Prágai Magyar Hirlap, 1931. május (10. évfolyam, 100-123 / 2617-2640. szám)

1931-05-01 / 100. (2617.) szám

-*■> ■ v VJ-X*,X íllMjWÍ.' A'1. Jl k<íXe-\kcf. elvek nagy részét ellenzéki pártjaink tör­vényhozói, így különösen Nitsch Andor kép­viselő, parlamenti felszólalásaikban már egy év óta hirdették. A józan ész és a körülmé­nyek parancsszavát elnyomta azonban a ko­alíciós pártok féktelen érdektüleke-dése. H* ^ J ' '1l 1, ^ e* ^ «a m Prága, április 30. A parlamenti hivatalos tu­dósítói iroda csak a mai napon adta ki Benes külügyminiszternek a külügyi vita során el­hangzott véleményekre adott válaszát. Benes miniszter Ondercso és Kramár dr. képviselők kitételeire válaszolva, azt hangsúlyozta, hogy a xsehszlovák külkereskedelmi politika min­dig figyelembe vette a saintgermaini béke- szerződés 222. szakaszának az Intézkedéseit és hogy egyetlen egy alkalom sem volt, hogy erről megfeledkezett volna. A békeszerződé­seknek vannak más olyan záradékai is, ame­lyek az államoknak s igy Csehszlovákiának is különböző kedvezményeket nyújtanak, hogy Csehszlovákia megfelelő vasúti össze­köttetésre tegyen szert Magyarországon és Ausztrián át a déleurópai államokkal és a ki­kötőbeli övék kérdése is ugyanilyen. A cseh­szlovák külpolitika arra törekedett, hogy eze­ket a zelőnyöket teljesen kihasználja. A mi­niszter biztosítja Ondercso képviselőt arról, hogy teljesen helytelen az a nézet, mintha a vámunió kérdésében a kormány tagjai kozott ellentétek volnának. Ellenkezőleg az egyetértés ebben a kérdés­ben a legtökéletesebb. Kramár dr. helyesen jegyezte meg, hogy helytelen volna az a föl­tevés, mintha minden vámuniónak politikai egyesüléshez kellene vezetnie. Ezt ő (Benes) sem mondotta, mert az ő fejtegetései speciá­lisan csak a német—osztrák vámunióra vo­natkoztak. A miniszter egyetért azzal is, hogy amennyiben a gabonáméüopóliumot kellene életrebivni, úgy az nem valósítható meg csak egy államban a a magyar kereskedelmi szer­ződés kapcsán, hanem rt egész kereskedelmi rendszert a gabona- bevásárlási gabonamonopólium alapján kell kiépíteni valamennyi állam között. A ke­reskedelem állami szabályozása nem jelent száraz elgondolást. Különösen nem ma, amikor fordulóponton állunk, amikor a nemzetközi gazdálkodás régi irányai meg­törnek s uj elgondolások kerestetnek, ak­kor nem szabad ragaszkodnunk a túlságos doktriner elvekhez és a túl merev állami intézkedésekhez, hanem az államnak lehetőséget kell adni ar­ra, hogy elegendő rugalmasságra tegyen szert. Oly időkben élünk, amikor az állam fölada­taira egészen más szemmel kell néznünk, mint régebben. Az államnak uj kulturális, gazdasági és egyéb feladatai vannak. Akar­va, nem akarva az állam túlságosan beavatkozik az indivi­duális éleibe, a fejlődés ezen irányától nem tudunk már visszatérni s ennek következtében az összes nemzetközi gazdasági egyezményt is akár az egyik, akár a másik formában az állam irá­nyítása, részvétele és ellenőrzése mellett kell megkötni és végrehajtani. Természetes, hogy minden tulimesszemenő ellenőrzés helytelen voina. Hat n Hnp^^ ji|| gim Úgy Bettiién minisztereink, mint Károlyi külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is várakozó állásponton van Budapest, április 30. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefon jelentése.) A képviselőház külügyi bizottsága tegnap délután ülést tar­tott, amelyen a német-osztrák vámunió kér­Srtíbrny nlabb Mimim sorsira mm is ^ n m ^ ^ Prága, április 30. Stribrny lapja, a Po- Jedni List, folytatja támadásait a nemzeti szocialista párt ellen és fölteszi a „tizenne­gyedik kérdést, amelyre választ vár“. — 1922-ben — Írja a lap — a cseh nemzeti szocialista párt az egyik nagy iparágtól ellen­szolgálatáért, illetve a pénzügyminisztérium­ban az úgynevezett behozatali túlfizetések szabaddátétele érdekében tett közbenjárásá­ért kétmillió korona összeget kapott. Ebből az összegből 60.000 koronát Klofáő velesla- vlni csokoládégyára számára vettek el s a dologról Klouda dr. szenátort Is tájékoztat­ták, 100.000 korona ment a lublani nemzeti szocialista ellenzéki mozgalom támogatására, 1C0.000 korona a bécsi nemzeti szocialista lap számára és a maradékot a fogyasztási szövetkezetek szanálására fordították. Meg­mondaná-e a nemzeti szocialista párt vezető­sége — kérdezi Stribrny lapja —, milyen szolgálatok ellenértékéül kapta a kétmilliót? Az emlékezet megkönnyítése érdekében meg­jegyezzük*— fejezi be a lap —, hogy nem szeszről volt szó, sem szénről, sőt ez az ösz- szeg nem azonos a mi Ötödik kérdésünkben eműtett összeggel sem, amely a választásra fordított kétmillióról szól. désével foglalkoztak. Károlyi Gyula gróf kül­ügyiminiszter ismét hangsúlyozta, hogy a magyar kormány még ki nem alakult gazdasági tervekkel szemben továbbra is várakozó állásponton van. Mindez nem jelentii azt, hogy egyes államok­kal közvetlenül nem bocsátkozik tárgyalások­ba, mint például Olaszországgal, Ausztriával, Németországgal, legközelebb pedig Csehszlo­vákiával. Programon szerepel továbbá a Ro­mániával kötendő végleges szerződés tárgya­lása is, amely remélhetőleg kölcsönös jóaka­rat mellett szintén kedvező eredménnyel fog zárulni mindkét ország érdekei szempontjá­ból. Hunyady Ferenc gróí volt az első felszó­laló, aki hangsúlyozta, hogy nagy örömmel látta Miklós román herceg budapesti látogatását. A szovjetveszedelemmel szemben úgy gaz­dasági, mint politikai szempontból célszerű voiltia, hogy ha Magyarország Romániához közeledne. Apponyi Albert gróf szólalt fel ezután, aki hangsúlyozta, hogy az ügyek mostani állása sémimképpen sem alkalmaz végleges határo zathozataira. A német-osztrák vámegyezmény beharango­zása Európát megmozgatta. A magyar közvé­lemény átérzi a jelen pillanat fontosságát. Elhatározásában azonban kizárólag saját ér­dekei által vezetteti magát. Magyarország legfeljebb azokra lehet tekintettel, akik ha­sonló módon tekintettel vannak Magyaror­szágra. Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök válaszolt az elhangzott felszólalásokra. Be­szédében hangsúlyozta, hogy a Németország és Ausztria között kötendő vámegyezmény, nagyfontosságu, mert Ausztria ennek alapján politikai és gazdaságpolitikai kérdésekben szomszédaival ugyan úgy tárgyalhat, mint Né­metország. Nem bocsátkozhatom jövendölé­sekbe, — mondotta a miniszterelnök — de nem oszthatom egyesek azon véleményét, mintha a német—osztrák vámegyezmény ter­ve nem volna valamilyen formában megold­ható. A kérdés megmozgatta Európát és egy keletkezőben levő francia terv a német érdekszférához közelálló államokra is von­zó erőt igy eszik gyakorolni. E francia terv lényegéről még nem sok ismerete®, de nincs kizárva, hogy sikerül a kettőből egy­séges tervezetet készíteni. Elhamarkodott volna, ha a magyar kormány már ma egyik vagy másik irányban véglegesen döntene. Végül a miniszterelnök kijelentette, hogy Ma­gyarország politikai orientációját megváltoz­tatni veszedelmes volna, miután épp a mos­tani időben kétszeresen fontos szoros össz­hangban együttműködni azokkal, akik már eddig magyarbarátságukat beigazolták. A külügyi bizottság ezután bizalmat szava­zott a kormány külügyi politikájának. Bukarest, április 80. A mai reggeli lapok jelentése szerint Grata Gusztáv, Hegedűs Ló­ránt ée Chorin Ferenc tegnap Bukarestbe ér­kezett Útjuk egyrészt a petrozsényi ée lu- pényi bányák fúziójának ügyével All kapcso­latban, másrészt a román-magyar kereskedel­mi kamara felállítására vonatkozólag folytat­nak tárgyalásokat. A román-magyar kamara felállításának úttörője Szmrecaányl György volt képviselő, aki a múlt évben Bukarestben járt és erre vomatkozólaf tárgyalásokat folytatott. ^ ^ ^ ^ jy J|y REGENY Irta: EGRI VIKTOR (22) Erélyesek voltak, kurtán bántak Mikóval, a könyvelőt egyszerűen félretolták. Egy mol­nár legénnyel végigvezet tét ték magukat az egész malmon, bekukkantottak a raktárak­ba, a munkáslakásokba. Mikó szótlanul kul­logott a nyomukban. Fontoskodó kérdéseik­ből megállapíthatta, hogy szakember nem volt köztük. A szemle után bevonult az egész bizottság az irodába. Vallatóra fogták Mikót, Egy au- golbajuszos, himlőragyás fiatalember, aki a bizxdtság vezetőjének látszott, egyenesen Mi­kén ak támadt: — A könyveit hamisan vezeti! Lehetetlen, hogy ilyen kicsinyek legyenek a malom készletei. El fogom rendelni a tüzetes vizsgá­latot. Mikó égő zavarral bámult a pipacsvörösen ágáló emberre. — Az urak tűivé tehetnek minden talpalat­nyi helyet a malomban. Innen egy szem bu- za, egy gram liszt nem tűnt el. — Jegyezze meg magának, hogy az úrázás­nak vége! — kiáltott rá a himlőragyás fiatal­ember. — Mi szerény dolgozó munkásai va­gyunk az uj társadalomnak. Aki pedig útját állja az építő munkának, azt a véeztörvéuy- flzék el fogja söpörni. Heréiket nem etetünk főbbé! A vallatás folyamán Mikó még egynéhány kirohanást hallott a burzsoázia túlkapásai el­len. Lassan azonban a himlő ragyás is le­csendesedett. Mikó védekezhetett. Azzal kezdte, hogy az utolsó mázsáig bejelentésre került tavalyi háborús terméssel nem lehe­tett manipulálni, mint megvádolják. A kém­lelek felett nem ő, hanem a közélelmezési tanács rendelkezett. Kényszer gazdái kodás folyt az utolsó esztendők alatt. A malom csu­pán őrlésre szőrit kozhatott- A lisztüzlet, melyre az elv társak célzást tettek, még a há­ború első esztendejében megszűnt. Igen, talán ebben az első békeévben, mely­ben nem kelleit többé jóllakatni millió és millió katonát, az uj termés betakarítása után megindulhatott volna a normális ma­lomüzem, megszűnt volna a jegyremdsaer, a hatósági kiutalás, ha köziben az uj rend nem veszi kezébe a gazdasági ügyek intézését is. Mindez oly kézenfekvő volt, hogy a bizott­ság tagjai megértőén bólogattak. A hlrnlŐ- ragyás fiatalember kissé kényelmetlenül fe­szengett. Az ajtóban megjelent a molnár legény, aki a bizottságot vezette. Mikó rámutatott. — Embereim előtt nem maradhatott volna titokban, ha készleteket rejtegetnék. Tessék őket kiva 11atini. A himlőragyás leintette. — Nem kutatunk tovább. Szerencséje, hogy emberségesen bánt a munkásaival és nem hallottunk panaszt... De azért más rend lesz itt! Kezünkbe vettük a gazdaság iügyek intézését. Az uj termés meg fogja szilárdítani helyzetünket. Az 'éhezés véget fog érni, nem lesz többé éhes, nélkülöző ember, a diktatú­ra kilétpiti a szebb jövendőt. Addig pedig, az uj termésig: kitartani!... Mehetünk, elv­társak! Az udvaron egy darabig tanakodtak. A bi­zottság két tagja bement aztán a malomba- Két zsák lisztet hoztak. Berakták a zsákokat az autóba. A vezető beifirkált valamit a note­szébe, kitépte a lapot éis átadta Mibómak. Miké zsebébe gyűrte az iráist. Fellélegezve nézett az elrohanó autó után. — Ezek is csak éhes emberek. Tudni kell velük bánni, akkor minden rendben lesz — gondolta és visszament a házba. 4. Különös tavasz volt e<z, melyen a forrada­lom az orosz szovjet mintájára megkezdte experimentumait emberrel és eszmével. Egy nap népgyülést tartottak a faluban. Pesti ember volt a szónok, a beszéde tetszett, a s oka dallom hangos helyesléssel hallgatta. A nép elfelejtette az adóikat, az adósságokat, a kaimatiszedő bankot, a foglalást, a városi ügyvédet. Földosztás lesz, teljesebb, mint amilyet az októberi forradalom ígért, ez volt a pesti szónok rakétás kirohanásokkal teli beszédének veleje s a szélkordta ember má­moros lett a gondolattól, hogy maholnap megfogódzhat a göröngybe, a maga görön­gyébe. ‘ A gyűlés után még ott óösorgott a tömeg a templomtéren. S szálltak a vélemények, az Ítéletek, mint a légen átcikkázó fecskék. — Ez a mi embörünk, a mi nyelvünkön be­szélt! i — Naidrágos embör, de azér igazsága vót! — Ez is csak olyan úri becsapás lösz! — tamáisíkodott a hitetlenje. — Nem minden ám a főd! — igy meg a telhetetlen. — Hol a vetőmag, a szerszám, az igás áltat ? Menj neki a fődnek a puszta te­nyereddel. No meg egy kis pfz is kénét, ha már főd lesz! — Csak főd legyem a talpam alatt. Lesz ház is, ha idén nem, hát jövőre. — Cteak zabálhassuk eleget, nem kérdem, ki adja! — Lesz asszony, lesz gyerök! — igy a ha­ton aviselt legénye. — Főid lesz, béke lesz! — mondta, akin asszony lógott, gyerek rítt a nyakán és nap­számba m-yütte erejét az uraságnál. A föld, a föld! — mámorba ringató uíj sze­relem fakadt a háborút megjárt ember lel­kében. Az ígéret hogyanja éls miértje elre­pült a fülűik mellett. De a másnap csak öles plakátokat hozott, melyek ordítva követellek katonát az uj világrendnek. Akinek nem volt mit vesztenie, aki nem un!a a háborús mesterséget, az követte a felhívást. A fiatalját szedték aztán páráncs­ezóval, karhatalommal. Szivárogtak nap-nap utáln a hírek a ma­lomiba. A hírek pedig csak szálltak; eemki sem tudta pontosan, hogyan jöttek, titkos utakon jártak és senki sem tudta mennyi' & valóság és mennyit toldott hozzá mindem hír­vivő. A zűrzavar uralma vélt ez, senki sem tud­ta, mi volt a tegnapiban és még kevésbé azt, mit hoz a holnap. Pesten és a nagyobb cen­trumokban túszokat szed a szovjet, mondták a hírek, halomba ÖÜ az országban rekedt arisztokráciát. A bankvezérek rabkenyeret esznek. A parlament pincéje ártatlan apácák vérétől iezamos. Mintha láthatatlan haldoklás borította vol­na szét komor szineit, elakadt a vér kerin­gése, és a megrekedt levegőben, a tespedés- beu hullafoltok ütöttek ki szerte. Az élet tit­kos csatornákba szorult Valami lelket hen- gerlő száraz és tüzes kábulattal folytatódott ez a tavasz. Kopár lett tőle a helyéből elso­dort ember. Egy nap teherautók Jelentek meg a ma­lomiban és megrakták a kocsikat liszttel. Fent, a ponyvákkal Mentett zsákokon hóri- horgas, énekeskedvü munkások ültek, kaío- masapika volt rajtuk, kimustrált vászonzüb- bony, ée pajzán volt a nóta, mint a fény a szemük taván. Mikén ébam valami borzongás -szaladgáílt a nincstelen ember énekére. Ezek még énekelni tudtak! Hát nem látják a föld -gennyes sebeit? Milyen vakon hab­zsolják a napokat, milyen állati falánksággal élik a perceti Ahogy elhangzott az ének, más gondolatai támadtak. Meddig tarthat ez a zsákmányo­lás? Mivel rakják tele az autókat ezek a -fa­lánk nagytestű emberek, ha egyszer elfogy a liszt? Bejönnék a házba és szétduljáik! Ez lesz a vége! Mikó tovább gondolt a holnapnál. — A iermőföld örökkévaló és annak ont kenyeret, akinek verejtéke hull rá. Mi lesz, hu betakarítják az uj Iérmést -és újra megin­dul a malom üzeme? r X. ■BaMWVCB tisebSselst elítélték Berlin, április 30. Ma délben egy órakor tizenhatórás tárgyalás után kihirdették az ítéletet Göbbels dr. rágalmazási pőrében. Nyolc esetben bűnösnek mondották ki s össz- büntetésképpen egyhavi elzárásra és 1500 márka pénzbüntetésre Ítélték. Magyar-román kereskedelmi kamara létesüli

Next

/
Oldalképek
Tartalom