Prágai Magyar Hirlap, 1931. szeptember (10. évfolyam, 198-222 / 2715-2739. szám)

1931-09-01 / 198. (2715.) szám

Mai Htamft 11 oltfal Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed* évre 76. havonta 26 Kő; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké fl képes melléklettel havonként 2.50 K£-vat több Egyes szám ár» t.20 Ki, vasárnap 2, —Kd. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztői politikai napilapja Feletői szerkesztő. DZURÁNYI LÁSZLÓ FORGÁCh GÉZA Szerkesztőségi Prága 0. Panská ulice 12. U. emelet. — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; Prága 0. Pániké ulice 12. UL emelet. Telefon: 34184. SŰRQÖNYCIM. HÍRLAP. PRAHA A Itáflérbeszorítotf népstönclség Siralmas ülésszak Géniben 1 külügyminiszterek nagyfesz® sem jelenik meg — AsMak iáikül lehetetlen gazdasági kérdésekről tanácskozni - Briand fe@üe§ Az európai bizottság ma kezdi meg munkáját Géni, augusztus 31. Az angol kormány- ki'iais és Brigiid betegsége miatt az európai bizottság f ők oini tójának mai genfi ülésén a négy nyugati nagyhatalom küilügyminiszte­rei közül valószínűleg csak kettő fog részt- venni: Curtius dr. német és valószínűleg Grandi olasz külügyminiszter. A furcsa helyzet mindenesetre azt az érdeíknélkülisé- get bizonyltja, amely ma az európai összefo­gás problémája iránt mindenfelé megnyil­vánul. Litvinov orofSz külügyminiszter ugyancsak Genfben van és résztves* a bi­zottság ülésein, de jelenlétének nagyobb je­lentőség nem tulajdonítható. Köztudomású, hogy az Amerikai Egyesült Államok meg­bíz ott ja sem a népszövetség, sem az európai bizottság ülésein nem vesz részt s mivel ma a fontosabb pénzügyi és gazdasági problé­mák Amerika bevonása nélkül megoldhatat­lan ok, az egész genfi összejövetelnek [Húzó­ját és kizárólag a német-osztrák vámunió el­intézésével iogiai-kozik. A lapok szerint a nagy antant értésére adta Schober osztrák al- kanceilárnak, hogy vonja vissza a vámuniós tervet s a lapok azt kívánják, hogy Crüning német kancellártól ugyanezt követeljék. Az Ere Nouvelle szerint Brüning régóta lemon­dott vofiin-a a vámuniós tervekről, ha nem üt­között volna Hugenberg ellenállásába. A né­met nacionalisták tiltakoznak a vámuniós terv elejtése ellen, de ez a tiltakozás nem jelenti a nemzetközi együttműködés csődjét, mert Brüning a .szf]sö jobboddal nélkül ifi folytat­hatja eddigi külpolitikáját. Áz Excelsier nem tartja kizártnak, hogy a szükségessé vált nem­zetközi együttműködés érdekében maga a német bizottság fogja a vámunió kérdésének elnapolását kérni, mert ha erőlteti a problé­ma elintézését és csökönyösen kitart régi ál­lásfoglalása mellett, akkor a rövidlejáratu köl­csönök terén kapott kedvezményeket a hite­lező államok azonnal! visszavonják és a né­met pénzügyi krízis újból akuttá válik. Az Echo de Paris londoni jelentése szerint a hágai döntőbíróság, amely, mint ismeretes, szeptember 2-án hozza meg ítéletét a vámunió kérdésében, ki fogja mondani, hogy nem érzi magát kompetensnek a kérdés eldöntésére. Ha a hágai döntőbíróság kifejezi illetéktelen- ságét, akkor a vámuniós ügyekben egyedüli a népszövetség dönthet. Laval és Briand szeptember 25-én utazik Berlinbe A Géni, augusztus 31. Népszövetségi körökben elterjedt hírek szerint Laval francia miniszter­elnök és Briamd külügyminiszter szeptem­ber 25. és 26-án látogatja meg a német fővá­rost. A látogatás abban az esetben is megtör­ténik, ha a népszövetség tanácskozásai időköz­ben nem érnek véget. Curtius dr. és Briand szeptember 20-ika táján elhagyják Géniét, ha csak váratlan események nem jönnek közbe. A népszövetség tizenkettedik rendes évi ösz­szejövetele szeptember 7-én kezdődik és szep­tember 26-án befejeződik. Briand helyen Ponté! T Páris, augusztus 31. A Quai d‘Orsay hi­vatalos jelentése szerint Vaquez tanár, Bri- and kezelőorvosa, kijelentette, hogy a pá­ciens egészsége a javulás utján van, de a külügyminiszter a közeljövőben nem kezd­heti meg tevékenységét, mert szigorú dié­tára és legalább egyheti pihenésre van szüksége. Franciaországot Genfben ilyen körülmények között szeptember 7-ig Fran­cois Poncet képviseli, aki a népszövetségi tanács ülésein is résztvesz. Egyelőre nem tudni, vájjon Poncet átveszi-e Briand helyét a népszövetség plénumában. Flandin pénz­ügyminiszter valószínűleg mint Franciaor­szág második delegátusa vesz részt a genfi üléseken. I Balkánon Is összevesztek Sztambul, augusztus 31. Valahányszor a török külügyminiszter eddig a népszövetség tanácskozásaira utazott, mindig megállapo­dott Szófiában és tanácskozott a bolgár kül­ügyminiszterrel. Ezidén ez a találkozás el­maradt, amiből bizonyos körök a török- bolgár viszony elhidegülésére következ­tetnek. A görög-török közeledés óta Szófia és Angora barátsága lehűlt, különösen az­ért, mert a görög-török közeledés a reví­ziós kívánságok kikapcsolásával történt. Törökország ma formálisan is tiltakozott a Bulgáriában élő török reakciósok Kemál- ellenes propagandája ellen. Szófiában élén­ken tiltakoznak az ellen a görög-török terv ellen, amely szerint a két balkáni állam, esetleg Bulgária bevonásával, egy állandó tanácstagságra pályázzék Genfben olymó­don, hogy a török-görög és esetleg bolgár tanácstagok két évenként váltakozzanak. rius értéke lesz s legfeljebb másodlagos sze­repet játszhat a nagy európai tanácskozások szakadatlan sorában, Amerika megbízottja és az angol és a francia külügyminiszter je­lenléte nélkül a genfi tanácskozások sokat veszítettek súlyúkból s a tanács évek óta nem tartott olyan jelelték télén összejöve­telt, mint amilyen a moisfcani lesz. A meg­lepetések ennek ellenére nincsenek kizárva. A genfi kisebbségi kongresszuson a szudétanémetek hitvallást tettek a többi nemzetiséggel va!ö együttműködés mellett Peters képviselő beszéde — Esterházy János a magyarok konkrét panaszairól—Hrdlicska mandátumát nem igazolták? A jóvátéteH és az adóssági kérdések az európai bizottság programján szerepelnek, de a német delegáció egyáltalán nem sür­geti ezeknek a kérdéseknek tárgyalását. Bi­zonyosra vehető, hogy Curtius dr. német külügyminiszter megragadja az alkalmat an­nak a viszonynak tisztázására, amely a genfi tanácskozások és a Geníen kívül lévő kon­ferenciák között van. A népszövetség tekin­télye szempontjából a félreértéseket feltétle­nül ki kell küszöbölni és az ügyek intézésé­nek menetét egységesíteni, ellenkező eset- h■'■n lehetetlen harmónilkus megoldást talál­ni és a legtöbb államot egyformán sújtó pénzügyi krízist kiküszöbölni. Az orq&z de­legáció az európai bizottság üléseitől főleg a/t várja, / hogy állást foglaljon a májusi orosz javaslattal szemben, amelyben a szov­jet az általános európai támadást kizáré szerződés megkötését követelte. A vimunió temetése Páris, augusztus 31. Zaleski lengyel kül­ügyminiszter tegnap este Parisból Gcnfbe utazott. FI utazása előtt megjelent a Quai d‘ Qr- sayon és Phillipe Bertefllottal, a francia kül­ügyi hivatal főtitkárával tanácskozott az ak­tuális politikai kérdésekről. A francia sajtó egyelőre háttérbe tolta az orosz kérdés vitá­Genf, augusztus 31. Az európai kisebbségi kongresszuson szombaton Peters dr. csehszlo­vákiai német delegátus beszélt, aki kijelentet­te, hogy a szudétanémetek továbbra is részt- vesznek a kisebbségi kongresszus munkáin, an­nál is inkább, mert jogilag ugyanúgy részesei a kisebbségi szerződéseknek, mint a többi kisebbségek. Peters dr. szerint a szudétanéme­tek nem elégszenek meg a kisebbségi szerző­désekben biztosított jogokkal, hanem többet követelnek, mert ezek a minimális jogok nem felelhetnek meg egy olyan népnek, amely Csehszlovákia lakosságának egynegyedét, sőt Csehország lakosságának egyharmadát alkot­ja. A Csehszlovákiában élő különböző népek egymáshoz való viszonyának rendezése nem csak nemzetközi ügy, hanem döntő jelentősé­gű az egész államra nézve is. Az a körülmény, hogy a prágai kormányban 1926 óta német miniszterek ülnek, azt igazolja, hogy a cseh­szlovákok elismerik a németség erejét és fon­tosságát. Mindazonáltal tévedés volna ebből a tényből arra következtetni, hogy Csehszlo­vákiában nincs többbé nemzetiségi kérdés. El­lenkezőleg, az utóbbi időben a csehek naciona­lizmusa növekedőben van 8 ez egy okkal több, hogy a szudétanémetek megerősítsék és han­goztassák a többi nemzetiséggel való szolida­ritásukat. Szüllő Géza csehszlovákiai magyar delegá­tus után, akinek beszédét vasárnapi számunk­ban közöltük, Eszterházy János, a csehszlová­kiai magyarok második delegátusa emelkedett szólásra és az észt kulturautonómiával kap­csolatban a szlovenszkói magyarság konkrét kultursérelmeiről nyilatkozott. Megállapította, hogy ha van is még magyar tannyelvű iskola Szlovenszkón, magyar nemzeti szempontból súlyos kifogások alá esnek ezek és keserű paradoxont jelentenek, minden magyar számá­ra. A csehszlovákiai magyarok követelik, hogy észt mintára ellenőrzési joguk legyen a szlo­venszkói magyar iskolák tananyaga fölött. Megemlíti a szlovenszkói magyar népkönyvtá­rak esetét is, amelyek létesítésével port hin­tettek a világ szemébe, mert a könyvtárak ugyan léteznek, de értéktelen lim-lommal van­nak megtöltve. A magyarok követelik, hogy hivatalos szervezeteiknek több jogot biztosít­sanak a szlovenszkói magyar kisebbségi kul­turális ügyeinek intézésében. Eszterházy Já­nos nagyhatású beszédére még visszatérünk. Prága, augusztus 31. Vasárnapi számunk­ban a csehszlovák távirati iroda hivatalos közleménye alapján jelentettük, hogy a ki­sebbségi kongresszus elnöksége Szeberényi magyarországi szlovák megbízott mandátuma helyett Hrdlicska pozsonyi tanárnak és ma­gyarországi szlovák emigránsnak megfigyelői mandátumát igazolta. Ezzel a hivatalos hírrel szemben a Lldové Noviny hétfői számában úgy tudja, hogy Hrdlicska mandátumát a kisebbsé­gi kongresszus nem fogadta el, mert egy emigráns nem képviselheti a magyarországi szlovákokat. A kongresszus csak a kisebbsé­gek hivatalos és az illetékes kul arális vagy politikai szervei által megerősített képviselő­ket fogadhatja el rendes tagokul. Voldemarast fölmentenék Kovno, augusztus 31. Litvániában szombaton meghozták az ítéletet a hazaárulással vádolt Volde- inaras volt miniszterelnök és 23 társa pőrében. — Voldemaras pőre hosszú ideig húzódott. A volt diktátort és kilenc társát bizonyítékok hijján fel­mentették. A felmentettek közö van Voldemaras vol szárnysegédje és az egyetlen női vádlott. — Ruzteika belügyminiszter merénylőit 15, illetve 12 évi súlyos börtönre ítélték. Slieoraitist, „a Vas- farkas" szövetség vezetőjét és társait egy-egy évi börtönre ítélték, de a büntetést a vizsgálati fog­sággal kitöltöttnek vették. Az ítélet kihirdetése után Voldemaras megölelte védőjét és a felmen­tett vádlottakat, majd emelt fővel elhagyta a wir- gyalási termet. Ámbár Voldemarast felment ették a hazaárulás vádja alól, öszes ügye nincsen likvi­dálva, mert még több pör folyik ellene, többek között az állampénzek elsikkasztani rimán. Voldemaras a jövőben is csak ellenőrzés alatt mo­zoghat Litvániában és valószínű, hogy pőréinek elintézése után újból számkivetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom