Prágai Magyar Hirlap, 1931. január (10. évfolyam, 1-25 / 2518-2542. szám)

1931-01-27 / 21. (2538.) szám

1931 január 27, kedd. p—BreMB wzm.>. st'x.vjr&TmimbmjLMKmsaea ^I^^JV^AGtAR-HlEOiAP Bethlen és Schober Bécsben aláírták az osztrák-magyar barátsági, egyez­tető és döntőbírósági szerződést A magyar iBlnlszterelnSkfit meleg ünnepléssel fogadták as osztrák fővárosban Budapest, január 26. (Budapesti szerkesz­tőségünk t-eJefonj-eleatése.) Bethlen minisz- tereiinök vasárnap délután fél 5 órakor uta­zott el a keleti pályaudvarról . Becsbe. Kísé­retében utazták Calioe József budapesti osztrák követ, Apor Gábor báró, a külügy­minisztérium politikai osztályának vezetője és Csáky gróf . külügyminiszteri sajtófőnök. Bethlen elutazása előtt fogadta a sajtó kép­viselőit, akik előtt a következőket mondotta: — Az évszázados közös sors, a vállvetve meg vívott nagy háború és az azt követő összeomlás szenvedései, a békeszerződé­sek súlyos ás közösen érzett nyomása kö­zelebb hozta Ausztria és Magyarország né­pét. Ezenkívül nagy mértékben elősegítet­te a közeledést azon megbecsülés, amely­ben a magyar nép Ausztria politikai ás gazdasági eredményeit és eröfeszitéseit részesítette. A kitartás, erős akarat és a rendszeres munka, amellyel az osztrák nép minden nehézséggel szembeszállt, oly tulajdonságok, amelyek minden hazasze- reíö népben tiszteletre kel! hogy találja­nak. Az a rokoaszeiiv, amellyel Buda,pest a Szent Imre ünnepségekre érkező osz­trák vendégeket íogadia, élő bizonysága volt azon érzelmeknek, amelyekkel a ma­gyarok az osztrákok iránt viseltetnek. Ezen légkörben nem volt nehéz a két ál- dam közti viszonyt nemzetközi jog formá­jába önteni és remélhetőleg megtaláljuk a lehetőségeket arra is, hogy a gazdasági kapcsolatok is a legkedvezőbb módon ki­építtessenek. A. vonat ezután a miniszterelnökkel kigör­dült a pályaudvarról. Az osztrák határon Am.brózy Lajo3 gróf bécsi magyar követ csatlakozott Bethlen kiséreléhez. Bethlen este 9 órakor érkezett meg Becs­be, ahol a külügyminisztérium főtisztvise- löinek az élén Schober aUtancellár fogadta. A két államférfi meleg szavakkal üdvözölte egymást, majd Bethlen rövid beszédet mon­dott a piros-fehér-zöld virágokkal diszitett váróteremben megjelent előkelőségek előtt. Bethlen ezuián a magyar követségre hajta­tott, ahová Schober is elkísérte. / A pályaudvar előtti térségen a rendőr­kordon mögött hatalmas néptömeg szo­rongott, amely meleg ovációban részesítet­te Bethlen grófot. A miniszterelnök este Aimbrózy Lajos gróf bécsi követnél volt teán. Bécs, január 26. Schober osztrák alkan- oellár Bethlen tegnapi látogatásával kapcso­latban fogadta a Magyar Távirati Iroda bé­csi szerkesztőjét, aki előtt a következőket mondotta: Bethlen látogatásának jellemző vonását a két állam közti szívélyes baráti viszony adja meg. örvendetes, hogy a tárgyalásoknál nincsenek politikai el­lentétek é-3 igy nyugodtan koncentrálhatjuk érdeklő­désünket ama kérdésekre, amelyek a kor­mányokat a legintenzivebben foglalkoztat­ják. Schober ezután az általános gazdasági vál­ságról beszélt és hangsúlyozta, hogy nem szabad a dolgokat odalejlödni hagyni, hogy már a radikális eszközök se segít­hessenek. Érthető, hogy sokan most a múltba tekinte­nek vissza, amikor az osztrák-magyar mon­archia gazdasági egységes területtel biztosí­totta a gazdasági egyensúlyt. Én azonban nem a múltba, hanem a jövőbe nézek, — mondotta Schober — és a történelmi múlt­tal és a jövőbe vezető eleven fejlődéssel újat igyekszünk teremteni. Az osztrák sajtó szimpatikusait ír Bethienról Bécs, január 26. Az osztrák sajtó párt­különbség nélkül hosszasan és szimpatikus hangon foglalkozik Bethlen látogatásával- A Bonn- und Montagzeilung munkatársa a vo­naton meginterjúvolta Bethlent, aki elsősorban is megcáfolta azt, hogy revíziós törekvésekkel megy Bécs be. Meggyőződé­sem — mondotta Bethlen — hogy az euró­pai közvélemény előtt lassan derengeni kezd és az áthatol hatatlannak látszó köd tisztul. A békeszerződések aj rendet je­lentettek. Ha ez nem hozza meg a népek boldogulását, akkor a népek nem marad­hatnak szerencsétlenek tisztán a szerződé­sek fennállása miatt. Hiszem, hogy minél mélyebb a válság, minél nagyobb a politi­kai kényelmetlenség, annál erősebben fejlődik ki a revizió gondolata. A lap ezután megállapítja, hogy bár az ösz- szeamlás szétszakította a két országot, sors­közösségük, egymásrauta 1 tságuk .megmu rád 1 és csak ünnepelni lehet az eseményt, hogy a két ország miniszterelnöke- a közös érde­kek kimélyilésében találkozik. A Morgen azt inja, hogy a látogatás olyan politikai tény, amit nemcsak Ausztriában, hanem egész Európában a legnagyobb figyelemmel kí­sérnek. Budapest, január 26. (Budapesti szer­kesztőségünk teleik njel^n lése.) Bethlen ma délelőtt meglátogatta a magyar történelmi intézetet és a Collegium IiuRgaricumot. A magyar intézményeknél tett látogatása után Bethlen Scdiober’ alkanceMárnái tett láto­gatást és a két államférfi aláírta a magyar- osztrák barátsági, egyeztető és döntőbíró­sági szerződést. Utána Miklós szövetségi ol:nök fogadta Bethlent kihallgatáson, amit dezsöné követett. Bécs, január 26. Miklas köztársasági elnök ma délben fogadta Bethlen István gróf ma­gyar miniszterelnököt, aki Ambrózy Lajos gróf bécsi magyar követ kíséretében jelent me-g. A köztársaság elnöke Bethlen grófnak dedikációjával és aláírásával ellátott arcké­pét nyújtotta át. Délután fél két órakor Miklós köztársasági el nők és felesége de- zsönét adott Bethlen tiszteletére. A dezsö- nén résztvett Ender kancellár, Schober al- kancellár, Vaugoin és Jucii dr. szövetségi miniszterek, Amibrózy Lajos magyar követ, Calioe budapesti osztrák követ, Apor Péter báró, Csáky István gróf és számos osztrák előkelőség. Béo3, január 26. A Dia aláirt barátsági, békéltető és dön tőbi ráskodási szerződés ki- e.gészitése az 1923-ban Budapesten aláirt döntőbíráskodás' szerződésnek. A szerződés 22 cikkelyből áll. akar alakítani Páriában Ere$Smónvle!ea tárgyalások - A laikus törvények sorsa - Uriaml Iránya megmarad P á r i s, január 26. Doumergue köztársa­sági elnök szombaton délután Laval szená­tort bizta meg az uj kormány megalakításá­val. Laval vasárnap estig tárgyalt a pártve­zérekkel anélkül, hogy jelentősebb eredményt ért volna el, de kilátásai nem kedvezőtlenek. A tíezignált miniszterelnök mindenekelőtt meglátogatta a Géniből visszatért Briand külügyminisztert, majd fogadta Herriot párt­vezért és Marin képviselőt. A Herriot-val és Marinnal való tanácskozások kizárólag azt a célt szolgálták, hogy Laval megállapítsa az uj koncentrációs kabinet szélső határait mind balfelé, mind jobbfelé. Az egyesült közép- pártok, továbbá Loucheur, Danielou s Frank­lin Bouillon határozata alapján az uj kon­centrációk többség elsősorban az úgynevezett laikus törvényhozást fogja erősíteni, továbbá határozottan követni Briand békepolitikó’it. A laikus politika kívánságát a baloldali pár­tok lanszirozták, akik azt hitték, hogy ezzel az indítvánnyal a klerikális színezetű Marin- csoportot kiszorítják a többségből. A' politi­kai körök általános meglepetésére, a Marín­csoport emberei hajlandóknak mutatkoztak a laikus törvények védelmére, ámbár a leg­utóbbi kamarai választásoknál Ígéretet tettek a katolikus nemzeti szövetség tagjainak és e szövetség vezérének, Castelneau tábornok­nak, hogy minden erejükkel a laikus törvé­nyek ellen fognak küzdeni. Marinék váratlan pálfordnlását radikális pártkörökben termé­szetesen bizalmatlanul fogadták s a fm^Wal továbbra sem akar Marin csoportjával hiva­talosan együttműködni. Hlinka színvallása Kodzta regionalizmuta mellett Klinlia politikai megnyilatkozása a Povazan prágai diákegyesület közgyűlésén Prága, január 26. Vasárnap a szlovák kato­likus akadémikusok „Povazan“ egyesülete Prágában jubiláns közgyűlést tartott az egye­sület tíz éves fennállása alkalmából. A köz­gyűlés előtt Msgr. Hliinka Andi ás képviselő celebrált misét. A közgyűlést Mikola gyógy- szerésztanhailgaló, az egyesület elnöke nyi­totta meg, utána Hlinka is felszólalt és két érdekes dologról tett említést. Beszélt a szlo- venszkói regionális intézet megalakításáról ég kitért a legújabb kémkedési afférra. A re­gionális m éretről szólva kijelentene, hogy HodZa, aki ez intézet tervéi fölvetette, poli­tikai okokból nem akart az autonómista programhoz nyíltan csatlakozni s talán ezzel a formulával akarja elérni azt, hogy a prá­gai centralista körök Szlovenszlcó gazdasági szükségleteivel szemben engedékenyebbek legyenek. Rlinka és pártja kitart az autono­Budapest, január 26- (Budapesti szerkesz­tőségünk belefonjelentése.) Vasárnap dél­előtt fél tizenegy órakor folyt te a Royal- szólló fehértermóben Magyarország szépség- királynőjének megválasztása. A zsűri elnöke Beöthy László volt, tagjai pedig az irói, mű­vészi és társadalmi étet előkelőségeiből re- krutálódtak. Hétezer jelentkező közül 1220 szép lány vonult föl a zsűri előtt. Miss Magyaror­szággá Ta8nády-Fekete Mária tizenkilenc éves másodéves bölcsészhallgatót válasz­tották meg. A BZfépÉrögkirálynő szülei Onasospusztán, Mis­mista program mellett, azonban HodZa kez­deményezésével szemben sem foglal el elutasító álláspontot. A legújabb sz'ovenszkói kémkedési affér kapcsán, amelybe a szent Szőrűdről elnevezett pozsonyi Svoradov katolikus diák-in tér na tus egyes tagjai is bele vannak keverve, azt mon­dotta Hlinka, hogy ezt a mozgalmat a legéle­sebben el kell Ítélni, azonban nem tulajdonit neki nagy jelentőséget, mert ez csak néhány eltévedt fiatalembernek az ügye, akiknek a szlovenszkái diákság körében nincs szavuk és csak véletlene égből lakott egyikük a Syoradov- ban, igy tehát nem lehet azt állítani, hogy ez az internátus áLamellenes üzelmek fészke lenne. A közgyűlésen felszólalt még Sidor szer­kesztő is. kolc közelében laknak, ahol apja orvos. Miss Magyarországot B. Simon Böske avatta föl szópségk irály nővé, vállára helyezte az aranybe tűs szalagot, miközben a zenekar lusst játszott. Az ezidei szépségkirálynö egy siófoki nya­ralótelket kapott ajándékul. A szépség­királynő udvarhölgyeivé Fülöp Magda debreceni és Dobovszky Vilma szentesi leányt választották. Dobovszky Vilma mindössze tizenöt éves és a legtöb’ szavazatot kapta a szépségkirálynö után. Érdekes, hogy Tasnády-Fekete Máriát egyik barátnői© beszélte rá, hogy vegyen részt a szépségkirálynőválasztáson és hosz- szas huza-vona után az utolsó napon, szom­baton jelentkezett Magyar hajózási társaság akaria az orosz damping- gabonát Európába szállítani? Budapest, január 26. (Budapesti szerkesz­tőségünk te lefon jelentése.) A Magyar Hétfő azt a meglepő hirt közli, hogy Polnay Jenő, az Atlantica tröszt igazgatója, Moszkvába utazott, hogy tárgyalásokat folytasson abban az irányban, hogy az orosz dumpiug-gabonát az Atlantica-tröszt kibérelt hajóival szállít­sák az európai kontinensre. Ez a hír hivata­los magyar körökben nagy megütközést kel­tett annál is inkább, mert az eddigi orosz szállítmányok nagy részét is az Atlantica bo­nyolította le. 400.000 korona értékű postazsákot loptak el egy he yíérdekO vasúiból Pihen rael ett P11 s e n, január 26. Tegnapelőtt a közeli Stankov állomáson egy helyiérdekű vonatban megállapították, hogy a postakocsiból négy postazsák eltűnt, amelyekben értékes küldemé­nyek és pénzküldemények voltak, összesen négyszázezer korona értékben. A tetteseknek eddig semmi nyomuk. Figyelemre méltó, hogy néhány évvel ezelőtt ugyanezen a vonrlon hasonló lopás történt, amikor máig is kide­rítetlen tettesek hétszázezer koronát zsákmá­nyoltak, * Autóbuszszsreitcsét’enség hat haiottal s nécv su'yos sebesülttel Bromberg, január 25. Súlyos autószerencsét­lenség történt tegnap reggel 8 óra körül Brom- bergben. Egy autóbusz, amelyben 16 személy ült, Bromberg egyik elővárosából indult el egy hajnalban végződött táncmulatságról. Az ut egyik sikoe szakaszán az autóbusz megcsúszott s a soffőr képtelen volt lefékezni. A kocsi bele­zuhant egy folyóba, hat utasa médiait, négyet pedig súlyos sérülésekkel szállítottak be a brom- bergi kórházba. Tasnády-Fekete Márta tizenhiíencéves bölcsészhallgatónőt választották meg Magyarország szépségkirálynőjévé 3 fgagj jgSÉ gggsgg Frág® eiökeiö Tabarlnia a B |fp TP Hotel Espianade- j 8BT - Ilii -■ u». Elsőrendű attrakciók — Táncestély I Jaj® üöpont.i -0 órától — Török kávéssá ón I órától. j Hm'-íca vasárnap é* Ünnepnap láttcíea. ja

Next

/
Oldalképek
Tartalom