Prágai Magyar Hirlap, 1931. december (10. évfolyam, 274-296 / 2791-2813. szám)

1931-12-31 / 296. (2813.) szám

1331 december 81, csütörtök. 7 Hl ÍREK. VÍZUMOT Magyarországba, Romániába, Lengyelor­szágba még ugyanaznap megszerez a „Prá­gai Magyar Hírlap4* pozsonyi kiadóhivatala, Lörinckapu ucca 17., II. (Central-passage.) Ilyen útlevelek meghosszabbítását <8 vállal juk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Panská ul. 12., III. em. eszközli. — Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket, hogy a P. M, H. 1932. évi nagy képes naptá­rának expediciós és bélyegköítsége fejében 5 (öt) koronát vagy bélyegekben, vagy az elő­fizetési díjhoz csatolva szíveskedjenek kiadó- hivatalunkhoz beküldeni — Arz Arthur báró, a monarchia utolsó ve­zérkari főnöke, Budapestre költözik. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Arz Arthur báró, aki áz osztrák-magyar monarchia utolsó vezér­kari főnöke volt, a közel jövőben Budapestre költözik. Elhatározása a magyar kormány nyugdijrendeletéveil függ össze. Mint ismeretes, a magyar kormány a külföldön lakó nyugdíja­soknak csak a nyugdíj 50 százalékát fizeti ki. Érdekes, hogy Arz, aki osztrák nyugdijáról már eleve lemondott, jelenleg román állampol­gár és román nyugdíjas is volna, de a román kormány hamarosan beszüntette nyugdíját, mi­vel erdélyi származású. (Furcsa indokolás!) — Halálozás. Urbán Jaroszláv, a joachims- tali Rádium Palaoe Hotel bérlője tegnap dél­után Prágában meghalt. Urbán egyszerű fő- pincérből küzdötte fel magát a legetőkedőbb cseh száll óiparosok sorába. Negyven évvel ezelőtt mint pincértanone került Königgrátz- be, ahol később főpinoér lett, majd bérbe­vette a königgrátzi Grand Hotelt. Kilenc esz­tendeje bérelte a jőachimstali Rádium Palaoe Hotelt. A megboldogult nagy előzékenység­gel fogadta szállójában a magyar vendégeket. Holttestét szombaton délután 3 órakor teme­tik a prágai krematóriumban. — A kassai Keresztény Társadalmi Kör közgyűlése. Kassai szerkesztőségünk jelenti: A kassai Keresztény Társadalmi Kör a na­pokban tartotta meg évi közgyűlését Grossehmid Géza dr. szenátor, a kör elnöké­nek elnökletével. Grossehmid dr. elnöki meg­nyitójában utalt arra, hogy a kassai Keresz­tény Társadalmi Kör hivatása az itteni tár­sadalmi élet fenntartása és példa adás a té­ren az ország többi hasonló intézményeinek is. Ami e cél elérésére kívánatos, azt az elő­ző évek során kifejtette és azokra utalva csak azt kéri, hogy ne tekintsék azokat színes sza­vaknak, hanem váltsák valóra az itteni ma­gyar kultúra megmentése érdekében. A tar­talmas elnöki megnyitó után Grossehmid dr. el párén iálta a kör ez évi hatotta i t és a kozr gyűlés felállással áldozott emléküknek. Ez­után Sziiklay Ferenc dr. a kör főtitkára, Ka­zinczy Ferenc jelleméről és életéről tartott értékes felolvasást, majd a távollévő Pfeiffer Miklós dr. kanonok, az irodalmi szakosztály elnökének évi jelentését olvasta fel. A. köz­gyűlés ezután letárgyalta az 1930. évi zár­számadást és a jövő évi költségvetést, tudo­másul vette a könyvtári jelentést, amely a könyvállomány örvendetes szaporodásáról számolt be, majd az elhunyt Zsadányi Róbert helyett Greguss Gyula ev. lelkészt választotta meg a kör alelnökének. Ugyancsak kiegészí­tették a választmányt is több taggal az el­hunytak és eltávozottak helyére. A közgyűlés elfogadott egy alaps zab ál y módos i t á st is, oly irányban, hogy a kör szlovák elnevezését a magyar névnek megfelelően változtassák meg. Végül Gombos József dr. javaslatára elhatározták, hogy az elnöki megnyitót, a fő­titkári jelentést és az irodalmi szakosztály elnökének a jelentését ezidén is kinyomat­ják a tagok részére. — Utazási irodánk karácsonyi szünete. Uta­zási irodánk január 5-ig zárva van. Az iroda vezetője a PMH karácsonyi társasutjának ri- viérai csoportjával a Riviérán időzik. Utazá­sokra vonatkozó levelezések csakis január 5-e utón lesznek elintézve. A január 18-án in­duló szicíliai (1780 Ké.) és január 30-án in­duló nizzai Karnevál útra (1680 Ke) jelentke­zéseket január 5-ig is elfogad a PMH po­zsonyi szerkesztősége (Bra listává, Central Pa&sage). Hogy akarják kizárni a kassai őslakos husiparosokat a katonai szállításokból? A meg nem engedeti konkurencia botrányos iskolapéldája — A kisemmizett husiparosok követelésére vizsgálat indult meg a sérelmes ügyben Kassa, december 30. (Kassai szerkesztő­ségünktől.) Páratlan botrány tartja izgalom­ban napok óta Kassa husiparos- társadalmát s ezen keresztül az egész kassai iparos- és kereskedőosztályt. Az egyik nagy husiparos cég ugyanis az üzleti konkurrenciának olyan szokatlan és a kereskedelmi erkölcsökbe üt­köző módjára ragadtatta magát, amely szinte példátlanul áll ezen a téren és nagyon szo­morú fényt vet a mai állapotokra. A közvé­leményt annál inkább érdekelheti az üzleti konkurrenciának ez a szokatlan kinövése, mivel csupa őslakos, magyar husiparosokon esett példátlan sérelem. melyet — különösen a mai súlyos időkben — nem lehet szó nélkül hagyni. De beszél­jenek helyettünk a tények. A katonai parancsnokság november elején kiirta a kassai helyőrség csapattestei részére a minden esztendőben esedékes hús szállítási pályázatot, melyen eddig nagyrészt kassai ős­lakos husiparosok vettek részt az illetékes körök legnagyob megelégedésére. A pályázat november végén járt le, amikor a katonai parancsnokságon a pályázók jelenlétében fel­bontották a beérkezett pályázatokat. A pá­lyázók között voltak Oséry Nándor, Freudenfeld Károly, Irchman István, Szóbél Nándor" kassai őslakos hus­iparosok, továbbá a Slovenské Dobytkárské Druzstvo, a Rechka és Bulena-cég és Pachta Vádav husiparos. A pályázók az eddigi szokásoknak megfelelően 20—22 százalék engedményt ajánlottak feli a piaci árakból, csupán Pachta Václav aján­lott fel 25 százalékot. .A pályázatfelbontó bizottság fi gyeimbe vette ezt az ajánlatot, holott el kellett volna utasí­tania, mivel nem felelt meg a pályázat felté­teleinek, mert pld. köz tudom ásu, hogy Pach­ta nem vág élő állatot, csupán másodkézből vásárolja a húst — és pár nappal rá felhívta a többi pályázót is a 25 százalékos enged­mény megadására. A husiparosok nem vol­tak hajlandók ilyen nagy kedvezményt nyúj­tani. mert 25 százalékos árengedménnyel nem tudtak volna elsőrendű árut szál li lául és a Slovenské Dobytkárké Druzstvo javasla­tára és felszólítására közösen megállapod­tak, hogy nem teljesitiik a katonai inten- dantura feüszólitását és nem mennek bele a 25 százalékos árengedménybe. Emellett éppen a Slovenské Dobytkárské Druzstvo kardoskodott a legjobban. Ezt a választ Írásban is beterjesztették az bi­ten danturának. A közös válasz beterjesztése után az történt, hogy a Slovenské Dobytkárské Druzstvo az ős­lakos pályázók .háta mögött pótajáulatot nyújtott be, amelyben felajánlotta a 25 szá­zalékos árengedmény t a hús piaci árából. Természetes, hogy ilyen körülmények között a katonai parancsnokság a Slovenské Dobyt­kárské Druzstvonak adta ki a busszáUitást az egész helyőrség részére, melyet eddig mindig öt iparos látott el. A Druzstvo mellett egy csekély hányadot kapott Pachta Vádav is, mig az őslakos pályázók teljesen kiestek. Amikor a Druzstvo példátlan eljárásáról a többi husiparosok tudomást szereztek, azon­nal eljártak a katonai in ten dán túránál, egy­úttal jelentést tették a>z ügyről a Kereske­delmi- és Iparkamarának is, ahol Maxon Mi­lán elnök személyesen foglaltatta jegyző­könyvbe a példátlan sérelem adatait és azon­nal lépéseket telt., hogy a busszállitási szer­ződést. ne kössék meg a Druzstvovai mindad­dig, amíg az ügyet megfelelően ki nem vizs­gálták. A vizsgálat azonnal meg is indult s a kisemmizett husiparosokkál együtt az ipa­rai Társadalom kíváncsian várja, milyen ered­ménnyel fog végződni. Általános a vélemény, hogy azt a céget, amely ilyen lépésre ragad­tatja magát, egyszersmindenkorrá ki kellene zárni a pályázatokban való részvételből. Hogyan mUliomosodiak meg a Sktarehek Berlin város pénzén? Hoflmann, a városi bank igazgatója előállott leleplezéseivel Berlin, december 30. A Sklarek-bünper tárgyalása, mint óriási kígyó húzódik tovább és egyelőre még megközelítőleg sem lehet megmondani, hogy mikor ér veget a berlini városháza panama-gazdálkodásának bírósági likvidálása. A tárgyalás legújabb szakaszában a városi bank ügyeinek komplexumával fog-, laikozik a bíróság és a vádlottak közül csakis azok vesznek részt a tárgyaláson, akiknek az affér eme elágazásában szerep jutott. Ma dél­ei őit a bank utján lebonyolított Sklarek-féle váltóüzleiekről folyt a szó, azokról az üzle­tekről, amelyeket a Sklarek-cég a város bankjával, vagy annak testvérintézeteivel bo­nyolított le. A vádlottak padján ülő Hoffmann bank- igazgató, aki éveken át vezette a városi bank agemláit, most végre elérkezettnek látta az alkalmat arra, hogy kiöntse a szi­vét a bíróság előtt és elmondja mindazt, amit a Sklarekékkai való üzleti nexusa fo­lyamán tapasztalt. A saját eljárását fedezve látja, hiszen ő sem­mit sem kezdeményezett, nem tett egyebet, minthogy kitünően ki­szolgálta a város üzletfeleit, a Sklarek-fivé- reket, akik a legintimebb kapcsolatot tar­tották fenn a magisztrátussal. — A Sklarek-cég a várossal való kapcso­lata révén egyik legelső üzletfelünk volt — mondja Hofímamm igazgató. — Pénzintéze­tünk még gyerekcipőben járt s az volt a leg­főbb törekvésünk, hogy üzletfelein két ma­gunkhoz édesgessük és ilyen módon igyekez­zünk a bank forgalmát növelni. Tudomásunk volt arról, hogy a Sklarek-cég Böss főpolgármester legnagyobb jóindula­tának örvend és azt is tudtuk, hogy intéze­tünk igazgatóságának egyik tagja, Bamber- j ger kereskedelmi tanácsos baráti viszony­ban van a Sklarckekkel. Bamiberger tanácsos többször többször is fi- | gyei mez tele bt bennünket, hogy a Sklanek-fi­vérekikel legyünk a legelőzékenyebbek, mert ők abban az időben a legkitűnőbb üzletfelek­nek számítottak. A városi bankban akkor csupa becsületes és tisztességes ember ült, akiknek egyetlen ambíciója az volt, hogy az uj pénzintézetet miinél jobban felvirágoztassa. Azt tettük, amit a helyünkben bárki más is megtett volna, igyekeztünk kedvében járni üzletfeleink­nek, akikről tudtuk, hogy a főpolgármester kegyeiben állanak. Elnök: Betekintést kapott-e ön a Sklarek-fi- vérek és a város között létrejött monopolszer­ződés másolatába-?; Hoffniann bankigazgató: Hivatalosan ez nem történt meg, magánúton azonban igen. A szer­ződésről tudomást szereztem, de nem láttam benne nagyobb szabálytalanságot, akkoriban más viszonyok voltak, a Sklarek-cég első helyen állott a város üzletfelei között, a cégtagok milliós vagyonnal rendelkeztek. Elnök: Ezeket a milliókat azonban a várostól kölcsönözték! Hoffmann bankigazgató a következőkben kon­krét eseteket ismertet annak illusztrálásaként, milyen meghitt volt a Sklarekek kapcsolata a magisztrátus tagjaival. Leó Sklarek házat épít­tetett, amelynek felavatásán a berlini magisztrá­tus számos tagjai is jelen voltak. Brokát vezér- igazgató az avatási ünnepség egyik résztvevője ismerősei körében ekkor úgy nyilatkozott: „Na­gyon szeretem ezt a fiatal Sklareket. legszíve­sebben odamennék és megcsókolnám!44 — A Páneurópa-bizottság a gazdasági együttműködésért. Bécsiből táviratozzák: A Páneurópa-bizottság elhatározta, hogy Né­metországban , Ausztrióiban, Magyairországon és Csehszlovákiában gazdasági bizottságokat szervez meg. amelyeknek feladata lesz a gaz­dasági közeledés lehetőségeinek megvitatása és megkeresése. — Valuta.esempészés miatt letartóztatták a'í osztrák határon a pozsonyi szlovák nemzeti színház egyik színésznőjét. Pozsonyi szer­kesztőségünk telefonálja: A pozsonyi szlovák nemzeti színházat érdekes eset foglalkoztatja. A szlovák nemzeti színház operett-társulatá­nak egyik vezető színésznője a napokban Bécsibe utazott, hogy nagyobb bevásárlásokat eszközöljön. Bécsből visszatérve a bergi vám­vizsgálatnál az osztrák vámőrségnek feltűnt az elegáns hölgy csomagja és külön személyi .motozást rendeltek el. A vámőrség egyik iro­dahelyiségében végrehajtott személyi moto­zás azzal a meglepő eredménnyel járt, hogy a csinos színésznő harisnyakötőjében 19.000 korona értékű idegenvalutát találtak. A vám­őrség az elrejtett és engedély nélkül ál-csem­pészett idegen valutát lefoglalta és a színész­nőt előzetes letartóztatásba helyezte. A szí­nésznőt hiába várták vissza Pozsonyba, atmá annál inkább kellemetlen volt a szlovák nem­zeti színháznak, mert a színésznő a most be­mutatásra kerülő „Szökik az asszony44 cimü operett vezető szerepét játsza és az utolsó pil­lanatban másnak kellett szerepét kiosztani. A színház vezetősége megtette a lépéseket a színésznő szabadlábra helyezése érdekében. — Rászakadt a barlang fala a kiránduló iskolás gyerekekre. Nápolyból jelentik: Egy kiránduló gyermekcsoportot Nápoly közelé­ben borzalmas szere ne séden sóig ért. A felhő- szakadás elől egy barlangba menekültek, amely beomlott és maga alá temette a hét iskolásfiut. A szeren esetlenséget jóval ké­sőbben vették észre és tüstént hozzá kezdtek a mentéshez. Négy gyermeket még élve kiás­tak, a többi háromnak már csak a holtteste került elő. — A kivégzett Horvát István anyja perújí­tást kér. Budapesti szerkesztőségünk telefo­nálja: Horvát István, a kivégzett rendőngyti­kos anyja ügyvédje utján kérvényt nyújtott be, amelyben rehabilitálni akarja fia emlékét és kéri az ügy ujrafelvételi tárgyalását. Hi­vatkozik Horvát István bűntársának, a ké­sőbb elfogott Gál Ferencnek vallomására, aki úgy vallott, hogy Horvát nem akarta meg­ölni i a rendőrt, csak védekezett és védekezés .közben véletlenül sült el a revolver. 11 December | Csütörtök [Isiig iiiiisü tg iliÉsill

Next

/
Oldalképek
Tartalom