. Ismerve felesége ingerlékeny természetét, erre kijelentette, hogy nem fog olvasni, de elmegy a kocsmába. Mialatt a cipőjét fűzte, az asszony felkelt az ágy­ból és szemrehányásokkal illette. bandát ez annyira feldühitette, hogy kirohant az előszobába, megragadt a* ottlévö fejszét é« ... a többire már állítólag nem emlékszik, mert ha egyszer dühbe gurul, valóságos önkívületi állapotba esik. A nyomozás során viszont kétségtelen megálla­pítást nyert, hogy Landa, amikor elkövette a hár­mas gyilkosságöt, felment a padlásra g meggyujtott egy gyertyát, amely köré gyúlékony anyagokat helyezett el. Landa fel akarta égetni a házat, hogy a lángokban eltűnjenek bestiális tette nyomai. Azután elment a vendéglőbe és nyugodtan kártyázni kezdett. Csak sokára kelt fel az asztal mellől, amidőn bero­hantak az ucoáról és kiáltozni kezdték, hogy ég a Landa-Mz. De a gyilkoe a tűzhöz sem sietett túlságosan éa éppen ez keltette fel ellene a gyanut, noha mindaddig a legjobb hírnévnek örvendett a falu­ban. Landa beismerő vallomásával lezáróit a szörnyű tragédia második fejezete s a családirtó férfi rövi­desen a leitmeritzí eektidtfbiróeág elé kerül. — Mecsetet és mohamedán főiskolát építenek Budán. Budapestről jelentik: Arszlán herceg, sziriai emir átiratban értesítette Húszéin Híimi budai muftit, hogy a karácsonykor Jeruzsálem­ben tartott pánizlaonita kongresszus Hadzsi Emini jeruzsálemi nagymuftinak, a kongresszus egyik elnökének indítványára a magyarországi mohamedánok kérdésével foglalkozott. A kon­gresszus egyhangúlag elismerte Budát, mint iz- lám szenthelyet és egykori ázlám kalifátusi székhelyet, kimondotta továbbá, hogy a Rózsa­dombon a Gül Baba-emléket megőrzik, hatalmas mecsetet építőnek és ezzel kapcsolatban moha­medán főiskolát létesítenek, melynek költségeit az íz l ám hívei teremtik elő. A mohamedán— magyar knltünkomité által bemutatott tervraj­zokat nagy tetszéssel fogadták. Arszlán herceg közölte azt is, hogy a tavasz elején személye­sen látogat el Budára a magyar iziámfelekezet ügyeinek' tanulmányozására. — A rimaszombati ipartársulat álarcosbálja. Rimaszombati tudósítónk jelenti: A rimaszom­bati ipartársulat január 16-án este 9 órai kez­dettel rendezi meg a társulati székház tenni ében nagyszabásúnak ígérkező álarcosbálját. — „Az Isten egyszer megcsókolta a földet s a csók helyén támadt ,a Riviéra" — a szí­neknek csodálatos pompája, a,z önök tavasz boája, a legszebb tenger csobogásának szim­fóniája, örökké zengő dal, mely elf eledbe tét­lenül. rezonál a szív emlékkaimrájiábán. A vi­lágnak erre a legszebb helyére vezeti uta­sait olcsón a P. M. II. utazási irodája e hó 30-án. Az utazás egybeesik a farsangi imókák idejével s a riviénaii farsang a legmulatságo- stnbíb látványosság, a legszebb élmény. Pom­pás programot ad riviéraii Karnevál-utasai­nak utazási irodánk s a kéthetes utazás mindössze 1680 koronába kerül. Erre az uta­zásra s olcsó egyéni riviérai utakra (1080 ko­ronáiéi) felvilágosítást nyújt a P. M. H. uta­zási irodája, Bnatialava, Central Passage. xx Rendkívüli esemény a pozsonyi textil- piacon! A gazdasági krízis hatását a magán­háztartások érzik a legsúlyosabban. Uj házr tartások alapításának egyik nagy problémá­ja: a jóminöségtt, tartós kelengye, konyha^ stb. felszerelésének beszerzése. Ézit a problé­mát most elsőnek oldotta meg a köztársaság évszázados, világhírű len- és pamu tárágyára: Ed. Oberfeiithner‘6 Söhne, Mahrisch-Sokőn- berg. Ez a hatalmas gyárvállalat (alapittatott 1817-ben) teljes üzemben 2000 munkásnak és többszáz tisztviselőnek ad kenyeret. A gyár január 7-én nyitotta meg az első speciális kelengye diétái] eladási telepét egész Szioven- szkó részére: Bratislávában. Köztársaság-tér 22. Pia&sage, Q. Kovács ©egben, ahol a fo­gyás ztókiözönséget beigazoltan eredeti gyári áron, a világvállalat reputációjának megfele­lően legszolidabban szolgálják ki. örömmel üdvözöljük úgy városunk, mint egész Szlo- venszkó fogyasztóközönsége érdekében e két­ségkívül jelentős eseményt. Saját érdekében senki se mulassza el e rendkívül előnyös be­szerzési forrást mielőbb felkeresni — A pozsonyi YMCA közli, hogy német matúra! tanfolyamába február 1-től uj hall­gatókat vesznek fel. Szükséges előképzett­ség 5 gimnáziumi vagy e,zzel egyenrangú is­kolai műveltség. Beirat ás a isánouti YMiCA i nifo rmációs irodájában. xx Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz légzés, félelem érzés, idegesség, migrén, le­hangolt ság, álmatlanság a természetes „Ferenc József" keserüviz használata által igen sokszor megszüntelhetők. — Kevés a francia pap. Párisi öl írják: Fran­ciaországban föltűnően csökken a papok száma, úgyhogy egy-egy lelkész kénytelen több egy­házközség vezetését, vállalni. A bábom alatt 4600 francia lelkész halt hőéi halált. 1928 óta a lelkészek száma 32.800-ró! 28.000-m ősökként. — Harmincezer koronával járult hozzá ax országos hivatal a kassal munkanélküliek segé­lyezéséhez. Kassai szerkesztőségünk jeienti: Kas­sa város tanácsának legutóbbi ülésén a polgár- mester közölte, hogy az országos hivatal a kas­sai munkanélküliek segélyezéséhez 80 ezer koro­nával járult hozzá. Weieer dr. jelentést tett a tűzoltólaktanya építési kültségeének ki nem uta­lása miatt a vállalkozó részéről megindított peres eljárás helyzetéről- A kerületi munkásbiztositó pénztár kérelemmel fordult a városhoz, melyben kérte a szociális ház melletti kb. 900 négyzetül területű telek árának megállapítását, ahol a kö­zeljövőben székházat kíván felépíteni. A tanács többsége négyzetölönkint 100 koronáé árban kí­vánja a kórt telket átengedni a munkásbíztosi- tónak. A különféle iparágakat magában foglaló vegyes ipartársulat panasszal fordult a városhoz a banktisztviselők részére kedvezményes árban eladott nagyterületű telek eladási feltételeinek be nem tartása miatt. A közmunkaügyi referens közölte, hogy a közgyűlés határozata, illetve a szerződés nem tartalmaz erre vonatkozólag ki­kötéseket. Wirth Gyula (ker.-szoc.) kifogásolta a szerződések ilyetén elkészítését, amennyiben a telek kedvezményes árban való eladását csak azon feltétel mellett volt hajlandó a képviselőtes­tület átengedni, hogy az építési munkálatoknál helybeli iparosokat és munkásokat fognak fog­lalkoztatni. Pajor dr. (ker.-ezoc.) tanácstag a munkanélküli segélyek kiosztásának kérdésénél szóvá tette, hogy értesülése ezeriDt egyes lelki­ismeretlen egyének cserekereskedést űznek, s az Erzsébet-téren valóságos börzét 15tesitettek az élelmiszer-utalványok eladásával kapcsolatban. Ez szerinte erkölcstelen cselekedet, amennyiben az aramgy is kisebb számban kiutalásra kerülő utalványokból nem jut a nélkülözőknek s ezáltal megkárosítják a többi rászoruló munkanélkühe- ket. A tanács Weiser dr. inditványára felkéri a rendőrigazgatóságot, hogy bocsásson rendelkezé­sére néhány nyomozó közeget a visszaélések ki­nyomozására s a kiosztások ellenőrzésére. — Január 16-án lesz a kassai Kárpátegyesü­let álarcosbálja. Kassai szerkesztőségünk jelen­ti: A Kárpátegyeeület kassai osztálya a régi szokásokhoz híven, ezidén is megrendezi álar­cosbálját, amely eddig minden szezonban a leg­kedvesebb, leghangulatoisabb mulatságok közé tartozott Kassán. Az idei bál dátuma: január 16., szombat este, melyre az agilis rendezőgárda nagy szorgalommal készül. A meghívókat már szétkiildtéik s aki tévedésből nem kapott volna, reklamációjával forduljon a Vitéz-könyvkeres­kedéshez, ahol készségesen bocsátanak meghí­vót a rendelkezésére. xx A cseh kommunisták Baía, ellen. Az orosz kommunisták tanulnak Bafától. Egy le­ni ográdi újság, a „Krasnaja Gazeta“ 1931— 306. számában „Forradalom a cipőiparban" cím alatt szóról-szóra a következő bírt közli: „Másfél hónappal ezelőtt Skoroch ódban alas pos vizsgálatnak vetették alá a világhírű Csehszlovákiád Bafa-cég által behozott, cipőket. Ezen cipők alsó része egy egységes darabból áll. A talp gummiból készült és közvetlen v>an összekötve a sarokkal. A gyár izzad ság-me­chanikai osztályán Masalovic mérnök fel­ügyelete alatt a talpak leöntésére próbaíoir- mák készültek. A „Krasnyj Treugolnik" mü­vekben készült el az első szovjelorosz gyárt­mányú monolit-dalpgyár. Kitűnt, hogy a mi­nősége nagyon kielégítő és hogy a csehszlo­vák gyártmányúval egyenértékű. Az öntött talpak használata a szovjetorosz szövetségnek nagy meg lak adtások at jelent. Már magán a bőr^átvarró és vágóosztályon 46 eljárás esik el a fedhmikai eljárásnál." A monalittaip és az előállítási munkarendszer a Bafa-müvek találmánya és védjegyzett patentje. Ezt a rendszert és patentot az orosz kommunisták kérdezés és kártérítés nélkül tulajdonítottak el. — Egy rnszánszkói község „ébségmarsa" a körjegyzőhöz. Rusziniszkói szerkesztőségünk jelenti: A volt beregmegyed Csongor ki9közr ség szegényei a napokban „-éhségmarsot" rendeztek. A község a múltban sem volt va­lami gazdag, jelenleg azonban annál szegé­nyebb. Lakosai kivétel nélkül magyarok, akinek egy részét a nyomor a kommunizmus karjaiba kergette. Többnyire mint erdőmun­kások keresték kenyerüket, de az erdők ki­termelésével ez a kerese[forrás is kiapadt. A nyomor most a tetőpontját érte el. A napok­ban a® éhező férfiak, asszonyok és gyerme­kek nagy karavánba álltak össze s elindultak Barkaszóra, ahol a körjegyző székel. Az öl­száz főnyi csapat ellepte az utat, de ellepte a böjrkaszói körjegyzői hivatal környékét is. Lakatos körjegyzőtől munkáit és kenyeret kö­vetelitek. A körjegyző megnyugtatásul közöl­te a* éhezők seregével, hogy már kért segít­séget, hogy a község nyomorgó lakossága ke­nyérhez jusson s ígéretet is kapott az orszá­gos hivataltól az élelmiszer kiutalására vo­natkozói ag. Az öltszáz főnyi csapat az Ígéret­ben bízva erre csöndesen hazavonult. — A román akadémia furcsa öröksége. Buka­restiből jelentik: Jaesyban meghalt Ghiea Kon­stantin dúsgazdag magánzó, aki végrendeleté­ben a román tudományos akadémiára hagyta. 150 millió lejt kitévö vagyonát. Föltételként, azonban kikötötte, hogy az akadémia csak ak­kor léphet az örökség birtokába, ha kiadja az örökhagyó hátrahagyott Írásait; ellenkező eset­ben a vagyon unoka becsére száll. A kéziratokat most olvasták át s kiderült, hogy ezek pórim- gráf-irodalom termékei. Az akadémia most:nagy dilemmában van, mert az örökhagyó unokaöccse nyilatkozattételre szólította föl. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom