Prágai Magyar Hirlap, 1931. március (10. évfolyam, 50-75 / 2567-2592. szám)

1931-03-14 / 61. (2578.) szám

'P1^GM'A\\0^AR'HTRLS3?í 9 1951 március 14, srrwnUat. ■MMiiiiiiii iiiBmiini'TnTiTni----nin n i rnnrcrni <JS PORT­s seemA csakugyira ühanóee Bloimt tehetne. Még tanteszbikutMBbb Kari Wanschuira dr. Itíkrj­n. Itt őrről a hormriCTonégy drámáról vwn saó, ame­lyeket bizonyos Shakespeare Viliit nos ellenjegyzése meiteíl ma is állandóan jáfeaanalk a világ leg­különbözőbb eaiűpadjaón. A ezarző tehát megvol­na. Vannak azonban elég szúiaosaai nyugtalan lelkek, akik makacsul hadakoznak ez ellen & ha­gyomány ellen, hogy Shakespeare Vilmos saiuész és színházi vállalkozó. egy és ugyanaz a személy volna a drámák sserzőjéveá, Szerintsüík a strad- fordii koméi Másnak ez óleMérléneti adtaitok alapján rekonstruálható személyisége ós a között a kőlrtő- egyémieég közt., amelyet viszourt a drámák tükröz­nek, átihidalliíiitaSan ür tátong. Vannak tudósok és Iroda1 onitörtcnetbuvárak, kik még olytoin, kitar­tón kutatnak ée az Erzsébet korszaknak egyre más és más kimagasló alakjáról próbálják rásiit- nd a Sbokespeaire-darabok szeraőscgót. Szerepeit már a Shakespeare álnév tulajdonosai közt Bacon. Sir HateLgh, vagy ShlrLey és Ruth 1 and-Soubhampton és még más is. Így aztán évről-évre szaporodik azoknak a könyveknek és dokumentumoknak a száma, amelyek valamely érdekes uj adatot vagy fantasztikus agyrémet fűznek ehhez a kérdéshez s amelyeket Shnkeepoaire-kuriózumok óimén tart számon az irodalom történet Legújabban jelent meg Főtér Alvortmk, a pro­bléma régi kutatójának, egy uj röpirata A Shakes­peare kérdés ciánén. Ebben a rop iratban, amely igen gazdag és színes a®ekdotagyüj-'.eményí tartal­maz — s ez az értékes része —, azt a féltté v ési röpltó világgá a szerző, hogy a Shakeepeare- drámák szerzője Charles B'onnt. Montjoye Vili. lordja, aki utódja vo-lit Essex grófnak ez indiai hadjárat főparancsnoki-ágában. A Blount-családra ■vonatkozó gondos csíiládlörl'éneti kutatás eredmé­nyét híven regisztrálja a röplrait,, de semmi, még csuk a legcsekélyebb mértékben valószinüsitő bi­zonyt tőket, sem tartalmaz arra nézve, hogy a Chaplint íéítéhenyen őrzi Berlinben az Adton Hotel vezetősége Berlin, március 18. A berliniek örömmámorban. Chaplin ott van köröttük. Ott van közöttük, de megközelíthe­tetlen- A szállodai alkalmazottak ugyanis féltékenyen őrködnek, hogy senki se kerülhes­sen illetéktelenül Chaplin közelébe. Hogy a lelkesedés milyen fokú, semmi sem il­lusztrálja ezt jobban, minthogy Berlinben gomba- módra szaporodnak a diapün-linitátorok. A Chaplin-iuiiíátorok között egy fiatal leányt találtak, aki Chaplin maszkjában, fehérre pú­derezetten, keskeny kis bajuszkával, dinnye- héjjal a fején, mindenáron mutatkozni akart Charlie előtt. A berlini mozikban ma már minden részletében látható Chaplin berlini bevonulása. Chaplin erő­sen érdeklődik a berlini börtönök, fegybázak iránt és engedélyt kért, hogy meglátogathassa a töuüöeoket CHAPLIN ÚJSÁGÍRÓKNAK MAGÁRÓL — Ugy-e, csodálkoznak uraim? A külsőm nem olyan, mint egy filmszínészé, de még csak nem is olyan, mint egy üzletembere, diplomatára sem hasonlítok, még csak bohócra sem. Kissé félszeg, kissé pedáns, kiesé óvatos férfi vagyok. Valaki, aki eokkai szívélyesebben köszön vissza, mint ahogy öt köszöntik. Egyezzünk meg abban, hogy külsőm olyan, mint bármelyik más űré, akivel önök az uccán találkoznak és akitől tüzet kér­nek. Amikor először láttam magamat filmen, nevetnem kellett az idegen emberen. Másorszor már megismertem, mit gondolnak, miről? A VÉKONY SÉTAPÁLCARÓL — A sétapálca hozzátartozott az idegen úri­emberhez, csakúgy, mint hozzám a kezem- Har­madszorra nagyon kiváncsi lettem arra, hová fejlődhetik még ez az idegen úriember. Ugyanaz raarad-e, korán öregszik-e, vagy meghal egy na­pon? Most már megszoktam. Fia látom, örülök neki. de szörnyen féltem, hátha valami baja ‘Sík. Minden groteszk félrelépésnél, kicsuszás- nál rettegek. Ha őszinte akarnék lenni, be kel­lene vallanom, hogy alaposan megviseli az ide­geimet. És végül, a becsületem, ismert korrekt­ségem és tisztességem diktálja, be kell vallanom, az a. mese, amit terjesztenek róla, az, hogy én azonos vagyok vele, nem felel meg az igazság­nak. (*) Komáromi zeneszerző bemutatkozása. Komá­romból jelentik: Schrnidt Viktor, a tehetséges fia­tal komáromi zeneszerző müveinek egyrészét szer­zői est kérőiében fogja bemutatni a közönségnek. Vasárnap, március 22-én este tartja bemutatkozó estjét, melynek műsorán n szerző müveit hangsze­reken, énekszólóval ós férfikarral interpretálják. A komáromi Da'egyesület is fellép ez atka lommai. (szólóénekkel Molecz Margit, szerepel, négy szólam­ra irt zenemüvét szalon kvartett adja elő. Az esthez bevezetőt Szombathy Viktor mond. (*) Mussolini személyesen bírálja felül az olasz filmeket. Római jelentre szerint az olasz filmgyár- ’ás föltámasztása céljából elkészült a filmtörvényja­vaslat. amely igen jelentős szubvenciót helyez kilá­tásba az Olaszországban készült filmek gyártóinak. vet, amelynek címe: Shakespeare essooestfejeit Fran­cia Bacon írta. Ebben a könyvben aat próbálja bizonyitgaito-i, hogy Bacon lord Erzsébet királynő '.örvénylőién fia volt és a szonettok tartalmának szörnyű nyakaiéként raibutósztikávaj] olyan magya­rázatot igyekezik adni, hogy azokban a lord tulaj- ( (Ionképpen teóoöröikilési jogát vitatja királyi amyjá-! vail szemben. Ha pedig igy a szonetteknek neon Shakespeare a szerzőjük, hanem Bacon, máiért ne lekötne a drámáké is. Sőt még Ft* «*n AH meg a merész képzeletű Stoakespenre-kutaitó, hanem mindjárt egy kalap alatt Mairtowe, Ben Jorrso-n és Greeme müveinek szerzőjévé is Bacon lordot teszi meg. Sokkal érdekesebb és komolyabb Laimteu köny­ve, amelynek elme a Shakespeare-Mystenum. — Lanciau .akárcsak Frank Hamisnak néhány évvel ezelőtt megjelent szenzációs tanulmánya, aat fej­tegeti, hogy « Shakospeáre-dráimáknalk erősem ön- élet rajai ta rt almuk van. EbbőS a Bzempomtiból elemzi sorra a Shakespeare-drámáikat s igen ere­deti, sokszor az első szempillantásra, meglepő fel­fedezésekre jut. Mimdeznek egy bavert'ésó bőrt azt igyekszik megalapítani, hogy Shakespeare vallójá­ban Ruitland lord. Útiul a híres Trundail anagramra is, amely a Híum’ét első in quarto kiadásának óim lapján Rutland nevét rejtené. Bár sokkal való­színűbb, hogy ez neon a szerző, hanem a kiadó ne­vét jelzi. És megállapíthatőan 1597-be© osaikugyen szerepel is a könyvárusok céhében egy Johannes T rundéi. Ettől függetlenül azonban a kő‘ett igen sok je­lenig és érdekes adatot tartalmaz Erzsébet korá­ra és Shakespeare-re vonatkozólag, akárki leit légyen is azután ezen a néven ács angol színpad remekeinek szerzője. A törvényjavaslatnak van egy igen fontos pontja, amely kimondja, hogy csak az a filmgyártó része­sülhet a javaslatban megjelölt jutalomban, aki úgy művészi, mint nemzeti szempontból a* olasz nem­zethez méltó filmet kéezit; szóval olasz filmet, amely magán viseli a nemzeti jelleget. Minden olasz ere­detű filmet, mielőtt a nyilvánosság elé juthatna, maga Mussolini tekint meg és 5 maga dönt a film értéke felől. Hogy Mussolini mennyire szivén viseli nemzetének presztízsét ezen a téren te, .mutatja az. hogy az utóbbi időben több, Olaszországban készült filmet tiltott el a nyilvánosság elől, minthogy nem tartotta méltónak őket az olasz filmművészet repre- zentálására. Hir szerint a* olasz kormány a készülő törvényjavaslaton kívül a legrövidebb időn beiül újra rendezni kívánja a behozatali kontingens kér­dését, hogy ez által az Olaszországban készült fil­mek számára kedvezőbb ©ehetőségeket biztosítson a külfölddel szemben. (*) A köpenicki kapitány a színpadon. A berlini Deutsches Theater most mutatta be Zuekmayer legújabb darabját, melynek elme A köpenicki kapi­tány. A világhíres szélhámos Köpenicki kalandját tárgyalja a darab. Inkább mesejátékhoz, mint reális műhöz hasonlít az újdonság, amely bővelkedik mu­latságos részletekben. Nagy vita indult meg, hogy vájjon az írónak joga volt-e a témát a színpadra vinni? Ugyanekkor más írók filmet és kabarédara­bot csináltak a Köpenicki kapitány figurájából és akörül volt a vita, hogy kit illet meg a dramatizá- lás joga. Zuckmayer darabja Werner Krauseal, a címszerepben nagy sikert aratott. A premier egyéb­ként egybeesett a hiree szélhámosság negyed-szá­zados évfordulójával. (*) Egy világhírű filmrendező tragikus halála. Szűkszavú távirat jelentette, hogy F. W. Murnau, a világhírű német filmrendező Amerikában autó­szerencsétlenség áldozata lett. Útban volt autójával San Francisco felé, ahonnan vasúton akarta foly­tatni útját Newyorkba, mert Európába készült. Au­tója a kaliforniai partvidéken felborult és maga alá temette. Murnau Berlinben született. Most 41 éves volt. ő rendezte az első avantgarde-filmet, amelynek „Drakula“ volt a címe. Világsikere volt. A következő alkotások közül Az utolsó ember emel­kedik ki Janningssal. Az UFA-tól, ahol a Faust filmváltozatát rendezte, az amerikai Fox-gyárhoz szerződik. Ott készíti el legszebb filmjét, a Virra­datot. A ,.Sunrise“ fémjelezi Murnaut. Hermán Bang regénye, A négy ördög következik ezután, mint filmváltozatát Murnau munkásságában. Ezután meg­vált a Fox kötelékéből és a saját pénzén kezdett film vállalkozásba. Uj filmjének premierjét azonban nem élhette meg. (•) Fabl© Casals magas spanyol kitüntetést ka­pott, mert — nem vett részt a napi politikában. Barcelonából árja tudósát ónk: Ax itteni Ayunita­mieoto épületében e napokban intim társaság gyűlt egybe: Ptihlo Casate, a világhírű eeelJómüvész je­lent meg a polgármester hivatalában, hogy átvegye kitüntetését, a Katolikus Izabella-rend nagykereszt- jót. Gróf GtíeM. Brreelonu város főpo'lgáraiestere formás beszéd kíséretében nyújtotta át a kiváló katalán művész kitüntetését. A „Paibk> Casals-ze- nekoir“ elnökén éa tagjain kívül Casals szülőfalva. Vendrell is képviseltette magái az aktusnál. Csak kevesen tudják, hogy Gasa'oot sóját, hazájában mint karmestert sokkal jobban ismerik, semmint csellis­tát. Külföldön azonban CaeaIs még sohasem diri­gált. Caeolö kiltuitelesét nemcsak azért kapta, hogy számos hangversenyével külföldön a spanyol művé­szet hírnévéit szolgálja, honom főkiónit hazai mükö­A második állomás Munkács városa volt. ahová délelőtt féltizenegykor érkeztünk. Elsőnek Péter Zoltán dr.-t, az MLSz ügyvezető elnökét, a bajnok­csapat vezérét kerestük fel Félórás beszélgetésünk alatt háromszor hívják telefonhoz sport ügyekben. Vele együtt megyünk Linther volt 6örgyári igazga­tóhoz, az MSE elnökéhez. Tudomásunkra adják, hogy a vezetőség a Csillagban ebédet ad. A meghí­vás elől nincs kitérés, igy kénytelenek vagyunk a beregszászi Szabó Károlytól telefonon elnézést kér­ni, amiért az ő meghívásának csak estére tehetünk eleget Munkács reprezentáns egyesülete pályaválság előtt áll. Bár a várossal fennálló tizenötéves szerződés még nem járt le, valószínűleg át kell adnia helyét közérdekű építkezési célokra. A MSE-t, amely az Ungvárira! alig kisebb város sportját jelenti, a Rá­kóczid igeiben uj telekkel kárpótolják. Reméljük és kívánjuk, hogy ez a terv minden fokon hozzájá­rulást nyerjen, mert a szóban forgó területnek minden kelléke meg van, ami egy valóban modern sporttelep kiépítéséhez szükséges. A tervek elkészí­tése Molnár József és Stransz Ferenc mérnökök, az MSE lelkes vezetőinek kezében van, A költségek alapja a 40.000 korona bankbetét ós a régi pályáért a város által kárpótlásképpen adandó 10.000 koro- ra bankbetét! A legtöbb egyesület előtt úgy áll ez a szó, mint az álmodott ígéret földje. Az MSE 1920-ban alakult ugyan, de tulajdonképpeni élete csupán az utolsó években fejlődött ki. Péter dr. ügyvezető alelnök az anyagiak terén is példaként említhető klubvezér. Mindehhez azonban a munká­csi közönség szeretetteljes áldozatkészsége is szük­séges .amiben — bizton remélhetjük — a jövőben som lesz hiány. A múlt évben alakult „Slován“ szláv egyesülettel való viszonyunk barátságos. A szintén 1930-ban alakult Várpalánkai Spartacus el­nökével nem beszélhettünk, nem lévén odahaza. A MTSz és CsAF-MLSz egyik legfiatalabb együttese Bacsó elnök irányítása alatt készül a labdarugó idényre. Péter dr. megmutatja a régi pályán végzett idény- eleji munkákat, majd a nem messze elterülő Rákó- ozi-ligefcbe vezet az MSE jövendő otthonába. A bő­ségesen rendelkezésre álló terület jegenye ügette! övezetien fekszik a Latorca partján. Itt valamennyi sportág fejlesztése ós fejlődése biztosítva lesi Egy órára jár az idő, amikor a Csillagban fehér asztal mellett találkozunk a vendéglátó MSE vezér­karával Lintner János elnökkel, az elmaradhatatlan Péter alelnőkkel, Strausz tennisz-szakosztály veze­tővel és Ecsedy főtitkárral. Asztalunknál foglal he­lyet Braun József (Csibi), a hírneves magyar váloga- gatot-t, aki most másodízben vezeti a munkácsiak labdarugó csapatát Az MSE-nél erre ia jut pénz. Mint beszélgetés közben megtudjuk, Munkács vá­rosa a vigalmi adó tekintetében is gavallér a sport­tal szemben. Petrigalla dr. polgármesternél a sport­emberek kérése mindig megértésre talál. Bár a töb­bi város ós képviselőtestület is követné a nemes munkácsi példát, amelyet a jelenkor életének egyik ideális tömeg megnyilvánulásával, a sporttal szem­ben tanusit. A kitűnő ebéd után búcsúznunk keB munkácsi barátainktól, hogy még. a kora délutáni órákban felkereshessük a látogatást váró beregszásziakat. Félnégykor érkezünk meg Szabó Károly ven­dégszerető házához, akinél ott találtuk a Beregszá­szi SC képviseletében Brummer mérnököt. A BSC 1912-ben alakult, a háború alatt özönétéit, majd 1920-ban újra megkezdte a működést, amit az ,,Union“-ba való beolvadásáig folytatott. Az elmúlt évben, amikor a* „Union*1 úgyszólván megszüntet­te működését, a beolvadáskor felvett jegyzőkönyv értelmében néhány lelkes régi eportbarát újra életre hívta a BSC-t, amelynek jelenlegi tagjai a Kato­likus Legényegylet ifjúsága. Beregszász sportjában az elmúlt 1930-ae esztendő a forrás idejét jelenti Ibrányi György, Mandel Jenő, Brummer mérnök tö­rekednek arra. hogy magyar egyesület vegye át a megszűnőben levő Union örökét. Közben Szabó Károllyal az élén egy lelkee, tenni akaró ée tenni dóséért, zenekara megözervwséeóérl Ax „Orqueetra Patt CaeaV* ugyanis — Caealeot csak külföldön hívják „PubV-nak, oparnyolcean: valójában áron­ban katalán é* a keresztneve Pau, — szinte kizá­rólag munikáKokbóiL, egyszerű emberekből ál és a megszervezéssel Casale nagy szociáH* jelentőségű munkát iá végzett. Elterjedt hírek szerint Casa'ö azért ig kapta volna ezt a magas kitüntetést, mert nem vesz részt a napi politikában. A katalán művészeik és íróik ugyanis szinte kizárólag politi­zálnak és valamiképpen, bármilyen pártámyaiatuak is, mindenképpen a jelenb'c’ kormányfonna ellen vannak és vagy a kata'án Klggetlenecgi párthoz, vagy pedig a kőzláirsasá 'iákhoz szitának, Casals úgyszólván az egyetlen kivétel. A Katolikus Iza­béiba-rend naigykereszljót különben nemrégiben magyar ember, Révész Andor dr. is megkapta, aki az utóbbi évek folyamán sokat lőtt a epamyol-mn- gy«ir szellemi kapcsolatok ikiraélyiitéeéónt tudó gárda a volt Union pontjain megalakítja a Beregszászi Futball és Tennisz Clubot, Átveszi az Uniontól a régi BSC-pályát és vállalja a 16.000 ko­ronát kitevő adósságot. Megszervezi labdarugóit tenntezezőit, kiváló sikerrel mérkőzik a múlt nyár folyamán. A BFTC belép a MTSz-be ós a GsAP- MLSz-be. Az országos Révny-tonniszanérkőzések so­rán csapata & Pozsonyi Torna Egylet mögött máso­dik helyen végez. A labdarugó bajnokság őszi fordu­lójában második helyen áii a fiatal beregszászi csa­pat. Kiváló atléta-tehetségekkel te rendelkezik Sza­bó Károly egyesülete, igy Kalocsay 170 orn-eis rua- gaeugró és hat méteren felüli távolugró, ösferrei- cher sulydobásban ért el 12.64 m~ee kitűnő ered­ményt. Ez az alakulás életrevalóságának bizonysá­gát adta. Kont Anni, a kiváló tenmwzhölgy, Hriezó Elek, Hartman, Iczkovits és Csemoholszky gavda Szabó elnök legkitartóbb segítőtársai é© a sikerek részesei. A BFTC épp úgy, mint az UAC, UMTE é« MSE erősen reméli, hogy a tavaszi forduló neki hozza a kerületi labdarugó bajnokságot. A BSC és BFTC kívánságainak roegbailgatám után Fekete Béla Szabó társaságában látogató kör útra indul, amelynek végső állomása Ortutay Jenő gör. kát. esperes, városbiró haza. Fekete, mint ré­gi iskolatárs a parochia vendége marad, A vacsorát Szabó Károly vendéglátó gazdám tár­saságában elfogyasztva várjuk az egybehivott sportembereket. Egymás után érkeznek Vlncze Hu­gó volt kormánybiztos, a BFTC alelnöke, Majernik Károly járási főszámvevő, a BSC eloö-ke, Hriozó Elek BFTC alelnök, Iczkovits, végül Ortutay város­biró társaságában érkezik Fekete Béla. az MTSz képvsielője. Barátságos po-harazgatás közben be­szélgetünk a pályaügyekről, a BSC éa BFTC szük­séges egybeolvadásáról. Éjfél te elmúlt, miTe a tár saság szétoszlott. 1930. ér óta működik Beregszászon egy Ifjúság! labdarugó szövetség, amelynek nyolc egyesülete van 186 játékoeeal. Itt nem kell félteni az utánpót­lást A BSC anyagiak hijic nem vett rései a labdaru­gó bajnokságban, játékosainak igazolás* sincs kó- reeatülvezetve a kerületnél. Ha a beregszásziak egymás között nem tudnának megegyezői, & MTS*~ re vár a feladat, hogy a jelenlegi két táborban, é» egy célért dolgozó bezegwáesi oportitotfUkM kSsái nevezőre hozza. Ceü törtökön reggel végre tikért! a találkozás « szintén elmúlt évbon alakult Beregszászi Munkái Sportegyesület elnökével, Kun Bélával. Az egyeatte let most lép be az MTSz-be, nefeéa anyagi helyzeté­re való tekintettel kéri a folyó évi tagsági dK| elengedését. Ez a harmadik kárpátalji magyar mun-' kás-egyesület, amelyet a MTS* tagjai sorában udh vözöl. A CsAF-MLSz-be már az ősz folyamán belépd tek ée dicsérefcrcméUÓ áídozatkéMftéggei végigjátH szották az őszi bajnoki mérkőzéseket. A tavas? fcsw Ián már az eredményeket te meghozza a Szepeaay Endre vezetése alatt dolgozó csapóinak. A beregszászi tartózkodás utolsó pontija a MTSte igazgatónak a járásfőnöknél való látogatása. A j rási segélyeik kiutalásánál kért jóindulatát ssivese# megígérte a járási főnök. (Folytatják.) )( Kehrílng háromszoros riviérai bajnok. Mentei aeból jeilienitiük: A ncmiizeílköizi bírni teruirteamérikŐ^ zéeek befejező napján a vogyeepámw bajnokság döntőjében a Kehrtiiug—Oifíly AusBesm-páT köny- nyen legyőzte a NubhQ'!)l---A<schifflrrrats»i kettőst 6:4* 6:4 arányban. A mőiegj'os bajnokságot m mgei Sathertwhaiite asszony nyerte, aki a dömtőben * francia Martina asssscmyt 7:5, 6:4 arányban vendfi. A' nőifüiroe döntőjébe® ax angol Betty NutfaaM—Heely együttes 6:3, 6:1 arátnj'hao iotéaáe ei aa AmlTUR-^- Hibeary-párt. A nemietek dijával juitalttnaao'tt gyes párost a Nitthali—Rogene-páir nyerte a trmcdg Maibhieu—Lesneur-pár elleniben 6:3, 6:4 arányban* )( A kanadai Manitoba világbajnok jéghockey- csapata Hamsnereanditihiban az angol válogatott eHes? nehéa harcot vívott. Az angolok, már 2:1-re vezet­tek, amikor eBo-niban a kanadaiak kiiegyenilittetteík és végül 3:2 arányban győztek. Szombat: Viktória. Vasárnap: Viktória. POZSONYI MOZIK MŰSORA; ÁTLÓN: A második én. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA; ADRIA: Afrika beszél, (Tudományos film.') AVION; A Dreyfus-pör. (Német beszéléfiian.) 3. k FÉN1X: A forróvérű város. (Br. Hohn.) 2. hAU FLÓRA: Tollas árnyak. (ReMőMi í^ltn.) KOTVA: Troniholt István fele k (Lewte Stoee.)' LUCERNA: Marokkó, (Mar'eno ^tetrioh.) " hói,. MACESKA: Vége a da’nak, Liáné Hűid. V. ' eret.. METRÓ: Ur megrendelésre. (W. Fórét.) I. jiótv PASSAGE: Mese a benziukutról. (L. Hwvev.) ■[. SVETOZOR: ö a felhőkarcolóm (H. Llyed.) 3. te FÖLDES SZÍNTÁRSULAT MŰSOR A DUNASZERDAHELYEN: A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség kárpártaljaitagegyesüleiemek helyzete Fekete Béta ügyvezető igazgató tátogató kőrútja az ungvári kerületben Irta: SZÉKELY GY. LEVENTE 5>yn>H Áv-Köirtü-KahTORA, Harmincnégy dráma keres egy szerzőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom