Prágai Magyar Hirlap, 1931. május (10. évfolyam, 100-123 / 2617-2640. szám)

1931-05-17 / 112. (2629.) szám

19$1 má.jns 17, vas Ama p. li <PPAGAI-A\\CíÍ^-HTR1iAK VÍZUMOT Magyarországba, Romániába. Olaszor­szágba, Lengyelországba még ugyanaznap megszerez a „Prágai Magyar Hírlap" pozso­nyi kiadóhivatala, Pozsony, Lőrinckapu-u. 17. IL (Central-passage). Nem szükséges a pénzt előre beküldeni, az összeget utánvéte- lezzük. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága Panská uL 12, IH. em. eszközöl. — Meghalt Peoerberger Alajos beszterce­bányai műépítész. Pieterber^or Alajos mű­építész, Boirosznó-tfiirdő tulajdonosa, él-ötének 53. évében bosszú szenvedés után elhuny ti. A nieglboldoguLtban Besztercebánya magyar­sága egyik igen értékes, közrrie gbecSü lésben állott tagját, gyászolja, aki a Város életében évtizedeken keresztül előkelő pozíciót töl­tött be. Mint. ép Ítész messze földöm Iliire* vó'lt s a kém oly műér lék ü építészeti alkotá­sok égéez sora fogja emlékét sokáig Őrizni. A megboldogult a. múlt esztendőben egy autószerencsétlenség tragikus áldozata lett s éleiének utolsó hónapjait szeme világát vesztve szenvedte végig. Péntek délután Besztercebánya, őslakosságának mélységes részvéte mellett, temették el s helyezték őrök nyugalomra a családi sírboltba. Peier- berger A la jóst kiterjedt rokonság gyászolja, elsősorban özvegye, szül. Hasamann Hedvig, gyermekei: Peiarberg&r Hédiké, iij- Peier henger Alajos építész. Peder be rger Gyula dir. klinikai orvos, Peierbérger László állator­vos, Féiémberger Andor, AMzfca és Vilmos, továbbá Haszniamn József főállatorvos, Hu- dák József és családja s Öav. Rooh Istvánná és gyermekei. — Ktleb el sb erg-emlé k táblát lepleztek le Szegedén. Szegedről jelentik: Csütörtökön leplezték le a szegedi egyetem falán azt az emléktáblát, amely Klebelsberg Kuno gr ól kultuszminiszter munkásságát örökíti meg. Az egyetem tanári kara nevében Menyhárt Gáspár üdvözölte a minisztert. „Ezek a. falak időtlen-időkig beszédes hirdetői lesznek an­nak a nemzéimeütő munkának, amelyet Nagy­méltóságod nehéz nagy időkben a nemzeti kultúra érdekében a tudomány ápolásának és fejlesztésének szolgálatában végzett" — mondotta többek közt. a professzor. Klebeis­berg Kunó gróf az üdvözlő beszédre mon­dott válaszában hangoztatta, hogy úgy fo­gadja ezt a. kitüntetést, mintha az ezred zászlajára tűznének ki egy kitüntetést azért, mert az ezred minden tagját nem lehet ki­tüntetni. Geduly ág. ev. püspök jubileuma- Bu­dapestről jelentik: Ma van 20 esztendeje an­nak, hogy Geduly Henrik tiszakerületí evan­gélikus püspököt székébe beiktatták. A jubi­leumi ünnep alkamából az egész magyar protestantizmus szeretettel és tisztelettel ve­szi körül a köztiszteletben, álló püspököt. A tiszai egyházkerület Zelenka Lajos dr. világi elnök irányitása mellett nagyszabású ünne­pet készít elő. — Újra Berzeviczy Albertét választották meg a Magjar Tudományos Akadémia elnö­kévé. Budapesti szerkesztőségünk telefonál­ja: A Magyar Tudományos Akadémia teg­nap tartotta meg közgyűlését, amelyen az akadémia elnökévé, ezúttal tizedszer, újra Berzeviczy Albertét választották meg, — Dienes Adorján „Regélő romok" rámái cikk­sorozatának inára esedékes XIV. folytatása — ffiüyagitorlódás 'miatt — a jövő hétre maradit. — Orvosi bir Trencséníeplicről, Boleman János dr. nyug. várm. főorvos és közkórházi igazgató, az ismert balnéológus, Stubnyafürdön fölhagyott fürdöorvosi prakszisával és rende­lését Trencsénteplicen a „Három Sziv“-házban megkezdte. — Halálozás. Pozsonyi szerkesztőségünk te­lefonálja: Feuer Béla, a pozsonyi zsidó hit­község iskolájának nyugalmazott igazgatója Becsben meghalt. Az elhunytban Feuer Gá­bor, a Dunabanfc cégvezetője, az ismert sport­ember édesapját gyászolja. Temetése vasár­nap délután négy órakor lesz Pozsonyban a kongresszusi hitközség temetőjében. Feuer Béla 40 évi tanítói szolgálat után néhány év­vel ezelőtt vonult nyugatomba. Egész tevé­kenységét a tanítói kar szociális ügyeinek szentelte. Titkára volt a nyugdíjas tanítók or­szágos szervezetének és nagy küzdelmet foly­tatott a nyugdíjas tani tők ügyeinek rendezése érdekében. Halála nagy részvétet váltott ki Pozsonyban. 1 pozsonyi csehszlovák pártoknak síinél szúr, ko§y a temetőkben mágiái és német sírfeliratok vannak 3stdi!vÉi5?s ffynjtottak Passensr rési temetőinek bezárására Pozsony, má j us 16. (Pozsonyi szerkeszt ősegünk telefonjeleniéöe.) A pozsonyi csehszlovák pártok a városi tanácshoz beadványt intéztek, amelyben azt indítványozkilc. hogy a város belső részén fekvő temetőiket, köztük az András-tometőt. a. Kecske- U'ccsi evangélikus temetőt, a katona temetőt és a virágv ölgyi temet őt a város zárja te, tem et csőket oda ne engedélyezzenek és ezeket a temetőket harminc ót elinulLGal par­kokká alakítsák át. Az liindít'ványiüak rejlett po’itiikaá colja v-am. A cseh­szlovák pártok kép viselőinek tudniillik nem tet­szik az, hogy ezekben a temetőkben túlnyomóan magyar és német sírfeliratok vannak. A tegnap esti tanács­— Nyilvános köszönet. Alulírott ezennel fejezem ki hálás kö,szünetemet mindazoknak, akik az elmúlt héten Érsekújvárod megtar­tott esküvőmön megjelentek, valamint azok­nak,' akik távirat utján fejezték ki gratulá­ciójukat. Weisz Árpád és neje, Galán-ta­— Orvosi bir Szliácsíiirdőröl, Bernát. Mar­git dr. párisi tanulmányút járói visszatért s rendelését. Szliácsfürdőn (Hotel Bra.tislava) újból megkezdte. — A szégyen elöl a halálba menekült egy budapesti pénzügyi titkár. Budapesti szer- kesztőségünk telefonálja: Ma reggel a gellért­hegyi sziklakápolna bejáratánál átlőtt fejjel holtan találták meg Darvas István 45 éves pénzügyi titkárt, a. IX. kerületi adófel,ügye- lőiság -tisztviselőjét. A szerencsétlen ember, akinek felesége egy évvel ezelőtt halt meg, ivásnak adta magát, és igy gyorsan nehéz anyagi viszony,ok közé körülit. Nehány héttel ezelőtt megjelent, nála egy Sehwaritz névül rádióügynök, aki azt ajánlotta, hogy vegyen egy rádiószerkezetet, amit. nem kell kifizet­ni, mert részletre adják. A rádiót ezután nyomban eladják és annak árán. ketten meg­osztoznak. A pénzügyi titkár, aki az italnak rabja volt, ebbe belement és ezt 13. manipulá­ciót az ügynökkel együtt 14-szer ismételték meg. A cég feljelentést tett, mire a rendőr­ség megindította az eljárást. Darvast ma reg­gel 9 órára idézték be a rendőrségre, de a szerencsétlen ember ehelyett a korareggeli órákban a Gellérthegyi sziklakápolnához ment és annak bejáratánál főbelőtte magát. xx Érelmeszesedés (artería-sclerosis) előreha,- ladott korban mindenkinél fellép. Kiválóan be­vált szer ezen bántalomnál a diurétikus hátáén SALVADOR FORRÁS, melyet kellemes ize miatt egészséges emberek is szívesen isznak. — Két napi elzárásra ítélték a leleplezett lévai „kísérletet". Lévai tudósitónk jeleni!: Múlt év te­lén tragikomikus kisértetjárás volt a lévai Honvéd- uccáham, Bibik Náu dóiménak, egy városi tisztviselő özvegyének lakásán. Bilikmé barátnőjénél volt. láto­gatóban és mikor hazatért, lakása bejáratában egy álarcos ,,fcisértei“-tiel találta szemben magát. Azt ■hóidé, csupán rósz tréfáiról vau szó, mikor azonban a „kísértet'* nekiesett és bántalmazta, ijedtében sá- ko'Jtozni kezdett. A. közeli Iparoskíörtbő! segítség érkezett, de ekkorára a ,kísértet" álarcát eldobva, elmenekült. A rendőrség hamarosan rátalált a .,M- sérliet“’‘-re Berényi Gyula 19 éves tanonc személyé­ben, aki a ház tulajdonosának, Balog Máté szabó­mesternek a tanonca volt s beismerte, hogy ö ren­dezte a kisértetjárási komédiát azért, hogy az öz­vegyasszon ytfc a lakáéból való végleges ed távozásra bírja. Nem volt más kifogása az asszony ellen, mint hogy gyakran járt haza kapuzárás után és ilyenkor neki kellett a kaput kinyitnia. A lévai járásbíróság tegnap tárgyalta az ügyet és a szabóinast könnyű testi sértésért két napi elzárásra ítélte. Ezzel még nem zárultak le a kisértetjárási koméiba aktái. Bi­lik' Nándomé az. ijesztéstőd szívdobogást kapott és azóta is betegeskedik. Szán dókában áfli!, hogy pol­gári utón kártérítési keresetet ad be a szabóinas elten. Ruhafestő, m* Jf ülés foglalkozott aj indítvánnyal és hat tanárs­tag mellette, hat pedig ellene foglalt állást, míg Krrto polgármester szavazatát a temető bezárása mellett adta le, úgyhogy ilyen előzményedv után a tanács pártoló javaslatával! kerül az iniditvány a hétfői városi köz­gyűlés elé., ahol nagy hiaircra van kilátás az őslakos pártok és a csehszlovák pártok között). A kérész- tény szocialista pánt a temetőik bezárása élten azzal ■érvel, hogy azok-a teme tők, amelyeket a csehszlovák pártok neon alkarnak bezárni, ahová felhát az indít­vány értelmiében temetkezni fóheit, távoliesnek a vái'cslöl, igy például a nagyszombati -utón lévő Szí. 'vláríon-iueímető a várostól négy kiliométernylre vau és ez a temető télen szinte megközelíthetetlen. I namzetgyülés színtelen munkaprogramja Prága, május 16. A nemzetgyűlés mindhét házéit njíből összeháivták, azonban sem a kép- viseiőháizmak, sem pedig 0 szenátusnak sem­miféle munkaprogramja nincsen. Á képvise- lofom legközelebbi ülése* kedden, május 19-én délután 3 órakor less. Napirendjén egészen jelen fék leien ügyek szerepelnek. A koalíció remélj, hogy kedden a kormány be­nyújtja a. kirlíioMi kölcsönre vonatkozó tör- vényjlavaislaiát. A. szenátust szerdán délután négy órára hívták egybe. Az ülés napirend­jén csiuipán mentelmi ügyek szerepelnek. A szenátus alkotmányjogi bizottságát szerda, délelőtt 10 órára hívták egybe, hogy a mu/n- kabiróságról szóló javaslatot letárgyalja, föl­téve, hogy a koalíció polgári pártjainak a ja­vaslat elleni kifogásait sikerül addigra ki­küszöbölni ­Viktor Dyk elhalálozásával a nemzeti de­mokrata párt részéről a szenátusban mandá­tumhoz jut. Kapras János dr. cseh egyetemi tanár. " Abban az esetben, ha Kapras dr. nem fogadná el a mandátumot, helyébe Záibrod- ská asszony, egy prágai* tösztviselő felesége kerülne, A Stribrny - Stránsby-affér Prága, május 16. A parlamenti vizsgálóbizott­ság elnöke, Stefánek agrárius képviselő, továbbá előadója, Koudelka szociáldemokrata képviselő, nemkülönben legyőzője, Spacek cseh nemzeti de­mokrata, képviselő a. Stránsky képviselő által Stribrny képviselő elleni vád ügyében javaslatba hozott tanuk kihallgatását befejezték és most az ügy anyagát tanulmányozzák, s a további bizonyítási anyag beszerzésével foglalkoznak s igénybe veszik a, törvényszéki szakértők szak- véleményét. Ez a munka különösen a szakértők­re való tekintettel némi időt fog igénybe venni. •Utána hozzáfognak az eljárás második • etapjá- hoz: azon tanuk kihallgatásához és azon bizo­nyítékok tanulmányozásához, amelyeket, esetleg Stribrny képviselő fog javasolni. Mihelyt ezt a munkát befejezték, a, vizsgálat eredményét meg­felelő javaslat kíséretében a vizsgálóbizottság elé fogják terjeszteni. Hl eseti szmálderoMák cssbenhagyjáls a tteluzMk pártok választási karieiilét Prága, május 16. A novemberi községi választásokra, amelyek a köztársaság legtöbb községében esedékesek, máris intern előké­születek folynak a pártok kebelében és egyes pártok között. A csehszlovák pártok a múlt­ban mindig arra törekedtek, hogy olyan körz-, ségekben, ahol a csehszlovák lakosság ki­sebbségben van. egységes csehszlovák , listá­val lépjenek fel. Ennek a taktikának célja az volt, hogy a csehszlovák szavazatokat egy­ségesítsék, hogy igy mennél több mandátum • hoz jussainak a német, vagy magyar többségű községekben. E kezdeményezés mindenkor a csehszlovák nemzeti tanácsból indult ki. A nemzeti tanács most is ily iránya "tárgyaláso­kat kezdett, 'azonban ezek, mint a félhivata­los Prager Presse is jelenti, hajótörést szen­vedtek. A csehszlovák szociáldemokrata párt elha­tározta, hogy az ezidei községi választások­nál nem csatlakozik minden esetben, a. cseh­szlovák pártokhoz. Elhatározása szerint olyan községekben, ahol a csehszlovák lakosság ki­sebbségben van, vagy önálló jelölő listát ál­lít, vagy a német szociáldemokratákká] köt választási egyezséget. Csak ahol nincs kellő erejű szervezete, vagy nincsenek német szo­ciáldemokraták, ott csatlakozik az egységes csehszlovák Listához. A párt eljárását minden, esetben a választási hely speciális viszonyai szerint fogja ímegállapitani. A szociáldemok­raták ezzel a határozatukkal hangsúlyozzák a két szociáldemokrata párt együttműködését, amit még az 1928. év,i szociáldemokrata kongresszuson mondtak ki. Ez azt jelenti, hogy a cseh szociáldemokraták megtörik a. csehszlovák pártok egységes választási, front­ját, de jelenti azt is, hogy ugyaniakkor a né­met szociáldemokraták is. cserben hagyják a német pártokkal a választási közösséget. A cseh szociáldemokraták elhatározása nemcsak a prágai csehszlovák nemzeti tanácsnak, ha­nem a Slovenská Ligának a számításait is ke­resztülhúzza, mert —- 'értesülésünk; szerint - a csehszlovák szociáldemokraták a Sloven­ská. Liga intencióival ellentétben Szloveu- szkón is önálló jelöltlistákat fognak benyúj­tani, , I GPU eroiSc vsiatSi? Spiüplwiásiii aiazett? — Minden áron meg akart halni. Érsekújvár] tu­dósi! tőnk jelenti: Siposs Margit 21 éves diószegi leány kora fiatalságában rossz útra tévedt és egy idő óta miint prostituált járta az éreekiuíjvári. Péro uccáit. A legutóbbi rendőrségi razzia alkalmával elfogták a leányt, aki ellen csavargás miatt, eljárás indult. A. rendörbiirő egy napi elzárásra iMlite és kiMilitoittei. Érsekújvárról. A leányra, 'akii még nem volt büntetve, rettenetes hatással volt az irtőlet, siirógörcsöt kapott és mikor büntetésének letölté­séire visszavitték a rendőrségi fogdáiba, oiyan nyug­talanul viselkedett, ogy állandóan szemmel kellett tartan!. Elkeseredésében mindenáron meg alkart válni az élettől. Először a zárka kilincsére próbálta magát felakasztaná, de közben olyan izgalom vett rajta erőt, hogy eszméin tilenni rogyott le. Az őrök magához 'térítették és igyekezték őt megnyugtatni, de sikertelenül. Valamivel későbben egy biztosító tűvel próbálta eveit fölszafciitanli. Újbóli idejében ott termett az őrség és megakadályozta az öngyilkos­sági kísérletet- HutEonnégy órán át a leány meg­ismételt öngyilkossági kísérleteivel és idegiroihamai- va! állandó izgalomban tartotta a fogda egész sze­mélyzetét. Tegnap azután illetőségi helyére tolon- colták. — Amerika, gyomra. Mennyit esznek az aimeri- kaiiak? Erre a fontos kérdésre felel a washingtoni egészségügyi hivatal statisztikája- Egy amerikai évenként átlag egy tonna (!?) élelmiszert fogyaszt el. Ez megfelel körülbelül a harminc évvel ezelőtti táplálkozás! nívónak, csakhogy most sokkal válto­zatosabb ez amerikaiak kosztja, mint akkor. A nem­zet évi füe-ze ['fogyasztását 12 millió dollárra becsü­lik. ami a háboruelőtti fogyasztás háromszorosa. Az emberek tehát ugyanannyit esznek, mint régebben, csak fűszeresebben. Egyébként nagyon, jól tudjuk, hogy nem minden amerikai polgárra jut. egy tonna élelmiszer. Van akire több, van ákire kevesebb. Miaj-t '.mindenült « világon, valószinüleg Amerikában is többségben vannak azok, akikre kevesebb jut, ■ London, május 16. A Daily Express mosz­kvai jelentése szerint a kommunista interna- cionale végrehajtó bizottsága titkos megbíza­tással Spanyolországba, küldte a GPU egyik leghirhediebb vezetőjét, Trillissert. Trillisser a hét végén indult Spanyolországba, hogy át­vegye a spanyol kommunista mozgalom irá­nyítását. Titkos megbízatása a Daily Express szerint úgy szól, hogy meg kell buktatnia a köztársasági kormányt és megteremteni a spa ­nyol szovjetköztársaiságot. Trillisser a GPU egyik legrettegettebb rezére, akitől még vé- reskezü alrezérei is félnek., ő szervezte meg annakidején 1927-ben a véres koreai lázadást a japánok ellen és ő küldte a koreai béna szülöttek ezreit a japán géppuskák elé. KiraboSták Prága egyik templomit Prága, május 16. Szombatra virradó éjjel egy ismeretlen tettes kirabolta a prágai óvá r 0 sh áz-téren levő Tóin-templomot . A tol­vaj az 1770-ben készült s nagy müértéket képviselő arany szentségtartón mérhetetlen károkat okozott. Letört róla két erősen ara­nyozott ezüst angyalszobrocskát, kivette az arany ostyatartót s letörte a szentségt-artó te­tején levő aranykeresztet. Hasonló módon tette tönkre a cibóriumot is. A mellékoltáro- kon a Mária-képekről elrabolt több fülbeva­lót, karperecét, több arany keresztet, apró aranysziveket stlb. s végül kirabolta a perse­lyeket. Az elrabolt arany és ezüst tárgyak értéke csak 4000 korona, de műért ékük föl- becsüllhetetlen, mert pótolhatatlan unikátu- mok voltak. A rendőrség kezében egyelőre csak egy villamosjegy az egyetlen nyom. A tolvaj valószínűleg úgy hatolt be a templom­ba, hogy az esti májusi ájtiatosság befejezése után a templomban elbújt, bezáratta magát ,s reggel a templom kinyitása után észrevét­lenül osont el zsákmányával- A templomot vasárnap uijból felszentelik. Iniüs w§m lesnek a Beszar parlaneati választások? Budapest, május 16, (Budapesti szer­kesztőségünk tekíönjeíeníése.) A ma reggeli lapok jelentése szerint Magyarországon a képviselőválasztásokat junius végén tartják meg. A nyilfszavazáso5 kerületekben junius 28-án és 29-én, a titkosan szavazó kerületek­ben pedig julius 5-én lesznek a választások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom